วาระ นักจัด 7 2562

http://bit.ly/35Tt1EB

วันที่เผยแพร่ : 22-10-2019 11:30:32


พี่เหมี่ยว

http://bit.ly/2JaAntS

วันที่เผยแพร่ : 22-10-2019 11:01:49


คำแก้คำร้องทุกข์ กรณี นายกฤษดา วุธยากร ร้องทุกข์

http://bit.ly/2Jb1kgW

วันที่เผยแพร่ : 22-10-2019 10:39:48


เงินเพิ่มพัสดุ

http://bit.ly/2p62svx

วันที่เผยแพร่ : 22-10-2019 10:06:26


นายดลสุข พงษ์นิกร กรมการแพทย์

http://bit.ly/2PbQZoZ

วันที่เผยแพร่ : 21-10-2019 16:00:49


นางสาวชาตยา ฤตวิรุฬห์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2BsPI4F

วันที่เผยแพร่ : 21-10-2019 15:44:21


อ.ก.พ.ครั้งที่4/62

http://bit.ly/33Mgilj

วันที่เผยแพร่ : 21-10-2019 15:11:40


คำสั่งรักษาการในตำแหน่ง QR

http://bit.ly/32BuqO4

วันที่เผยแพร่ : 21-10-2019 14:53:03


นายกรกช วิจิตรจรัสแสง

http://bit.ly/31xsOnl

วันที่เผยแพร่ : 21-10-2019 14:24:24


อกพ.กส.ครั้งที่ 5 ลว.27 พ.ค.62

http://bit.ly/33XJN3Z

วันที่เผยแพร่ : 21-10-2019 11:04:05


จิราวัลย์

http://bit.ly/2PbftyF

วันที่เผยแพร่ : 21-10-2019 10:28:21


นางสาวลักขณา อุ้ยจิรากุล แก้ไข 1 เดือน (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2MWIDP3

วันที่เผยแพร่ : 21-10-2019 09:38:46


นางสาวณัฐกานต์ นามแก้ว (กพ. แจ้งแก้ไข)

http://bit.ly/2MW4aYh

วันที่เผยแพร่ : 21-10-2019 09:37:55


สาโรช โพธิ์ไข

http://bit.ly/31tk1CO

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2019 15:25:50


นพวรรณ

http://bit.ly/2VPW6fA

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2019 15:23:38


หลักสูตรนักบริหารมหานคร

http://bit.ly/2VQlLVw

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2019 14:49:53


คส.ย้าย (ผอ.รพช.)ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์

http://bit.ly/31t0vGM

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2019 15:28:27


แจ้ง มติ ก.พ. 5 ราย

http://bit.ly/2Bf91hI

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2019 11:03:13


นางศิริเพ็ญ ตลับนาค

http://bit.ly/2VS5kYL

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2019 10:29:50


รายแก้ไข 2 ราย

http://bit.ly/32pctCy

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2019 09:54:20


นางนุชนาจ วิริยะประสิทธิ์

http://bit.ly/31dfMv6

วันที่เผยแพร่ : 16-10-2019 16:14:03


นางแก้วตา ธานีรัตน์

http://bit.ly/33z3Wgd

วันที่เผยแพร่ : 16-10-2019 16:07:59


ว 7716

http://bit.ly/35GTKnN

วันที่เผยแพร่ : 16-10-2019 14:28:53


ว 7712

http://bit.ly/2nPvSgR

วันที่เผยแพร่ : 16-10-2019 14:28:39


ว 7706

http://bit.ly/2VPivtt

วันที่เผยแพร่ : 16-10-2019 14:28:18


จุฑาภรณ์

http://bit.ly/31k1j0c

วันที่เผยแพร่ : 16-10-2019 13:36:46


นายคมศักดิ์ ฉั่วรัตนกุล

http://bit.ly/2BbN9Uz

วันที่เผยแพร่ : 16-10-2019 13:18:51


ชายหงษ์

http://bit.ly/2VP1vUq

วันที่เผยแพร่ : 16-10-2019 11:01:00


ย้าย นายปริญญา นากปุณบุตร

http://bit.ly/2IRuq4O

วันที่เผยแพร่ : 15-10-2019 16:40:02


เอกสารประชุมวิสัญญีพยาบาล

http://bit.ly/35A2hZQ

วันที่เผยแพร่ : 15-10-2019 16:28:46


นายไพบูลย์ ตันคงจำรัสกุล

http://bit.ly/2VJCqda

วันที่เผยแพร่ : 15-10-2019 16:07:35


นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา (ก.พ. แก้ไข)

http://bit.ly/31gMSub

วันที่เผยแพร่ : 15-10-2019 14:43:57


นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ (ก.พ. แจ้งแก้ไข)

http://bit.ly/2MhCXA8

วันที่เผยแพร่ : 15-10-2019 14:34:11


นายเชาวลิต คุ้มจุ้ย (แก้ไข)

http://bit.ly/35zCeSy

วันที่เผยแพร่ : 15-10-2019 14:15:34


นายธเนศ ไทยดำรงค์ กรมการแพทย์

http://bit.ly/2VRIMrn

วันที่เผยแพร่ : 15-10-2019 11:21:07


พันตำรวจตรีหญิงสุรีย์วัลย์ ไทยประยูร

http://bit.ly/32gx2B5

วันที่เผยแพร่ : 15-10-2019 10:46:08


นางวราภรณ์ ธนทรัพย์

http://bit.ly/2MH2oKp

วันที่เผยแพร่ : 15-10-2019 10:30:56


แจ้งประเมิน ทว.รพศ.ท (16 ส.ค.62)

http://bit.ly/2MzG8Su

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2019 15:42:42


แจ้งประเมิน ชช.รพศ.ท (16 ส.ค.62)

http://bit.ly/2B1b1dn

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2019 15:33:45


แจ้งประเมิน ชช.ส่วนกลาง (4 ก.ย.62)

http://bit.ly/2IF4nhh

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2019 15:28:59


แจ้งประเมิน ทว.ส่วนกลาง (23 ก.ค.62)

http://bit.ly/35oyAuD

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2019 15:25:03


เอกสารจัดสรรทันตะแจ้งจนท. (แก้ไข)

http://bit.ly/35oC14z

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2019 13:59:31


ขุดเสนออ.ก.พ.

http://bit.ly/33ji7pG

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2019 13:46:49


คำสั่ง ย้าย นพ.สสจ. ต.ค. 2562 รอบ 2

http://bit.ly/2OAfOuo

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2019 18:10:08


แจ้งแก้ นางจุฑารัตน์ มากคงแก้ว

http://bit.ly/2OGZYhH

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2019 17:10:43


แจ้งประเมิน ผอ.รพช.(18 ก.ย.62)

http://bit.ly/33oCj9T

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2019 15:42:59


ธราภรณ์

http://bit.ly/2VvwdkZ

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2019 10:58:49


นางวิมล สุวรณรเกษาวงษ์

http://bit.ly/2AYGeOw

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2019 09:17:27


ส่งประเมิน นวก.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) (คลข.สป. 3-2562)

http://bit.ly/2Mo6rLG

วันที่เผยแพร่ : 09-10-2019 13:38:34


ส่งประเมินด้านบริการทางวิชาการ (คลข.สป. 3-2562)

http://bit.ly/33dzl7P

วันที่เผยแพร่ : 09-10-2019 11:07:14


นายพรชัย ชอบทางศิลป์ (กพ แจ้งแก้)

http://bit.ly/2Vs5SVi

วันที่เผยแพร่ : 09-10-2019 10:55:17


บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการประเมิน

http://bit.ly/35jkjPN

วันที่เผยแพร่ : 09-10-2019 10:51:27


พรรนิดา

http://bit.ly/2IuLJbJ

วันที่เผยแพร่ : 07-10-2019 14:43:16


เห็นชอบ + คส.รก. 3 62 ส่งประเมิน 9ว

http://bit.ly/31UivKS

วันที่เผยแพร่ : 07-10-2019 11:54:12


นางสาวศริญญา รินสาร

http://bit.ly/2pT2mrd

วันที่เผยแพร่ : 07-10-2019 10:12:28


แบบฟอร์ม นร.ทุน

วันที่เผยแพร่ : 07-10-2019 09:01:51


นางสาวปิ่นเพชร อำภรณ์ ครั้งที่ 2

http://bit.ly/35f8cU2

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2019 12:38:01


นางสาวรัชนี ศิริวัฒน์

http://bit.ly/2IkefNi

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2019 12:22:18


แจ้ง มติ ก.พ. 11 ราย

http://bit.ly/2Img3W6

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2019 12:04:01


นางรัตนา จันทร์แจ่ม กรมการแพทย์

http://bit.ly/2oNmgDo

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2019 11:52:55


รวมเอกสารแนบ (สำหรับนักศึกษา)

http://bit.ly/357RXYz

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2019 10:32:48


รวมเอกสารแนบ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

http://bit.ly/2Io68iB

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2019 10:31:42


รวมเอกสารแจ้งแนบผล

http://bit.ly/2VhmUVR

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2019 10:27:26


รัตน์ ไม่ผ่าน

http://bit.ly/2oEz4Mh

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2019 16:16:31


คำสั่ง ย้าย รก. นพ.สสจ. ผอ.รพศ.ท. ต.ค. 2562

http://bit.ly/2psXPeH

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2019 14:44:11


ปัญญา ไม่ผ่าน

http://bit.ly/2o4atQZ

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2019 13:10:35


นางปริศนา วะสี (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2puBpK1

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2019 13:05:02


สินีนาฏ

http://bit.ly/2n5qPIN

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2019 09:51:40


นายธราพงษ์ กัปโก แจ้งแก้ไข

http://bit.ly/2nGIXZM

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2019 12:27:26


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

http://bit.ly/2mrZ50v

วันที่เผยแพร่ : 01-10-2019 10:04:08


นางสาวผกามาศ เพชรพงศ์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2mZqRle

วันที่เผยแพร่ : 30-09-2019 16:21:16


นายสุรชัย ศิริพรอดุลศิลป์ แจ้งแก้ไข

http://bit.ly/2mPEqUz

วันที่เผยแพร่ : 30-09-2019 15:09:44


นายสุจินต์ สิริอภัย

http://bit.ly/2mafQNB

วันที่เผยแพร่ : 30-09-2019 11:56:20


นางสาวนภัส คำนวน

http://bit.ly/2otCRMn

วันที่เผยแพร่ : 30-09-2019 11:47:12


นางวันเพ็ญ ตันสุวรรณ

http://bit.ly/2mZkZIG

วันที่เผยแพร่ : 30-09-2019 11:43:49


นายไวพจน์ แสนใจธรรม

http://bit.ly/2nN5ns8

วันที่เผยแพร่ : 30-09-2019 10:37:48


แจ้ง มติ ก.พ. 3 ราย

http://bit.ly/2osULij

วันที่เผยแพร่ : 30-09-2019 10:18:22


รับสมัครอำนวยการสูง กองการพยาบาล และกรมการแพทย์ (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2mfwoE8

วันที่เผยแพร่ : 30-09-2019 09:35:41


หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

http://bit.ly/2mhWk1R

วันที่เผยแพร่ : 27-09-2019 16:35:20


หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

http://bit.ly/2nJSpLv

วันที่เผยแพร่ : 27-09-2019 16:34:57


นายมนตรี สุนทโรวิทย์

http://bit.ly/2lB9Mh1

วันที่เผยแพร่ : 27-09-2019 15:56:02


นายพิทักษ์ มูลประดับ

http://bit.ly/2n7njgJ

วันที่เผยแพร่ : 27-09-2019 15:24:06


นายรัฐพงศ์ นวลพันธุ์ชื่น

http://bit.ly/2n7Hz1B

วันที่เผยแพร่ : 27-09-2019 15:20:19


หนังสือแจ้งจังหวัด 9ว คลข.สป. 1 2562

http://bit.ly/2lxnnFX

วันที่เผยแพร่ : 27-09-2019 14:52:10


แจ้งเวียนกรม ตำแหน่ง 12345678 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2nA6ScO

วันที่เผยแพร่ : 27-09-2019 11:39:18


เกณฑ์ตำแหน่ง 12345678 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2m0icPj

วันที่เผยแพร่ : 27-09-2019 11:19:04


ตำแหน่ง 111518 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2m9dhLN

วันที่เผยแพร่ : 27-09-2019 10:06:11


ตำแหน่ง123456 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2nkgQyS

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2019 16:35:30


จีรังกูร

http://bit.ly/2nnQpsh

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2019 10:35:28


รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์มช

http://bit.ly/2mAbKye

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 18:37:08


รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์มศว

http://bit.ly/2kY4knU

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 18:36:00


รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์มหิดล

http://bit.ly/2l1ZeXP

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 18:35:23


รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์สงขลา

http://bit.ly/2l2uNRr

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 18:34:23


รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์จุฬา

http://bit.ly/2lt0wLX

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 18:33:57


รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ขอนแก่น

http://bit.ly/2l5Coi8

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 18:33:26


รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ธรรมศาสตร์

http://bit.ly/2n5Sysk

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 18:32:52


รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์นเรศวร

http://bit.ly/2nbfnuT

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 18:32:00


คส.รก.นวก.สธ.(บริการ) 18 ก.ย.62

http://bit.ly/2n8fU0J

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 16:01:16


นายชัยพร

http://bit.ly/2n6gQmh

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 13:51:30


ใบแสดงความจำนง

http://bit.ly/2lnDJB8

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 13:10:51


นางสาวภัสสร สื่อยรรยงศิริ แจ้งสัมภาษณ์ มติ ก.พ.

http://bit.ly/2munfXY

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 10:02:20


แจ้งมติ ก.พ. 1 ราย (เกษียณ 62)

http://bit.ly/2kWsTlj

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2019 09:18:57


QR Code ย้าย นวก.ชช.(ด้านบริการทางวิชาการ) คลข.สป. ครั้งที่ 3-62

http://bit.ly/2mp7LEM

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 19:07:38


รายงานการประชุม 25 กุมภา

http://bit.ly/2lgcTux

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 16:20:53


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2lfWSop

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 16:12:39


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2mKGOLH

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 15:56:36


นักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่สธ.

http://bit.ly/2lfqmCR

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 15:43:04


คส.รก.ชช.(ส่วนกลาง 4 ก.ย.62)

http://bit.ly/2kJQpSl

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 15:42:12


ข้าราชการขอนับระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญาการเป็นนักศึกษา

http://bit.ly/2kETGSS

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 15:01:10


รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ

http://bit.ly/2mMkRfm

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 14:54:00


สุกิจ

http://bit.ly/2mgkWrl

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 10:11:57


รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค.62

http://bit.ly/2lbi6Un

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 09:59:37


หนังสือแจ้งจังหวัดสกลนคร

http://bit.ly/2ldRhih

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 09:14:08


หนังสือแจ้งจังหวัดมหาสารคาม

http://bit.ly/2mcpr6q

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 08:52:24


หนังสือแจ้งจังหวัดลำปาง

http://bit.ly/2mifkNu

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2019 08:39:35


คส.รก.แทน อธิบดี

http://bit.ly/2NtBjxg

วันที่เผยแพร่ : 23-09-2019 16:56:07


คส.รก.รองปลัด

http://bit.ly/2NtHTDR

วันที่เผยแพร่ : 23-09-2019 16:43:14


QR Code นวก.ชช.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) คลข.สป. ครั้งที่ 3-62

http://bit.ly/32Wa2qM

วันที่เผยแพร่ : 23-09-2019 16:34:12


หนังสือแจ้งจังหวัดลำพูน

http://bit.ly/330hW2A

วันที่เผยแพร่ : 23-09-2019 16:00:35


อนุสรณ์bott

http://bit.ly/32VYqnJ

วันที่เผยแพร่ : 23-09-2019 15:33:23


แก้ไข นางสาวอัจฉรา ชำนาญพจน์ และ นางวิราณี นาคสุข

http://bit.ly/32UtcNC

วันที่เผยแพร่ : 23-09-2019 15:28:05


คส.รก.(ผอ.รพช.18 ก.ย.62)

http://bit.ly/32UsfF2

วันที่เผยแพร่ : 23-09-2019 15:06:20


คส.ย้าย (ผอ.รพช.18 ก.ย.62)

http://bit.ly/32QIvqO

วันที่เผยแพร่ : 23-09-2019 11:55:25


นันทผุส

http://bit.ly/334oQnv

วันที่เผยแพร่ : 23-09-2019 11:25:41


คำสั่ง รก นพ.ชช.9ว. คลข.สป. รอบ 3 2562

http://bit.ly/32ZhTUE

วันที่เผยแพร่ : 23-09-2019 11:22:02


แจ้ง มติ ก.พ. 3 ราย

http://bit.ly/2Nts9AD

วันที่เผยแพร่ : 23-09-2019 10:15:01


นันทนา

http://bit.ly/2NrkBOW

วันที่เผยแพร่ : 20-09-2019 16:03:16


รายงานการตรวจสอบคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง

http://bit.ly/2NodjLN

วันที่เผยแพร่ : 20-09-2019 11:18:42


เบญญาภา

http://bit.ly/2V3KOEc

วันที่เผยแพร่ : 20-09-2019 10:58:50


จันทร์เพ็ญ

http://bit.ly/2V5ON2V

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 16:30:15


มาลี

http://bit.ly/2V4LGbR

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 16:29:34


อารมย์

http://bit.ly/2V4zOX3

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 16:28:10


ฉวีวรรณ

http://bit.ly/2V37MLH

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 16:26:35


ชญานิศ

http://bit.ly/2V1nmYg

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 16:25:24


อาภาภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์

http://bit.ly/2V24Z5q

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 16:14:03


นางวิราณี นาคสุข

http://bit.ly/2V9qcuf

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 16:10:03


นางสาวอัจฉรา ชำนาญพจน์

http://bit.ly/2NnLZ07

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 16:06:51


ตรวจวินัยกันยายน 2562 ครั้งที่ 2

http://bit.ly/2NnjIXM

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 15:37:04


คำสั่ง อ.ก.พ.กระทรวง ที่ 4/2562 ลว.13 กันยายน 2562

http://bit.ly/2NnTZOK

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 15:36:40


ภุมรินทร์ ภุมรินทร์

http://bit.ly/2V5zYxj

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 13:26:03


ภุมรินทร์2

http://bit.ly/2Nos4y4

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 13:16:38


ภุม

http://bit.ly/2NnvOQC

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 11:52:59


ภุมรินทร์

http://bit.ly/2NnbpuX

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 11:50:58


คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ (กันยายน 2562)

http://bit.ly/2NmlsAs

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 10:57:50


อมรรัตน์ ตันติทิพย์พงศ์

http://bit.ly/2VaIPhy

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2019 10:47:36


จันทิรา แก้วสัมฤทธิ์

http://bit.ly/2V9s1re

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2019 17:09:23


นางพัชรีพร บุญรอด

http://bit.ly/2V9qtxq

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2019 16:42:44


นางสาวอมรรัตน์ บุญมา

http://bit.ly/2Nmy9vb

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2019 15:18:19


ณัฐวุฒิฑ์

http://bit.ly/2Nm7bDE

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2019 15:10:22


นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์

http://bit.ly/2UYNFyi

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2019 14:18:42


พลภัทร สุลีสถิระ

http://bit.ly/2V9gBnm

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2019 13:41:37


กาญจนา พงศ์จรรยากุล

http://bit.ly/2V29DAk

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2019 11:09:03


กอบลาภ ธงทอง

http://bit.ly/2V1tgZc

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2019 09:51:55


นางวิราวรรณ ราศรี (แก้ไข)

http://bit.ly/2V3ObLb

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2019 08:53:22


เอกสารการประชุมกลั่นกรองฯ 1 ตุลาคม 2562

http://bit.ly/2V1Cyof

วันที่เผยแพร่ : 17-09-2019 15:16:44


นางสาวเกศราภรณ์ ยะตา (แก้ไข)

http://bit.ly/2V5Tg5R

วันที่เผยแพร่ : 17-09-2019 14:51:47


นางพร้อมเพียง ศรีชัยกุล

http://bit.ly/2NmdlUu

วันที่เผยแพร่ : 17-09-2019 11:55:55


นางสาวณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์ (ขยาย)

http://bit.ly/2NjXG8b

วันที่เผยแพร่ : 17-09-2019 11:33:38


พรสวรรค์ พรกาญจนวงศ์

http://bit.ly/2Nj8bZx

วันที่เผยแพร่ : 17-09-2019 11:19:25


นางสาววรรัตน อิ่มสงวน (แก้ไข)

http://bit.ly/2NhuaQB

วันที่เผยแพร่ : 17-09-2019 11:01:48


แจ้งมติ ก.พ. 4 ราย

http://bit.ly/2V0O7Mc

วันที่เผยแพร่ : 17-09-2019 09:39:24


มติ อกพ.กระทรวงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น รพ.ท่าคันโท รพ.ร่องคำ จ.กาฬสินธ์

http://bit.ly/2NhhPM1

วันที่เผยแพร่ : 16-09-2019 14:24:45


น.ส.สุวดี จิระศักดิ์พิศาล

http://bit.ly/2UXpSP3

วันที่เผยแพร่ : 16-09-2019 13:33:37


นางอัญชนา มหาเทพ (แก้ไข)

http://bit.ly/2Ndrtzj

วันที่เผยแพร่ : 16-09-2019 13:32:32


นางสุขใจ บูรณะบัญญัติ

http://bit.ly/2NdZFuR

วันที่เผยแพร่ : 16-09-2019 12:28:31


นายพิทยา ปิยพัฒนากร

http://bit.ly/2UT8efw

วันที่เผยแพร่ : 16-09-2019 11:12:12


วิวัฒน์

http://bit.ly/2UWr8Sv

วันที่เผยแพร่ : 16-09-2019 10:53:28


น.ส.ชลนิสา รุ่งเรือง

http://bit.ly/2UXoP1u

วันที่เผยแพร่ : 16-09-2019 10:20:37


นายสิทธิศักดิ์ คำศรีสุข (แก้ไข)

http://bit.ly/2NhDsvD

วันที่เผยแพร่ : 16-09-2019 10:17:02


อนุสร3

http://bit.ly/2NgfEbE

วันที่เผยแพร่ : 14-09-2019 15:48:06


ธรา3

http://bit.ly/2Ne9Qj0

วันที่เผยแพร่ : 14-09-2019 15:47:32


นางสาววันเพ็ญ แก้วสีโส

http://bit.ly/2URTBJe

วันที่เผยแพร่ : 13-09-2019 16:45:21


นางสาววันเพ็ญ แก้วสีโส

http://bit.ly/2UQbnwo

วันที่เผยแพร่ : 13-09-2019 16:44:46


นางพิมพา ร่มเย็น

http://bit.ly/2NbAHMD

วันที่เผยแพร่ : 13-09-2019 16:40:33


นางสาวสุพัตรา ต่อศรี

http://bit.ly/2N9qiAV

วันที่เผยแพร่ : 13-09-2019 16:38:00


มตินักคอม

http://bit.ly/2UQ97Fq

วันที่เผยแพร่ : 13-09-2019 16:20:54


นายยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2NcVwXS

วันที่เผยแพร่ : 13-09-2019 15:28:24


จิราวัลย์

http://bit.ly/2Nc9V6I

วันที่เผยแพร่ : 13-09-2019 15:28:12


แบบแสดงวิสัยทัศน์ สำหรับผอ.รพ.ยื่นขอย้ายไป รพ.ขนาด A (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2NdDoNq

วันที่เผยแพร่ : 13-09-2019 10:56:27


ธนรัตน์

http://bit.ly/2UOuzLc

วันที่เผยแพร่ : 13-09-2019 10:47:16


นางสาวกุสุมา สามารถ

http://bit.ly/2NdaWeB

วันที่เผยแพร่ : 13-09-2019 09:26:14


ใบตอบรับและมอบหมายการเข้าร่วมประชุม

http://bit.ly/2I42IkR

วันที่เผยแพร่ : 12-09-2019 16:06:01


พิชัย โรจนพิทยากร

http://bit.ly/2UOMFfQ

วันที่เผยแพร่ : 12-09-2019 15:21:17


นายวทัญญู พาราพิบูลย์

http://bit.ly/2UP0bAc

วันที่เผยแพร่ : 12-09-2019 15:02:06


รัฐ

http://bit.ly/2I2U1Y6

วันที่เผยแพร่ : 12-09-2019 12:07:26


ประกายผษุฎี

http://bit.ly/2I4WGk1

วันที่เผยแพร่ : 12-09-2019 12:06:59


นายสุกิจ พรหมรับ

http://bit.ly/2I4iYSX

วันที่เผยแพร่ : 12-09-2019 11:27:13


วรพิณ วิทยวราวัฒน์

http://bit.ly/2UMJJjS

วันที่เผยแพร่ : 12-09-2019 10:12:16


นางงามพิศ จันทร์ทิพย์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2UMe9CV

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2019 16:17:30


นายศิระ เพชรเจริญจริง

http://bit.ly/2HV8HIP

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2019 14:28:00


พรพิสุทธิ์ เดชแสง

http://bit.ly/2If3EDl

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2019 14:23:38


แจ้ง มติ ก.พ. 13 ราย

http://bit.ly/2UK2Smw

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2019 11:10:29


คส.รก.ทว.(รพศ.ท 16 ส.ค.62)

http://bit.ly/2HXySPa

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2019 10:35:22


นางสุภาวดี ชุ่มจิตต์ กรมสุขภาพจิต

http://bit.ly/2HZwgQI

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2019 09:54:17


นางสาวพวรรณ โพชนุกูล และ นางวิกุล วิสาลเสสถ์ กรมอนามัย

http://bit.ly/2UJWg7X

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2019 09:51:42


นางสาวปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาส และ นายภูโมกข์ อัมพวา กรมควบคุมโรค

http://bit.ly/2UJV18N

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2019 09:27:53


นางนฤมล เอนกวิทย์

http://bit.ly/2HY5KqG

วันที่เผยแพร่ : 10-09-2019 16:09:57


นายปริย วิมลัตรเวที กรมการแพทย์

http://bit.ly/2I1fHUC

วันที่เผยแพร่ : 10-09-2019 15:06:18


ปิยะชนก แก้วเพ็ง (แก้ 1 เดือน)

http://bit.ly/2HZ3M9D

วันที่เผยแพร่ : 10-09-2019 14:36:16


กิตติ อินทราสุขพร

http://bit.ly/2LBhoci

วันที่เผยแพร่ : 09-09-2019 16:10:24


คส.รก.ชช (รพศ.ท.16 ส.ค.62)

http://bit.ly/2ZQv4cm

วันที่เผยแพร่ : 07-09-2019 17:12:13


คส.รก.สรีพร กัฬหะสุต

http://bit.ly/2UChAfk

วันที่เผยแพร่ : 07-09-2019 17:11:09


น.ส.ปัทมา ทองสม

http://bit.ly/2UxXnHy

วันที่เผยแพร่ : 06-09-2019 16:13:15


ตรวจวินัยกันยายน

http://bit.ly/2UvciCx

วันที่เผยแพร่ : 06-09-2019 14:29:08


คำสั่งทันตแพทย์

http://bit.ly/2ZIPi8a

วันที่เผยแพร่ : 06-09-2019 13:57:06


วาระการประชุมและแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวันที่๒๖ กันยายน

http://bit.ly/2UyYdE3

วันที่เผยแพร่ : 06-09-2019 11:02:33


วาระ ชน

http://bit.ly/2HGpdMA

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 15:34:39


ไทยเงิน2

http://bit.ly/2HH8w3O

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:45:49


ไทยเงิน1

http://bit.ly/2HHarVQ

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:44:33


ไทย20

http://bit.ly/2HXUMlp

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:43:05


ไทย19

http://bit.ly/2HE7VzN

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:40:49


ไทย18

http://bit.ly/2HLe4tV

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:38:28


ไทย14

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:34:57


ไทย14

http://bit.ly/2HKZJxD

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:34:53


ไทย13

http://bit.ly/2HJ1MlH

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:32:30


ไทย1217

http://bit.ly/2HJ1vPH

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:29:41


ไทย11

http://bit.ly/2HH8WHc

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:27:40


ไทย10

http://bit.ly/2HJ7BQ2

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:25:49


ไทย9

http://bit.ly/2HJxkYH

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:24:27


ไทย8

http://bit.ly/32oUCLt

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:22:59


ไทย7

http://bit.ly/32ruYpi

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:21:24


ไทย6

http://bit.ly/32wpYQt

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:19:48


ไทย5

http://bit.ly/32AliJt

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:18:03


ไทย3

http://bit.ly/32nSUKg

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:15:13


ไทย116

http://bit.ly/32AkPqH

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 14:12:28


แจ้งแก้พนิดา

http://bit.ly/2HJW6Im

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 13:52:50


วาระ

http://bit.ly/2HG0qIw

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 12:07:10


บัญชี

http://bit.ly/32o1qZR

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 09:50:42


ว402

http://bit.ly/32jfdAS

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2019 09:34:07


คส.ย้าย 9ว คลข.สป. 3 62

http://bit.ly/32kzYfx

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 15:19:02


แจ้งแก้ภุมรินทร์

http://bit.ly/32mkeIP

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 14:20:51


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2HE4uce

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 14:14:57


วาระ นักจัด 6 2562

http://bit.ly/2HISiam

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 14:13:11


คส.รก. 9ว คลข.สป. 3 62

http://bit.ly/2HEScAw

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 14:10:52


พงษ์ศักดิ์

http://bit.ly/32ry3G7

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 13:55:10


มอบอำนาจ

http://bit.ly/32pRkrn

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 12:05:05


เอกสาร9

http://bit.ly/32oR6Rf

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 11:38:51


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 10/2562 ลว 2 ก.ย.62 (อุตรดิตถ์)

http://bit.ly/2HGjXIT

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 10:49:49


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 10/2562 ลว 2 ก.ย.62 (อุตรดิตถ์)

http://bit.ly/2HGjW7N

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 10:49:48


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 10/2562 ลว 2 ก.ย.62 (ฉะเชิงเทรา)

http://bit.ly/2HFJKkq

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 10:49:09


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 10/2562 ลว 2 ก.ย.62 (เลย)

http://bit.ly/2HFhr5H

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 10:48:44


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 10/2562 ลว 2 ก.ย.62 (ปัตตานี)

http://bit.ly/2HEzOYw

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 10:48:06


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 10/2562 ลว 2 ก.ย.62 (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

http://bit.ly/2HGiVfZ

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 10:47:22


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 10/2562 ลว 2 ก.ย.62 (กองการพยาบาล)

http://bit.ly/2HG39lr

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 10:45:40


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 10/2562 ลว 2 ก.ย.62 (บรรจุ)

http://bit.ly/2HGhAFZ

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 10:41:50


วาระนักจิต

http://bit.ly/32fFuA2

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 10:35:29


ไก่

http://bit.ly/2HFIeie

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 10:27:19


สุดารัตน์

http://bit.ly/2HGeQZ7

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 09:37:40


ระเบียบวาระการประชุม 3 กันยายน 2562

http://bit.ly/2HEDDgn

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2019 08:53:12


แจ้ง มติ ก.พ. 16 ราย

http://bit.ly/2jQPGyg

วันที่เผยแพร่ : 02-09-2019 15:00:01


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2jSWF9X

วันที่เผยแพร่ : 02-09-2019 14:31:24


บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นิติกร 2 ราย)

http://bit.ly/2jOe43w

วันที่เผยแพร่ : 02-09-2019 13:52:30


แจ้งมติ ก.พ. กรมควบคุมโรค 2 ราย

http://bit.ly/2jNWkFs

วันที่เผยแพร่ : 02-09-2019 13:18:22


แจ้งมติ กรมอามัย 3 ราย

http://bit.ly/2jSGd9I

วันที่เผยแพร่ : 02-09-2019 13:05:42


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2jMovVg

วันที่เผยแพร่ : 02-09-2019 11:05:18


รายงานการประชุมต่อเวลาราชการ

http://bit.ly/2HEM5vZ

วันที่เผยแพร่ : 02-09-2019 10:32:35


อนันต์ 1 เดือน

http://bit.ly/2Hysq0M

วันที่เผยแพร่ : 30-08-2019 16:07:35


ปรานี

http://bit.ly/2HyncSL

วันที่เผยแพร่ : 30-08-2019 11:30:45


สถิติแก้

http://bit.ly/32g3Tp3

วันที่เผยแพร่ : 30-08-2019 09:46:44


สถิติ

http://bit.ly/32eRm5s

วันที่เผยแพร่ : 29-08-2019 14:43:31


ทองพนัง

http://bit.ly/32d1Zpi

วันที่เผยแพร่ : 29-08-2019 14:08:55


ให้ข้าราชการรับราชการต่อไป ทรงคุณวุฒิ ปี 2562 จำนวน 1 ราย

http://bit.ly/2Hy9IGr

วันที่เผยแพร่ : 29-08-2019 11:06:07


นฤมล4

http://bit.ly/2Hw7jwa

วันที่เผยแพร่ : 29-08-2019 11:04:37


แจ้งแก้กฤษณ

http://bit.ly/32aEdKn

วันที่เผยแพร่ : 29-08-2019 10:19:50


แจ้งแก้สมรัก

http://bit.ly/2HydijT

วันที่เผยแพร่ : 29-08-2019 09:53:44


นางสุจินดา สุขกำเนิด กรมสนับสนุนฯ

http://bit.ly/2HumG7Y

วันที่เผยแพร่ : 28-08-2019 10:10:32


นางอุมา บริบูรณ์ กรมวิทย์ฯ

http://bit.ly/325wPju

วันที่เผยแพร่ : 28-08-2019 10:03:46


บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการประเมิน (นิติกร)

http://bit.ly/2ZuDCFJ

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2019 17:02:26


แจ้งแก้บุษบา

http://bit.ly/30AD2nm

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2019 16:35:52


สุรเดชช (แก้ 6 เดือน)

http://bit.ly/2ZqpWeZ

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2019 16:01:00


นพ

http://bit.ly/2ZClt9i

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2019 14:10:38


นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์

http://bit.ly/2ZolhdD

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2019 12:07:36


นายกิตณัฏฐกร คำแก้ว

http://bit.ly/30CzZLn

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2019 11:58:42


QR Code นวก.ชช.(ด้านบริการทางวิชาการ) คลข.สป. ครั้งที่ 2-62 (ส่งประเมิน)

http://bit.ly/30FjjTA

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2019 11:43:12


QR Code นวก.ชช.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) คลข.สป. ครั้งที่ 2-62 (แนบลิงค์)

http://bit.ly/30CxCbr

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2019 11:37:33


ประมวลรายวิชาวิสัญญีพยาบาล

http://bit.ly/30CINkn

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2019 11:17:36


ฐิติบดี

http://bit.ly/30AUDvb

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2019 11:15:06


การศึกษาการพัฒนาบุคลากรวิสัญญีพยาบาล

http://bit.ly/2ZvOXWe

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2019 10:05:26


ให้ข้าราชการรับราชการต่อไป ปี 2562 รุ่นที่ 3 จำนวน 26 ราย

http://bit.ly/2Zv1Y29

วันที่เผยแพร่ : 26-08-2019 15:26:05


ให้ข้าราชการรับราชการต่อไป ปี 2562 รุ่นที่ 1 จำนวน 10 ราย

http://bit.ly/30JwUt7

วันที่เผยแพร่ : 26-08-2019 15:19:02


น.ส.สุวรรณี สุรัตนโสภณ

http://bit.ly/30CTm6Y

วันที่เผยแพร่ : 26-08-2019 11:39:52


น.ส.กุลลณา ตันติประวรรณ

http://bit.ly/2ZuK4wt

วันที่เผยแพร่ : 26-08-2019 10:18:40


แจ้ง มติ ก.พ. 14 ราย

http://bit.ly/30pAl7Y

วันที่เผยแพร่ : 22-08-2019 15:59:57


นางสาวอลิศรา อนันนับ

http://bit.ly/2ZeJd2N

วันที่เผยแพร่ : 21-08-2019 12:07:38


นางธารกมล จันทร์ประภาพและนายสุนทร พุทธศรีจารุ อย.

http://bit.ly/30pQt9u

วันที่เผยแพร่ : 21-08-2019 12:01:11


นรเทพ อัศวพัชระ (แก้ 6 เดือน)

http://bit.ly/30kkCqH

วันที่เผยแพร่ : 20-08-2019 13:37:16


นางปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ แก้ไข 1 เดือน

http://bit.ly/30jEla3

วันที่เผยแพร่ : 20-08-2019 12:05:43


วันชัย (แก้ไข)

http://bit.ly/2Zixbpb

วันที่เผยแพร่ : 20-08-2019 10:48:46


นายกอบชัย จิรชาญชัย (แก้ไข)

http://bit.ly/30eND76

วันที่เผยแพร่ : 19-08-2019 16:31:48


นายอรรถสิทธิ์ แดงมณี กรมอนามัย

http://bit.ly/30g8wif

วันที่เผยแพร่ : 19-08-2019 15:12:13


นางวนิดา ภิญโญวิวัฒน์ อย.

http://bit.ly/30iDmHc

วันที่เผยแพร่ : 19-08-2019 15:06:54


นายสุรพงษ์ ธนวงศ์วิบูลย์ และ นางสาวชินมนัส ตั้งจาตุรนต์รัศมี กรมการแพทย์

http://bit.ly/30ivF3y

วันที่เผยแพร่ : 19-08-2019 14:59:26


บุษราคำ

http://bit.ly/30ip0X8

วันที่เผยแพร่ : 19-08-2019 14:23:54


รุ่งธรรม

http://bit.ly/30myzVi

วันที่เผยแพร่ : 19-08-2019 14:22:58


สยาม ประสานพิมพ์ (แก้ 6 เดือน)

http://bit.ly/30gJ7Fl

วันที่เผยแพร่ : 19-08-2019 12:34:50


ตรวจวินัยสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 2

http://bit.ly/30gDjf7

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2019 10:16:37


ระเบียบวาระการประชุมแพทย์ และใบตอบรับเข้าร่วมประชุม

http://bit.ly/30abBRa

วันที่เผยแพร่ : 15-08-2019 11:15:49


เอกสารการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการ พลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ.2552

http://bit.ly/301If7l

วันที่เผยแพร่ : 14-08-2019 14:03:46


นว.คอม

http://bit.ly/2Z6UIJu

วันที่เผยแพร่ : 14-08-2019 13:56:29


รายงานผลการติดตามมาตรฐานฯ รอบ 6 เดือน

http://bit.ly/2ZaSB7S

วันที่เผยแพร่ : 14-08-2019 11:21:05


นางสาวกาญจน์นภา แก้วคง

http://bit.ly/2YZzzkr

วันที่เผยแพร่ : 13-08-2019 16:56:53


นางสาวอลิสา อุดมวีรเกษม กรมสุขภาพจิต

http://bit.ly/2Z4Or0Y

วันที่เผยแพร่ : 13-08-2019 15:59:29


แจ้งมติ ก.พ. 3 ราย

http://bit.ly/300tKRg

วันที่เผยแพร่ : 13-08-2019 15:51:55


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2ZT7dpn

วันที่เผยแพร่ : 13-08-2019 14:45:50


วันชนะ จันทบุรี

http://bit.ly/2YYQrYz

วันที่เผยแพร่ : 13-08-2019 12:09:28


รายละเอียด-สำรวจความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง

http://bit.ly/2Z4kGgM

วันที่เผยแพร่ : 13-08-2019 08:34:01


นักทรัพย์ ชพ

http://bit.ly/2YPuQSz

วันที่เผยแพร่ : 10-08-2019 16:54:07


ระเบียบวาระการประชุมกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 2/2562

http://bit.ly/2YPdx3X

วันที่เผยแพร่ : 09-08-2019 09:08:10


นางสาวศริญญา รินสาร

http://bit.ly/2ZF6g3O

วันที่เผยแพร่ : 08-08-2019 11:27:52


มติ อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ 3/2562

http://bit.ly/2YPOde2

วันที่เผยแพร่ : 08-08-2019 09:58:38


มติ อกพ กระทรวง ครั้งที่ 2/2562

http://bit.ly/2ZJMaWm

วันที่เผยแพร่ : 08-08-2019 09:57:26


รพ.สระบุรี

http://bit.ly/2YRY56Y

วันที่เผยแพร่ : 07-08-2019 16:22:20


จิรัชญา

http://bit.ly/2ZE5Tqj

วันที่เผยแพร่ : 07-08-2019 16:13:46


วาระนักเทคโน

http://bit.ly/2ZAWHDa

วันที่เผยแพร่ : 07-08-2019 15:19:37


หารือวุฒิเภสัช

http://bit.ly/2ZFQNAG

วันที่เผยแพร่ : 07-08-2019 11:50:54


สบช1

http://bit.ly/2YKd7vH

วันที่เผยแพร่ : 07-08-2019 11:36:45


วาระ นักจัด 5 2562

http://bit.ly/2YNCRY7

วันที่เผยแพร่ : 07-08-2019 11:22:11


ชพ.

http://bit.ly/2ZAtx7a

วันที่เผยแพร่ : 07-08-2019 10:41:40


ชน

http://bit.ly/2ZD0K1K

วันที่เผยแพร่ : 07-08-2019 10:40:11


ประกาศหลักเกณฑ์ อำนวยการสูง 2 ตำแหน่ง กรมสนับสนุน (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2YM3koW

วันที่เผยแพร่ : 07-08-2019 09:38:31


รายงานการประชุม อ.ก.พ.สป 8/62

http://bit.ly/2ZDeyt5

วันที่เผยแพร่ : 07-08-2019 08:43:01


บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการประเมิน

http://bit.ly/2Zzz9hL

วันที่เผยแพร่ : 06-08-2019 15:51:41


สบช

http://bit.ly/2YLdAh4

วันที่เผยแพร่ : 06-08-2019 14:38:12


นางสาววราลี เจริญวัย

http://bit.ly/2YO8wsm

วันที่เผยแพร่ : 06-08-2019 11:43:25


พรสวรรค์3

http://bit.ly/2YIzHVj

วันที่เผยแพร่ : 05-08-2019 15:26:30


สุรีวัลย์3

http://bit.ly/2YCEFTN

วันที่เผยแพร่ : 05-08-2019 15:25:25


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลฯ (อกพ. ครั้งที่ 9 วันที่ 5 ส.ค. 62) บรรจุ 2 ราย

http://bit.ly/2ZxvW2r

วันที่เผยแพร่ : 05-08-2019 15:19:36


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลฯ (อกพ. ครั้งที่ 9 วันที่ 5 ส.ค. 62) ชุมพรกับทะเบียน

http://bit.ly/2ZxLIdv

วันที่เผยแพร่ : 05-08-2019 15:15:05


ความต้องการแพทย์ ทันตะ เภสัชกร

http://bit.ly/2YIcORY

วันที่เผยแพร่ : 05-08-2019 10:46:37


นางสาวกิรณา เทวอักษร

http://bit.ly/2YKrksC

วันที่เผยแพร่ : 05-08-2019 10:38:07


ตรวจวินัยสิงหาคม 2562 ครั้งที่ 1

http://bit.ly/2LW5EDT

วันที่เผยแพร่ : 02-08-2019 15:18:42


แบบสำรวจรายชื่อเภสัช

http://bit.ly/2OBO5uZ

วันที่เผยแพร่ : 02-08-2019 14:56:28


แบบสำรวจรายชื่อเภสัช

http://bit.ly/2OQNFB9

วันที่เผยแพร่ : 02-08-2019 14:56:27


แบบสอบถามความต้องการเภสัช

http://bit.ly/2OAiZ6W

วันที่เผยแพร่ : 02-08-2019 14:55:37


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ แบบสอบถามความต้องการเภสัชกร

http://bit.ly/2LVY6RA

วันที่เผยแพร่ : 02-08-2019 14:54:17


5

http://bit.ly/337HyLK

วันที่เผยแพร่ : 02-08-2019 10:01:08


นางสุพัตรา พงษ์อิศรานุพร

http://bit.ly/336BnYg

วันที่เผยแพร่ : 02-08-2019 09:58:31


อุษา

http://bit.ly/2KeKgGB

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2019 14:25:04


แจ้ง มติ ก.พ. 17 ราย

http://bit.ly/2Ki4Juc

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2019 13:41:36


3

http://bit.ly/337zJWv

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2019 11:16:32


สุภาภรณ์

http://bit.ly/335GEz6

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2019 09:41:23


สุปราณี

http://bit.ly/2Kkgm3x

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2019 09:40:56


นางสาวพรทิพย์ ศิริภานุมาศ กรมควบคุมโรค

http://bit.ly/332hGkk

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2019 11:00:56


นางสาวสมใจ กาญจนาพงศ์กุล กรมการแพทย์

http://bit.ly/2KiyHhL

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2019 10:53:46


นางสาวจันทร์เพ็ญ เยาวเรศ

http://bit.ly/2KiyiMh

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2019 10:43:59


ข้อมูลข้าราชการที่ได้รับเงินเกินสิทธิ 31 ก.ค.62

http://bit.ly/2KfIWDq

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2019 10:30:56


รายละเอียดข้าราชการที่ขอตรวจสอบฯ (19 ราย)

http://bit.ly/2Kq4ldh

วันที่เผยแพร่ : 30-07-2019 16:33:40


นางสาวกาญจน์นภา แก้วคง

http://bit.ly/333wdfN

วันที่เผยแพร่ : 30-07-2019 16:32:50


นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ (แก้ไข) (ครั้งที่ 2)

http://bit.ly/2KhYgPI

วันที่เผยแพร่ : 30-07-2019 16:17:02


ลองทำ QR Code ข้อมูลข้าราชการที่ได้รับเงินเกินสิทธิ

http://bit.ly/32YgNt1

วันที่เผยแพร่ : 30-07-2019 10:19:26


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/3302cxe

วันที่เผยแพร่ : 30-07-2019 09:13:47


ข้อมูลข้าราชการที่ได้รับเงินเกินสิทธิ

http://bit.ly/339FbrQ

วันที่เผยแพร่ : 30-07-2019 09:10:18


ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

http://bit.ly/339F5jY

วันที่เผยแพร่ : 30-07-2019 09:08:41


เอกสารจัดส่งขออกพ.

http://bit.ly/32UQYtZ

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2019 15:51:56


อิทธิพล เธียรถาวร 1 เดือน

http://bit.ly/2K5dibI

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2019 15:28:33


แบบฟอร์มขออกพ

http://bit.ly/2K7ipb4

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2019 14:27:31


ย้าย ผอ.รพ.นาแก

http://bit.ly/32KVNpD

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2019 19:09:05


บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการประเมิน 1 ราย

http://bit.ly/2K0324w

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2019 16:00:57


แบบฟอร์มที่ 3 ลูกจ้างประจำ

http://bit.ly/32RuHgj

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2019 15:53:00


ไม่ผ่าน

http://bit.ly/32TK7kz

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2019 15:50:07


แบบฟอร์มที่ 2 พนักงานราชการ

http://bit.ly/32Rtk19

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2019 15:35:43


แบบฟอร์มที่ 1 ข้าราชการ

http://bit.ly/32PbsE9

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2019 15:33:49


เลื่อนเงิน 1 ต.ค.62 เวียนจังหวัด

http://bit.ly/2JVlvPm

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2019 11:42:57


คส.รก.ทว (ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล)

http://bit.ly/32ONkl4

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2019 11:24:31


รายงานการประชุมครั้งที่ 2

http://bit.ly/32RDleM

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2019 09:25:39


คู่มือการปฏิบัติงานแนวทางการเรี่ยไรของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

http://bit.ly/30QIEcF

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2019 15:57:45


นางนุชรี จันทร์เอี่ยม (แก้ไข)

http://bit.ly/30QOJWz

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2019 14:15:16


นายปรีดา ประทุมมา (แก้ไข)

http://bit.ly/30Qzvkl

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2019 13:34:03


ปริญญา ดวงศรี (แจ้งแก้)

http://bit.ly/32OziQs

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2019 10:29:25


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2y7ac12

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2019 16:58:13


ปทุมพร

http://bit.ly/2yfsugZ

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2019 15:17:23


วรินทร์

http://bit.ly/30OvOf5

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2019 15:16:27


เห็นชอบและคำสั่งรักษาการในตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 4 ราย

http://bit.ly/2ya21Rz

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2019 14:39:18


แจ้งประเมิน ผอ.รพช.(17 มิ.ย.62)

http://bit.ly/30RTDmd

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2019 13:52:58


นายศิระ เพชรเจริญจริง

http://bit.ly/30NqkRK

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2019 11:59:36


แผนปฏิรูปกำลังคน

http://bit.ly/30QbVnO

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2019 09:58:42


แจ้งมติ ก.พ. 15 ราย

http://bit.ly/30S4vQT

วันที่เผยแพร่ : 22-07-2019 16:08:34


รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ และแบบรับรองรายงานการประชุม

http://bit.ly/2y0RU1o

วันที่เผยแพร่ : 22-07-2019 15:06:43


น.ส.ชลนิสา รุ่งเรือง

http://bit.ly/2ycwgaV

วันที่เผยแพร่ : 22-07-2019 14:05:38


นางสาวนงค์นุช สุขยานุดิษฐ

http://bit.ly/30LFyqq

วันที่เผยแพร่ : 22-07-2019 11:43:39


นางเสาวรัตน์ เดชชัยวัฒนา

http://bit.ly/30Le3x7

วันที่เผยแพร่ : 22-07-2019 11:12:39


น.ส.เพียงเพ็ญ สุขุตมตันติ

http://bit.ly/2xUgelJ

วันที่เผยแพร่ : 19-07-2019 11:39:06


เอกสารแนบท้าย 1-8 กรม รอบ 1 ต.ค.62

http://bit.ly/2xSEKDL

วันที่เผยแพร่ : 19-07-2019 09:07:57


สินีนาฎ สุขอุบล (6 เดือน) (ขอขยาย)

http://bit.ly/2y3xPYF

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2019 13:56:14


นางสาวพรนภา สุริยะไชย (แก้ไข)

http://bit.ly/2xW2Ltq

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2019 13:39:38


คู่มือเลื่อนขั้น ลูกจ้างประจำ 1 ต.ค.62

http://bit.ly/2xV2lDG

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2019 10:37:58


คู่มือเลื่อนขั้น พรก. 1 ต.ค.62

http://bit.ly/30BO634

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2019 10:34:10


อัจฉรา ชัยสันติตระกูล (แก้รอบ 2)

http://bit.ly/2xPZyvD

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2019 10:24:33


ประกาศหลักเกณฑ์ อำนวยการสูง 4 ตำแหน่ง (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2LUKaX5

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 17:37:09


นางศณิษา ตันประเสริฐ (แก้ไข)

http://bit.ly/2XLzJfG

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 16:18:22


นายชุมพล ชมะโชติ กรมการแพทย์

http://bit.ly/2lvtR89

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 14:46:13


นางนุชนาฏ กิติวรนนท์ อย.

http://bit.ly/2XPLkKR

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 14:39:11


นางอรวรรณ ดวงจันทร์ กรมสุขภาพจิต

http://bit.ly/2XJAu8P

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 14:26:43


นายวรพจน์ วิจารณ์

http://bit.ly/2luZHSt

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 13:38:01


นายวีระวุฒิ มิ่งขวัญ (แก้ไข)

http://bit.ly/2jYrYjA

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 13:25:24


นายหรินทร์ คล้ายพึ่ง แก้ไข 3 เดือน

http://bit.ly/2XGcLqe

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 12:38:21


นางสิริรัตน์ วีระเศรษฐกุล แก้ไข 1 เดือน

http://bit.ly/2XPBqsF

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 10:01:53


ข้อเสนอแนวคิด

http://bit.ly/2LUsDOT

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:24:31


หลักการสรุป (อ.ตั้ม)

http://bit.ly/2ltuZZX

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:24:11


หลักการอภิปรายผลการวิจัย

http://bit.ly/2lturDn

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:23:43


Ethics

http://bit.ly/2jXo3DF

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:23:14


หลักการเลือกสถิติ

http://bit.ly/2jWYhPU

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:22:40


ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย

http://bit.ly/2jWXxKC

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:21:24


End Note

http://bit.ly/2jWX0Z8

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:20:56


หลักการทบทวนวรรณกรรม

http://bit.ly/2jUKcCA

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:20:28


อ.ชูศักดิ์3

http://bit.ly/2ltrrXD

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:19:51


อ.ชูศักดิ์2

http://bit.ly/2jWW4nA

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:19:33


อ.ชูศักดิ์

http://bit.ly/2LUDt7w

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:18:25


อ.พวงผกา

http://bit.ly/2LQlEq5

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:18:09


อ.ชญานิศ

http://bit.ly/2ltqgHH

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:17:44


ตรวจวินัยกรกฎาคม ครั้งที่ 1 2562

http://bit.ly/2LQWCqM

วันที่เผยแพร่ : 15-07-2019 09:01:05


แบบฟอร์ขอจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และแบบฟอร์การคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

http://bit.ly/2ldw73L

วันที่เผยแพร่ : 13-07-2019 10:57:46


นางพัชรีพร บุญรอด

http://bit.ly/2XJ7fmP

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 15:59:36


นายวลิต สุวรรณาลัย

http://bit.ly/2LLzolM

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 15:56:57


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่อเวลาราชการ

http://bit.ly/2LQIq19

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 13:49:43


การคัดเลือกข้าราชการให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ในโรงพยาบาลชุมชน

http://bit.ly/2LQKsy0

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 13:36:42


ฉลวย

http://bit.ly/2XFfj8b

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 13:34:51


สถาพร มณี (แจ้งแก้)

http://bit.ly/2XIfC1O

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 12:35:21


แจ้งมติ ก.พ. 21 ราย

http://bit.ly/2LVxK0W

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 11:38:11


นายพรชัย ชอบทางศิลป์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2XDXlTj

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 11:26:25


สวิชญา

http://bit.ly/2XBhdq6

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 10:53:57


ลำดวน

http://bit.ly/2XBTshI

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 10:23:53


แจ้งมติ ก.พ. 2 ราย กรมอนามัย

http://bit.ly/2LU4AQ9

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 09:38:04


นางสาวภาวินี ธนบดีธรรมจารี กรมสุขภาพจิต

http://bit.ly/2LQvc4m

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 09:25:52


นายอภิสิทธิ์ ปัทมารัตน์

http://bit.ly/2LNLvPn

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 09:14:57


นางชลากต เดชอาคม (แก้ไข)

http://bit.ly/2LVpcXU

วันที่เผยแพร่ : 12-07-2019 09:03:11


นายฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา (แก้ไข)

http://bit.ly/2XG2SZF

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2019 16:58:10


นายขวัญชัย พาสนยงภิญโญ

http://bit.ly/2XH8cfp

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2019 16:35:35


นายกิตติ วงศ์ปทุมทิพ์

http://bit.ly/2XGuOwo

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2019 16:35:15


ชาญวิชญ์ โพธิสุวรรณ (แจ้งแก้)

http://bit.ly/2LMasux

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2019 16:08:46


นางสาววันทกานต์ วงศ์วิกรม

http://bit.ly/2XEWnpW

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2019 13:59:50


นางสาวปวีณา วิจักษณ์ประเสริฐ

http://bit.ly/2LNr7y0

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2019 10:51:23


ธีรวัฒน์ บุดดาวงศ์ (แจ้งแก้)

http://bit.ly/2LOgcE7

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2019 10:39:41


รุ่งธรรม

http://bit.ly/2LOxPDU

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2019 10:24:48


นางสาวพรอรุณ ปลื้มบุญ

http://bit.ly/2S5UvjY

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2019 16:13:51


ดวงฤทัย (แจ้งแก้)

http://bit.ly/2LcQZ6U

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2019 16:00:09


นพ ทองสง่า

http://bit.ly/2S2nCEI

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2019 14:08:27


นายศุภกร ปัญดิษฐ์ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2S9S7Zx

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2019 11:50:26


นายวันชัย ชัยชลทรัพย์ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2LdyTBL

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2019 11:35:53


นายสุธิต คุณประดิษฐ์ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2S44oyN

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2019 10:56:47


วาระ นักจัด 4 2562

http://bit.ly/2S4bJOJ

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2019 10:29:16


นพวรรณ

http://bit.ly/2LbZVcD

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2019 10:13:57


ชฏาพร

http://bit.ly/2S9Q87I

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2019 09:10:49


ศรินรัตน์

http://bit.ly/2Sf3ZK1

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2019 09:10:21


วรนุช

http://bit.ly/2S3dJqs

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2019 09:09:37


แจ้งมติ ก.พ. 1 ราย อย.

http://bit.ly/2Lem3Dg

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2019 09:03:47


นักทรัพย์

http://bit.ly/2LdvfaL

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 16:04:46


นายแมนวัฒน์ สโชคสุวัฒนสกุล

http://bit.ly/2LhZHAX

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 15:43:01


คำสั่งแก้ไขคำสั่ง 556/2562

http://bit.ly/2LawKGQ

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 15:05:02


แก้ไข กส. 555/2562

http://bit.ly/2L7zLrD

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 14:29:56


ขวัญฤทัย

http://bit.ly/2S3E0VA

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 14:24:51


นางวิมลศรี อุทัยพัฒนาชีพ

http://bit.ly/2L9Ergv

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 13:15:49


นางสาวพิกุล บัณฑิตพานิชชา

http://bit.ly/2L9zMv1

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 12:41:27


เสาวณิต ทิวทัศน์ (แจ้งแก้)

http://bit.ly/2L9rpj7

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 11:26:29


นางคนึงนิจ ศรีษะโคตร

http://bit.ly/2S2UM79

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 11:25:00


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล อ.ก.พ.สป.ครั้งที่8/2562 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2562 1 ราย (นางสาวกนกพร ปากชำนิ)

http://bit.ly/2Lbf660

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 09:54:02


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล อ.ก.พ.สป.ครั้งที่8/2562 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2562 1 ราย (จ.ตาก)

http://bit.ly/2LbviUy

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 09:52:30


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล อ.ก.พ.สป.ครั้งที่8/2562 เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2562 4 ราย (ส่งกง.บรรจุ)

http://bit.ly/2L9M5aC

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 09:51:59


น.ส.ฐิติพร วิทูรเวท

http://bit.ly/2L7aZYF

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2019 09:34:43


ภัทรศร (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2S18nMf

วันที่เผยแพร่ : 08-07-2019 15:39:23


สมิทธิ์ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2L9pLxM

วันที่เผยแพร่ : 08-07-2019 15:38:52


วันวิสากยผ

http://bit.ly/2L6WDHB

วันที่เผยแพร่ : 08-07-2019 11:34:29


กฤติยา

http://bit.ly/2L9yss7

วันที่เผยแพร่ : 08-07-2019 11:33:56


วันวิสา

http://bit.ly/2L8jTVv

วันที่เผยแพร่ : 08-07-2019 11:33:23


สุพินดา (แก้ไข 3 เดือน)

http://bit.ly/2L9Yco0

วันที่เผยแพร่ : 08-07-2019 10:51:31


นางสาววรพร เป๊กทอง

http://bit.ly/2RS2yRm

วันที่เผยแพร่ : 05-07-2019 17:02:59


พ.ต.ต.หญิงสุรีย์วัลย์ ไทยประยูร

http://bit.ly/2RUWQhs

วันที่เผยแพร่ : 05-07-2019 16:32:14


แบบฟอร์มการมอบหมายงาน

http://bit.ly/2KYVcuT

วันที่เผยแพร่ : 05-07-2019 15:06:17


อกพ.ครั้งที่9/2561

http://bit.ly/2L1mj8z

วันที่เผยแพร่ : 05-07-2019 09:48:01


คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง 3 ราย (นางสาวชุติกาญจน์ หฤทัย)

http://bit.ly/2KYS3LC

วันที่เผยแพร่ : 04-07-2019 17:02:55


ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ

http://bit.ly/2KU7lkN

วันที่เผยแพร่ : 04-07-2019 09:22:43


นางสาววิภาดา ศุภสุวรรณกุล (แก้ไข)

http://bit.ly/2RO7eI3

วันที่เผยแพร่ : 03-07-2019 13:40:49


คส.ย้าย (ธีรพร)

http://bit.ly/2KWr4Ae

วันที่เผยแพร่ : 03-07-2019 11:33:00


ต่อเนื่อง

http://bit.ly/2KVgMAp

วันที่เผยแพร่ : 03-07-2019 11:25:58


บรรจุ

http://bit.ly/2RNoAVm

วันที่เผยแพร่ : 03-07-2019 11:25:25


สุธิสา

http://bit.ly/2KVZ8wa

วันที่เผยแพร่ : 03-07-2019 11:01:39


นางสาวกมลทิพย์ ดวงจันทร์

http://bit.ly/2KZDOpV

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2019 16:01:41


ไพโรจน์

http://bit.ly/2ROGOpF

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2019 15:18:01


วาสนา

http://bit.ly/2ROH2wN

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2019 15:17:28


นางสาวสุภาพรรณ ชุณหการกิจ (แก้ไข)

http://bit.ly/2KRTwD9

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2019 14:38:10


วิลัยวรรณ

http://bit.ly/2KRHcmn

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2019 12:13:46


นักวิทย์ฯ

http://bit.ly/2RNdiQP

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2019 10:54:17


แจ้ง มติ ก.พ. 8 ราย

http://bit.ly/2RPXSeF

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2019 09:52:21


น.ส.เกศินี แซ่เฮ้ง

http://bit.ly/2RNyKFs

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2019 09:14:19


นางศิริกุล อำพนธ์ อย.

http://bit.ly/2KQeIcW

วันที่เผยแพร่ : 01-07-2019 15:40:06


นายบุญเสริม อ่วมอ่อง กรมควบคุมโรค

http://bit.ly/2RMAVJs

วันที่เผยแพร่ : 01-07-2019 12:25:40


นายประวิช ชวชลาศัย กรมอนามัย

http://bit.ly/2RLy5nY

วันที่เผยแพร่ : 01-07-2019 12:10:43


นายจุลพงศ์ จันทร์ต๊ะ (แก้ไข)

http://bit.ly/2KRvEQf

วันที่เผยแพร่ : 01-07-2019 11:57:41


สิริณัฎ

http://bit.ly/2RMuKVM

วันที่เผยแพร่ : 01-07-2019 11:06:19


สุพรรษา

http://bit.ly/2RJeXXQ

วันที่เผยแพร่ : 01-07-2019 11:05:13


นางนลินี ยมศรีเคน แก้ไข

http://bit.ly/2KOI1ws

วันที่เผยแพร่ : 01-07-2019 11:01:43


น.ส.ศรีวรรณา มานะทิวสน

http://bit.ly/2KOE6ja

วันที่เผยแพร่ : 01-07-2019 09:59:07


มติสถิตย์

http://bit.ly/2KPgyKR

วันที่เผยแพร่ : 01-07-2019 09:39:25


พตก

http://bit.ly/2RFL0rv

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2019 08:03:13


แจ้งมติ ก.พ. 2 ราย

http://bit.ly/2NfNONB

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2019 14:09:33


สุวิมล

http://bit.ly/2KFnf25

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2019 13:47:17


นางสาวภัสสร สื่อยรรยงศิริ

http://bit.ly/2KF1i34

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2019 13:44:20


วาระนจ

http://bit.ly/2NgxFYl

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2019 13:29:15


ประพิศ เทพอารักษ์กุล

http://bit.ly/2KFRV3s

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2019 11:23:07


รายงานผลการตรวจสอบ Operation Audit

http://bit.ly/2KG4dsG

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2019 10:57:20


ระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2

http://bit.ly/2KH6pQu

วันที่เผยแพร่ : 26-06-2019 10:27:02


นางสุจิรา เนาวรัตน์ กรมสุขภาพจิต

http://bit.ly/2N6hAEb

วันที่เผยแพร่ : 25-06-2019 11:35:06


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

http://bit.ly/2NiW5jY

วันที่เผยแพร่ : 24-06-2019 16:16:40


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

http://bit.ly/2N7KuUx

วันที่เผยแพร่ : 24-06-2019 16:12:57


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

http://bit.ly/2N8JOhU

วันที่เผยแพร่ : 24-06-2019 16:11:43


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2KAf5It

วันที่เผยแพร่ : 24-06-2019 16:09:33


คส.แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง นวก.ชช. (ด้านบริหารสาธารณสุข)

http://bit.ly/2Nav16b

วันที่เผยแพร่ : 24-06-2019 15:21:19


ตรวจวินัยมิถุนายน

http://bit.ly/2N666AI

วันที่เผยแพร่ : 24-06-2019 14:50:25


มติสุธี

http://bit.ly/2KxJsPF

วันที่เผยแพร่ : 24-06-2019 11:53:12


สุธี

http://bit.ly/2N5FFuR

วันที่เผยแพร่ : 24-06-2019 11:43:40


บัญชีรายชื่อ จำนวน 3 ราย

http://bit.ly/2IuRbvt

วันที่เผยแพร่ : 21-06-2019 13:19:26


สุพางค์พรรณ

http://bit.ly/2ZJ8fnB

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 18:29:31


สนธยา

http://bit.ly/2ZzQxTa

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 18:28:34


เกตุนริทร์

http://bit.ly/2ZyAxRs

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 18:28:08


กิติ

http://bit.ly/2ZxSGij

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 18:27:46


ธนาภา

http://bit.ly/2IryYyU

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 18:25:07


สุรัตนา

http://bit.ly/2ZABske

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 18:03:37


ศศิธร

http://bit.ly/2Zyk1Rl

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 18:02:05


ศศิวิมล

http://bit.ly/2ZAVpYo

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 18:01:33


มัถกะ

http://bit.ly/2ZELr8r

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 18:00:54


ปภาวดี

http://bit.ly/2ZJ4f6z

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 18:00:10


พิมพ์รัตน์

http://bit.ly/2ZJ4bnl

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 17:59:32


สุทธานัน

http://bit.ly/2ZtRpsC

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 17:58:46


กรองทอง

http://bit.ly/2Zy7ayD

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 17:57:16


พรรณาภา

http://bit.ly/2ZAAWmi

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 17:55:20


ณิชาธัญ

http://bit.ly/2ZxpnMM

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 17:54:38


กรกนก

http://bit.ly/2Zv3JZw

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 17:53:49


วนิดา

http://bit.ly/2ItPyhR

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 17:48:10


นว.คอม

http://bit.ly/2IqF0Qm

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 16:41:22


ระเบียบวาระการประชุม นักวิเคราะห์ฯ

http://bit.ly/2IqXm3U

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 16:20:30


คส.ย้าย (ผอ.รพช.17มิ.ย.62)

http://bit.ly/2ZxNaMz

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 13:25:13


คำสั่งเลื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กระบี่

http://bit.ly/2ZCVLNV

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 13:21:57


คส.รก.ผอ.ชช (17 มิ.ย.62)

http://bit.ly/2ZALv9e

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 13:18:53


คำสั่งเลื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สสจ.ลพบุรี

http://bit.ly/2ItsaRD

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 13:17:49


QR Code นวก.ชช.(ด้านบริการทางวิชาการ) คลข.สป. ครั้งที่ 2-62

http://bit.ly/2Is8I7B

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 11:25:25


ระเบียบวาระการประชุม นิติกร

http://bit.ly/2WUeKlA

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 10:37:16


อกพ.ครั้งที่1/2562

http://bit.ly/2x5auFu

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 10:34:19


คส.รก.นวก.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ครั้งที่ 2-2562

http://bit.ly/2x6jwBY

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 09:29:09


อกพ.ครั้งที่9/2561

http://bit.ly/2WRMRL1

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 09:14:42


อกพ.ครั้งที่6/2561

http://bit.ly/2x6zWue

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2019 08:52:43


อนงค์ ภูมชาติ

http://bit.ly/2x3Vwzg

วันที่เผยแพร่ : 19-06-2019 15:34:51


ขวัญฤทัย

http://bit.ly/2WR10Yy

วันที่เผยแพร่ : 19-06-2019 11:39:07


นริศรา

http://bit.ly/2WMNOUQ

วันที่เผยแพร่ : 19-06-2019 11:38:45


วาระ นักจัด

http://bit.ly/2WQTH34

วันที่เผยแพร่ : 19-06-2019 10:49:19


คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.บึงกาฬ

http://bit.ly/2x5ooak

วันที่เผยแพร่ : 19-06-2019 09:49:34


คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คลข. 2/2562

http://bit.ly/2wYOhst

วันที่เผยแพร่ : 18-06-2019 17:18:25


คำสั่งย้ายผอ. รพ.ทัพทัน และ รพ.ลานสัก สสจ.อุทัยธานี

http://bit.ly/2wZLdfF

วันที่เผยแพร่ : 18-06-2019 14:19:31


ชน

http://bit.ly/2wWWDAW

วันที่เผยแพร่ : 18-06-2019 14:14:45


ชพ.

http://bit.ly/2wYxZQt

วันที่เผยแพร่ : 18-06-2019 14:07:45


รายละเอียดที่จะเสนอผลงานประเมิน

http://bit.ly/2WOKcRY

วันที่เผยแพร่ : 18-06-2019 10:01:57


แจ้งมติ ก.พ. 2 ราย

http://bit.ly/2WNbhVR

วันที่เผยแพร่ : 18-06-2019 09:39:06


นางพรรณี วัตราเศรษฐ์

http://bit.ly/2x8brgh

วันที่เผยแพร่ : 17-06-2019 14:33:50


ขอความร่วมมือส่งข้อมูลบุคลลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2XKrah7

วันที่เผยแพร่ : 14-06-2019 13:52:42


คำสั่งย้าย นพ.ชช.9ว. คลข.สป. รอบ 2 2562

http://bit.ly/2XJHGht

วันที่เผยแพร่ : 14-06-2019 11:32:04


น.ส.สุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม

http://bit.ly/2wQ0fED

วันที่เผยแพร่ : 13-06-2019 17:43:52


14 มิ.ย.62

http://bit.ly/2wNx70W

วันที่เผยแพร่ : 13-06-2019 14:02:49


นางธนภรณ์ จันทร์พันธ์

http://bit.ly/2wOIkOz

วันที่เผยแพร่ : 13-06-2019 11:30:17


นายไพบูลย์ อัศวธนบดี

http://bit.ly/2wN1Jjb

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2019 16:51:19


พัชรี เนียม

http://bit.ly/2XIugSI

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2019 11:19:01


พัชรี 1

http://bit.ly/2wP0Iag

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2019 09:09:37


อภิญญา

http://bit.ly/2XHqXv8

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2019 09:07:11


นายกิตณัฏฐกร คำแก้ว

http://bit.ly/2wNZ1ty

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2019 16:12:42


นายกำพล เครือคำขาว (แก้ไข)

http://bit.ly/2wJSRL0

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2019 15:11:34


นางนฤมล เอนกวิทย์

http://bit.ly/2XCL2mj

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2019 12:15:04


นางสาวผกาพร ชมภูใบ

http://bit.ly/2XKuzwx

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2019 10:18:04


นายสถิตย์

http://bit.ly/2XvKKxr

วันที่เผยแพร่ : 10-06-2019 09:35:37


แพทย์แผนไทย

http://bit.ly/2XE2K97

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2019 14:45:16


นางอรสา เข็มปัญญา

http://bit.ly/2wBMRnw

วันที่เผยแพร่ : 06-06-2019 15:28:46


คส.ย้าย (สาธิต กิมศิริและพวกอีก 2)

http://bit.ly/2XslGaL

วันที่เผยแพร่ : 06-06-2019 14:02:18


วิรัชดา

http://bit.ly/2XqkAwb

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2019 13:55:30


เพลินศิริคืน

http://bit.ly/2wDSqly

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2019 13:20:06


นางสาวสริยา ทวีกุล (แก้ไข)

http://bit.ly/2wEcWCx

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2019 11:07:36


บัญชีแนบ รพ.บางมูลนาก

http://bit.ly/2wD5aJ6

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2019 10:37:36


นางปริศนา วะสี (แก้ไข)

http://bit.ly/2wEFI5P

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2019 10:30:11


นางสาวพรอรุณ ปลื้มบุญ

http://bit.ly/2wBuFdJ

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2019 10:24:07


บัญชีแนบ รพ.วังทรายพูน

http://bit.ly/2XrZ8GO

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2019 10:15:42


นางสาวปาณิสรา ซังปาน

http://bit.ly/2wz60GR

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2019 16:23:19


นายอนึ่ง ทรัพย์เอี่ยม

http://bit.ly/2wCASGp

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2019 16:09:53


เพลินศิริ

http://bit.ly/2Xo6gUH

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2019 10:38:06


นางสาวกมลทิพย์ ดวงจันทร์

http://bit.ly/2YZSojM

วันที่เผยแพร่ : 31-05-2019 14:57:34


นางสาวกมลทิพย์ ดวงจันทร์

http://bit.ly/2Z1kkUr

วันที่เผยแพร่ : 31-05-2019 14:57:32


ปุณญธิดา

http://bit.ly/2YYWVmB

วันที่เผยแพร่ : 31-05-2019 14:44:24


บัญชีรายละเอียดแนบจังหวัดฉะเชิงเทรา

http://bit.ly/2YVXsWt

วันที่เผยแพร่ : 31-05-2019 10:18:52


ตำแหน่งว่าง ชช.(เร่งรัดจังหวัด)

http://bit.ly/2wuIRW4

วันที่เผยแพร่ : 31-05-2019 10:09:54


ตรวจวินัยผช.ผตร.

http://bit.ly/2Z1T6NQ

วันที่เผยแพร่ : 31-05-2019 09:46:51


นางสาวสิรินาถ มีเจริญ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2JO7OEu

วันที่เผยแพร่ : 30-05-2019 14:28:50


นางสมพร เลิศวิริยเสถียร (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2KidupP

วันที่เผยแพร่ : 30-05-2019 13:09:23


แจ้ง มติ ก.พ. 9 ราย

http://bit.ly/2Kld1Dl

วันที่เผยแพร่ : 30-05-2019 11:14:04


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯแพทย์แผนไทย

http://bit.ly/2KbElna

วันที่เผยแพร่ : 29-05-2019 10:39:43


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2562 ลว 13 พ.ค.62 (สบช.)

http://bit.ly/2K84raB

วันที่เผยแพร่ : 28-05-2019 14:31:39


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2562 ลว 13 พ.ค.62 (กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง)

http://bit.ly/2K7jOQJ

วันที่เผยแพร่ : 28-05-2019 14:26:59


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 5/2562 ลว 13 พ.ค.62 (จังหวัดปราจีนบุรี)

http://bit.ly/2KbgSCD

วันที่เผยแพร่ : 28-05-2019 14:15:28


สุรเดชช ชวะเดช

http://bit.ly/2KdCyhH

วันที่เผยแพร่ : 28-05-2019 11:12:58


ตัดกรอบอัตรากำลัง พรก. ของ สบช.

http://bit.ly/2K684hh

วันที่เผยแพร่ : 27-05-2019 19:37:40


บัญชีเกลี่ย สบช. (ลูกจ้างประจำ)

http://bit.ly/2K9bRub

วันที่เผยแพร่ : 27-05-2019 19:37:11


บัญชีเกลี่ย สบช. (ลจช. พกส.)

http://bit.ly/2K7IOr0

วันที่เผยแพร่ : 27-05-2019 19:36:32


บัญชีเกลี่ย สบช. (พรก.)

http://bit.ly/2JFz0Fn

วันที่เผยแพร่ : 27-05-2019 19:36:06


บัญชีเกลี่ย สบช. (ข้าราชการ)

http://bit.ly/2JGajbZ

วันที่เผยแพร่ : 27-05-2019 19:35:23


แจ้งประเมิน ชช.ส่วนกลาง (4 มี.ค.62)

http://bit.ly/2JxznBL

วันที่เผยแพร่ : 23-05-2019 11:00:55


แจ้งประเมิน ทว.ส่วนกลาง (7 พ.ค.62)

http://bit.ly/2JFnTfN

วันที่เผยแพร่ : 23-05-2019 10:51:08


แจ้งประเมิน ทว.รพศ.ท (22 มี.ค.62)

http://bit.ly/2JwPBen

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2019 16:08:12


แจ้งประเมิน ชช.รพศ.ท (22 มี.ค.62)

http://bit.ly/2JBkVJ0

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2019 15:46:36


นางวรนุช ทัศบุตร

http://bit.ly/2JTY8aF

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2019 10:21:35


นางบัวบุญ อุดมทรัพย์

http://bit.ly/2JyYvZ4

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2019 10:17:46


วาระ 4

http://bit.ly/2JSpn5j

วันที่เผยแพร่ : 21-05-2019 13:34:09


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูล ครั้งที่ 2/2562 ลว 26 เมษายน 2562 (หน่วยงานส่วนกลาง )

http://bit.ly/2JZ1kSe

วันที่เผยแพร่ : 21-05-2019 13:24:27


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูล ครั้งที่ 2/2562 ลว 26 เมษายน 2562 (หน่วยงานส่วนกลาง)

http://bit.ly/2JTsAla

วันที่เผยแพร่ : 21-05-2019 10:36:20


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูล ครั้งที่ 2/2562 ลว 16 พฤษภาคม 2562 (หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

http://bit.ly/2Jv3v0q

วันที่เผยแพร่ : 21-05-2019 10:32:15


นายปัญญา สนั่นพานิชกุล

http://bit.ly/2JlyxI8

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 16:28:30


นางสาวเบญจพร ปัญญายง

http://bit.ly/2JpiclR

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 15:16:40


แจ้งมติ ก.พ. 4 ราย

http://bit.ly/2Jpr370

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 15:12:27


รายงานการประชุมคณะทำงาน PMS สป.13-5-61

http://bit.ly/2JrjqNi

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 14:54:38


นางวัสนา ศรีวิชัย (แก้ไข)

http://bit.ly/2JNWvez

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 14:53:37


เนตรพรหม

http://bit.ly/2JRj4iJ

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:32:15


ศุภานัน

http://bit.ly/2JM8TvN

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:31:33


จิราพร

http://bit.ly/2JMQMG6

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:30:57


ภัทรภร

http://bit.ly/2JLUIXm

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:30:16


ปิ่นมณี

http://bit.ly/2JmMzcN

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:28:49


มนันยา

http://bit.ly/2JrBfvV

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:28:12


ณภาภัช

http://bit.ly/2Jpimtq

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:27:44


สำรวย

http://bit.ly/2Jp19Ao

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:27:11


สุภาดา

http://bit.ly/2Jp0RcM

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:26:46


ประดิษฐา

http://bit.ly/2JpBN5u

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:26:18


พรรัตน์

http://bit.ly/2JpgRLM

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:25:41


วราภรณ์

http://bit.ly/2JpJDMw

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:25:15


วิมลพันธ์

http://bit.ly/2JpJxo8

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:24:42


อมรา

http://bit.ly/2JpBFD2

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:23:57


วรรณิภา

http://bit.ly/2JpaiJ7

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:23:27


ข้อมูลตำแหน่งว่าง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) หัวหน้าพยาบาลและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

http://bit.ly/2Jr9PX8

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 13:21:53


เบญจจมาภรณ์

http://bit.ly/2JKgWZL

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 11:38:05


เกียรติสุดา

http://bit.ly/2JNEOMb

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 11:37:34


ศันสนีย์

http://bit.ly/2JHT498

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 11:37:07


ฤทธิชัย

http://bit.ly/2JKgCdv

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 11:36:36


จุฬารัตน์

http://bit.ly/2JTuMtd

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 11:36:00


ยุพิน

http://bit.ly/2JpDgc4

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 11:35:31


ระเบียบวาระ นวก.สธ ครั้งที่ 4 ทับ 62

http://bit.ly/2JpLels

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 10:48:40


นายสุวัฒน์ บำรุงศรี (แก้ไข)

http://bit.ly/2Jo8W1t

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 10:44:51


นายสุวัฒน์ บำรุงศรี (แก้ไข)

http://bit.ly/2Jqotxv

วันที่เผยแพร่ : 17-05-2019 10:41:49


วาระการประชุม

http://bit.ly/2JJ7VAc

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2019 13:22:31


คำชีแจงแบบสอบถาม

http://bit.ly/2JIDCd5

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2019 11:02:19


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2JJ0uZV

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2019 10:47:19


คส.รก.ชช (เกวลิน)

http://bit.ly/2Jpt970

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2019 10:32:50


นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย

http://bit.ly/2JH7PZO

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2019 16:05:16


แจ้ง มติ ก.พ. 3 ราย

http://bit.ly/2JoFOae

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2019 12:01:20


คำสั่งย้าย นพ.สสจ. ตรงตัว พฤษภาคม 2562 กยผ. นครปฐม พิจิตร

http://bit.ly/2JJUuQq

วันที่เผยแพร่ : 14-05-2019 17:26:39


รายงานการประชุม อ.ก.พ.สป 4/62

http://bit.ly/2JzItx3

วันที่เผยแพร่ : 13-05-2019 15:37:20


เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงาน PMS สป. 13 พ.ค.62

http://bit.ly/2JfhVln

วันที่เผยแพร่ : 13-05-2019 09:40:03


นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์

http://bit.ly/2Jbicpv

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2019 17:52:12


แก้ไขคำสั่ง 1108 2561 ลว. 11 ก.ย. 2561

http://bit.ly/2Jc3fDv

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2019 15:33:38


แจ้งมติ ก.พ. 15 ราย

http://bit.ly/2JaKb8N

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2019 10:36:53


ชูแสง ธีระวิวัฒน์ชัย (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2JvAam3

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2019 09:40:20


นายธนาคม มหาชัยพงศ์กุล

http://bit.ly/2JvwWii

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2019 09:37:42


นายอตินาท ศรีรัตน์

http://bit.ly/2JrBNkw

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2019 09:34:16


นายเชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์

http://bit.ly/2Jwkpvc

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2019 09:28:20


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2Ja9hEz

วันที่เผยแพร่ : 08-05-2019 16:27:46


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2J6uMpT

วันที่เผยแพร่ : 08-05-2019 11:33:11


คส.รก.ทว (บรรเจิดและธีรพร)

http://bit.ly/2JlpgPG

วันที่เผยแพร่ : 07-05-2019 14:47:41


นายสิทธิโชค เล่าหะวิลัย

http://bit.ly/2JmvcaU

วันที่เผยแพร่ : 07-05-2019 10:49:37


ตรวจวินัยพฤษภาคม

http://bit.ly/2JjXHGl

วันที่เผยแพร่ : 07-05-2019 10:24:33


น.ส.สุมาลี ไชยวงศ์

http://bit.ly/2J4GSzL

วันที่เผยแพร่ : 07-05-2019 08:51:05


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 4/2562 ลว 22 เม.ย.62

http://bit.ly/2IWwolZ

วันที่เผยแพร่ : 03-05-2019 11:04:29


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 4/2562 ลว 22 เม.ย. 2562

http://bit.ly/2IUTVUE

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2019 18:27:12


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 4/2562 ลว 22 เม.ย. 2562

http://bit.ly/2IUXdXE

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2019 18:24:06


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 4/2562 ลว 22เม.ย.2562 กลุ่มงานบรรจุ

http://bit.ly/2IUQX2s

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2019 18:19:52


นายสงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2IUmOAk

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2019 11:50:57


นายธนกร สนั่นเอื้อ

http://bit.ly/2J8K78I

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2019 11:10:12


แจ้ง มติ ก.พ. 7 ราย

http://bit.ly/2IZzSV9

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2019 10:13:21


แก้ไข กส. 514 2561

http://bit.ly/2J7ZQ84

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2019 09:41:55


นางสาวปิ่นสุดา ปัจโย

http://bit.ly/2PBQm6d

วันที่เผยแพร่ : 30-04-2019 13:31:49


นางสาววรพร เป๊กทอง

http://bit.ly/2PzjB9y

วันที่เผยแพร่ : 30-04-2019 13:31:14


คทง.พัฒนาข้อมูลเว็บไซต์สป.

http://bit.ly/2PEejto

วันที่เผยแพร่ : 30-04-2019 12:37:43


ระเบียบวาระการประชุม 13 พ.ค.62

http://bit.ly/2vueheE

วันที่เผยแพร่ : 30-04-2019 09:26:59


แจ้งมติ ก.พ. 6 ราย

http://bit.ly/2vtGpON

วันที่เผยแพร่ : 29-04-2019 13:30:54


เมธาวิทย์

http://bit.ly/2PzREhW

วันที่เผยแพร่ : 29-04-2019 13:30:12


กฤติพงศ์

http://bit.ly/2vrSwMs

วันที่เผยแพร่ : 29-04-2019 13:29:16


เมธาวิทย์

http://bit.ly/2PxDKwX

วันที่เผยแพร่ : 29-04-2019 11:49:56


กฤติพงศ์

http://bit.ly/2PzKOJk

วันที่เผยแพร่ : 29-04-2019 11:48:15


บุบผา นพวรรณ

http://bit.ly/2vpDxlZ

วันที่เผยแพร่ : 29-04-2019 11:05:59


นางสาวปาณิสรา ซังปาน

http://bit.ly/2vrF4rP

วันที่เผยแพร่ : 29-04-2019 10:18:48


นายอนึ่ง ทรัพย์เอี่ยม

http://bit.ly/2vpo99n

วันที่เผยแพร่ : 29-04-2019 10:18:10


นางอรสา เข็มปัญญา

http://bit.ly/2vA8TXv

วันที่เผยแพร่ : 29-04-2019 10:17:40


อาลี แซ่เจียว (แก้ไข 4 เดือน)

http://bit.ly/2PyQL9r

วันที่เผยแพร่ : 29-04-2019 10:06:30


ประกาศรับสมัคร HiPPS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://bit.ly/2vmLYia

วันที่เผยแพร่ : 28-04-2019 09:38:54


ปิยะชนก แก้วเพ็ง

http://bit.ly/2voWncY

วันที่เผยแพร่ : 26-04-2019 15:02:33


นางศศิธร ช่างสุวรรณ

http://bit.ly/2vohdcw

วันที่เผยแพร่ : 26-04-2019 11:27:46


แก้ไขคำสั่ง กส.1415 2560

http://bit.ly/2Pszte4

วันที่เผยแพร่ : 25-04-2019 15:51:35


ว 2691

http://bit.ly/2vmx0IW

วันที่เผยแพร่ : 25-04-2019 10:42:16


รายงานการประชุม อ.ก.พ.สป 3/62

http://bit.ly/2PubhYH

วันที่เผยแพร่ : 24-04-2019 10:57:43


รายงานการประชุม อ.ก.พ.สป 2/62

http://bit.ly/2PnYB5y

วันที่เผยแพร่ : 24-04-2019 10:46:48


ลดา พรหมพิทักษ์

http://bit.ly/2vjrQxk

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2019 16:35:13


คำสั่งย้าย นพ.สสจ. ตรงตัว พฤษภาคม 2562 นราธิวาส สงขลา กำแพงเพชร

http://bit.ly/2vfEo8V

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2019 15:17:29


คำสั่งย้าย นพ.สสจ. ตรงตัว พฤษภาคม 2562

http://bit.ly/2PxHcaZ

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2019 15:08:41


นางอรวรรณ จิรชาญชัย (แก้ไข)

http://bit.ly/2vjBrUK

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2019 12:53:20


ฐานัดดา ศิริพร

http://bit.ly/2Pk8jG4

วันที่เผยแพร่ : 22-04-2019 15:59:26


ภาณุโชติ ทองยัง

http://bit.ly/2PkBdG6

วันที่เผยแพร่ : 22-04-2019 15:59:04


แก้ไขคำสั่ง สป.1313 2560

http://bit.ly/2PmCgW5

วันที่เผยแพร่ : 22-04-2019 14:44:43


แก้ไขแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 42 ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

http://bit.ly/2vhvx6J

วันที่เผยแพร่ : 22-04-2019 13:28:30


เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ และ ว 2288 (เภสัชกรเชี่ยวชาญ 2562)

http://bit.ly/2Pml4A2

วันที่เผยแพร่ : 22-04-2019 13:05:57


มาตรฐาน

วันที่เผยแพร่ : 22-04-2019 09:05:10


นายสุรัตน์ ส่งวิรุฬห์

http://bit.ly/2Pi5PrS

วันที่เผยแพร่ : 19-04-2019 15:42:29


นายพิชิต บุตรสิงห์

http://bit.ly/2vbSacu

วันที่เผยแพร่ : 19-04-2019 15:35:03


คส.กส 472 (ย้ายวันชัยและภูรีวรรธน์)

http://bit.ly/2vczlWX

วันที่เผยแพร่ : 19-04-2019 14:06:36


14 มิ.ย.62

http://bit.ly/2ve0dpf

วันที่เผยแพร่ : 19-04-2019 09:53:09


ข้อมูลหลักเกณฑ์ นพ.สสจ.-ผอ.รพ. (ตามหนังสือเวียนปี 2561)

http://bit.ly/2PfPnby

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2019 17:02:50


นางสุปรียา เครือสาร (แก้ไข)

http://bit.ly/2v8CnLP

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2019 14:45:41


นายกิตติคุณ บัวบาน (แก้ไข)

http://bit.ly/2v7weiQ

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2019 14:45:17


นางสาววิลาวรรณ จันจร (แก้ไข)

http://bit.ly/2v72Klg

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2019 14:44:48


นางสาวเบญจมาส สือพัฒธิมา (แก้ไข)

http://bit.ly/2vc52j0

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2019 14:41:59


นางสาวดวงเดือน วีระฤทธิพันธ์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2v8zTNd

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2019 13:49:03


คส.ย้าย (ชุติกาญจน์)

http://bit.ly/2v7pMZa

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2019 13:45:28


คส.รก.ชช. (4 มี.ค.62)

http://bit.ly/2vcS190

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2019 13:41:34


นายจุลานนท์ พิมแพนไชย

http://bit.ly/2PhMtD7

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2019 13:39:06


หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ประกาศรับสมัคร กำหนดการคัดเลือก นพ.สสจ. ผอ.รพศ.ท. 2562

http://bit.ly/2vcgf2U

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2019 13:20:05


แจ้งมติ ก.พ. 10 ราย

http://bit.ly/2PflSqp

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2019 12:50:44


นางอารยา วรรณโพธิ์กลาง

http://bit.ly/2v9JUtw

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2019 10:59:40


ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 741 ลงวันที่ 17 เม.ย.2562 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2PdHyTU

วันที่เผยแพร่ : 17-04-2019 10:25:31


แจ้งประเมิน ผอ.รพช.(21 มี.ค.62)

http://bit.ly/2uY2tB3

วันที่เผยแพร่ : 10-04-2019 15:13:26


ปิยรัตน์ กาญจนะ

http://bit.ly/2uREcMU

วันที่เผยแพร่ : 09-04-2019 15:53:21


นายรวมพล เหล่าหว้าน

http://bit.ly/2OXAdaN

วันที่เผยแพร่ : 09-04-2019 10:58:16


เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมกองฯ10 เม.ย.62

http://bit.ly/2OXSvJ2

วันที่เผยแพร่ : 09-04-2019 09:56:48


ปจต

http://bit.ly/2OQ3iVH

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 17:42:22


ชน

http://bit.ly/2ORjcip

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 17:41:27


แจ้งแก้สุนิสาไกรทอง

http://bit.ly/2uM4fF4

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 15:19:28


แก้ไขสุธี

http://bit.ly/2uLwgfZ

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 15:18:49


นวก.ด้านบริการทางวิชการ 1-62

http://bit.ly/2OSXMli

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 11:05:54


นวก.ด้านส่งเสริมพัฒนา 1-2562

http://bit.ly/2uLJDNc

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 10:55:43


สยาม ประสานพิมพ์

http://bit.ly/2OQefX2

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 10:32:51


สมศรี

http://bit.ly/2OSrdnh

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 09:08:43


นิรมล

http://bit.ly/2ORTBWx

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 09:08:18


สุริยัญ

http://bit.ly/2ORKUvx

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 09:07:42


สุริยัญ

http://bit.ly/2ORKOUH

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 09:07:40


สุริยัญ

http://bit.ly/2OMG3vu

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 09:07:39


สุริยัญ

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2019 09:07:36


เห็นชอบ + คส.รก. + รับโอน 9ว 1 62 ส่งประเมิน

http://bit.ly/2OKb7MD

วันที่เผยแพร่ : 04-04-2019 16:16:28


นิตยา ธีระวัฒนสุข

http://bit.ly/2G2LaoV

วันที่เผยแพร่ : 04-04-2019 15:47:47


นางสุปรานี ศรีพลาวงษ์

http://bit.ly/2OMjjvH

วันที่เผยแพร่ : 04-04-2019 14:52:06


นางสาวสุธรรมา ตังควิเวชกุล (แก้ไข)

http://bit.ly/2FZlLwg

วันที่เผยแพร่ : 04-04-2019 14:31:22


นางสาวอุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ (แก้ไข)

http://bit.ly/2OPJP7p

วันที่เผยแพร่ : 04-04-2019 14:03:38


อาภาภรณ์

http://bit.ly/2OU8k3D

วันที่เผยแพร่ : 04-04-2019 10:49:59


คู่มือการดูหนังสือแจ้งผลเลื่อนเงินเดือนจากระบบ Non-HR

http://bit.ly/2FWIt8h

วันที่เผยแพร่ : 03-04-2019 17:29:51


รายงาน อ.ก.พ.กส. ส่ง กพ

http://bit.ly/2OGdpME

วันที่เผยแพร่ : 03-04-2019 13:43:29


รายงานการประชุม อ.ก.พ.สป. ส่ง กพ

http://bit.ly/2OFDUSk

วันที่เผยแพร่ : 03-04-2019 13:42:26


ประกาศสมรรถนะเพิ่มเติม

http://bit.ly/2OLsmx6

วันที่เผยแพร่ : 03-04-2019 13:33:39


นายเกียรติศักดิ์ คำอุ่น

http://bit.ly/2FUt5Jt

วันที่เผยแพร่ : 03-04-2019 10:56:48


มติ อกพ กระทรวง ครั้งที่ 1/2562

http://bit.ly/2FSKX7o

วันที่เผยแพร่ : 03-04-2019 09:01:42


นางมยุรี เที่ยงสกุล

http://bit.ly/2OFOIQg

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2019 15:45:00


นางสาวกิตติยา เตชะไพโรจน์

http://bit.ly/2FRdpq8

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2019 15:02:27


นางสาวหัชพร เขียวบ้านยาง (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2FQ3v8q

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2019 15:00:55


นางสาวบัวแก้ว ศรีจันทร์ทอง

http://bit.ly/2FQCe5F

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2019 14:58:28


นายสุดชาย อมรกิจบำรุง

http://bit.ly/2FR7W2I

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2019 14:52:39


นางสาวสิรยา กิติโยดม

http://bit.ly/2FQ4RQm

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2019 14:45:27


นายพัลลภ พงษ์สุทธิรักษ์ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2FSna7Q

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2019 14:41:27


นางสาวสุดใจ ตั้งประดิษฐ์

http://bit.ly/2FSiqyU

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2019 13:40:18


แจ้ง มติ ก.พ. 14 ราย

http://bit.ly/2FQ9lH1

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2019 13:31:43


พรปณิธาน แก้ไข

http://bit.ly/2FRRC1L

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2019 10:55:46


การดำเนินการจัดทำคลังตัวชี้วัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://bit.ly/2FOs4m4

วันที่เผยแพร่ : 01-04-2019 15:29:01


ตรวจวินัยเมษายน

http://bit.ly/2OKfE1H

วันที่เผยแพร่ : 01-04-2019 15:20:16


4

http://bit.ly/2FKI6NQ

วันที่เผยแพร่ : 30-03-2019 15:51:00


3

http://bit.ly/2FL8JlC

วันที่เผยแพร่ : 30-03-2019 15:31:58


คส.รก (ทว.รพศ 22 มี.ค.62)

http://bit.ly/2OyBKnB

วันที่เผยแพร่ : 29-03-2019 16:04:54


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ

http://bit.ly/2OxbJF8

วันที่เผยแพร่ : 29-03-2019 14:10:53


คส.อ.ก.พ.สป (1) 2562

http://bit.ly/2OtWEUM

วันที่เผยแพร่ : 28-03-2019 14:52:10


วาระเวช

http://bit.ly/2FEz6tt

วันที่เผยแพร่ : 28-03-2019 11:17:31


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบฯกองบค. ที่3/2562 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2U0JCnF

วันที่เผยแพร่ : 27-03-2019 16:22:06


นวก.(ด้านบริการทางวิชาการ) ครั้งที่ 1-62

http://bit.ly/2OpnJsg

วันที่เผยแพร่ : 26-03-2019 14:09:04


ย้ายข้าราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ชำนาญการพิเศษ

http://bit.ly/2Ortu8J

วันที่เผยแพร่ : 26-03-2019 11:10:00


คส.รก (ผอ.รพช.21 มี.ค.62)

http://bit.ly/2OsOewN

วันที่เผยแพร่ : 26-03-2019 11:05:34


คส.ย้าย (ผอ.รพช.21 มี.ค.62)

http://bit.ly/2OuN5VO

วันที่เผยแพร่ : 26-03-2019 11:04:53


เลื่อนข้าราชการ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) ชำนาญการพิเศษ

http://bit.ly/2TXnriu

วันที่เผยแพร่ : 26-03-2019 10:48:59


นวก.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ครั้งที่ 1/2562

http://bit.ly/2Ou86Qw

วันที่เผยแพร่ : 26-03-2019 10:20:22


สรุปแนวทางในการพิจารณาประเมินผลงานฯ

http://bit.ly/2Oyh0fT

วันที่เผยแพร่ : 26-03-2019 09:21:52


คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 408/2562

http://bit.ly/2OrClqU

วันที่เผยแพร่ : 26-03-2019 08:40:13


คำสั่ง รับโอน นพ.ชช.9ว. คลข.สป. รอบ 1 2562

http://bit.ly/2TXwKP9

วันที่เผยแพร่ : 25-03-2019 18:20:21


คำสั่ง รับโอน นพ.ชช.9ว. คลข.สป. รอบ 1 2562

http://bit.ly/2TXvZ8L

วันที่เผยแพร่ : 25-03-2019 18:20:19


คำสั่ง รก นพ.ชช.9ว. คลข.สป. รอบ 1 2562

http://bit.ly/2U2q6Yg

วันที่เผยแพร่ : 25-03-2019 18:12:19


คำสั่งมอบหมาย นพ.ชช.9ว. คลข.สป. รอบ 1 2562

http://bit.ly/2TTPnUi

วันที่เผยแพร่ : 25-03-2019 18:03:14


คำสั่งย้าย นพ.ชช.9ว. คลข.สป. รอบ 1 2562

http://bit.ly/2TYulDW

วันที่เผยแพร่ : 25-03-2019 17:51:01


คำสั่ง รก. นพ.สสจ. มีนาคม 2562 5 ราย

http://bit.ly/2TStNzo

วันที่เผยแพร่ : 25-03-2019 14:50:51


อนุมัติรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรม หลักสูตร การพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (ด่วนมาก)

http://bit.ly/2TPIQdm

วันที่เผยแพร่ : 22-03-2019 17:07:04


นายนธร ขจรไพร

http://bit.ly/2TOxExz

วันที่เผยแพร่ : 22-03-2019 11:51:08


น.ส.พัชรินทร์ ภูมชาติ

http://bit.ly/2TXAEYE

วันที่เผยแพร่ : 22-03-2019 11:50:28


แจ้ง มติ ก.พ. 11 ราย

http://bit.ly/2TRNUxN

วันที่เผยแพร่ : 22-03-2019 11:21:41


แนวทางในการพิจารณาแพทย์ฯ

http://bit.ly/2Wkn4LD

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2019 17:10:37


รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 1 เม.ย.62

http://bit.ly/2TN8jE9

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2019 14:01:50


วรรณา

http://bit.ly/2TOGKdr

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2019 10:13:00


พรรณี

http://bit.ly/2WfDSmD

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2019 08:56:20


พรรณี

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2019 08:56:19


เวชยันต์

http://bit.ly/2Wg5wAi

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2019 08:55:42


บุปผา

http://bit.ly/2WgU6MD

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2019 08:55:10


แนวทางแพทย์

http://bit.ly/2WblBHd

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2019 08:25:35


นติยาส่งบรรจุ2

http://bit.ly/2WaXUia

วันที่เผยแพร่ : 20-03-2019 13:38:49


นติยาส่งบรรจุ

http://bit.ly/2W52Jtw

วันที่เผยแพร่ : 20-03-2019 13:31:39


นายสุดใจ หลวงภักดี

http://bit.ly/2Wb0gOb

วันที่เผยแพร่ : 20-03-2019 11:20:46


อาฑิวราห์

http://bit.ly/2HMlQVt

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2019 10:53:53


หลักเกณฑ์การคัดเลือก นพ.สสจ./ผอ.รพศ.ท.

http://bit.ly/2HCSit0

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2019 10:35:11


หนังสือเวียนแจ้งจังหวัด ตำแหน่งกองตรวจราชการ (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2Hx1Wye

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2019 10:24:53


ปรเมษฐ์ จินา (แก้รอบ 2)

http://bit.ly/2Huh5R2

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2019 10:17:40


ศิรินทิพย์

http://bit.ly/2HrbxGZ

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2019 10:06:17


นาฏจุฑา

http://bit.ly/2HuYHYd

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2019 10:05:35


ทันตแพทย์ เพิ่มเติม ชุดที่ 3

http://bit.ly/2HEiGTo

วันที่เผยแพร่ : 18-03-2019 13:41:23


ทันตแพทย์ เพิ่มเติม ชุดที่ 2

http://bit.ly/2HF78PK

วันที่เผยแพร่ : 18-03-2019 13:41:04


ทันตแพทย์ เพิ่มเติม ชุดที่ 1

http://bit.ly/2HEUUGN

วันที่เผยแพร่ : 18-03-2019 13:40:35


แจ้งสมัครกองตรวจราชการ (กรม) (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2HDuRjq

วันที่เผยแพร่ : 18-03-2019 10:18:44


ประกาศหลักเกณฑ์ กองตรวจราชการ (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2HrkwYw

วันที่เผยแพร่ : 18-03-2019 10:11:09


เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรอบ 1 เม.ย.62 (18 มี.ค.62)

http://bit.ly/2Hqw8ed

วันที่เผยแพร่ : 16-03-2019 18:00:19


ว 332

http://bit.ly/2HxTIFj

วันที่เผยแพร่ : 15-03-2019 11:47:24


นายไพบูลย์ เอี่ยมขำ

http://bit.ly/2Hxhykt

วันที่เผยแพร่ : 15-03-2019 11:45:08


บัญชีรายละเอียดผู้ได้รับเงินเกินสิทธิ

http://bit.ly/2Hzi41p

วันที่เผยแพร่ : 15-03-2019 11:38:17


วิรัชดา

http://bit.ly/2HysBtU

วันที่เผยแพร่ : 14-03-2019 18:02:19


อกพ. สป ครั้งที่ 3/2562 ลว 11 มีนาคม 2562 (สสจ.ร้อยเอ็ด)

http://bit.ly/2HuQO45

วันที่เผยแพร่ : 14-03-2019 15:55:48


อกพ. สป ครั้งที่ 3/2562 ลว 11 มีนาคม 2562 (รพ.มหาราชฯ)

http://bit.ly/2Hu2mEI

วันที่เผยแพร่ : 14-03-2019 15:51:30


คำสั่งแก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) (แก้ไขคส.1217,1262/2561)

http://bit.ly/2HjGqwG

วันที่เผยแพร่ : 14-03-2019 10:50:36


คำสั่งแก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย) (แก้ไขคส.1217/2561)

http://bit.ly/2HhcAch

วันที่เผยแพร่ : 14-03-2019 08:55:32


คำสั่งแก้ไขคำสั่ง 1216/2561

http://bit.ly/2Hv3eZD

วันที่เผยแพร่ : 13-03-2019 09:15:04


หนังสือมอบอำนาจ

http://bit.ly/2HeqmMH

วันที่เผยแพร่ : 12-03-2019 16:44:00


คส.ทว.4409

http://bit.ly/2HvOJVx

วันที่เผยแพร่ : 12-03-2019 15:20:40


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2Hu2p3A

วันที่เผยแพร่ : 12-03-2019 15:17:26


นายธีรพงษ์ สุคนธ์

http://bit.ly/2HtXY8W

วันที่เผยแพร่ : 12-03-2019 14:23:41


นางสุกัญญา ปวงนิยม

http://bit.ly/2Htlt1z

วันที่เผยแพร่ : 12-03-2019 14:22:50


นางธนวัน รัตนภานพ

http://bit.ly/2HpU3d2

วันที่เผยแพร่ : 12-03-2019 14:21:46


นางจุฑามาศ เวชพานิช

http://bit.ly/2Hd6gCB

วันที่เผยแพร่ : 12-03-2019 14:17:15


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล ครั้งที่ 2/2561 (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

http://bit.ly/2Hfk67k

วันที่เผยแพร่ : 12-03-2019 13:36:48


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2Hql6VM

วันที่เผยแพร่ : 11-03-2019 15:46:11


นายพิพัฒน์ ทองน้อย

http://bit.ly/2HbF6fx

วันที่เผยแพร่ : 11-03-2019 14:30:33


นางสาวสุจินดา พงษ์เมธา

http://bit.ly/2HoXOiV

วันที่เผยแพร่ : 11-03-2019 14:19:37


แจ้ง มติ ก.พ. 17 ราย

http://bit.ly/2Hg4L6G

วันที่เผยแพร่ : 11-03-2019 11:36:38


คส.กลั่นกรองทันตแพทย์ 62

http://bit.ly/2Hniwjg

วันที่เผยแพร่ : 11-03-2019 11:18:40


ตรวจวินัยมีนาคม

http://bit.ly/2HcUYOy

วันที่เผยแพร่ : 11-03-2019 10:58:13


แจ้ง มติ ก.พ. 4 ราย

http://bit.ly/2HqwkJN

วันที่เผยแพร่ : 11-03-2019 10:28:35


คำสั่ง 319 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2Haowwq

วันที่เผยแพร่ : 08-03-2019 15:35:19


คำสั่ง 318

http://bit.ly/2NNKjuk

วันที่เผยแพร่ : 08-03-2019 15:30:34


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2NLUNuj

วันที่เผยแพร่ : 08-03-2019 11:51:57


บัญชีรายชื่อ จำนวน 3 ราย

http://bit.ly/2H77ijG

วันที่เผยแพร่ : 08-03-2019 10:38:48


มตินับระเยเวลาเกื้อกูลคณะกรรมการคัดเลือกฯ (ในราชการบริหารส่วนกลางที่ตังอยู่ในส่วนภูมิภาค) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

http://bit.ly/2H7IYhF

วันที่เผยแพร่ : 06-03-2019 09:49:29


เงินว1

http://bit.ly/2H2TfLV

วันที่เผยแพร่ : 06-03-2019 09:14:30


นางสุทธาทิพย์ จันธิมา

http://bit.ly/2NJTL1N

วันที่เผยแพร่ : 05-03-2019 14:35:13


พร3

http://bit.ly/2NK1xca

วันที่เผยแพร่ : 05-03-2019 10:56:04


วาระ

http://bit.ly/2GXfmn1

วันที่เผยแพร่ : 04-03-2019 17:15:49


โน้ตใหม่

http://bit.ly/2NGtyBh

วันที่เผยแพร่ : 04-03-2019 11:40:35


วาระ13มีนาคม

http://bit.ly/2NGWA3u

วันที่เผยแพร่ : 04-03-2019 10:53:38


จิ3

http://bit.ly/2NDKJU9

วันที่เผยแพร่ : 04-03-2019 09:24:59


จิ3

http://bit.ly/2NDE38w

วันที่เผยแพร่ : 01-03-2019 08:24:13


แจ้ง มติ ก.พ. 5 ราย

http://bit.ly/2GPDOqo

วันที่เผยแพร่ : 28-02-2019 11:25:29


แจ้ง มติ ก.พ. 6 ราย

http://bit.ly/2GOk8Dh

วันที่เผยแพร่ : 28-02-2019 10:22:47


กพ.

http://bit.ly/2GPSqpG

วันที่เผยแพร่ : 28-02-2019 09:56:15


ตรวจวินัย ชช.(ส่วนกาง 4 มี.ค.62)

http://bit.ly/2GMkBpw

วันที่เผยแพร่ : 27-02-2019 16:06:08


14รังสี

http://bit.ly/2GMlfD9

วันที่เผยแพร่ : 26-02-2019 16:50:30


นิสา

http://bit.ly/2NsYCEp

วันที่เผยแพร่ : 26-02-2019 15:56:25


หนังสือเวียน

http://bit.ly/2GLNz8T

วันที่เผยแพร่ : 26-02-2019 15:07:10


ปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณฯ 2562

http://bit.ly/2GIXH2d

วันที่เผยแพร่ : 26-02-2019 10:46:07


แบบฟอร์มนับเกื้อกูลของข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์ (ด้านการสอน)

http://bit.ly/2NtudG9

วันที่เผยแพร่ : 26-02-2019 10:25:32


จุไรรัตน์ สงพะโยม (6 เดือน)

http://bit.ly/2GGeB1z

วันที่เผยแพร่ : 25-02-2019 14:27:51


น.ส.สุวดี จิระศักดิ์พิศาล

http://bit.ly/2NmQTaM

วันที่เผยแพร่ : 22-02-2019 17:44:29


การปฏิรูปการประเมิน

http://bit.ly/2GCyhmN

วันที่เผยแพร่ : 22-02-2019 14:09:44


ส่งพี่อ้อย

http://bit.ly/2NldF39

วันที่เผยแพร่ : 22-02-2019 12:27:29


หารือวุฒิ

http://bit.ly/2NiiBWr

วันที่เผยแพร่ : 22-02-2019 10:47:42


นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์

http://bit.ly/2NmoYI0

วันที่เผยแพร่ : 22-02-2019 10:13:15


นายบุญรัก ธำรงลักษณ์กุล

http://bit.ly/2GA9CiJ

วันที่เผยแพร่ : 21-02-2019 16:47:40


แจ้ง มติ ก.พ. 7 ราย

http://bit.ly/2GCb18y

วันที่เผยแพร่ : 21-02-2019 10:29:58


เอกสารแนบ อ.ก.พ.สป ครั้งที่2/62 กรรมการ 2 3.4

http://bit.ly/2GBG98g

วันที่เผยแพร่ : 21-02-2019 10:17:35


เอกสารแนบ อ.ก.พ.สป ครั้งที่2/62 กรรมการ 3.4

http://bit.ly/2GCerbw

วันที่เผยแพร่ : 21-02-2019 10:17:03


ตรวจวินัย กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2

http://bit.ly/2GzRtBN

วันที่เผยแพร่ : 21-02-2019 08:55:26


แจ้งแก้ธีรพงษ์

http://bit.ly/2NgD79R

วันที่เผยแพร่ : 20-02-2019 16:10:41


แจ้งแก้ปุณญธิดา

http://bit.ly/2NhlWFg

วันที่เผยแพร่ : 20-02-2019 14:10:15


นติยา ใหม่

http://bit.ly/2Ng3tZD

วันที่เผยแพร่ : 20-02-2019 14:02:43


นิยุตา

http://bit.ly/2GAfcSk

วันที่เผยแพร่ : 20-02-2019 11:01:43


รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 31 ม.ค. 2562

http://bit.ly/2Ng1HHU

วันที่เผยแพร่ : 20-02-2019 09:11:14


นางสาวศรีวรรณา มานะทิวสน

http://bit.ly/2GqFk1L

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 17:29:59


นายทินกร ชื่นชม

http://bit.ly/2Gplp3v

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 16:58:21


เปรมฤทัย

http://bit.ly/2Guimqs

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 16:03:22


แจ้งประเมิน ชช.รพศ.ท (31 ม.ค.62)

http://bit.ly/2IgjeRg

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 15:41:59


คำสั่ง นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ

http://bit.ly/2Ip4PlM

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 15:32:56


แจ้งประเมิน สธน.และทว.(18 ธ.ค.61)

http://bit.ly/2GrKxX8

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 15:25:10


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 2/2562 ลว 13 ก.พ.62 (บรรจุ)

http://bit.ly/2Iar6DU

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 14:58:36


พรวิมล

http://bit.ly/2GpYcy7

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 14:56:19


นิยุตา

http://bit.ly/2Gr1gK7

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 14:54:52


แจ้งประเมิน (เดือนถนอม)

http://bit.ly/2GrGHgG

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 14:49:20


ปิณิดา

http://bit.ly/2Ii8UZ8

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 14:42:48


ธิดารัตน์

http://bit.ly/2Ii8lyu

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 14:37:47


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 2/2562 ลว 13 ก.พ.62 (สสจ.อุตรดิตถ์)

http://bit.ly/2IaoqGm

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 14:11:52


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 2/2562 ลว 13 ก.พ.62 (สถาบันพระบรมราชชนก)

http://bit.ly/2IbdmIX

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 14:08:14


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 2/2562 ลว 13 ก.พ.62 (สสจ.กาฬสินธุ์)

http://bit.ly/2GqXnVB

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 14:03:13


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 2/2562 ลว 13 ก.พ.62 (สสจ.ขอนแก่น)

http://bit.ly/2GsR2cm

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 13:59:50


ชะบา 2

http://bit.ly/2IdU5ql

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 13:47:33


นติยา 1

http://bit.ly/2IfVAEN

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 13:46:38


นติยา 1

http://bit.ly/2IgN9sF

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 13:46:37


แจ้งประเมิน ชช.รพศ.ท (26 ก.ย.61)

http://bit.ly/2GsB2qR

วันที่เผยแพร่ : 15-02-2019 11:34:47


รายงานการประชุมครั้งที่ 1/61

http://bit.ly/2IpSBd1

วันที่เผยแพร่ : 14-02-2019 13:58:23


นางสาวชูหงส์ มหรรทัศนพงศ์

http://bit.ly/2GqXOz4

วันที่เผยแพร่ : 14-02-2019 13:49:06


ฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย

http://bit.ly/2GpQNik

วันที่เผยแพร่ : 14-02-2019 11:10:01


ขอยกเลิกประเมิน นางสมพร เจษฎาญานเมธา

http://bit.ly/2Gp7cmT

วันที่เผยแพร่ : 14-02-2019 11:02:08


วารินี

http://bit.ly/2Gr1XmS

วันที่เผยแพร่ : 14-02-2019 10:27:23


อาภาภรณ์

http://bit.ly/2Icn7H2

วันที่เผยแพร่ : 14-02-2019 10:11:12


นางสุนี ชวชลาศัย

http://bit.ly/2Ia1ven

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 16:36:35


ภาวินี1

http://bit.ly/2Go5VMY

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 15:11:47


รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

http://bit.ly/2Gp29CV

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:42:19


ภาวินี

http://bit.ly/2Gkx57m

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:42:12


ปรีชา

http://bit.ly/2GpdZND

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:41:38


สุภารัตน์

http://bit.ly/2GoXUHQ

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:41:00


อัจฉริยา

http://bit.ly/2GnQ9BE

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:40:27


ณิชารีย์

http://bit.ly/2GlHIHj

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:39:53


นันทิดา

http://bit.ly/2GtfzOD

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:39:09


ภูมิณรงค์

http://bit.ly/2Gtfcnd

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:38:39


ศิริพร

http://bit.ly/2GteXbN

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:38:13


ปริญญา

http://bit.ly/2GoXRMa

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:37:38


ดาวรรณ

http://bit.ly/2GmFAz1

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:37:07


สุดารัตน์

http://bit.ly/2IbZKxn

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:36:39


นางอรวรรณ ศิลปกิจ

http://bit.ly/2I8Zkrx

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 14:06:25


แจ้ง มติ ก.พ. 5 ราย

http://bit.ly/2Gns8uv

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2019 11:58:07


นายวันชัย ชัยชลทรัพย์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2GlYIwT

วันที่เผยแพร่ : 12-02-2019 15:14:10


นายบารเมษฐ์ ผมคำ

http://bit.ly/2Gmtypa

วันที่เผยแพร่ : 12-02-2019 15:12:09


นางมธุวดี อิงศิโรรัตน์

http://bit.ly/2I50WSV

วันที่เผยแพร่ : 11-02-2019 16:09:24


ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี (กำหนดตำแหน่ง)

http://bit.ly/2I5ZW19

วันที่เผยแพร่ : 11-02-2019 14:37:24


นายสมเกียรติ ขำนุรักษ์ คส.ย้าย รก รมต.เห็นชอบ

http://bit.ly/2GdPTFz

วันที่เผยแพร่ : 08-02-2019 18:58:02


หลักเกณฑ์

http://bit.ly/2HZeKON

วันที่เผยแพร่ : 08-02-2019 15:38:43


แบบแสดงความจำนง (ทรงคุณวุฒิ)

http://bit.ly/2GcBHMV

วันที่เผยแพร่ : 07-02-2019 16:18:33


นางสมพร เลิศวิริยเสถียร (แก้ไข)

http://bit.ly/2GaNoUd

วันที่เผยแพร่ : 06-02-2019 10:17:34


ฟอร์มคะแนนลูกจ้างประจำ 1 เม.ย.62

http://bit.ly/2Dhxt2P

วันที่เผยแพร่ : 04-02-2019 16:42:19


ฟอร์มคะแนนพนักงานราชการ 1 เม.ย.62

http://bit.ly/2D759zP

วันที่เผยแพร่ : 04-02-2019 16:38:54


ฟอร์มคะแนนข้าราชการ 1 เม.ย.62

http://bit.ly/2Dabj2p

วันที่เผยแพร่ : 04-02-2019 16:35:14


หนังสือเวียนเลื่อนเงินเดือน (จังหวัด) 1 เม.ย.62

http://bit.ly/2D6wLFu

วันที่เผยแพร่ : 04-02-2019 15:24:12


เอกสารแนบเวียนกรม 1 เม.ย.62

http://bit.ly/2DchjaC

วันที่เผยแพร่ : 04-02-2019 14:21:56


เอกสารแนบลูกจ้างประจำ เวียนกอง 1 เม.ย.62

http://bit.ly/2G6eI6h

วันที่เผยแพร่ : 04-02-2019 14:12:58


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ว3759) (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2Ga8rX8

วันที่เผยแพร่ : 04-02-2019 13:54:55


คลข.สป.ครั้งที่ 6-61 (นวก.ด้านส่งเสริมพัฒนา)

http://bit.ly/2Dh0nA7

วันที่เผยแพร่ : 04-02-2019 11:25:31


คลข.สป.ครั้งที่ 6-61 (นวก.ด้านบริการทางวิชาการ)

http://bit.ly/2GahiI6

วันที่เผยแพร่ : 04-02-2019 10:58:22


นางสาวพรรณราย ศรีสุวรรณ (แก้ไข)

http://bit.ly/2G89ExY

วันที่เผยแพร่ : 04-02-2019 10:20:33


ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ (แก้รอบ 2)

http://bit.ly/2D7voq1

วันที่เผยแพร่ : 04-02-2019 09:55:12


วาระ

http://bit.ly/2FYTtDn

วันที่เผยแพร่ : 01-02-2019 12:20:33


บัญชีรายชื่อ

http://bit.ly/2CYrxeV

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 15:09:11


แจ้ง มติ ก.พ. 5 ราย

http://bit.ly/2CYjfDP

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 14:18:18


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 1/2562 ลว 21 ม.ค.62 (สสจ.นครศรีธรรมราช)

http://bit.ly/2CXUQhB

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 11:29:24


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 1/2562 ลว 21 ม.ค.62 (บรรจุ)

http://bit.ly/2CS4fXT

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 11:28:52


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 1/2562 ลว 21 ม.ค.62 (สนย)

http://bit.ly/2CUIXZD

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 11:28:08


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 1/2562 ลว 21 ม.ค.62 (สสจ.เชียงราย)

http://bit.ly/2CSDSBg

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 11:27:44


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 1/2562 ลว 21 ม.ค.62 (รพ.ขอนแก่น)

http://bit.ly/2CWxOYs

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 11:27:08


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 1/2562 ลว 21 ม.ค.62 (สสจ.สมุทรสาคร)

http://bit.ly/2CUURCT

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 11:24:32


มติ อ.ก.พ. สป. ครั้งที่ 1/2562 ลว 21 ม.ค.62 (รพ.นครปฐม)

http://bit.ly/2CW0QHr

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 11:23:30


แจ้ง มติ ก.พ. 7 ราย

http://bit.ly/2CUHQZX

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 11:19:11


เอกสารแนบ อ.ก.พ.สป ครั้งที่2.61 เกลี่ยอัตรากำลัง

http://bit.ly/2RYHITQ

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 11:15:33


นางสาวณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2S0QWPo

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 10:42:51


นายยุทธนา พินิจกิจ (แก้ไข)

http://bit.ly/2S3ZeGk

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 10:25:55


นายเฉลิมพล วรรณประไพ (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2RWgqNC

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2019 10:20:09


แจ้งประเมิน ผอ.รพช. (ธ.ค.61)

http://bit.ly/2CS5YN2

วันที่เผยแพร่ : 30-01-2019 15:00:44


เอกสารแนบ อ.ก.พ.สป ครั้งที่1/62 กรรมการส่วนกลาง

http://bit.ly/2CSyDBn

วันที่เผยแพร่ : 30-01-2019 14:52:27


เอกสารแนบวาระ อ.ก.พ.สป 1/61 แต่งตั้งกรรมการ 1.

http://bit.ly/2CS517q

วันที่เผยแพร่ : 30-01-2019 14:43:55


คู่มือการเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ 1 เม.ย.62

http://bit.ly/2CPY6vj

วันที่เผยแพร่ : 30-01-2019 12:10:20


นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย

http://bit.ly/2RVVq9H

วันที่เผยแพร่ : 30-01-2019 10:38:33


แก้ไขณัฏนรินทร์

http://bit.ly/2CRz8vt

วันที่เผยแพร่ : 30-01-2019 09:44:02


แก้ไขเทพสุดา

http://bit.ly/2RTFGnI

วันที่เผยแพร่ : 30-01-2019 09:43:29


รายงานการประชุม อ.ก.พ.สป.ครั้งที่ 8/2561

http://bit.ly/2D1cG3p

วันที่เผยแพร่ : 29-01-2019 14:00:40


หารือเภสัช

http://bit.ly/2CK5S9T

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2019 15:28:46


จิราภรณ์

http://bit.ly/2RJh9lf

วันที่เผยแพร่ : 24-01-2019 13:39:59


วิรชัย สนธิเมือง

http://bit.ly/2RN36eJ

วันที่เผยแพร่ : 23-01-2019 15:42:16


ตรวจวินัย

http://bit.ly/2RGXItk

วันที่เผยแพร่ : 23-01-2019 15:18:36


แจ้ง มติ ก.พ. 8 ราย

http://bit.ly/2RKAXEI

วันที่เผยแพร่ : 23-01-2019 15:03:54


โน้ต นักจัดฯ ครั้งที่ 1

http://bit.ly/2CEXKHW

วันที่เผยแพร่ : 23-01-2019 13:38:33


เมทินี เพชรจู

http://bit.ly/2RIcVub

วันที่เผยแพร่ : 23-01-2019 11:48:03


กฤตยา แดงสุวรรณ

http://bit.ly/2RHbiwN

วันที่เผยแพร่ : 23-01-2019 11:29:01


แจ้งมติ ก.พ. 4 ราย

http://bit.ly/2RKydqW

วันที่เผยแพร่ : 23-01-2019 10:55:36


นายอิทธิพล เธียรถาวร

http://bit.ly/2RGgZLw

วันที่เผยแพร่ : 23-01-2019 10:47:45


นายดนัย กาญจนนิตย์

http://bit.ly/2CC0AgD

วันที่เผยแพร่ : 23-01-2019 10:46:21


สุพินดา สุทธานุรักษ์

http://bit.ly/2CFlL1h

วันที่เผยแพร่ : 22-01-2019 16:28:59


นางสาวสุนีย์พร ถีจันทร์

http://bit.ly/2RFxebG

วันที่เผยแพร่ : 22-01-2019 15:14:20


ดวงพร

http://bit.ly/2REsJy6

วันที่เผยแพร่ : 22-01-2019 14:18:09


สถาพร ไชยกุล

http://bit.ly/2CCMgEQ

วันที่เผยแพร่ : 22-01-2019 14:17:03


ชน

http://bit.ly/2RFhFAM

วันที่เผยแพร่ : 22-01-2019 11:37:44


ชพ.

http://bit.ly/2CEUMTx

วันที่เผยแพร่ : 22-01-2019 11:21:52


สมิทธิ์ สร้อยมาดี

http://bit.ly/2CDNoI8

วันที่เผยแพร่ : 22-01-2019 10:40:35


ชูแสง ธีระวิวัฒน์ชัย

http://bit.ly/2RC4HDK

วันที่เผยแพร่ : 21-01-2019 15:54:41


สินีนาฎ สุขอุบล (6 เดือน)

http://bit.ly/2CxwxH4

วันที่เผยแพร่ : 21-01-2019 14:40:07


มาตรฐานpmsส่งผู้ตรวจ

http://bit.ly/2CwLGbC

วันที่เผยแพร่ : 21-01-2019 14:04:53


นายวัชรินทร์ เทียนศิริวงศากุล

http://bit.ly/2RFs0fV

วันที่เผยแพร่ : 21-01-2019 13:32:55


นายสุธิต คุณประดิษฐ์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2RAST4P

วันที่เผยแพร่ : 18-01-2019 16:05:31


ประกาศ

http://bit.ly/2CrhqPn

วันที่เผยแพร่ : 18-01-2019 09:38:04


นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ

http://bit.ly/2CqbZAb

วันที่เผยแพร่ : 17-01-2019 14:33:08


นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ

http://bit.ly/2RzwLYC

วันที่เผยแพร่ : 17-01-2019 14:33:07


อนุชิต

http://bit.ly/2RA6yZZ

วันที่เผยแพร่ : 17-01-2019 11:49:11


อังสนา

http://bit.ly/2RvMxUr

วันที่เผยแพร่ : 17-01-2019 11:45:00


ยุวดี

http://bit.ly/2CpmtzV

วันที่เผยแพร่ : 17-01-2019 11:39:21


นางบุญมี ทิติ๊บ

http://bit.ly/2RvV35G

วันที่เผยแพร่ : 17-01-2019 10:30:28


นางสุมาลี ทองศรี

http://bit.ly/2RylcAZ

วันที่เผยแพร่ : 17-01-2019 10:28:05


นายคเนศ วงษา

http://bit.ly/2RvFNWD

วันที่เผยแพร่ : 17-01-2019 10:20:05


สิบตำรวจตรี วิชฌ์พล พรมสวัสดิ์

http://bit.ly/2CsTfjH

วันที่เผยแพร่ : 17-01-2019 10:16:59


นายธงชัย สุมิตสวรรค์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2RrBf3k

วันที่เผยแพร่ : 15-01-2019 13:55:31


เอกสารบรรยาย วันที่ 16 มค 62 การบริหารตำแหน่งว่าง พนักงาราชการ

http://bit.ly/2ChNFAg

วันที่เผยแพร่ : 15-01-2019 10:12:23


infographic ขั้นตอนการดำเนินการ ว960

http://bit.ly/2RpWP8z

วันที่เผยแพร่ : 14-01-2019 17:55:51


infographic ขั้นตอนการดำเนินการ ว214

http://bit.ly/2CggxJa

วันที่เผยแพร่ : 14-01-2019 17:48:06


infographic ขั้นตอนการคัดเลือก ว31+ว175+ว679+ว1784

http://bit.ly/2RojGkJ

วันที่เผยแพร่ : 14-01-2019 17:30:08


นางมณีรัตน์ สารเนตร

http://bit.ly/2RwxkT6

วันที่เผยแพร่ : 14-01-2019 17:20:23


นางสาววราภรณ์ วิเศษแสง

http://bit.ly/2RpsUNE

วันที่เผยแพร่ : 14-01-2019 15:52:12


นางสาววัสนา ศรีวิชัย (แก้ไข)

http://bit.ly/2RpULxa

วันที่เผยแพร่ : 14-01-2019 13:34:22


อัจฉรา ชัยสันติตระกูล

http://bit.ly/2CieC77

วันที่เผยแพร่ : 14-01-2019 10:46:32


เอกสารแนบอกพสป1/62 3.5

http://bit.ly/2Chl3aw

วันที่เผยแพร่ : 14-01-2019 08:43:26


นายวิวัฒน์ ลีวิริยะพันธุ์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2RiLCX4

วันที่เผยแพร่ : 11-01-2019 16:12:05


แก้ไขเดือนฉาย

http://bit.ly/2RoIg4U

วันที่เผยแพร่ : 11-01-2019 15:29:57


นางศศิธร กมลธรรม (แก้ไข)

http://bit.ly/2RjQGum

วันที่เผยแพร่ : 11-01-2019 11:11:06


แจ้ง มติ ก.พ. 4 ราย

http://bit.ly/2CeFIMi

วันที่เผยแพร่ : 11-01-2019 09:24:16


นางสาวศรีรัตน์ มากมาย (แก้ไข)

http://bit.ly/2C9Zcli

วันที่เผยแพร่ : 10-01-2019 16:25:58


แก้ไขปิยาภา

http://bit.ly/2Rgvsxo

วันที่เผยแพร่ : 10-01-2019 15:33:18


แก้ไขกรรณิการ์

http://bit.ly/2CaSgEn

วันที่เผยแพร่ : 10-01-2019 15:32:46


แจ้งแก้เดือนฉาย

http://bit.ly/2RktRH7

วันที่เผยแพร่ : 10-01-2019 15:02:52


นางดวงนภา คูอาริยะสกุล (แก้ไข)

http://bit.ly/2Rozsw8

วันที่เผยแพร่ : 10-01-2019 11:33:44


เอกสารแนบ อ.ก.พ.สป ครั้งที่1/62 วาระที่3.8.2

http://bit.ly/2RfBezo

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 15:13:04


เอกสารแนบ อ.ก.พ.สป ครั้งที่1/62 วาระที่3.8

http://bit.ly/2RimCzr

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 15:11:28


นางสาวมัลลิกา สมพร

http://bit.ly/2RfVuAV

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 15:10:07


เอกสารแนบ อ.ก.พ.สป ครั้งที่1/62 วาระที่3.5

http://bit.ly/2Re4tTj

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 15:04:33


เอกสารแนบ อ.ก.พ.สป ครั้งที่1/62 วาระที่3.7 กรรมการเขต 4.2

http://bit.ly/2Rgm0du

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 14:45:42


เอกสารแนบ อ.ก.พ.สป ครั้งที่1/62 วาระที่3.7 กรรมการเขต

http://bit.ly/2CconUn

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 14:43:11


อรรณพ สนธิไชย (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2Ri3Vf9

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 12:02:16


ปริญญา ดวงศรี (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2C7bY40

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 11:50:44


สิริพร วงศ์ตรี

http://bit.ly/2RdMix3

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 11:25:36


นางชลากต เดชอาคม (แก้ไข)

http://bit.ly/2Rj82aS

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 11:10:17


นางสาวปิ่นเพชร อำภรณ์

http://bit.ly/2RguGQZ

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 10:18:53


นางอมรรัตน์ กุลทิพรรธน์ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2CdcoFR

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 10:12:47


นายกฤษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ

http://bit.ly/2C9Sdc9

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 09:57:01


นางสาวจริยา พันธุ์วิทยากูล (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2C8KfzV

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2019 09:41:36


นายจรัล ปันกองงาม

http://bit.ly/2Rg4HcF

วันที่เผยแพร่ : 08-01-2019 13:38:51


คู่มือ

http://bit.ly/2Rc7KlS

วันที่เผยแพร่ : 08-01-2019 11:16:19


ผลงานแพทย์แผนไทย

http://bit.ly/2C6r4Xn

วันที่เผยแพร่ : 08-01-2019 09:41:07


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2C1Slu6

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 16:44:58


ศิริวรรณ

http://bit.ly/2CfYNOr

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 15:35:55


มณศิรา

http://bit.ly/2C7cFKz

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 15:34:52


ชนิดาภา

http://bit.ly/2C5OnRj

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 15:34:18


สมพงษ์

http://bit.ly/2C60JsE

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 15:33:53


รพีพรรรณ

http://bit.ly/2C60j5y

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 15:33:21


เวียงพิงค์

http://bit.ly/2C391S6

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 15:30:16


นันทินี

http://bit.ly/2Ca74TI

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 15:29:50


ดาหวัน

http://bit.ly/2C9bABR

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 15:29:27


เอกพันธ์

http://bit.ly/2C9bcTV

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 15:29:03


อัฐริยา

http://bit.ly/2C4H8sF

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 15:28:35


นิตยา

http://bit.ly/2C38T54

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 15:28:08


บุญยืน

http://bit.ly/2RfqwZy

วันที่เผยแพร่ : 07-01-2019 15:25:35


แจ้งมติ ก.พ. 6 ราย

http://bit.ly/2R4Oo22

วันที่เผยแพร่ : 04-01-2019 14:09:03


นางสาวอุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ

http://bit.ly/2BVfIFN

วันที่เผยแพร่ : 03-01-2019 14:20:55


นายพินิจ ธราภูมิพิพัฒน์ รพ.พหลฯ

http://bit.ly/2BX7ZXA

วันที่เผยแพร่ : 03-01-2019 14:04:20


นายปัญญา อุ่ยประเสริฐ

http://bit.ly/2BYIWn1

วันที่เผยแพร่ : 03-01-2019 14:03:36


แจ้งมติ ก.พ. 3 ราย

http://bit.ly/2C0xPu2

วันที่เผยแพร่ : 03-01-2019 10:00:02


นางสาววิรัตติยา ป้อมสุวรรณ

http://bit.ly/2BSUckS

วันที่เผยแพร่ : 03-01-2019 09:22:28


ญาณี ใจแก้ว (1 เดือน)

http://bit.ly/2BUgF0P

วันที่เผยแพร่ : 03-01-2019 08:30:32


ข้อมูลผู้บริหารส่ง วนส

http://bit.ly/2R1R945

วันที่เผยแพร่ : 02-01-2019 09:04:32


รับสมัครบุคลากรภาครัฐเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562

http://bit.ly/2QRmyWU

วันที่เผยแพร่ : 28-12-2018 15:44:38


มาตรฐานการปริหารผลการปฏิบัติราการฯ PMS

http://bit.ly/2BHGH7y

วันที่เผยแพร่ : 28-12-2018 10:04:01


นางสาวธนวรรณ น้อยเกษม

http://bit.ly/2QUnES1

วันที่เผยแพร่ : 28-12-2018 09:25:00


นายรุ่งวิทย์ เหราบัตย์

http://bit.ly/2QQlhzF

วันที่เผยแพร่ : 27-12-2018 15:53:04


ตรวจวินัยมกราคม2562

http://bit.ly/2BJirBV

วันที่เผยแพร่ : 27-12-2018 14:21:05


นายบารเมษฐ์ ผมคำ

http://bit.ly/2BFR1gl

วันที่เผยแพร่ : 27-12-2018 10:34:34


นางสุทธาทิพย์ จันธิมา

http://bit.ly/2BJVLS0

วันที่เผยแพร่ : 27-12-2018 10:30:27


ทองคำ

http://bit.ly/2BIxnQU

วันที่เผยแพร่ : 27-12-2018 10:02:24


นายไพบูลย์ เอี่ยมขำ

http://bit.ly/2BFx2hF

วันที่เผยแพร่ : 27-12-2018 10:02:11


ชุติมา

http://bit.ly/2BHatt5

วันที่เผยแพร่ : 27-12-2018 10:00:31


จินตนา

http://bit.ly/2QU0kU8

วันที่เผยแพร่ : 27-12-2018 09:54:02


จินตนา

http://bit.ly/2QR5ZdH

วันที่เผยแพร่ : 27-12-2018 09:53:59


รายงานการประชุมกำหนดหลักเกณฑ์แบบอิงกลุ่ม

http://bit.ly/2BFxL2p

วันที่เผยแพร่ : 26-12-2018 15:48:36


กฎของ 0

http://bit.ly/2BFlFq1

วันที่เผยแพร่ : 26-12-2018 11:52:19


เห็นชอบ ชช. (สายใจ นกหนู)

http://bit.ly/2BGsvf7

วันที่เผยแพร่ : 26-12-2018 10:55:30


รายงานการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงฯ ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561

http://bit.ly/2QNmtUr

วันที่เผยแพร่ : 25-12-2018 15:32:10


อารี

http://bit.ly/2BE0C7f

วันที่เผยแพร่ : 25-12-2018 14:24:04


นางสาวพิมพ์ลดา เลขนอก

http://bit.ly/2QOx7dj

วันที่เผยแพร่ : 25-12-2018 14:21:57


สมศรี

http://bit.ly/2BGAtVD

วันที่เผยแพร่ : 25-12-2018 10:31:17


แจ้งแนวทางการตรวจราชการรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

http://bit.ly/2BDRSOz

วันที่เผยแพร่ : 25-12-2018 10:13:19


นายรุ่งวิทย์ เหราบัตย์

http://bit.ly/2QNFsOv

วันที่เผยแพร่ : 24-12-2018 18:03:56


นางนิ่มอนงค์ สายรัตน์

http://bit.ly/2QLWEUy

วันที่เผยแพร่ : 24-12-2018 17:14:06


นางอรสา เข็มปัญญา

http://bit.ly/2BCjZO4

วันที่เผยแพร่ : 24-12-2018 17:07:52


ญาณวุธ

http://bit.ly/2BCCaDf

วันที่เผยแพร่ : 24-12-2018 16:09:53


ญาณวุธ

http://bit.ly/2BDPKq9

วันที่เผยแพร่ : 24-12-2018 16:09:51


ธนรัต

http://bit.ly/2QODfm5

วันที่เผยแพร่ : 24-12-2018 14:45:08


กพร นปร รุ่น 11

http://bit.ly/2QLGZEQ

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2018 15:48:29


เอกสารแนบวาระที่3.4อ.ก.พ.สปครั้งที่8/61

http://bit.ly/2BD3H7w

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2018 15:38:22


นางสาวปุณิกา ศรีติมงคล

http://bit.ly/2QGZXfS

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2018 15:43:36


นางสุนี ชวชลาศัย

http://bit.ly/2QJt7eg

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2018 15:40:58


นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์

http://bit.ly/2QDVfiK

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2018 15:38:33


นางสาวพรทิพย์ อนุตรพงศ์

http://bit.ly/2BwnDsV

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2018 15:32:58


ส่งมตินับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (กง.บรรจุแต่งตั้ง)

http://bit.ly/2QDOIVg

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2018 14:07:37


ส่งมตินับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (จ.เชียงราย)

http://bit.ly/2QEUAO6

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2018 13:57:50


ส่งมตินับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (จ.สมุทรสงคราม)

http://bit.ly/2QDZ47L

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2018 13:47:38


ส่งมตินับระยะเวลาที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (จ.ตราด)

http://bit.ly/2QL6shP

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2018 11:25:23


แจ้งมติ ก.พ. 2 ราย

http://bit.ly/2ByNWOW

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2018 17:38:57


สังคมสงเคราะห์

http://bit.ly/2BszgRA

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2018 17:06:36


นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วมะโน

http://bit.ly/2BDPmIj

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2018 14:00:11


เอกสารแนบวาระที่3.2 อ.ก.พ.สป 8/61

http://bit.ly/2QBBRD7

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2018 12:12:52


เอกสารแนบวาระที่3.2 อ.ก.พ.สป 8/61

http://bit.ly/2QBQXZn

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2018 12:12:12


เอกสารแนบวาระที่3.2 อ.ก.พ.สป 8/61

http://bit.ly/2QDdNjp

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2018 12:11:34


เอกสารแนบวาระที่3.2 อ.ก.พ.สป 8/61

http://bit.ly/2QDdLbh

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2018 12:10:52


เอกสารแนบวาระที่3.2 อ.ก.พ.สป 8/61

http://bit.ly/2QI1JgL

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2018 12:10:19


เอกสารแนบวาระที่3.2 อ.ก.พ.สป 8/61

http://bit.ly/2QBzdgy

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2018 12:09:28


เอกสารแนบวาระที่3.2 อ.ก.พ.สป 8/61

http://bit.ly/2QFR71R

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2018 12:08:53


เอกสารแนบวาระที่3.2 อ.ก.พ.สป 8/61

http://bit.ly/2BvozO0

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2018 12:08:05


เอกสารแนบวาระที่ 3.3 อ.ก.พ.สป 8/61

http://bit.ly/2BvNxNp

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2018 11:37:38


โครงการอบรมเพื่อเพิ่มขึดสามารถ (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2QCTG4H

วันที่เผยแพร่ : 18-12-2018 16:12:52


พิทัก

http://bit.ly/2BsmW3F

วันที่เผยแพร่ : 18-12-2018 11:26:36


นำเสนอข้อมูลการประเมินแบบอิงกลุ่ม

http://bit.ly/2BoHFW5

วันที่เผยแพร่ : 18-12-2018 09:00:22


คส.กส. 1565/12 ธ.ค. 2561

http://bit.ly/2Bz3m67

วันที่เผยแพร่ : 17-12-2018 14:25:23


ธราวุฒิ

http://bit.ly/2QBbOMn

วันที่เผยแพร่ : 17-12-2018 09:48:57


จินดา4

http://bit.ly/2C9XbGQ

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2018 15:13:23


จินดา4

http://bit.ly/2Cdyg5v

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2018 15:13:22


นายฉัตรชัยกานท์ สุขนรินทร์

http://bit.ly/2Ccn492

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2018 14:59:53


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2LgfBsB

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2018 11:32:49


แจ้ง มติ ก.พ. 3 ราย

http://bit.ly/2CauwkW

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2018 09:28:32


วิลัย2

http://bit.ly/2LcJfPv

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2018 15:44:47


เวียนประกาศรับสมัคร อำนวยการสูง (จังหวัด) (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2Lf5KTY

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2018 13:40:24


แจ้งรับสมัคร ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ครั้งที่ 10 กรม (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2LdTz9P

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2018 13:26:48


แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์ อำนวยการสูง ครั้งที่ 10 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2Lgtbfi

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2018 13:18:52


รายงานการประชุมครัง้ที่ 7/2561

http://bit.ly/2LiGbkU

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2018 12:59:49


ศรีเรือน ดีพูน (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2LhS1vG

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2018 11:20:07


กีรติ คำทอง (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2C7Xpyj

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 16:47:59


สุรภา หังสพฤกษ์

http://bit.ly/2C5rLl9

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 16:33:00


วิลัย

http://bit.ly/2C586Si

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 16:22:53


ยุจินดา เล็กตระกุล (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2LgJCZm

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 15:47:41


สุพัตรา คงจริง

http://bit.ly/2C77ICW

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 14:27:01


สุทธิดา ผกากรอง

http://bit.ly/2C77j3o

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 14:20:23


รายผ่าน 4 ราย

http://bit.ly/2C75zHh

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 13:56:35


นายภาณุโชติ ทองยัง

http://bit.ly/2C7TMIR

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 13:06:05


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2L9YNDq

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 11:14:31


แพทย์แผนไทย ปจ

http://bit.ly/2C3kiTD

วันที่เผยแพร่ : 11-12-2018 16:55:03


แพทย์แผนไทย ชน.

http://bit.ly/2C4eklk

วันที่เผยแพร่ : 11-12-2018 16:54:24


บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการประเมิน ราย นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย

http://bit.ly/2L7UecM

วันที่เผยแพร่ : 11-12-2018 12:18:54


การดำเนินการจัดทำคำรับรองฯ 2562 และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

http://bit.ly/2L7MSpK

วันที่เผยแพร่ : 11-12-2018 08:29:19


แบบฟอร์มจัดทำคำรับรองฯ 2562

http://bit.ly/2BYimLU

วันที่เผยแพร่ : 09-12-2018 12:23:28


นางอาจารีย์ เตชพรรุ่ง

http://bit.ly/2L2j3qH

วันที่เผยแพร่ : 08-12-2018 14:19:54


น.ส.มาลี เตชพรรุ่ง

http://bit.ly/2BYBaec

วันที่เผยแพร่ : 08-12-2018 14:04:24


นางนวลทิพย์ ธีระเดชากุล

http://bit.ly/2KZWfb5

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 13:28:09


นางสาวพรพิศ ตรีบุพชาติสกุล (แก้ไข 3 เดือน)

http://bit.ly/2L21IOG

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 13:14:42


นายอุรส สิงห์งาม

http://bit.ly/2BUX5mD

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 13:12:09


นายธีรพล สุขมาก

http://bit.ly/2BW6Gcw

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 11:57:02


แจ้ง มติ ก.พ. 8 ราย

http://bit.ly/2BW6vhm

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 11:52:45


นายวัชชิระ เดือนฉาย

http://bit.ly/2BVIAPe

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 11:19:04


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2BV4odX

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 11:12:46


กริชชากร

http://bit.ly/2BSA7fA

วันที่เผยแพร่ : 06-12-2018 15:29:33


สุริยัญ

http://bit.ly/2KZb4dQ

วันที่เผยแพร่ : 06-12-2018 14:56:06


โรสมีนา

http://bit.ly/2BPpaeJ

วันที่เผยแพร่ : 04-12-2018 16:39:55


สิ่งที่ส่งมาด้วย

http://bit.ly/2BQ9TdR

วันที่เผยแพร่ : 04-12-2018 10:51:30


แจ้งแก้กฤชปภพ

http://bit.ly/2BPSUbC

วันที่เผยแพร่ : 04-12-2018 10:15:56


นางกนกพร ชนะค้า

http://bit.ly/2BQ6k7t

วันที่เผยแพร่ : 04-12-2018 09:41:10


เบญจพร อินทะผิว

http://bit.ly/2BOzOCL

วันที่เผยแพร่ : 04-12-2018 09:02:47


รายงานการประชุม อ.ก.พ.สป.ครั้งที่ 6/2561

http://bit.ly/2BMI71H

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 16:20:58


บัญชีรายชื่อ จำนวน 5 ราย

http://bit.ly/2KP0TZo

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 16:13:25


1

http://bit.ly/2KPkeJX

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 15:37:08


นายเทพศักดิ์ อังคณาวิศัลย์

http://bit.ly/2BMMI3T

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 14:29:51


โน้ต 3

http://bit.ly/2BNoJ4W

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 14:01:01


โน้ต 2

http://bit.ly/2BLEY28

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 13:59:48


โน้ต 1

http://bit.ly/2BMjQZV

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 13:59:26


ธัญลักษณ์

http://bit.ly/2KPa6AO

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 10:13:20


อภิชาต

http://bit.ly/2KNK8h6

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 10:07:06


นิลุบล

http://bit.ly/2KNWfut

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 10:06:36


เวชยันต์

http://bit.ly/2KORalU

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 10:06:09


บันทึกเชิญประชุมคณะทำงานถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ 2562

http://bit.ly/2KP2IWj

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 09:16:10


คำสั่งคณะทำงาน กอง บ.ค. 2562

http://bit.ly/2KOImML

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 09:11:00


วาระการประชุม

http://bit.ly/2KMOGV7

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 08:56:07


รักษาราชการในตำแหน่ง นวก.ชช.(ด้านบริการทางวิชาการ) ประชุมครั้งที่ 4-5 /2561

http://bit.ly/2KJv0Bp

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 17:54:51


นายวีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ

http://bit.ly/2KHOHJF

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 17:41:06


น.ส. อรุณศรี บุญมาศิริ

http://bit.ly/2KJrXZZ

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 17:09:52


แจ้งแก้สุชาดา

http://bit.ly/2BIKliG

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 16:30:25


แจ้งแก้ปภสมณ

http://bit.ly/2BHtPQ8

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 16:29:50


รักษาราชการในตำแหน่ง (นวก.ชช.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประชุมครั้งที่ 4-5 /2561

http://bit.ly/2BHmj7S

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 15:30:25


นางสาวปาริชาติ นิยมทอง (แก้ไข 6 เดือน)

http://bit.ly/2KIeIIY

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 14:33:27


แจ้ง มติ ก.พ. 4 ราย

http://bit.ly/2BIslF9

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 11:13:29


สาลิ

http://bit.ly/2BFVa5c

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 09:47:01


นิภาพร

http://bit.ly/2BFgYh5

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 09:45:39


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2BGy1Q9

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2018 14:32:00


นางสาวพิมพ์ลดา เลขนอก

http://bit.ly/2KKdqxe

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2018 10:04:02


นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วมะโน

http://bit.ly/2BFyxh8

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2018 09:58:43


กิตติยา

http://bit.ly/2BD0Lcq

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2018 09:55:06


เนียรนิภา

http://bit.ly/2BFinEJ

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2018 09:04:37


นัสภรณ์พรรณ

http://bit.ly/2BCTDg2

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2018 08:54:14


แจ้งแก้ไข นางสาวสุธรรมา ตังควิเวชกุล

http://bit.ly/2BCTERo

วันที่เผยแพร่ : 28-11-2018 16:36:18


ไพริน

http://bit.ly/2KF5j4J

วันที่เผยแพร่ : 28-11-2018 16:27:05


เฉลิม

http://bit.ly/2BCZL84

วันที่เผยแพร่ : 28-11-2018 16:17:23


เห็นชอบเสนอผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ (นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์)

http://bit.ly/2KCDc6h

วันที่เผยแพร่ : 28-11-2018 11:38:53


นางสาวทิพย์ เทียมพล

http://bit.ly/2Bx6dO1

วันที่เผยแพร่ : 26-11-2018 15:02:27


สุนันทรัตน์

http://bit.ly/2Kz2t1k

วันที่เผยแพร่ : 26-11-2018 13:34:03


นายเกตุแก้ว และนายภัคพล (ผ่าน)

http://bit.ly/2BxaGQF

วันที่เผยแพร่ : 26-11-2018 11:37:02


นายเกตุแก้ว แก้วใส (ผ่าน)

http://bit.ly/2KuSUAm

วันที่เผยแพร่ : 26-11-2018 11:36:39


มุกดา

http://bit.ly/2KpIn9D

วันที่เผยแพร่ : 23-11-2018 11:43:52


นายสุรศักดิ์ ติลการยทรัพย์

http://bit.ly/2KqRbfu

วันที่เผยแพร่ : 23-11-2018 10:47:46


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปี 62)

http://bit.ly/2KplTpm

วันที่เผยแพร่ : 22-11-2018 13:59:23


ฉะเชิงเทรา

http://bit.ly/2BqXJIb

วันที่เผยแพร่ : 22-11-2018 08:56:28


3

http://bit.ly/2BnMosd

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2018 16:42:11


มุกดา

http://bit.ly/2Bntj9w

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2018 15:55:17


รายงานการประชุม คลข.สป. 6/61

http://bit.ly/2KqRw1S

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2018 14:16:21


แก้ไข สสจ.ฉะเชิงเทรา

http://bit.ly/2BpHScZ

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2018 11:27:18


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2Bm7PtF

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2018 09:16:58


ศักดิ์ชัย

http://bit.ly/2KiukTe

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:57:53


จิรวรรณ

http://bit.ly/2Bkwf7a

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:57:03


พรพนา

http://bit.ly/2BjpFxG

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:51:30


ชายศักดิ์

http://bit.ly/2BjzgV0

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:51:04


นิชรัตน์

http://bit.ly/2BlogGZ

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:50:33


อรชร

http://bit.ly/2BksM8s

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:50:08


สุณัฐฎา

http://bit.ly/2BkMiBy

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:49:46


ปรัศนีย์

http://bit.ly/2BiP2iT

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:48:08


สมฤดี

http://bit.ly/2Khw6Uz

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:47:26


สมฤดี

http://bit.ly/2KjrRrU

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:47:24


ปัทมาพร

http://bit.ly/2BjD6xB

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:46:44


จุไรพร

http://bit.ly/2KkP3pA

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:46:07


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.6

http://bit.ly/2KjhvrV

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:31:41


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.6.

http://bit.ly/2KkJcR8

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:31:02


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.3.

http://bit.ly/2KidhAR

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:25:39


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.3

http://bit.ly/2KjzyOP

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:24:56


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.2

http://bit.ly/2Kicjod

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:22:39


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.10

http://bit.ly/2KkDBKC

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:18:55


นางสา่วนวลฉวี

http://bit.ly/2KfXp1P

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 13:09:42


นางสาวนวลฉวี

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 13:08:49


นางสาวนวลฉวี

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 13:08:45


นายนครินทร์

http://bit.ly/2KhZomb

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 13:08:14


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.1

http://bit.ly/2Bf6dSC

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 16:23:35


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(สสจ.สมุทรสงคราม)

http://bit.ly/2KfSEVI

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:47:02


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(สสจ.ลพบุรี)

http://bit.ly/2KdLBgv

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:45:34


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(สสจ.ระยอง)

http://bit.ly/2Kd334w

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:43:19


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(สสจ.นครปฐม)

http://bit.ly/2KbXXFI

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:41:51


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(สสจ.ชัยภูมิ)

http://bit.ly/2KfdHYP

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:40:15


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61 (สสจ.กาฬสินธุ์)

http://bit.ly/2KeX8w6

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:36:23


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(รพ.ตรัง)

http://bit.ly/2BgmVB2

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:32:42


นายวิทยา นันทิยกุล

http://bit.ly/2BhwW0T

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:18:22


แจ้งมติ ก.พ. 4 ราย

http://bit.ly/2KdJw49

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:06:48


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(รพ.แกลง สสจ.ระยอง)

http://bit.ly/2Kg8zDE

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 14:07:16


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61 (ก.อัตรากำลัง)

http://bit.ly/2KfFfNo

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 14:01:58


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(ก.ประเมิน)

http://bit.ly/2Kg7rQq

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 13:59:23


เอกสารแนบ วาระที่ 4.7

http://bit.ly/2Bhantd

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 11:28:57


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอบ 7/61 (บรรจุ)

http://bit.ly/2BgSQkO

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 11:00:03


พัชรี

http://bit.ly/2K40RfB

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 16:10:30


อนงค์ เอื้อวัฒนา

http://bit.ly/2B8jQD3

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 13:44:14


นางพัชนีภรณ์ สุรนาทชยานันท์

http://bit.ly/2K6PRhI

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 12:58:16


นางศิรินาถ เทียนทอง

http://bit.ly/2B61yCq

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 12:08:46


แจ้งมติ ก.พ. 9 ราย

http://bit.ly/2K652aX

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 12:06:28


บุญชัย พิริยกิจกำจร

http://bit.ly/2K7nn7i

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 11:33:09


คำสั่งคณะทำงาน PMS Online

http://bit.ly/2K2mE7s

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 10:32:57


นางสาวปภิศา แก้วคำฟู

http://bit.ly/2B40y1s

วันที่เผยแพร่ : 14-11-2018 12:46:04


วาระการประชุม

http://bit.ly/2B3cIHS

วันที่เผยแพร่ : 13-11-2018 11:38:48


1

http://bit.ly/2B0P0vS

วันที่เผยแพร่ : 12-11-2018 15:24:04


แจ้งประเมิน (ทว.) 26 ก.ย.61

http://bit.ly/2B1jo9F

วันที่เผยแพร่ : 12-11-2018 11:42:10


อารี

http://bit.ly/2B0D65w

วันที่เผยแพร่ : 12-11-2018 11:10:22


แจ้ง มติ ก.พ. 1 ราย กลุ่มงานเงินเดือน

http://bit.ly/2AZTHpT

วันที่เผยแพร่ : 12-11-2018 10:04:05


แจ้ง มติ ก.พ. 5 ราย

http://bit.ly/2B08DnW

วันที่เผยแพร่ : 12-11-2018 09:53:52


HRH Transformation รายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

http://bit.ly/2JXN2PV

วันที่เผยแพร่ : 12-11-2018 09:33:21


รูปแบบการนำเสนอ อ.ก.พ.

http://bit.ly/2ATRFaS

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 16:04:35


หนังสือเชิญประชุม ผอ.รพ.พระปกเกล้า (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2JRb4MD

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 15:35:39


เปรมฤทัย

http://bit.ly/2JQwyJc

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 14:01:34


สิริพรรณ

http://bit.ly/2AUpkky

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 14:00:41


ศิวิไล

http://bit.ly/2AVwuFa

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 13:59:31


นายไพโรจน์

http://bit.ly/2AUCqhX

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 13:19:10


นางสาวศิริวรรณ

http://bit.ly/2AUYWXL

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 13:18:38


นายวัชรชัย

http://bit.ly/2AVncJq

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 13:18:09


นางสาวอมรรัตน์ ปานะโปย (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2JMuCSd

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2018 16:55:26


นางกรรณิกา ฉ่ำพึ่ง (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2JRk5Fq

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2018 16:46:12


นางสาวสมใจ ฉัตรไทย

http://bit.ly/2JOlwo7

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2018 15:22:36


นางฑิฆัมพร ชาวขมิ้น

http://bit.ly/2JR9CtC

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2018 15:07:00


แจ้งประเมิน ผอ.รพช. (24 ก.ย.60)

http://bit.ly/2ARaATx

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2018 10:14:09


นางสาวพรทิพย์ สุทธิรัตน์ชัยชาญ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2JISdTH

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 16:29:54


นางสุพัตรา พงษ์อิศรานุพร

http://bit.ly/2JLlsp8

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 16:19:49


นางจงลักษ์ รสสุขุมาลชาติ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2JMyrXt

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 15:56:46


นางฐานัดดา ศิริพร

http://bit.ly/2JLfqEM

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 15:52:46


นางพรศิริ เสนธิริ

http://bit.ly/2JL01EA

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 15:30:08


แจ้งประเมิน (โอน อุดม และย้าย ผอ.รพช.)

http://bit.ly/2AQ5xCT

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 15:25:19


นางปิยนาถ แก้วบัวพันธ์

http://bit.ly/2AQ4bYP

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 15:09:54


นางสาววราภร คุปติศาสตร์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2JJdlsU

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 14:37:19


นายบัณฑิต หวังสันติวงศา

http://bit.ly/2JKVNgc

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 14:24:21


นางสุชาดา ฑีฆายุพันธุ์

http://bit.ly/2JL6gYN

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 14:09:13


นายฉลองชัย สกลวสันต์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2JLmZLN

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 13:07:52


แจ้ง มติ ก.พ. กลุ่มงานสร้างฯ 12 ราย

http://bit.ly/2APq8r8

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 11:58:27


นางสาวพินโญ หงษ์ยิ้ม (แก้ไข)

http://bit.ly/2AOPchJ

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 11:31:42


เพชรดา พัฒนทอง (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2JJFikl

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 11:29:15


อนิลธิตา พรมณี (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2APsUMR

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 11:05:15


มัณทนา จิระกังวาน

http://bit.ly/2FabHCh

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 10:47:00


นางขวัญจิตร ชมภูวิเศษ

http://bit.ly/2FkmcTF

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 10:03:15


พัชรี มาบุญญานนท์

http://bit.ly/2F9fIGQ

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 09:55:23


สุวรรณี สุรัตนโสภณ (แก้ไข)

http://bit.ly/2AS2cDt

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 09:41:47


รักษาราชการในตำแหน่ง (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2AOshU3

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2018 14:24:23


พลกฤษณ์

http://bit.ly/2AOVPRj

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2018 12:51:16


4

http://bit.ly/2F6qr4P

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2018 11:03:48


นางสุกัญญา วิริยโกศล

http://bit.ly/2F0PA0O

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2018 10:38:28


น.ส.นที กาทอง

http://bit.ly/2F1IHwg

วันที่เผยแพร่ : 05-11-2018 15:12:04


นางสาวอังษณา ยศปัญญา

http://bit.ly/2AL6Tiq

วันที่เผยแพร่ : 05-11-2018 13:44:14


แจ้ง มติ ก.พ. 4 ราย

http://bit.ly/2F42bAz

วันที่เผยแพร่ : 05-11-2018 11:48:44


นางกาญจนา เลิศวุฒิ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2F3VfmY

วันที่เผยแพร่ : 05-11-2018 10:55:23


จิรายุส ดุลยเกียรติ

http://bit.ly/2AKcSnp

วันที่เผยแพร่ : 05-11-2018 09:44:40


แจ้งประเมิน (ชช.) 26 ก.ย.61

http://bit.ly/2AFgpmU

วันที่เผยแพร่ : 01-11-2018 14:52:58


นายชัชวาลย์ วชิรเมธารัชต์

http://bit.ly/2AzSUM9

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2018 10:32:25


แต้งผลเชี่ยวชาญ 3 ราย (ผ่าน)

http://bit.ly/2AybVhV

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2018 10:25:25


มติ อกพ กระทรวง ครั้งที่ 7/2561

http://bit.ly/2ESruW2

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2018 10:23:56


แก้ไข นางสาวธนวรรณ น้อยเกษม

http://bit.ly/2Jo00Go

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2018 09:40:47


วิจิตรา แพงขะ

http://bit.ly/2ETEAlT

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2018 09:40:19


แก้ไขสุดานี

http://bit.ly/2EPDcAT

วันที่เผยแพร่ : 29-10-2018 15:30:42


นางสาวณภัทร์ สิทธิศักดิ์

http://bit.ly/2EYLbLI

วันที่เผยแพร่ : 29-10-2018 13:43:05


นางสาวกรรณิกา ด่านประสิทธิ์พร

http://bit.ly/2AwHZmx

วันที่เผยแพร่ : 29-10-2018 11:48:56


นายสิทธิโชค เล่าหะวิลัย

http://bit.ly/2ENazUM

วันที่เผยแพร่ : 29-10-2018 10:54:17


รายละเอียดการแก้ไข ของ นางสาวสุพรรษา มีวิชา

http://bit.ly/2AtbXru

วันที่เผยแพร่ : 26-10-2018 16:23:12


นายเชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์

http://bit.ly/2AviBh3

วันที่เผยแพร่ : 26-10-2018 15:00:34


นางนลินี ยมศรีเคน

http://bit.ly/2AtkTx1

วันที่เผยแพร่ : 26-10-2018 13:28:28


พื้นที่พิเศษ 766

http://bit.ly/2CCm4Mf

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2018 14:26:29


หัชพร เขียวบ้านยาง

http://bit.ly/2Aon3hi

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2018 10:39:07


ส่งรายงานการประชุมต่อเวลาราชการ

http://bit.ly/2Amc1sY

วันที่เผยแพร่ : 22-10-2018 10:47:25


รับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย

http://bit.ly/2R175iK

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 14:31:52


แจ้งกลุ่มสร้าง 1 ราย

http://bit.ly/2QZJ0c3

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 12:05:43


ว 1473 ปี 2561

http://bit.ly/2R29x8S

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 11:52:16


ว 1784 ปี 2559

http://bit.ly/2R2d3Qw

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 11:50:11


ว 679 ปี 2555

http://bit.ly/2QYLmYF

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 11:48:35


ว 214 ปี 2554

http://bit.ly/2QYKHq9

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 11:46:49


ว 31 ปี 2553

http://bit.ly/2R0mBLE

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 11:43:44


ว 175 ปี 2550

http://bit.ly/2QV3BOO

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 11:39:55


แจ้งมติกลุ่มสร้าง 1 ราย

http://bit.ly/2R0doD5

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 08:33:23


แนวทางการคัดเลือก (แบบรวม ว)

http://bit.ly/2QYxsFT

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 16:51:19


ปรเมษฐ์ จินา (แก้ไข 6 เดือน)

http://bit.ly/2AggwFw

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 16:28:25


แจ้งรับสมัคร ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2R45iJZ

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 16:04:52


แบบแสดงวิสัยทัศน์ทางการบริหารฯ

http://bit.ly/2R0JkYd

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 15:25:44


ประกาศเกณฑ์ประเภทบริหารระดับสูง (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2R0n5BL

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 11:58:10


พันเอกบรรจง สืบสังข์ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2AfCTe4

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 11:11:36


สมบัติ ประเสริฐแก้ว

http://bit.ly/2Ag8D2G

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 11:05:19


รายละเอียดการแก้ไข นายชัยคม อธิชโย

http://bit.ly/2AgQthm

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 11:03:56


ปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2Ag1EH5

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 09:45:28


อัมพร ทองพุฒ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2QY8jvg

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 09:37:38


โชติ ภาวสุทธิกุล

http://bit.ly/2Ag8wnZ

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 16:22:04


น.ส.วิรัตติยา ป้อมสุวรรณ

http://bit.ly/2AeBF2L

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 16:17:01


ประสบการณ์หลากหลาย สธ

http://bit.ly/2AeOL01

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 15:28:15


ณรงค์พงศ์ โล้วพฤกมณี

http://bit.ly/2AeJ2ax

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 14:10:56


แจ้งผล 5 ราย

http://bit.ly/2AdOhY7

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 13:39:49


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 6 ราย (ผ่าน)

http://bit.ly/2AeWV8R

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 09:41:00


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 6 ราย

http://bit.ly/2AeqAik

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 09:15:55


นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

http://bit.ly/2NCIBtT

วันที่เผยแพร่ : 12-10-2018 18:10:43


นางเจริญ โอภาสเสถียร

http://bit.ly/2OZ8byk

วันที่เผยแพร่ : 12-10-2018 17:48:31


นางสาวศุภราภรณ์ ธรรมชาติ

http://bit.ly/2OSxnpP

วันที่เผยแพร่ : 12-10-2018 09:58:11


นางสาวสิรยา กิติโยดม

http://bit.ly/2NBYmRQ

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2018 17:12:30


นายสงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์ (แจ้งแก้ไข)

http://bit.ly/2NvSqdj

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2018 16:01:32


นางสาววไลพร โรจน์สง่า

http://bit.ly/2NxGM1y

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2018 15:25:14


สุกัญญา หังสพฤกษ์

http://bit.ly/2NCLriV

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2018 15:11:56


นายเฉลิมชัย ดีสระวินิจ

http://bit.ly/2OMaa91

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2018 11:50:33


แก้ไขสุธรรมา ตังควิเวชกุล

http://bit.ly/2NAMgbJ

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2018 11:01:22


นางสุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ (ผ่าน)

http://bit.ly/2NyZl5w

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 13:46:19


ศิริวัฒน์ ธัญสิริพงศ์

http://bit.ly/2NyTcpN

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 13:37:50


แจ้งมติ กพ 3 ราย

http://bit.ly/2ORuCFm

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 13:36:57


อรรถพล รัตนสุภา (แก้ไข)

http://bit.ly/2OR3oi6

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 11:14:57


นายอตินาท ศรีรัตน์ (แจ้งแก้ไข)

http://bit.ly/2OIzkp5

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 10:03:55


สราวุธ สุพรรณพิทักษ์

http://bit.ly/2NxVG7K

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 09:18:41


พรชัย อรุณอาศิรกุล

http://bit.ly/2NyqYLU

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 09:13:59


แก้ไขจิราภรณ์ สุวรรณชาติครั้งที่ 3

http://bit.ly/2NyHM5A

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 09:05:48


เห็นชอบผอ.รพ (คลข.4 ปี 61)

http://bit.ly/2OJuOGM

วันที่เผยแพร่ : 09-10-2018 14:53:54


พวงเพชร เหล่าประสิทธิ์

http://bit.ly/2NwPhKi

วันที่เผยแพร่ : 09-10-2018 13:20:21


วิลพงษ์ พรมน้อย (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2NtKn0F

วันที่เผยแพร่ : 09-10-2018 11:59:11


แจ้งกลุ่มสร้าง 3ราย

http://bit.ly/2QCLYmN

วันที่เผยแพร่ : 08-10-2018 13:30:43


ขอความร่วมมือส่งข้อมูลบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคนในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2ObVUXE

วันที่เผยแพร่ : 07-10-2018 15:53:33


รายละเอียดส่งผลงานนักเทค นักกาย

http://bit.ly/2zSguDp

วันที่เผยแพร่ : 05-10-2018 11:15:18


คส.รก. หนังสือแจ้ง จ คลข 4 61

http://bit.ly/2QvHIFv

วันที่เผยแพร่ : 05-10-2018 09:43:50


นายเกตุแก้ว แก้วใส (แก้ไข)

http://bit.ly/2RpjCxi

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2018 15:09:28


นายภัคพล ปฐมพิทักษ์นุกูล (แก้ไข)

http://bit.ly/2P9be3H

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2018 14:45:19


นายพิเชฐ ไทยเจริญ

http://bit.ly/2PaPDrp

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2018 14:14:55


นายบัณฑิต นายพิเชฐ นางสาวสมใจ

http://bit.ly/2P7Fags

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2018 14:11:18


นายเธียรรัตน์

http://bit.ly/2RrgaT8

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2018 14:00:17


นางจันทนา ศรีจารนัย

http://bit.ly/2Rmkhjl

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2018 13:09:25


อภิญญา เพ็ชรศรี

http://bit.ly/2P5vd3d

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2018 11:55:05


วันดี

http://bit.ly/2P7Gujl

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2018 10:57:35


สาธิกา

http://bit.ly/2P9Wrpz

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2018 10:44:48


แจ้งอิสรีย์ ตระกูลพานิชย์กิจ

http://bit.ly/2Rki9bG

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2018 08:56:31


แจ้งกลุ่มสร้าง 3 ราย

http://bit.ly/2Rg6mex

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2018 15:47:24


แต่งตั้ง สสจ.ผอ. 1 ต.ค. 61 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2Nl9Gly

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2018 15:42:32


นางสาวสุภาพร วรรณสันทัด (ผ่าน)

http://bit.ly/2Rigmnt

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2018 15:05:25


นายหรินทร์ คล้ายพึ่ง

http://bit.ly/2NeOmOl

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2018 14:44:46


เมธาวิทย์

http://bit.ly/2NfeFE7

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2018 14:10:19


มติ อ.ก.พ. สธ. ครั้งที่ 6/2561

http://bit.ly/2RjQjfw

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2018 10:51:46


แจ้งผลการประเมินบุคคล 4 ราย

http://bit.ly/2Ng4GP7

วันที่เผยแพร่ : 01-10-2018 15:43:47


แก้ไขนภาพร1-2

http://bit.ly/2Ncf8XJ

วันที่เผยแพร่ : 01-10-2018 13:33:48


ว 390/20 มิ.ย.61

http://bit.ly/2NbU7wf

วันที่เผยแพร่ : 01-10-2018 09:23:49


คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน กส.1205-1206 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561

http://bit.ly/2RbxBa5

วันที่เผยแพร่ : 01-10-2018 08:54:17


4

http://bit.ly/2OWBXjE

วันที่เผยแพร่ : 28-09-2018 13:13:54


3

http://bit.ly/2OWCiTJ

วันที่เผยแพร่ : 28-09-2018 11:32:28


แจ้งมติกลุ่มสร้าง 3 ราย

http://bit.ly/2OWYFIA

วันที่เผยแพร่ : 28-09-2018 10:37:34


นางสาวอาภรณ์ และนายพงศ์สันต์

http://bit.ly/2Q8jbpV

วันที่เผยแพร่ : 27-09-2018 13:36:34


เกศรินทร์

http://bit.ly/2Q8VGx0

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 17:51:52


เสาวลักษณ์

http://bit.ly/2Q7bC2u

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 17:36:43


รวมพรชัย

http://bit.ly/2Q9uvBV

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 17:12:13


จินห์จุฑา

http://bit.ly/2Qbtwl1

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 16:59:05


นายณัฐพงค์ ลือฉาย

http://bit.ly/2Q8FvQ3

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 16:28:02


มติสาวินีเขียวรี

http://bit.ly/2QXpNbT

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 15:44:58


ธีระ

http://bit.ly/2R1JHlQ

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 14:51:17


นายนพดล แข็งแรง

http://bit.ly/2Qa0J08

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 10:27:42


คสแต่งตั้งกรรมการนวกเงิน

http://bit.ly/2Qa9h7k

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 10:09:33


แก้ไขสำลี

http://bit.ly/2Q6fiSs

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 09:03:28


แก้ไขชลฤดี1-2

http://bit.ly/2QZAhHU

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 09:03:09


คส.ปฏิบัติ (ไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์)

http://bit.ly/2PY9cDw

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2018 13:38:48


บุญฤทธิ์

http://bit.ly/2O9qMqT

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2018 11:27:47


แจ้งแก้ไขชลฤดีศรีประสิทธิ์

http://bit.ly/2Q4yeAY

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2018 10:22:21


แจ้งแก้สำลีด้วงเกตุ

http://bit.ly/2Q3pFGj

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2018 10:21:49


นางสาวชนิดาภา นิยมทอง

http://bit.ly/2ObkV4w

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2018 18:29:39


เอกสารการประชุมต่อเวลาราชการ 25 ก.ย.61

http://bit.ly/2O7X31i

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2018 16:23:49


นางดวงพร สายปิน (ผ่าน)

http://bit.ly/2QKBOkO

วันที่เผยแพร่ : 21-09-2018 10:09:42


แจ้งกลุ่มสร้าง 5 ราย

http://bit.ly/2xGbAHg

วันที่เผยแพร่ : 21-09-2018 09:34:36


บุญมี ทิติ๊บ

http://bit.ly/2xAysbv

วันที่เผยแพร่ : 20-09-2018 15:30:00


สินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร

http://bit.ly/2QFfQj4

วันที่เผยแพร่ : 20-09-2018 11:28:35


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล ครั้งที่ 2/2561 (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

http://bit.ly/2QFNkOl

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2018 11:46:40


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (อธิบดีกรม,รองปลัดกระทรวง) 10 ราย (นายเกียรติภูมิและรายอื่นๆ)

http://bit.ly/2xxfC4Y

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2018 10:32:11


บัณฑูร ลวรัตนากร

http://bit.ly/2xrRfpc

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2018 09:54:17


นางสาวสิรินันท์ พานพิศ

http://bit.ly/2xtCHFF

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2018 15:57:08


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2QGYCBM

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2018 14:47:39


นางวราภรณ์4

http://bit.ly/2QEwUWy

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2018 11:21:29


น.ส.กิตติยาพร ทองไทย

http://bit.ly/2QEAz6T

วันที่เผยแพร่ : 17-09-2018 14:19:12


แก้วิไลพรปารมี

http://bit.ly/2QBE8dH

วันที่เผยแพร่ : 17-09-2018 11:30:53


ppt ประชุมกลั่นกรองรอบ 1 ตุลาคม 2561

http://bit.ly/2Mv7cQR

วันที่เผยแพร่ : 15-09-2018 14:47:23


นางสุดารัตน์ ดวงดี (ผ่าน)

http://bit.ly/2Qusam7

วันที่เผยแพร่ : 14-09-2018 15:02:32


แจ้งแก้วิไลพร

http://bit.ly/2QsdBzz

วันที่เผยแพร่ : 14-09-2018 14:44:56


แจ้งกลุ่มสร้าง 2 ราย

http://bit.ly/2CRYNaV

วันที่เผยแพร่ : 13-09-2018 09:51:58


แจ้งกลุ่มสร้าง 4 ราย

http://bit.ly/2QgvdhI

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 15:39:08


แจ้งกลุ่มส้ราง 5 ราย

http://bit.ly/2Qloh2L

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 15:36:43


นางวราภรณ์3

http://bit.ly/2QmJ2eO

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 14:56:41


หารือวุฒิสุดารัตน์

http://bit.ly/2Qo5RyL

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 14:20:29


นางวราภรณ์2

http://bit.ly/2CJFekM

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 10:59:21


อร

http://bit.ly/2CGFilt

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 10:54:55


สิทธิศักดิ์

http://bit.ly/2CTzq8H

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 09:58:56


สิริ3

http://bit.ly/2QitcBx

วันที่เผยแพร่ : 10-09-2018 14:59:52


นางวราภรณ์

http://bit.ly/2QeM5pj

วันที่เผยแพร่ : 10-09-2018 13:53:47


ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ (แก้ไข 3 เดือน)

http://bit.ly/2CBx3qC

วันที่เผยแพร่ : 10-09-2018 10:05:11


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ปลัดกระทรวง) นายสุขุม กาญจนพิมาย

http://bit.ly/2CDgNFO

วันที่เผยแพร่ : 10-09-2018 10:05:07


นางอัมพร จันทชาติ

http://bit.ly/2Cxb30f

วันที่เผยแพร่ : 08-09-2018 14:49:45


นายนัฐวุฒิ สมบูรณ์ทรัพย์

http://bit.ly/2CFnXZU

วันที่เผยแพร่ : 08-09-2018 14:11:45


รุจิรา อุ่นปานทอง

http://bit.ly/2Qd9w2f

วันที่เผยแพร่ : 07-09-2018 15:47:10


ธัชกร พรามนุช

http://bit.ly/2wOAfcA

วันที่เผยแพร่ : 07-09-2018 15:25:46


ศยามล เพ็งอุ่น

http://bit.ly/2NVGySV

วันที่เผยแพร่ : 07-09-2018 14:43:48


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 3 ราย

http://bit.ly/2wPN0Dv

วันที่เผยแพร่ : 07-09-2018 13:15:28


นายฉัตรชัยกานท์ สุขนรินทร์

http://bit.ly/2Q6sVSl

วันที่เผยแพร่ : 06-09-2018 15:37:44


อมรา ศิริศรี

http://bit.ly/2M2KQWL

วันที่เผยแพร่ : 06-09-2018 15:15:43


มติ อ.ก.พ. สธ. ครั้งที่ 5/2561 (กง.อัตรากำลัง)

http://bit.ly/2Q9tcE6

วันที่เผยแพร่ : 06-09-2018 11:26:40


ธนัชพร

http://bit.ly/2LYqazh

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2018 14:36:39


นางสุรีย์ กรองทอง

http://bit.ly/2wLYZ4W

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2018 14:01:41


นางสาวพนิดา สุทธิประภา

http://bit.ly/2Q07kel

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2018 13:36:52


พิมลพันธ์ เจริญศรี

http://bit.ly/2LYrsKv

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2018 10:07:09


กลุ่มสร้าง 7 ราย

http://bit.ly/2wJjYFF

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2018 09:10:19


ดวงพร

http://bit.ly/2Neomqh

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 16:35:28


คส.ปฏิบัติ (สุรพงษ์ ลักษวุธ)

http://bit.ly/2wHYQPU

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 16:14:04


สินีนาฏ สุขอุบล

http://bit.ly/2Q0DRRj

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 13:23:06


กฤติพงศ์ ปรังฤทธิ์

http://bit.ly/2Q2lPOw

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 10:12:24


ภาวินี บุญนัก

http://bit.ly/2wAd9WI

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 10:07:32


แจ้งเงินเดือน

http://bit.ly/2wIofsO

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 09:35:26


แจ้งมติกลุ่มสร้าง

http://bit.ly/2Q0EDxL

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 09:34:12


จิราภรณ์ สุวรรณชาติ แก้ไขครั้งที่ 2

http://bit.ly/2wJvzES

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 09:11:45


มติ อกพ กระทรวง ครั้งที่ 4/2561

http://bit.ly/2Q04ea3

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2018 14:46:45


นางนิตยา ภาคมาลี

http://bit.ly/2Q0tHAk

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2018 11:49:41


นางสาวโรสมีนา กิตติภาวะ (แก้ไข)

http://bit.ly/2Cjgi3g

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2018 10:42:03


น.ส. เกศินี แซ่เฮ้ง

http://bit.ly/2NAyKpm

วันที่เผยแพร่ : 01-09-2018 10:56:34


นางฐาปนิต อมรชินธนา

http://bit.ly/2wwwnws

วันที่เผยแพร่ : 28-08-2018 17:09:06


คส.สป.3575 (ย้ายผอ.รพช. 3 ราย) (ดนัยและพวก)

http://bit.ly/2wrEsTb

วันที่เผยแพร่ : 28-08-2018 10:59:03


แก้ไข จริยา พันธุ์วิทยากูล

http://bit.ly/2PJDtGP

วันที่เผยแพร่ : 28-08-2018 10:28:02


แจ้งผลการประเมินบุคคล 7 ราย

http://bit.ly/2PJ8RW4

วันที่เผยแพร่ : 28-08-2018 09:05:15


อมรา ศิริศรี

http://bit.ly/2PGrmu0

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 15:25:39


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.ร้อยเอ็ด

http://bit.ly/2PGDOdq

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 15:02:00


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.สระบุรี

http://bit.ly/2PGt3ry

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 14:04:04


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (รพ.แม่สอด สสจ.ตาก)

http://bit.ly/2PEblVr

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 14:01:40


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (สสจ.ปทุมธานี)

http://bit.ly/2PGqe9W

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:59:19


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (รพ.บางพลี) สมุทรปราการ

http://bit.ly/2PCJXr7

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:58:00


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (รพ.พังงา)

http://bit.ly/2PHfkjY

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:56:34


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.อุบลราชธานี

http://bit.ly/2PGQocp

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:53:51


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.สุพรรณบุรี

http://bit.ly/2PE0XNv

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:53:06


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.ราชบุรี

http://bit.ly/2NlK20N

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:42:18


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.มุกดาหาร

http://bit.ly/2Noi30b

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:41:55


นายทรงวุฒิ กระจ่างเย่า

http://bit.ly/2NmtzJC

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:38:10


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.พัทลุง

http://bit.ly/2wsstof

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:37:45


ให้ข้าราชการรับราชการต่อไป ปี 2561 จำนวน 28 ราย (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2wnB7Ve

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:37:36


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.บุรีรัมย์

http://bit.ly/2NlJLuN

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:37:28


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.เชียงราย

http://bit.ly/2NjTX6Q

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:37:04


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.ชัยภูมิ

http://bit.ly/2wuCvW0

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:36:10


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.กระบี่

http://bit.ly/2Nl8EGT

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:35:28


ภัคพล

http://bit.ly/2PGxp1W

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:23:21


คณะกรรมการคัดเลือกฯ (ในราชการบริหารส่วนกลาง) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

http://bit.ly/2PCEd0x

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:05:18


นางสุกัญญา ไชยสุวรรณ

http://bit.ly/2PAmhnb

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 12:52:49


นางสุปราณี บัวขาว

http://bit.ly/2PAm0k9

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 12:52:30


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (บรรจุ)

http://bit.ly/2NlMK6c

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 10:53:04


นายประกิจ โพธิอาศน์

http://bit.ly/2wmFaRE

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 09:43:02


นางสาวศุภราภรณ์ ธรรมชาติ

http://bit.ly/2wsNAqD

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 09:38:45


นางศศิธร และนางช่อทิพย์ (ผ่าน)

http://bit.ly/2PAriMh

วันที่เผยแพร่ : 24-08-2018 17:00:46


นางสาวนันธิดา วัดยิ้ม

http://bit.ly/2PztK5W

วันที่เผยแพร่ : 24-08-2018 13:42:40


นางศศิธร เตชะมวลไววิทย์ (ผ่าน)

http://bit.ly/2wma905

วันที่เผยแพร่ : 24-08-2018 13:15:09


ณัชชลิดา

http://bit.ly/2PsVkln

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:42:29


รัตติกาล

http://bit.ly/2PxRjvJ

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:42:06


เบญจพร

http://bit.ly/2PsVl8V

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:41:39


ศิรภัสสร

http://bit.ly/2PuoU9Y

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:41:18


อพิญญา

http://bit.ly/2PrUpkW

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:40:28


ธนาดล

http://bit.ly/2PxhylX

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:39:48


อัจฉราพร

http://bit.ly/2Pxh1At

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:39:26


ยุวดี

http://bit.ly/2PwASji

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:37:41


สมพร

http://bit.ly/2whrIyz

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:37:16


กัมพล

http://bit.ly/2wmtKx4

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:36:49


สิทธิศักดิ์

http://bit.ly/2wrGzqj

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:36:22


นางสาวลัดดา คำนา (ผ่าน)

http://bit.ly/2wiHN6R

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:15:34


แจ้งแก้ไขสายทอง

http://bit.ly/2PsRV65

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:00:37


แจ้งแก้ไขจารุวรรณ

http://bit.ly/2PsRkBn

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:00:10


นางจันทนา ศรีจารนัย

http://bit.ly/2LhGElP

วันที่เผยแพร่ : 22-08-2018 10:44:02


นางสาวกรรณิกา ด่านประสิทธิ์พร

http://bit.ly/2wiKxkP

วันที่เผยแพร่ : 22-08-2018 10:40:43


นางสาวสิรินันท์ พานพิศ

http://bit.ly/2Lg3ZnB

วันที่เผยแพร่ : 22-08-2018 10:33:17


หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการ และการยืมตัวของข้าราชการ สป.สธ พ.ศ. 2554 (สธ 0201.036/ ว 8 ลว 10 ม.ค. 2555)

http://bit.ly/2Pp73Bl

วันที่เผยแพร่ : 21-08-2018 14:50:15


แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ 0201.036/ ว 31 ลว 1 กุมภาพันธ์ 2553)

http://bit.ly/2OTABWC

วันที่เผยแพร่ : 21-08-2018 12:44:08


การคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และตำแหน่งทางการบริหาร

http://bit.ly/2PqLzE7

วันที่เผยแพร่ : 21-08-2018 08:22:19


ปชช

http://bit.ly/2N0NxJQ

วันที่เผยแพร่ : 20-08-2018 15:29:41


นายสายชล ชำปฏิ

http://bit.ly/2PfovIm

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 21:31:03


นางนิศารัตน์ สุทธิวงศ์

http://bit.ly/2Pie1rJ

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 20:45:31


ฐิตาภรณ์

http://bit.ly/2PgF4DK

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:44:49


3

http://bit.ly/2OEPc8a

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:17:02


วาระที่ 3.6

http://bit.ly/2OIQ7Ex

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:16:14


วาระที่ 3.5

http://bit.ly/2OKh36Z

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:15:31


วาระที่ 3.4

http://bit.ly/2OMwVGj

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:14:56


วาระที่ 3.3

http://bit.ly/2OJ4kS2

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:14:17


วาระที่ 3.2

http://bit.ly/2OJQiQc

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:13:36


วาระที่ 3.1

http://bit.ly/2PijFu3

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:11:17


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2OIS83I

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 15:28:13


พรรณพิศ วิทยถาวรวงศ์

http://bit.ly/2OIQrU5

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 09:28:00


แจ้งมติกลุ้มสร้าง 4 ราย

http://bit.ly/2MTpfRR

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 08:59:20


นางสาวศิญาภัสร์ จำรัสอธิวัฒน์

http://bit.ly/2PeAuWt

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 17:14:52


ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี

http://bit.ly/2PazFyd

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 14:31:21


นางสาวอัญชลี โสภณ

http://bit.ly/2PfjsYD

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 11:50:46


จุสา

http://bit.ly/2MQdV9b

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 11:36:24


จุฑา

http://bit.ly/2MPpbT0

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 11:23:54


สาวิตี

http://bit.ly/2ODmTqE

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 11:23:22


แจ้งมติกลุ่มสร้าง 8 ราย

http://bit.ly/2P715VD

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 10:04:43


เอกสารประกอบการประเมิน

http://bit.ly/2PaFY4D

วันที่เผยแพร่ : 15-08-2018 10:41:55


เอกสารหมายเลข 1

http://bit.ly/2PbuT38

วันที่เผยแพร่ : 15-08-2018 10:38:06


แจ้งแก้วนิดาจันทร์เดช1-2

http://bit.ly/2PcdJCO

วันที่เผยแพร่ : 14-08-2018 16:58:18


แจ้งแก้พิสมัยการินไชย1-2

http://bit.ly/2KRFfSr

วันที่เผยแพร่ : 14-08-2018 16:51:35


ปิยะรัตน์

http://bit.ly/2P8p9qX

วันที่เผยแพร่ : 14-08-2018 16:14:07


รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข นางบุญยืน คเจริญ

http://bit.ly/2P7Ql9q

วันที่เผยแพร่ : 14-08-2018 16:13:13


นางสาวพิกุล บัณฑิตพานิชชา

http://bit.ly/2B0t4mW

วันที่เผยแพร่ : 10-08-2018 17:33:54


วรรณี พู่เจริญ

http://bit.ly/2AZXyFD

วันที่เผยแพร่ : 10-08-2018 17:25:56


นางศิริพร ฤทธิสร

http://bit.ly/2B6jkYq

วันที่เผยแพร่ : 10-08-2018 14:08:44


แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

http://bit.ly/2vzEXe9

วันที่เผยแพร่ : 10-08-2018 09:40:32


คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง

http://bit.ly/2vvSELc

วันที่เผยแพร่ : 09-08-2018 16:05:49


นางหทัย ธาตุทำเล

http://bit.ly/2vBEFUr

วันที่เผยแพร่ : 09-08-2018 11:54:04


ธาดา ทัศนกุล

http://bit.ly/2AVZjUh

วันที่เผยแพร่ : 09-08-2018 11:26:22


นางจิตราภรณ์ แจ่มสว่าง (ผ่าน)

http://bit.ly/2OUtGgT

วันที่เผยแพร่ : 08-08-2018 15:24:09


นางอำภา ทองประเสริฐ

http://bit.ly/2vnmPEr

วันที่เผยแพร่ : 08-08-2018 14:44:01


นางอำภา ทองประเสริฐ

http://bit.ly/2AN0CEO

วันที่เผยแพร่ : 08-08-2018 14:44:00


สุพัตรา เมฆพิรุณ (1 เดือน)

http://bit.ly/2vlGl4f

วันที่เผยแพร่ : 06-08-2018 15:20:11


ชาญวิทย์ วัฒนพันธุ์

http://bit.ly/2vmS6Yd

วันที่เผยแพร่ : 06-08-2018 15:12:11


สป.2615/2561 3 ส.ค. 2561

http://bit.ly/2vnSeX7

วันที่เผยแพร่ : 06-08-2018 15:08:47


เชิญอบรม (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2AH7hjK

วันที่เผยแพร่ : 06-08-2018 14:50:49


นางกรรณิกา อำพนธ์

http://bit.ly/2ADxL5V

วันที่เผยแพร่ : 03-08-2018 18:31:07


คำสั่งกส 985-987 2 ส.ค. 61 สป.2592 2 ส.ค. 61 ย้าย รก นพ.สสจ. ผอ.รพศ/ท

http://bit.ly/2OzTui5

วันที่เผยแพร่ : 03-08-2018 16:03:55


สายทอง

http://bit.ly/2AxKYgq

วันที่เผยแพร่ : 03-08-2018 11:11:16


นายรวมพล เหล่าหว้าน

http://bit.ly/2v9sduz

วันที่เผยแพร่ : 02-08-2018 10:53:13


แจ้งผลการประเมินบุคคล 2 ราย

http://bit.ly/2AEs4Ey

วันที่เผยแพร่ : 02-08-2018 09:57:35


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (สสจ.นครราชสีมา)

http://bit.ly/2n007NR

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2018 16:10:46


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (สสจ.เชียงราย)

http://bit.ly/2AvaXVO

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2018 16:08:25


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (รพ.อุดรธานี)

http://bit.ly/2mZ9fT3

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2018 15:52:47


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (บรรจุ)

http://bit.ly/2OzAEHD

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2018 15:25:31


แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรับราชการต่อไป ปี 2560

http://bit.ly/2OAmDd4

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2018 14:21:47


เอกสารแนบวาระ 3.1

http://bit.ly/2mYlK13

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2018 09:31:03


แจ้งผลการประเมินบุคคล 2 ราย

http://bit.ly/2Ouqt7i

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 16:28:29


เอกสารแนบหนังสือเวียนเขตสุขภาพ 1-13 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2ApGNDh

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 15:46:14


เอกสารแนบวาระอกพ.สป.ที่ 3.3 (3)

http://bit.ly/2OsNo33

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 14:22:23


เอกสารแนบวาระอกพ.สป.ที่ 3.3 (2)

http://bit.ly/2OsMCTH

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 14:22:08


เอกสารแนบวาระอกพ.สป.ที่ 3.3 (1)

http://bit.ly/2Aq8UT7

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 14:21:48


ปริญญา ดวงศรี

http://bit.ly/2mWM8IM

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 11:37:38


เอกสารแนบ (ข้าราชการ) เวียนกอง (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2mVUUGT

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 11:03:06


รายงานงบบุคลากร

http://bit.ly/2OtvfSo

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 10:53:18


สกล วรรณ

http://bit.ly/2OkaWHl

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 18:56:05


นางจีรวดี ศรีสุเทพ

http://bit.ly/2OeKGOi

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 16:38:27


ฟอร์มให้คะแนนลูกจ้างประจำ 1ต.ค.61

http://bit.ly/2Aiwf9g

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 15:40:44


ฟอร์มให้คะแนนพนักงานราชการ 1 ต.ค.61

http://bit.ly/2AcT1z5

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 15:39:31


ฟอร์มให้คะแนนข้าราชการ 1 ต.ค.61

http://bit.ly/2mLYfsc

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 15:38:29


หนังสือเวียนจังหวัดแนบส่งเขตสุขภาพ

http://bit.ly/2mImhUT

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 15:35:22


น.ส.สุรีรัตน์ ธาราศักดิ์

http://bit.ly/2OjLnGe

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 14:41:27


นายปรีชา

http://bit.ly/2Aczqz9

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 10:38:34


นางสาวดวงสุดา ดาวเศรษฐ์

http://bit.ly/2A9mSbJ

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 14:56:35


แจ้งแก้ลำดวน

http://bit.ly/2A4ZkF2

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:53:41


แจ้งแก้กาญจนานวกเงิน

http://bit.ly/2OeXIeL

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:53:19


เอกสารแนบ 4.4

http://bit.ly/2mG5i5p

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:38:30


วาระที่ 4.5

http://bit.ly/2mDH3Fc

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:37:25


วาระที่ 4.4

http://bit.ly/2mEUlB7

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:36:49


วาระที่ 4.3

http://bit.ly/2OgsJ26

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:36:01


วาระที่ 4.2

http://bit.ly/2mFI0N2

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:35:19


วาระที่ 4.1

http://bit.ly/2mHK2fV

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:34:29


วาระที่ 3.1

http://bit.ly/2OhkUcf

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:32:22


ปรีชา

http://bit.ly/2mEY5CG

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2018 16:08:46


ทิพสุดา

http://bit.ly/2NFdyyc

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2018 14:45:48


บัณฑิต

http://bit.ly/2LJD6K7

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2018 14:40:26


วรางคณา

http://bit.ly/2LK4dVg

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2018 14:36:10


อารักษ์

http://bit.ly/2NBIMpZ

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2018 14:27:02


คู่มือพนักงานราชการ 1 ต.ค.61 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2uYRoPF

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2018 16:41:41


คู่มือลูกจ้าง 1 ต.ค.61 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2A2nyzr

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2018 16:40:38


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 1 ต.ค.61 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2mDYS72

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2018 16:38:14


เอกสารแนบเวียนกรม 1 ต.ค.61 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2A8l5DY

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2018 16:16:55


อาริยะ บุญเกตุ

http://bit.ly/2uWAWQ6

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2018 15:30:23


siri3

http://bit.ly/2muGVb1

วันที่เผยแพร่ : 20-07-2018 16:19:28


เฉพาะบันทึกและรก. (ทว.11 มิ.ย.61)

http://bit.ly/2mufWfF

วันที่เผยแพร่ : 20-07-2018 16:17:43


นางสาวชนิดาภา นิยมทอง

http://bit.ly/2mustjh

วันที่เผยแพร่ : 20-07-2018 13:28:13


ประกาศรับสมัครผอ.วพบ./วสส.2561

http://bit.ly/2zNLrLb

วันที่เผยแพร่ : 19-07-2018 16:22:46


ใบสมัครคัดเลือก ผอ.วิทยาลัย สังกัดสบช. 2561

http://bit.ly/2uHX9Ry

วันที่เผยแพร่ : 19-07-2018 16:18:31


แบบฟอร์มใบขอย้าย ผอ.วิทยาลัย สังกัด สบช.2561

http://bit.ly/2mrVFHx

วันที่เผยแพร่ : 19-07-2018 16:11:04


เสาวลักษณ์ ภูนวกุล

http://bit.ly/2zOf5jd

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2018 14:03:37


นางดวงพร สายปิน

http://bit.ly/2uGeXMX

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2018 09:01:56


นางสาวบุปผา ยศศักดิ์ศรี

http://bit.ly/2uLyZWG

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2018 09:01:39


นางสุดารัตน์ ดวงดี

http://bit.ly/2uJwt35

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2018 09:01:11


นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช

http://bit.ly/2mmq8qp

วันที่เผยแพร่ : 17-07-2018 18:24:52


ย้ายชุติกายจน์และศิรินาถ

http://bit.ly/2uEEKoR

วันที่เผยแพร่ : 17-07-2018 14:09:44


แจ้งอัตราและเงินเดือน 11 มิ.ย.61

http://bit.ly/2mom5tE

วันที่เผยแพร่ : 17-07-2018 11:19:58


เห็นชอบ ชช. (11 มิ.ย.61)

http://bit.ly/2uBKjV2

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 16:21:31


รก.ทว.(11 มิ.ย.61)

http://bit.ly/2uAEGX5

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 16:17:33


ศิริรักษ์แก้ไข

http://bit.ly/2zKc6Zi

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 16:13:16


พรพรรณแก้ไข1-2

http://bit.ly/2mjvz9F

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 16:12:45


รายงานการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

http://bit.ly/2miZSgH

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 10:52:28


ศันสนีย์ บุญยกุลศรีรุ่ง

http://bit.ly/2mlQid6

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 09:36:52


พีระนันท์ แก้วสุกใส

http://bit.ly/2mpx46p

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 09:22:04


ทัดพงศ์ พรหมวิจิตร

http://bit.ly/2miPHsv

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 09:08:11


นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง

http://bit.ly/2mfyz6X

วันที่เผยแพร่ : 14-07-2018 16:28:28


นางภารณี วสุเสถียร

http://bit.ly/2uwMwRz

วันที่เผยแพร่ : 14-07-2018 15:40:11


นายเฉลิม

http://bit.ly/2uzqwFR

วันที่เผยแพร่ : 14-07-2018 15:15:33


สายทอง

http://bit.ly/2zDJBfN

วันที่เผยแพร่ : 14-07-2018 13:15:10


สิริพร

http://bit.ly/2mewbxf

วันที่เผยแพร่ : 14-07-2018 13:01:14


นายทักษิณ ชาวดร

http://bit.ly/2uwN89O

วันที่เผยแพร่ : 13-07-2018 15:36:30


ชัยยา ปานันท์

http://bit.ly/2mfxnk8

วันที่เผยแพร่ : 13-07-2018 13:28:44


วราวุฒิ

http://bit.ly/2mfmsqD

วันที่เผยแพร่ : 13-07-2018 11:27:43


นายบัณฑิต บุญกระเตื้อง

http://bit.ly/2mf5qbO

วันที่เผยแพร่ : 13-07-2018 09:18:25


นางสาวญาธิรภรณ์ นิลบล

http://bit.ly/2umoOaQ

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 15:12:30


สมพร เจษฎาญานเมธา

http://bit.ly/2unkqIy

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 14:10:10


แจ้งมติกลุ่มสร้าง

http://bit.ly/2umWHZ4

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 13:33:27


วันชัย มานะกิจศิริสุทธิ

http://bit.ly/2m8aNd5

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 13:19:31


ชญานิศ ศรีวิชัย

http://bit.ly/2mbGhPf

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 10:29:15


ธนพร พนาคุปต์

http://bit.ly/2zsqEfZ

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 09:26:21


ณัฐกานต์ แสงกล้า

http://bit.ly/2uo4CoX

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 09:18:10


นิภา สุทธิพันธ์

http://bit.ly/2zqrJ7X

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 09:17:41


ธนิตา ฉิมวงษ์

http://bit.ly/2mbETfI

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 09:17:01


ประหยัด พึ่งทิม

http://bit.ly/2ulLh7W

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 09:16:29


มยุรี สุขุปัญญารักษ์

http://bit.ly/2m6WR2P

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 09:15:58


แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2m7PCb9

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2018 17:38:38


กาญจนา เลิศวุฒิ

http://bit.ly/2m8iKiu

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2018 15:01:14


สุรชัย แก้วหิรัญ

http://bit.ly/2ukF0sW

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2018 14:34:30


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 10 ราย

http://bit.ly/2m5rCVS

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2018 14:00:24


นางเบญจพร อินทกรอุดม

http://bit.ly/2m3cubI

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2018 11:37:03


ประกาศหลักเกณฑ์ อำนวยการสูง กองตรวจราชการ สป. และกรมอนามัย

http://bit.ly/2zmbcSI

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2018 09:27:35


นางทัชชกร บุญเหมือน

http://bit.ly/2znMDo9

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2018 16:55:30


บุญฤทธิ์

http://bit.ly/2zowmj4

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2018 16:24:52


บุญฤทธิ์

http://bit.ly/2m6TZmG

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2018 15:46:54


แจ้งแก้ศิริรักษ์

http://bit.ly/2uh2H5w

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2018 14:55:50


แจ้งแก้พรพรรณ1-2

http://bit.ly/2ziDNYM

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2018 14:53:47


มติคนึงแก้วจันทร์เพชร

http://bit.ly/2m1WSVR

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2018 14:46:18


ธีร3

http://bit.ly/2z7FUyB

วันที่เผยแพร่ : 04-07-2018 11:14:15


สิริ3

http://bit.ly/2tXTwGW

วันที่เผยแพร่ : 04-07-2018 11:13:44


แบบบันทึกพฤติกรรม

http://bit.ly/2lNquWG

วันที่เผยแพร่ : 03-07-2018 13:24:13


แบบบันทึกพฤติกรรม

http://bit.ly/2lMHaOi

วันที่เผยแพร่ : 03-07-2018 13:23:05


รายชื่อทันตแพทย์ (ขอข้อมูลเพิ่ม)

http://bit.ly/2z5KE83

วันที่เผยแพร่ : 03-07-2018 09:32:55


เครื่องมือประเมิน

http://bit.ly/2z0ZdJX

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 16:37:31


วิธีการและตัวอย่าง

http://bit.ly/2tVMkew

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 16:32:51


สมรรถนะเฉพาะตามสายงาน

http://bit.ly/2lKuXJY

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 16:27:20


แบบแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ทันตแพทย์

http://bit.ly/2lP4Lhj

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 15:17:34


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2tXCDMD

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 14:03:05


นางสาวสุวัฒนา เกิดม่วง

http://bit.ly/2tXYdQY

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 11:05:30


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 8 ราย

http://bit.ly/2z3aKIM

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 09:38:00


นางวรรณี มานะกิจศิริสุทธิ

http://bit.ly/2lO4Lyd

วันที่เผยแพร่ : 30-06-2018 12:52:33


นางเกศยา ทรัพย์สมพล

http://bit.ly/2lJJWDW

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 18:12:51


นายสาโรจน์ วงศ์ไกรเวท

http://bit.ly/2tIZrj0

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 17:34:14


วสันต์ กริ่มวิรัตน์กุล

http://bit.ly/2yVGT4Y

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 14:18:11


นางชุติวรรณ น้อยนันตา

http://bit.ly/2yTFZ91

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 14:11:16


นางบังอร นัดนะรา

http://bit.ly/2yPMjyp

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 14:08:06


นางบังอร นัดนะรา

http://bit.ly/2ySst5z

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 14:08:04


นางจีรวดี ศรีสุเทพ

http://bit.ly/2lFGCcN

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 14:01:32


พรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ

http://bit.ly/2lKOMR7

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 13:56:57


นางนิตยา ภาคมาลี

http://bit.ly/2lISYkI

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 13:56:31


นางสาวมัณฑนี ฉายชูวงษ์

http://bit.ly/2lJo6Ay

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 13:48:41


นางวิมลพรรณ คำนึง

http://bit.ly/2lKNPIx

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 13:43:09


แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2lLINff

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 11:26:38


มติจิรวรรณแห้วเพชร

http://bit.ly/2lEM8fI

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 09:43:30


พจนานุกรมและพฤติกรรมบ่งชี้

http://bit.ly/2lJAiRT

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2018 16:21:20


ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

http://bit.ly/2lDG4nN

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2018 15:44:17


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

http://bit.ly/2yVFGdI

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2018 15:39:19


ปณิธาน สื่อมโนธรรม

http://bit.ly/2yQ79gV

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2018 10:39:49


ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2lCWNYl

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2018 10:26:16


ศตพงษ์ พิสุทธิ์ธนกาญจน์

http://bit.ly/2lF8L3X

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2018 09:28:29


นางสาวดวงสมร นิลวัฒน์วนาพันธ์ (ผ่าน)

http://bit.ly/2lDeIOR

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2018 15:25:41


ชุติมา

http://bit.ly/2yNnTW5

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2018 13:10:35


จุลานนท์ พิมแพนไชย

http://bit.ly/2lD1RvQ

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2018 11:12:37


แจ้ง จิรวิทย์ ขาวเมืองน้อย

http://bit.ly/2tGyegL

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2018 11:08:15


แก้ไข ศรินทิพย์

http://bit.ly/2lyl5mm

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2018 09:32:38


แก้ไขสุรกิจ กิจสมานมิตร

http://bit.ly/2lDplBb

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2018 09:17:01


พจน์เมธีแนวทอง

http://bit.ly/2tEShw1

วันที่เผยแพร่ : 26-06-2018 16:18:12


ณัฐกมลจันทรโสฬส

http://bit.ly/2lzz4bt

วันที่เผยแพร่ : 26-06-2018 16:17:47


วันชัยสังคะ

http://bit.ly/2lznVaI

วันที่เผยแพร่ : 26-06-2018 16:17:08


นางวารุณี หุ่นเที่ยง (ผ่าน)

http://bit.ly/2lxdV1L

วันที่เผยแพร่ : 26-06-2018 13:13:23


เห็นชอบ ตล.36 (พลวรรธน์)

http://bit.ly/2tzSu3y

วันที่เผยแพร่ : 26-06-2018 11:14:09


นางสาวนงนิด เจริืญงามเสมอ

http://bit.ly/2lxehpd

วันที่เผยแพร่ : 25-06-2018 17:26:39


พันเอก บรรจง สืบสังข์

http://bit.ly/2lvkRMN

วันที่เผยแพร่ : 25-06-2018 14:47:52


เห็นชอบ นพ.ชช. เวชกรรมป้องกัน v.2

http://bit.ly/2ltctgO

วันที่เผยแพร่ : 25-06-2018 09:31:15


นายประนอม ตุลยกุล

http://bit.ly/2lpl1oQ

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 17:08:09


ผลงานแพทย์แผนไทย

http://bit.ly/2lqo7Jf

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 16:51:12


นางสาวอังษณา ยศปัญญา

http://bit.ly/2tqknv2

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 13:56:54


เอกสารแนบวาระที่4.3

http://bit.ly/2yzj7LU

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 10:38:49


เอกสารแนบวาระที่4.2

http://bit.ly/2tzKwI3

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 10:37:37


เอกสารแนบวาระที่4.1

http://bit.ly/2ltIEga

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 10:36:00


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

http://bit.ly/2lsTL9g

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 08:37:55


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

http://bit.ly/2yu02KZ

วันที่เผยแพร่ : 21-06-2018 17:38:08


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2lpz7Xu

วันที่เผยแพร่ : 21-06-2018 17:30:23


เห็นชอบ นพ.ชช. เวชกรรมป้องกัน

http://bit.ly/2ll88MK

วันที่เผยแพร่ : 21-06-2018 17:28:32


เห็นชอบส่งประเมิน (สุภาพรรณและชัยวุฒิ)

http://bit.ly/2tosV5u

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2018 13:39:01


รายละเอียดแก้ไขพจน์เมธี

http://bit.ly/2tnSTGi

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2018 13:17:47


นวก.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) คลข.สป.ครั้งที่ 3/61

http://bit.ly/2yswA8k

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2018 11:19:46


นวก.(ด้านบริการทางวิชาการ) คลข.สป.ครั้งที่ 3/61

http://bit.ly/2lkJuLZ

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2018 11:11:14


นวก.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) คลข.สป.ครั้งที่ 2/61

http://bit.ly/2lmYSb0

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2018 10:40:04


นวก.(ด้านบริการทางวิชาการ) คลข.สป.ครั้งที่ 2/61

http://bit.ly/2loR2h7

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2018 09:51:44


รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการพลังงาน กอง บค ครั้งที่ 2

http://bit.ly/2ypMuQK

วันที่เผยแพร่ : 19-06-2018 09:34:50


นางอัญชลี ถิ่นเมืองทอง

http://bit.ly/2lcPd6I

วันที่เผยแพร่ : 15-06-2018 14:13:32


ระเบียบวาระการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวกน้าผลการดำเนินงานตัวชั้วัดฯ

http://bit.ly/2ydbvhR

วันที่เผยแพร่ : 15-06-2018 13:36:45


แจ้งเชี่ยวชาญ 1 ราย

http://bit.ly/2ya6ve7

วันที่เผยแพร่ : 15-06-2018 11:50:56


กองการพยาบาล 18-19 มิ.ย. 61

http://bit.ly/2l8K6Et

วันที่เผยแพร่ : 15-06-2018 11:28:39


เอกสารแนบทักษะดิจิทัล

http://bit.ly/2l9XW9u

วันที่เผยแพร่ : 14-06-2018 15:42:48


นางกนกวรรณ พึ่งรัศมี

http://bit.ly/2lbLdmJ

วันที่เผยแพร่ : 14-06-2018 10:52:31


นางพัชรีญา เงินสัจจา

http://bit.ly/2t787PY

วันที่เผยแพร่ : 14-06-2018 10:41:52


นางสาวกนกวรรณ ธรรมศิริ

http://bit.ly/2lbDKUJ

วันที่เผยแพร่ : 14-06-2018 09:21:59


นายชัชวาลย์ วชิรเมธารัชต์

http://bit.ly/2t7TWKC

วันที่เผยแพร่ : 13-06-2018 10:02:21


จันทิพา

http://bit.ly/2l5jkNu

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 15:07:53


10

http://bit.ly/2t1HnjI

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 14:34:59


สมบูรณ์ มหาวิจิตร

http://bit.ly/2l2hNaP

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 13:40:14


อมรเทพ

http://bit.ly/2y3SxdF

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:23:59


ธีระภัทร

http://bit.ly/2xZfZsm

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:19:45


ฉันทรัตน์

http://bit.ly/2y34YGq

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:18:31


อัญชลี

http://bit.ly/2y2YdER

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:18:05


จันทิพา

http://bit.ly/2sXvHi0

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:16:34


สุดารัตน์

http://bit.ly/2y6iBow

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:16:06


สุพัตรา

http://bit.ly/2xZfjmO

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:15:41


ณัฐรดา

http://bit.ly/2ycTSz1

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:14:55


คุ้มวงศ์

http://bit.ly/2xZekTE

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:13:16


ณัฏฐากร

http://bit.ly/2y3Qy95

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:12:40


นิโลบล

http://bit.ly/2t1UilT

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:12:03


ณัฐสุดา

http://bit.ly/2yaaabU

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:10:29


สุภาภรณ์

http://bit.ly/2y9z7ns

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:09:04


พิมพ์ใจ

http://bit.ly/2y3Qkin

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:08:31


ปราณี

http://bit.ly/2t4yZ3c

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:07:15


แจ้งผลเชี่ยวชาญ1 ราย

http://bit.ly/2y4daGG

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 09:20:07


นายอดิศักดิ์ คงวัฒนานนท์

http://bit.ly/2l3FQWU

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 15:56:35


บุณยาพร

http://bit.ly/2sVQySU

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 14:46:00


นายวัชรชัย กุลหินตั้ง

http://bit.ly/2y2qICk

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 11:29:06


รายงานการประชุม อกพ สธ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 พ.ค. 2561 กลุ่มงานอัตรากำลัง

http://bit.ly/2sXNKo3

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 11:13:32


รายงานการประชุม อกพ สธ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 พ.ค. 61 กลุ่มงาน เงินเดือนฯ

http://bit.ly/2sUSDyv

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 11:11:05


บุณยาพร

http://bit.ly/2y0utZb

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 11:10:45


วราวุฒิ

http://bit.ly/2y2N4Uo

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 11:04:38


เอกสารประกอบหนังสือแนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

http://bit.ly/2kXQdvn

วันที่เผยแพร่ : 08-06-2018 16:26:54


แบบประวัติ(เอกสาร1) , แบบตรวจสอบ(เอกสาร2) , แบบข้อมูลเครื่องราชฯ (เอกสาร3) (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2kV2dO2

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 16:47:47


เซียวสมบูรณ์

http://bit.ly/2sKz8sg

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 15:54:55


เซียวสมบูรณ์

http://bit.ly/2kTsv3e

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 15:54:54


แจ้งแก้พจน์เมธีใหม่

http://bit.ly/2kVqrrC

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 14:29:29


แจ้งแก้ณัฐกมลใหม่

http://bit.ly/2kUBKjV

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 14:29:04


แจ้งแก้วันชัยใหม่

http://bit.ly/2sObYkH

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 14:28:07


นางสาวอุดม พันธะสี

http://bit.ly/2xQ0gMb

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 14:05:18


นางสาวลัดดา คำนา

http://bit.ly/2xP0kvM

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 14:04:52


นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

http://bit.ly/2kSRt2F

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 13:52:27


แจ้งแก้จานุรักษ์ใหม่

http://bit.ly/2kVGC8q

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 11:58:08


แจ้งแก้คนึงใหม่

http://bit.ly/2kS1CwB

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 11:57:41


นางพรศิริ เสนธิริ

http://bit.ly/2xVzCRY

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 10:28:23


เกรียงไกร ประเสริฐ

http://bit.ly/2sL3ye0

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 09:34:30


รายงานผลเชี่ยวชาญ 8 ราย

http://bit.ly/2sMDBe2

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 09:32:26


นายชยพล คุปติชญานนท์ (ผ่าน)

http://bit.ly/2kRweOR

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 09:19:33


แจ้งแก้พจน์เมธี

http://bit.ly/2sI9DrC

วันที่เผยแพร่ : 06-06-2018 14:08:06


แจ้งแก้ณัฐกมล

http://bit.ly/2HlZd6g

วันที่เผยแพร่ : 06-06-2018 14:07:13


แจ้งแก้วันชัย

http://bit.ly/2Hn6HpG

วันที่เผยแพร่ : 06-06-2018 14:06:17


นายฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ

http://bit.ly/2sHvhME

วันที่เผยแพร่ : 06-06-2018 09:15:35


นางสาววิไลพร อินทร์งาม

http://bit.ly/2Hlqjuj

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2018 16:02:47


อาจารีย์

http://bit.ly/2HiLJrW

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2018 15:11:47


แจ้งแก้คนึง

http://bit.ly/2kMipkO

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2018 14:54:40


แจ้งแก้จานุรักษ์

http://bit.ly/2kNdznf

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2018 14:54:20


แจ้งเชี่ยวชาญ 3 ราย

http://bit.ly/2JafRLP

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2018 10:14:24


พรรณราย ศรีสุวรรณ แก้ไขก่อนส่งกพ.

http://bit.ly/2JbxV8x

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2018 08:45:02


การละเมิด

http://bit.ly/2kKz1Jz

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 15:39:10


วินัยและการดำเนินการทางวินัย

http://bit.ly/2J7S7rM

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 15:32:56


นางพัชรีญา เงินสัจจา

http://bit.ly/2HhaTY0

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 15:13:46


นางสาวเบญญาดา จันทร์คง

http://bit.ly/2kKzjQH

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 15:10:48


แจ้งแนวทางการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ 57 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (ด่วนมาก)

http://bit.ly/2Hi1LlM

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 14:20:38


เธียรรัตน์ มาลยาภรณ์

http://bit.ly/2kLxmTZ

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 11:01:19


ปาลิตา

http://bit.ly/2HeX4Jn

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 09:52:26


Clean food good test

http://bit.ly/2HgBxjD

วันที่เผยแพร่ : 03-06-2018 15:10:45


โครงสร้างและวิสัยทัศ สสจ.สมุทรสาคร

http://bit.ly/2Jayv6w

วันที่เผยแพร่ : 03-06-2018 13:56:26


ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

http://bit.ly/2He5sZB

วันที่เผยแพร่ : 02-06-2018 16:55:57


ค่ารักษาพยาบาล

http://bit.ly/2sArS1Y

วันที่เผยแพร่ : 02-06-2018 16:52:45


ค่าเล่าเรียนบุตร

http://bit.ly/2HcUTGt

วันที่เผยแพร่ : 02-06-2018 16:44:01


พ.ต.ส.

http://bit.ly/2kIyUOP

วันที่เผยแพร่ : 02-06-2018 16:40:55


ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 2561 (1)

http://bit.ly/2swo9CD

วันที่เผยแพร่ : 01-06-2018 16:17:50


จิรวรรณ

http://bit.ly/2sAtuci

วันที่เผยแพร่ : 01-06-2018 15:54:23


มติพยุงสุข

http://bit.ly/2IZN9NM

วันที่เผยแพร่ : 31-05-2018 11:31:06


นางพรอนันต์ กิตติมั่นคง

http://bit.ly/2IUs7A1

วันที่เผยแพร่ : 30-05-2018 16:57:24


ปรับลด สุรีพร ทิพย์สุนทรศักดิ์

http://bit.ly/2IVqqlR

วันที่เผยแพร่ : 30-05-2018 11:11:22


แจ้งปรับลดส่งใหม่ ชวลิต หลักดี

http://bit.ly/2ssDiVI

วันที่เผยแพร่ : 30-05-2018 11:00:48


เชี่ยวชาญ 2 ราย

http://bit.ly/2kwUBB4

วันที่เผยแพร่ : 30-05-2018 09:38:13


ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 2561

http://bit.ly/2skuP6M

วันที่เผยแพร่ : 29-05-2018 16:00:52


ประกาศ สป.เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ:ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

http://bit.ly/2ktwrYn

วันที่เผยแพร่ : 28-05-2018 11:51:20


ประกาศ สป.เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ:ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

http://bit.ly/2sfmBww

วันที่เผยแพร่ : 28-05-2018 11:02:18


การคัดเลือกข้าราชการให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (บันทึกส่งประเมิน)

http://bit.ly/2IIg9cw

วันที่เผยแพร่ : 25-05-2018 16:20:14


นางสาวสุดารัตน์ ใจการ

http://bit.ly/2s7hjTS

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 16:35:41


จิรวรรณ

http://bit.ly/2IHe4O7

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 15:16:33


เอกสาร

http://bit.ly/2GLrd2H

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 14:04:43


เอกสารพี่ณัฐ

http://bit.ly/2s6HcmQ

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 13:53:44


พี่อ้อยพี่กบ

http://bit.ly/2GLmRIT

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 13:44:39


อ.นฤมล

http://bit.ly/2GICxN3

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 11:42:13


แจ้งผลการประเมินบุคคล 2 ราย

http://bit.ly/2GIrWBW

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 09:21:13


อ.นิมัศตูรา แว

http://bit.ly/2kj3Gxu

วันที่เผยแพร่ : 23-05-2018 14:10:55


อ.อรรณพ

http://bit.ly/2s4dLlq

วันที่เผยแพร่ : 23-05-2018 14:03:19


อ.มณฑาทิพย์

http://bit.ly/2GJyj7V

วันที่เผยแพร่ : 23-05-2018 13:42:46


น.ส.โอปอล์ เสณีตันติกุล

http://bit.ly/2kjhSqm

วันที่เผยแพร่ : 23-05-2018 12:17:58


วราพร

http://bit.ly/2GEhiMA

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2018 15:51:17


พงศ์สุระ

http://bit.ly/2kf2yuz

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2018 15:50:53


แฉล้มอิ่ม

http://bit.ly/2rZl8u8

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2018 15:50:23


รสริน

http://bit.ly/2s3ID5m

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2018 15:49:24


โอปอล์ เสณีตันติกุล

http://bit.ly/2kbg02L

วันที่เผยแพร่ : 21-05-2018 15:36:55


วัชรชัย ทิวากรกฎ

http://bit.ly/2kdMIkb

วันที่เผยแพร่ : 21-05-2018 15:32:08


คำแหง

http://bit.ly/2kd7zUI

วันที่เผยแพร่ : 21-05-2018 09:54:36


แจ้งแก้ไขปาริชาติ นิยมทอง

http://bit.ly/2rM63Mr

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2018 15:11:30


อนิลธิตา พรมณี

http://bit.ly/2ImJB7W

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2018 13:17:46


นายสราวุธ สุพรรณพิทักษ์

http://bit.ly/2IjK0ry

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2018 11:36:49


นายธนิน ฐิติพรรณกุล

http://bit.ly/2rRr7l1

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2018 10:54:20


แจ้งมติ ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์

http://bit.ly/2rLwC4E

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2018 10:31:26


นายอุรส สิงห์งาม

http://bit.ly/2rHTO3C

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 16:36:50


มติจิตรา

http://bit.ly/2rHHPTH

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 15:41:59


วันเพ็ญ

http://bit.ly/2rHYlTC

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 15:05:08


ธีราพร

http://bit.ly/2L1hzMX

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 14:54:07


นางสาวพัชรี บุญเลิศ

http://bit.ly/2rJ8ZcK

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 14:23:16


ปาลิตา

http://bit.ly/2rJZ9XZ

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 13:01:46


ปาลิตา

http://bit.ly/2rJYyFJ

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 12:57:10


รายงานผลเชี่ยวชาญ 6 ราย

http://bit.ly/2L1Qmd8

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 09:20:18


น.ส.ปรียานุข ดีสุวรรณ

http://bit.ly/2IbLMee

วันที่เผยแพร่ : 12-05-2018 13:44:48


ปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม

http://bit.ly/2ryqZX6

วันที่เผยแพร่ : 11-05-2018 15:20:02


นางสาวพัชรี บุญเลิศ

http://bit.ly/2KO5hrb

วันที่เผยแพร่ : 11-05-2018 13:51:20


จริยา

http://bit.ly/2rzl18E

วันที่เผยแพร่ : 11-05-2018 11:22:52


ดิลก

http://bit.ly/2rzaZEt

วันที่เผยแพร่ : 11-05-2018 11:22:14


พัฒนี

http://bit.ly/2rFWVcv

วันที่เผยแพร่ : 11-05-2018 11:21:32


บงกช

http://bit.ly/2rBPym4

วันที่เผยแพร่ : 11-05-2018 11:20:40


แก้ไข นายรักศักดิ์ แสงทอง

http://bit.ly/2KLJe4d

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2018 15:03:38


แก้ไข นางจิตราภรณ์ แจ่มสว่าง

http://bit.ly/2rxPofz

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2018 15:03:11


แก้ไข นางวารุณี หุ่นเที่ยง

http://bit.ly/2KOwlql

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2018 15:02:40


ญาธิรภรณ์ นิลบล

http://bit.ly/2rz6UA0

วันที