สรรเสริญ นามพรหม
ผู้อำนวยการ สูง
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

ปรานี แก้วฤทัย
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ
02-590-1420

เสาวลักษณ์ ฉิมจาด
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอัตรากำลัง
02-590-1356

ฉวีวรรณ สำเภา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาบุคคล
02-590-1342

มัธยัสถ์ เหล่าสุรสุนทร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก
02-590-2081

ฐิตาภรณ์ จันทร์สูตร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
02-590-1344

อุจนีย์ พรชัยสุขศิริ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
02-590-1449

วิไลวรรณ ประโยชน์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
02-590-1411

ชญานิศ ศรีวิชัย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ
02-590-1343

ผุสดี พิชยวิกรัย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานเงินเดือนและตรวจสอบประเมินผลกำลังคน
02-590-1458

เกศรินทร์ ชี้แจง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร
02-590-1674

พรชัย ปอสูงเนิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
02-590-1857

มาลีรัตน์ อ่ำทอง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มประสานนโยบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข