Menu:

คู่มือระบบบริหารงานบุคคลใหม่(พนักงานราชการ)

[พนักงานราชการ] คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

[พนักงานราชการ] คู่มือต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ

[พนักงานราชการ] คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

[พนักงานราชการ] คู่มือการนับวงเงินพนักงานราชการ ณ 1 กันยายน

[พนักงานราชการ] Flow Chart : การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

[พนักงานราชการ] คู่มือบันทึกแบบคำขอให้พนักงานราชการลาออก/เลิกจ้าง/สิ้นสุดสัญญาจ้าง

[พนักงานราชการ] คู่มือการบันทึกข้อมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

[พนักงานราชการ] แบบคำขอการจ้างพนักงานราชการ

[พนักงานราชการ] แบบคำขอการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

[พนักงานราชการ] ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลประวัติบุคคล (ข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว)