Menu:

คู่มือระบบบริหารงานบุคคลใหม่(ลูกจ้างประจำ)

[ลูกจ้างประจำ] คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

[ลูกจ้างประจำ] คู่มือเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง)

[ลูกจ้างประจำ] ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลประวัติบุคคล (ข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว)

[ลูกจ้างประจำ] คู่มือการบันทึกข้อมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน

[ลูกจ้างประจำ] คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ