Menu:

คู่มือระบบบริหารงานบุคคลใหม่(ข้าราชการ)

[ข้าราชการ] คู่มือการใช้งานระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

[ข้าราชการ] คู่มือการดูหนังสือแจ้งผลเลื่อนเงินเดือนจากระบบ Non-HR

[ข้าราชการ] คู่มือทำคำสั่งลาศึกษา

[ข้าราชการ] คู่มือย้ายออนไลน์

[ข้าราชการ] คู่มือการบันทึกข้อมูลการจัดตำแหน่งตามกฎกระทรวงฯ

[ข้าราชการ] คู่มือการบันทึกภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ในระบบ HROPS

[ข้าราชการ] คู่มือระบบ HROPS - nonHR

[ข้าราชการ] แบบฟอร์ม นำเข้าคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

[ข้าราชการ] ระบบประเมินผลงานทางวิชาการ

[ข้าราชการ] ระบบอัตรากำลัง

[ข้าราชการ] คู่มือการรายงานตัวกลับหลังจากลาศึกษา(กพ.7)

[ข้าราชการ] ตัวอย่างการดึงข้อมูล โดยใช้เมนูสอบถามข้อมูล

[ข้าราชการ] ขั้นตอนดึงข้อมูล โดยใช้เมนูสอบถามข้อมูล

[ข้าราชการ] คู่มือทำคำสั่งลาศึกษาในระบบพัฒนาระบบ

[ข้าราชการ] คู่มือการทำคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน -เยียวยาตาม ม.501

[ข้าราชการ] เอกสารประกอบการ VDO conference 24 ก.พ. 59 - 3.คู่มือนำเข้าคะแนน

[ข้าราชการ] เอกสารประกอบการ VDO conference 24 ก.พ. 59 - คำอธิบายไฟล์นำเข้าข้อมูลคะแนน

[ข้าราชการ] เอกสารประกอบการ VDO conference 24 ก.พ. 59 - 4.จัดทำคำสั่งเยียวยา

[ข้าราชการ] เอกสารประกอบการ VDO conference 24 ก.พ. 59 - ตัวอย่างไฟล์นำเข้าข้อมูลคะแนน

[ข้าราชการ] เอกสารประกอบการ VDO conference 24 ก.พ. 59 - 2.แนะนำระบบ

[ข้าราชการ] เอกสารประกอบการ VDO conference 24 ก.พ. 59 - 1.หน้าปก

[ข้าราชการ] คู่มือการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ

[ข้าราชการ] คู่มือการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลฝึกอบรม

[ข้าราชการ] คู่มือการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลการศึกษา

[ข้าราชการ] ตารางขั้นตอนการทำแบบคำขอและตั้งรอบการนำเสนอ

[ข้าราชการ] ตารางเปรียบเทียบชื่อตำแหน่งและระดับตามระบบใหม่กับหมวด/กลุ่มตามระบบเดิม

[ข้าราชการ] คู่มือ - ขรก - การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบทะเบียนประวัติ

[ข้าราชการ] คู่มือการทำบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ กรณีไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอื่น

[ข้าราชการ] คู่มือการปฏิบัติราชการ.pdf

[ข้าราชการ] คู่มือการลา

[ข้าราชการ] คู่มือการทำคำสั่งเลื่อนข้าราชการ

[ข้าราชการ] คู่มือการทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง

[ข้าราชการ] คู่มือปรับเงินเดือน 4%

[ข้าราชการ] คู่มือแก้ไขเลื่อนเงินเดือน

[ข้าราชการ] คู่มือจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

[ข้าราชการ] คู่มือการบันทึกคะแนนผลการประเมินระดับเชี่ยวชาญ

[ข้าราชการ] คู่มือการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ