Menu:

คู่มือระบบบริหารงานบุคคลใหม่(พนักงานกระทรวงฯ)

[พนักงานกระทรวงฯ] คู่มือการบันทึกคำสั่งจ้าง ลูกจ้างและพกส. นักเรียนทุน ปี2562 (HROPS)

[พนักงานกระทรวงฯ] NEW!! คู่มือการต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดคำสั่ง)

[พนักงานกระทรวงฯ] คู่มือทำคำสั่งปรับขั้นต่ำ

[พนักงานกระทรวงฯ] คู่มือการแก้ไขข้อมูลต่างๆที่ผิดในระบบ

[พนักงานกระทรวงฯ] คู่มือจัดคนลงโครงสร้างใหม่

[พนักงานกระทรวงฯ] 11.คู่มือการจัดทำคำสั่งเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

[พนักงานกระทรวงฯ] 10.คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง

[พนักงานกระทรวงฯ] 9.คู่มือการตรวจแก้ไขข้อมูลประวัติและข้อมูลตำแหน่งรายบุคคล

[พนักงานกระทรวงฯ] 8.คู่มือบันทึกแบบคำขอให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดสัญญาจ้าง

[พนักงานกระทรวงฯ] 7.คู่มือการบันทึกวันลา

[พนักงานกระทรวงฯ] 6.คู่มือการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่

[พนักงานกระทรวงฯ] 5.คู่มือบันทึกแบบคำขอจ้าง

[พนักงานกระทรวงฯ] 4.คู่มือบันทึกแบบคำขอให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขลาออก

[พนักงานกระทรวงฯ] 3.คู่มือการบันทึกผู้มีอำนาจอนุมัติและบันทึกรอบการนำเสนอและประมวลผล

[พนักงานกระทรวงฯ] 2.คู่มือบันทึกข้อมูลตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

[พนักงานกระทรวงฯ] 1.คู่มือบันทึกข้อมูลประวัติพนักงานกระทรวงสาธารณสุข