หน้าหลัก

รายการประชุม จำนวนรุ่น รวมลงทะเบียน รวมอนุมัติ สถานะ
โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กำลังค
นด้านสาธารณสุข หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้

รุ่นที่ 1 - 22 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561 ณ ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง
1 2 0 เปิดลงทะเบียน
ทดสอบระบบ
รุ่นที่ 1 - 03 ก.ย. 2561 - 04 ก.ย. 2561 ณ ห้องประชุม pms&it
1 7 7 เปิดลงทะเบียน
อบรมระบบลงทะเบียนออนไลน์
รุ่นที่ 1 - 18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม pms&it
1 10 10 เปิดลงทะเบียน