Menu:

คู่มือระบบบริหารงานบุคคลใหม่

[ลูกจ้างชั่วคราว] คู่มือการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและการจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ต่อเนื่อง)

[ข้าราชการ] คู่มือการใช้งานระบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์

[พนักงานกระทรวงฯ] คู่มือการบันทึกคำสั่งจ้าง ลูกจ้างและพกส. นักเรียนทุน ปี2562 (HROPS)

[ข้าราชการ] คู่มือการดูหนังสือแจ้งผลเลื่อนเงินเดือนจากระบบ Non-HR

[ข้าราชการ] คู่มือทำคำสั่งลาศึกษา

[ข้าราชการ] คู่มือย้ายออนไลน์

[ลูกจ้างชั่วคราว] คู่มือการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

[ข้าราชการ] คู่มือการบันทึกข้อมูลการจัดตำแหน่งตามกฎกระทรวงฯ

[ข้าราชการ] คู่มือการบันทึกภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ในระบบ HROPS

[พนักงานกระทรวงฯ] NEW!! คู่มือการต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดคำสั่ง)

[ข้าราชการ] คู่มือระบบ HROPS - nonHR

[พนักงานราชการ] คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

[พนักงานราชการ] คู่มือต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ

[พนักงานกระทรวงฯ] คู่มือทำคำสั่งปรับขั้นต่ำ

[ข้าราชการ] แบบฟอร์ม นำเข้าคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

[พนักงานกระทรวงฯ] คู่มือการแก้ไขข้อมูลต่างๆที่ผิดในระบบ

[ข้าราชการ] ระบบประเมินผลงานทางวิชาการ

[ข้าราชการ] ระบบอัตรากำลัง

[ข้าราชการ] คู่มือการรายงานตัวกลับหลังจากลาศึกษา(กพ.7)

[ข้าราชการ] ตัวอย่างการดึงข้อมูล โดยใช้เมนูสอบถามข้อมูล

[ข้าราชการ] ขั้นตอนดึงข้อมูล โดยใช้เมนูสอบถามข้อมูล

[ข้าราชการ] คู่มือทำคำสั่งลาศึกษาในระบบพัฒนาระบบ

[ข้าราชการ] คู่มือการทำคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน -เยียวยาตาม ม.501

[พนักงานราชการ] คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

[ลูกจ้างประจำ] คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ

[ข้าราชการ] เอกสารประกอบการ VDO conference 24 ก.พ. 59 - 3.คู่มือนำเข้าคะแนน

[ข้าราชการ] เอกสารประกอบการ VDO conference 24 ก.พ. 59 - คำอธิบายไฟล์นำเข้าข้อมูลคะแนน

[ข้าราชการ] เอกสารประกอบการ VDO conference 24 ก.พ. 59 - 4.จัดทำคำสั่งเยียวยา

[ข้าราชการ] เอกสารประกอบการ VDO conference 24 ก.พ. 59 - ตัวอย่างไฟล์นำเข้าข้อมูลคะแนน

[ข้าราชการ] เอกสารประกอบการ VDO conference 24 ก.พ. 59 - 2.แนะนำระบบ

[ข้าราชการ] เอกสารประกอบการ VDO conference 24 ก.พ. 59 - 1.หน้าปก

[ข้าราชการ] คู่มือการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ

[ข้าราชการ] คู่มือการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลฝึกอบรม

[ข้าราชการ] คู่มือการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลการศึกษา

[ข้าราชการ] ตารางขั้นตอนการทำแบบคำขอและตั้งรอบการนำเสนอ

[ข้าราชการ] ตารางเปรียบเทียบชื่อตำแหน่งและระดับตามระบบใหม่กับหมวด/กลุ่มตามระบบเดิม

[ข้าราชการ] คู่มือ - ขรก - การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบทะเบียนประวัติ

[ข้าราชการ] คู่มือการทำบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ กรณีไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอื่น

[ข้าราชการ] คู่มือการปฏิบัติราชการ.pdf

[ข้าราชการ] คู่มือการลา

[ข้าราชการ] คู่มือการทำคำสั่งเลื่อนข้าราชการ

[พนักงานกระทรวงฯ] คู่มือจัดคนลงโครงสร้างใหม่

[ข้าราชการ] คู่มือการทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง

[ข้าราชการ] คู่มือปรับเงินเดือน 4%

[พนักงานราชการ] คู่มือการนับวงเงินพนักงานราชการ ณ 1 กันยายน

[ลูกจ้างชั่วคราว] Flow Chart : การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

[พนักงานราชการ] Flow Chart : การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

[ข้าราชการ] คู่มือแก้ไขเลื่อนเงินเดือน

[ข้าราชการ] คู่มือจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

[พนักงานราชการ] คู่มือบันทึกแบบคำขอให้พนักงานราชการลาออก/เลิกจ้าง/สิ้นสุดสัญญาจ้าง

[พนักงานราชการ] คู่มือการบันทึกข้อมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

[พนักงานราชการ] แบบคำขอการจ้างพนักงานราชการ

[ลูกจ้างชั่วคราว] คู่มือการแก้ไขประวัติบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เป็นต้น

[ลูกจ้างชั่วคราว] แบบคำขอการลาออก/เลิกจ้าง/สิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว

[ลูกจ้างชั่วคราว] แบบคำขอการจ้างลูกจ้างชั่วคราว(กรณีปกติ ที่มีข้อมูลตำแหน่งอยุ่แล้ว)

[ลูกจ้างชั่วคราว] แบบคำขอการจ้างลูกจ้างชั่วคราว(กรณีที่มีแต่เลขที่ตำแหน่งเท่านั้น)

[พนักงานราชการ] แบบคำขอการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

[ลูกจ้างประจำ] คู่มือเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในระบบจ่ายตรงเงินเดือน (กรมบัญชีกลาง)

[พนักงานราชการ] ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลประวัติบุคคล (ข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว)

[ลูกจ้างประจำ] ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลประวัติบุคคล (ข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว)

[ข้าราชการ] คู่มือการบันทึกคะแนนผลการประเมินระดับเชี่ยวชาญ

[ข้าราชการ] คู่มือการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

[ลูกจ้างประจำ] คู่มือการบันทึกข้อมูลคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน

[ลูกจ้างประจำ] คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

[พนักงานกระทรวงฯ] 11.คู่มือการจัดทำคำสั่งเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

[พนักงานกระทรวงฯ] 10.คู่มือการแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง

[พนักงานกระทรวงฯ] 9.คู่มือการตรวจแก้ไขข้อมูลประวัติและข้อมูลตำแหน่งรายบุคคล

[พนักงานกระทรวงฯ] 8.คู่มือบันทึกแบบคำขอให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขสิ้นสุดสัญญาจ้าง

[พนักงานกระทรวงฯ] 7.คู่มือการบันทึกวันลา

[พนักงานกระทรวงฯ] 6.คู่มือการขอตำแหน่งเพิ่มใหม่

[พนักงานกระทรวงฯ] 5.คู่มือบันทึกแบบคำขอจ้าง

[พนักงานกระทรวงฯ] 4.คู่มือบันทึกแบบคำขอให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขลาออก

[พนักงานกระทรวงฯ] 3.คู่มือการบันทึกผู้มีอำนาจอนุมัติและบันทึกรอบการนำเสนอและประมวลผล

[พนักงานกระทรวงฯ] 2.คู่มือบันทึกข้อมูลตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

[พนักงานกระทรวงฯ] 1.คู่มือบันทึกข้อมูลประวัติพนักงานกระทรวงสาธารณสุข