Menu:

คู่มือระบบบริหารงานบุคคลใหม่(ลูกจ้างชั่วคราว)

[ลูกจ้างชั่วคราว] คู่มือการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ต่อเนื่อง)

[ลูกจ้างชั่วคราว] คู่มือการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

[ลูกจ้างชั่วคราว] Flow Chart : การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

[ลูกจ้างชั่วคราว] คู่มือการแก้ไขประวัติบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เป็นต้น

[ลูกจ้างชั่วคราว] แบบคำขอการลาออก/เลิกจ้าง/สิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว

[ลูกจ้างชั่วคราว] แบบคำขอการจ้างลูกจ้างชั่วคราว(กรณีปกติ ที่มีข้อมูลตำแหน่งอยุ่แล้ว)

[ลูกจ้างชั่วคราว] แบบคำขอการจ้างลูกจ้างชั่วคราว(กรณีที่มีแต่เลขที่ตำแหน่งเท่านั้น)