จินดา4

http://bit.ly/2C9XbGQ

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2018 15:13:23


จินดา4

http://bit.ly/2Cdyg5v

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2018 15:13:22


นายฉัตรชัยกานท์ สุขนรินทร์

http://bit.ly/2Ccn492

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2018 14:59:53


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2LgfBsB

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2018 11:32:49


แจ้ง มติ ก.พ. 3 ราย

http://bit.ly/2CauwkW

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2018 09:28:32


วิลัย2

http://bit.ly/2LcJfPv

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2018 15:44:47


เวียนประกาศรับสมัคร อำนวยการสูง (จังหวัด) (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2Lf5KTY

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2018 13:40:24


แจ้งรับสมัคร ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ครั้งที่ 10 กรม (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2LdTz9P

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2018 13:26:48


แจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์ อำนวยการสูง ครั้งที่ 10 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2Lgtbfi

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2018 13:18:52


รายงานการประชุมครัง้ที่ 7/2561

http://bit.ly/2LiGbkU

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2018 12:59:49


ศรีเรือน ดีพูน (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2LhS1vG

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2018 11:20:07


กีรติ คำทอง (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2C7Xpyj

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 16:47:59


สุรภา หังสพฤกษ์

http://bit.ly/2C5rLl9

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 16:33:00


วิลัย

http://bit.ly/2C586Si

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 16:22:53


ยุจินดา เล็กตระกุล (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2LgJCZm

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 15:47:41


สุพัตรา คงจริง

http://bit.ly/2C77ICW

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 14:27:01


สุทธิดา ผกากรอง

http://bit.ly/2C77j3o

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 14:20:23


รายผ่าน 4 ราย

http://bit.ly/2C75zHh

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 13:56:35


นายภาณุโชติ ทองยัง

http://bit.ly/2C7TMIR

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 13:06:05


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2L9YNDq

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2018 11:14:31


แพทย์แผนไทย ปจ

http://bit.ly/2C3kiTD

วันที่เผยแพร่ : 11-12-2018 16:55:03


แพทย์แผนไทย ชน.

http://bit.ly/2C4eklk

วันที่เผยแพร่ : 11-12-2018 16:54:24


บัญชีรายชื่อผู้ขอรับการประเมิน ราย นางสาวพิมพ์รดา สิริจิตต์ธงชัย

http://bit.ly/2L7UecM

วันที่เผยแพร่ : 11-12-2018 12:18:54


การดำเนินการจัดทำคำรับรองฯ 2562 และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

http://bit.ly/2L7MSpK

วันที่เผยแพร่ : 11-12-2018 08:29:19


แบบฟอร์มจัดทำคำรับรองฯ 2562

http://bit.ly/2BYimLU

วันที่เผยแพร่ : 09-12-2018 12:23:28


นางอาจารีย์ เตชพรรุ่ง

http://bit.ly/2L2j3qH

วันที่เผยแพร่ : 08-12-2018 14:19:54


น.ส.มาลี เตชพรรุ่ง

http://bit.ly/2BYBaec

วันที่เผยแพร่ : 08-12-2018 14:04:24


นางนวลทิพย์ ธีระเดชากุล

http://bit.ly/2KZWfb5

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 13:28:09


นางสาวพรพิศ ตรีบุพชาติสกุล (แก้ไข 3 เดือน)

http://bit.ly/2L21IOG

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 13:14:42


นายอุรส สิงห์งาม

http://bit.ly/2BUX5mD

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 13:12:09


นายธีรพล สุขมาก

http://bit.ly/2BW6Gcw

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 11:57:02


แจ้ง มติ ก.พ. 8 ราย

http://bit.ly/2BW6vhm

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 11:52:45


นายวัชชิระ เดือนฉาย

http://bit.ly/2BVIAPe

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 11:19:04


ระเบียบวาระการประชุม

http://bit.ly/2BV4odX

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2018 11:12:46


กริชชากร

http://bit.ly/2BSA7fA

วันที่เผยแพร่ : 06-12-2018 15:29:33


สุริยัญ

http://bit.ly/2KZb4dQ

วันที่เผยแพร่ : 06-12-2018 14:56:06


โรสมีนา

http://bit.ly/2BPpaeJ

วันที่เผยแพร่ : 04-12-2018 16:39:55


สิ่งที่ส่งมาด้วย

http://bit.ly/2BQ9TdR

วันที่เผยแพร่ : 04-12-2018 10:51:30


แจ้งแก้กฤชปภพ

http://bit.ly/2BPSUbC

วันที่เผยแพร่ : 04-12-2018 10:15:56


นางกนกพร ชนะค้า

http://bit.ly/2BQ6k7t

วันที่เผยแพร่ : 04-12-2018 09:41:10


เบญจพร อินทะผิว

http://bit.ly/2BOzOCL

วันที่เผยแพร่ : 04-12-2018 09:02:47


รายงานการประชุม อ.ก.พ.สป.ครั้งที่ 6/2561

http://bit.ly/2BMI71H

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 16:20:58


บัญชีรายชื่อ จำนวน 5 ราย

http://bit.ly/2KP0TZo

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 16:13:25


1

http://bit.ly/2KPkeJX

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 15:37:08


นายเทพศักดิ์ อังคณาวิศัลย์

http://bit.ly/2BMMI3T

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 14:29:51


โน้ต 3

http://bit.ly/2BNoJ4W

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 14:01:01


โน้ต 2

http://bit.ly/2BLEY28

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 13:59:48


โน้ต 1

http://bit.ly/2BMjQZV

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 13:59:26


ธัญลักษณ์

http://bit.ly/2KPa6AO

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 10:13:20


อภิชาต

http://bit.ly/2KNK8h6

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 10:07:06


นิลุบล

http://bit.ly/2KNWfut

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 10:06:36


เวชยันต์

http://bit.ly/2KORalU

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 10:06:09


บันทึกเชิญประชุมคณะทำงานถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ 2562

http://bit.ly/2KP2IWj

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 09:16:10


คำสั่งคณะทำงาน กอง บ.ค. 2562

http://bit.ly/2KOImML

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 09:11:00


วาระการประชุม

http://bit.ly/2KMOGV7

วันที่เผยแพร่ : 03-12-2018 08:56:07


รักษาราชการในตำแหน่ง นวก.ชช.(ด้านบริการทางวิชาการ) ประชุมครั้งที่ 4-5 /2561

http://bit.ly/2KJv0Bp

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 17:54:51


นายวีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ

http://bit.ly/2KHOHJF

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 17:41:06


น.ส. อรุณศรี บุญมาศิริ

http://bit.ly/2KJrXZZ

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 17:09:52


แจ้งแก้สุชาดา

http://bit.ly/2BIKliG

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 16:30:25


แจ้งแก้ปภสมณ

http://bit.ly/2BHtPQ8

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 16:29:50


รักษาราชการในตำแหน่ง (นวก.ชช.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ประชุมครั้งที่ 4-5 /2561

http://bit.ly/2BHmj7S

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 15:30:25


นางสาวปาริชาติ นิยมทอง (แก้ไข 6 เดือน)

http://bit.ly/2KIeIIY

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 14:33:27


แจ้ง มติ ก.พ. 4 ราย

http://bit.ly/2BIslF9

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 11:13:29


สาลิ

http://bit.ly/2BFVa5c

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 09:47:01


นิภาพร

http://bit.ly/2BFgYh5

วันที่เผยแพร่ : 30-11-2018 09:45:39


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2BGy1Q9

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2018 14:32:00


นางสาวพิมพ์ลดา เลขนอก

http://bit.ly/2KKdqxe

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2018 10:04:02


นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วมะโน

http://bit.ly/2BFyxh8

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2018 09:58:43


กิตติยา

http://bit.ly/2BD0Lcq

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2018 09:55:06


เนียรนิภา

http://bit.ly/2BFinEJ

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2018 09:04:37


นัสภรณ์พรรณ

http://bit.ly/2BCTDg2

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2018 08:54:14


แจ้งแก้ไข นางสาวสุธรรมา ตังควิเวชกุล

http://bit.ly/2BCTERo

วันที่เผยแพร่ : 28-11-2018 16:36:18


ไพริน

http://bit.ly/2KF5j4J

วันที่เผยแพร่ : 28-11-2018 16:27:05


เฉลิม

http://bit.ly/2BCZL84

วันที่เผยแพร่ : 28-11-2018 16:17:23


เห็นชอบเสนอผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับทรงคุณวุฒิ (นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์)

http://bit.ly/2KCDc6h

วันที่เผยแพร่ : 28-11-2018 11:38:53


นางสาวทิพย์ เทียมพล

http://bit.ly/2Bx6dO1

วันที่เผยแพร่ : 26-11-2018 15:02:27


สุนันทรัตน์

http://bit.ly/2Kz2t1k

วันที่เผยแพร่ : 26-11-2018 13:34:03


นายเกตุแก้ว และนายภัคพล (ผ่าน)

http://bit.ly/2BxaGQF

วันที่เผยแพร่ : 26-11-2018 11:37:02


นายเกตุแก้ว แก้วใส (ผ่าน)

http://bit.ly/2KuSUAm

วันที่เผยแพร่ : 26-11-2018 11:36:39


มุกดา

http://bit.ly/2KpIn9D

วันที่เผยแพร่ : 23-11-2018 11:43:52


นายสุรศักดิ์ ติลการยทรัพย์

http://bit.ly/2KqRbfu

วันที่เผยแพร่ : 23-11-2018 10:47:46


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปี 62)

http://bit.ly/2KplTpm

วันที่เผยแพร่ : 22-11-2018 13:59:23


ฉะเชิงเทรา

http://bit.ly/2BqXJIb

วันที่เผยแพร่ : 22-11-2018 08:56:28


3

http://bit.ly/2BnMosd

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2018 16:42:11


มุกดา

http://bit.ly/2Bntj9w

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2018 15:55:17


รายงานการประชุม คลข.สป. 6/61

http://bit.ly/2KqRw1S

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2018 14:16:21


แก้ไข สสจ.ฉะเชิงเทรา

http://bit.ly/2BpHScZ

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2018 11:27:18


หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2Bm7PtF

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2018 09:16:58


ศักดิ์ชัย

http://bit.ly/2KiukTe

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:57:53


จิรวรรณ

http://bit.ly/2Bkwf7a

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:57:03


พรพนา

http://bit.ly/2BjpFxG

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:51:30


ชายศักดิ์

http://bit.ly/2BjzgV0

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:51:04


นิชรัตน์

http://bit.ly/2BlogGZ

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:50:33


อรชร

http://bit.ly/2BksM8s

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:50:08


สุณัฐฎา

http://bit.ly/2BkMiBy

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:49:46


ปรัศนีย์

http://bit.ly/2BiP2iT

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:48:08


สมฤดี

http://bit.ly/2Khw6Uz

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:47:26


สมฤดี

http://bit.ly/2KjrRrU

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:47:24


ปัทมาพร

http://bit.ly/2BjD6xB

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:46:44


จุไรพร

http://bit.ly/2KkP3pA

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:46:07


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.6

http://bit.ly/2KjhvrV

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:31:41


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.6.

http://bit.ly/2KkJcR8

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:31:02


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.3.

http://bit.ly/2KidhAR

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:25:39


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.3

http://bit.ly/2KjzyOP

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:24:56


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.2

http://bit.ly/2Kicjod

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:22:39


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.10

http://bit.ly/2KkDBKC

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 16:18:55


นางสา่วนวลฉวี

http://bit.ly/2KfXp1P

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 13:09:42


นางสาวนวลฉวี

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 13:08:49


นางสาวนวลฉวี

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 13:08:45


นายนครินทร์

http://bit.ly/2KhZomb

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2018 13:08:14


เอกสารแนบ อกพ.สป 7/61 4.1

http://bit.ly/2Bf6dSC

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 16:23:35


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(สสจ.สุราษฎร์ธานี)

http://bit.ly/2KfSEVI

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:47:02


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(สสจ.ลพบุรี)

http://bit.ly/2KdLBgv

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:45:34


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(สสจ.ระยอง)

http://bit.ly/2Kd334w

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:43:19


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(สสจ.นครปฐม)

http://bit.ly/2KbXXFI

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:41:51


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(สสจ.ชัยภูมิ)

http://bit.ly/2KfdHYP

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:40:15


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61 (สสจ.กาฬสินธุ์)

http://bit.ly/2KeX8w6

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:36:23


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(รพ.ตรัง)

http://bit.ly/2BgmVB2

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:32:42


นายวิทยา นันทิยกุล

http://bit.ly/2BhwW0T

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:18:22


แจ้งมติ ก.พ. 4 ราย

http://bit.ly/2KdJw49

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 15:06:48


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(รพ.แกลง สสจ.ระยอง)

http://bit.ly/2Kg8zDE

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 14:07:16


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61 (ก.อัตรากำลัง)

http://bit.ly/2KfFfNo

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 14:01:58


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 7/2561 ลว 12 พ.ย.61(ก.ประเมิน)

http://bit.ly/2Kg7rQq

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 13:59:23


เอกสารแนบ วาระที่ 4.7

http://bit.ly/2Bhantd

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 11:28:57


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอบ 7/61 (บรรจุ)

http://bit.ly/2BgSQkO

วันที่เผยแพร่ : 19-11-2018 11:00:03


พัชรี

http://bit.ly/2K40RfB

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 16:10:30


อนงค์ เอื้อวัฒนา

http://bit.ly/2B8jQD3

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 13:44:14


นางพัชนีภรณ์ สุรนาทชยานันท์

http://bit.ly/2K6PRhI

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 12:58:16


นางศิรินาถ เทียนทอง

http://bit.ly/2B61yCq

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 12:08:46


แจ้งมติ ก.พ. 9 ราย

http://bit.ly/2K652aX

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 12:06:28


บุญชัย พิริยกิจกำจร

http://bit.ly/2K7nn7i

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 11:33:09


คำสั่งคณะทำงาน PMS Online

http://bit.ly/2K2mE7s

วันที่เผยแพร่ : 15-11-2018 10:32:57


นางสาวปภิศา แก้วคำฟู

http://bit.ly/2B40y1s

วันที่เผยแพร่ : 14-11-2018 12:46:04


วาระการประชุม

http://bit.ly/2B3cIHS

วันที่เผยแพร่ : 13-11-2018 11:38:48


1

http://bit.ly/2B0P0vS

วันที่เผยแพร่ : 12-11-2018 15:24:04


แจ้งประเมิน (ทว.) 26 ก.ย.61

http://bit.ly/2B1jo9F

วันที่เผยแพร่ : 12-11-2018 11:42:10


อารี

http://bit.ly/2B0D65w

วันที่เผยแพร่ : 12-11-2018 11:10:22


แจ้ง มติ ก.พ. 1 ราย กลุ่มงานเงินเดือน

http://bit.ly/2AZTHpT

วันที่เผยแพร่ : 12-11-2018 10:04:05


แจ้ง มติ ก.พ. 5 ราย

http://bit.ly/2B08DnW

วันที่เผยแพร่ : 12-11-2018 09:53:52


HRH Transformation รายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

http://bit.ly/2JXN2PV

วันที่เผยแพร่ : 12-11-2018 09:33:21


รูปแบบการนำเสนอ อ.ก.พ.

http://bit.ly/2ATRFaS

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 16:04:35


หนังสือเชิญประชุม ผอ.รพ.พระปกเกล้า (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2JRb4MD

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 15:35:39


เปรมฤทัย

http://bit.ly/2JQwyJc

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 14:01:34


สิริพรรณ

http://bit.ly/2AUpkky

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 14:00:41


ศิวิไล

http://bit.ly/2AVwuFa

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 13:59:31


นายไพโรจน์

http://bit.ly/2AUCqhX

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 13:19:10


นางสาวศิริวรรณ

http://bit.ly/2AUYWXL

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 13:18:38


นายวัชรชัย

http://bit.ly/2AVncJq

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2018 13:18:09


นางสาวอมรรัตน์ ปานะโปย (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2JMuCSd

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2018 16:55:26


นางกรรณิกา ฉ่ำพึ่ง (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2JRk5Fq

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2018 16:46:12


นางสาวสมใจ ฉัตรไทย

http://bit.ly/2JOlwo7

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2018 15:22:36


นางฑิฆัมพร ชาวขมิ้น

http://bit.ly/2JR9CtC

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2018 15:07:00


แจ้งประเมิน ผอ.รพช. (24 ก.ย.60)

http://bit.ly/2ARaATx

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2018 10:14:09


นางสาวพรทิพย์ สุทธิรัตน์ชัยชาญ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2JISdTH

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 16:29:54


นางสุพัตรา พงษ์อิศรานุพร

http://bit.ly/2JLlsp8

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 16:19:49


นางจงลักษ์ รสสุขุมาลชาติ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2JMyrXt

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 15:56:46


นางฐานัดดา ศิริพร

http://bit.ly/2JLfqEM

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 15:52:46


นางพรศิริ เสนธิริ

http://bit.ly/2JL01EA

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 15:30:08


แจ้งประเมิน (โอน อุดม และย้าย ผอ.รพช.)

http://bit.ly/2AQ5xCT

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 15:25:19


นางปิยนาถ แก้วบัวพันธ์

http://bit.ly/2AQ4bYP

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 15:09:54


นางสาววราภร คุปติศาสตร์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2JJdlsU

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 14:37:19


นายบัณฑิต หวังสันติวงศา

http://bit.ly/2JKVNgc

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 14:24:21


นางสุชาดา ฑีฆายุพันธุ์

http://bit.ly/2JL6gYN

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 14:09:13


นายฉลองชัย สกลวสันต์ (แก้ไข)

http://bit.ly/2JLmZLN

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 13:07:52


แจ้ง มติ ก.พ. กลุ่มงานสร้างฯ 12 ราย

http://bit.ly/2APq8r8

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 11:58:27


นางสาวพินโญ หงษ์ยิ้ม (แก้ไข)

http://bit.ly/2AOPchJ

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 11:31:42


เพชรดา พัฒนทอง (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2JJFikl

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 11:29:15


อนิลธิตา พรมณี (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2APsUMR

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 11:05:15


มัณทนา จิระกังวาน

http://bit.ly/2FabHCh

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 10:47:00


นางขวัญจิตร ชมภูวิเศษ

http://bit.ly/2FkmcTF

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 10:03:15


พัชรี มาบุญญานนท์

http://bit.ly/2F9fIGQ

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 09:55:23


สุวรรณี สุรัตนโสภณ (แก้ไข)

http://bit.ly/2AS2cDt

วันที่เผยแพร่ : 07-11-2018 09:41:47


รักษาราชการในตำแหน่ง (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2AOshU3

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2018 14:24:23


พลกฤษณ์

http://bit.ly/2AOVPRj

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2018 12:51:16


4

http://bit.ly/2F6qr4P

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2018 11:03:48


นางสุกัญญา วิริยโกศล

http://bit.ly/2F0PA0O

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2018 10:38:28


น.ส.นที กาทอง

http://bit.ly/2F1IHwg

วันที่เผยแพร่ : 05-11-2018 15:12:04


นางสาวอังษณา ยศปัญญา

http://bit.ly/2AL6Tiq

วันที่เผยแพร่ : 05-11-2018 13:44:14


แจ้ง มติ ก.พ. 4 ราย

http://bit.ly/2F42bAz

วันที่เผยแพร่ : 05-11-2018 11:48:44


นางกาญจนา เลิศวุฒิ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2F3VfmY

วันที่เผยแพร่ : 05-11-2018 10:55:23


จิรายุส ดุลยเกียรติ

http://bit.ly/2AKcSnp

วันที่เผยแพร่ : 05-11-2018 09:44:40


แจ้งประเมิน (ชช.) 26 ก.ย.61

http://bit.ly/2AFgpmU

วันที่เผยแพร่ : 01-11-2018 14:52:58


นายชัชวาลย์ วชิรเมธารัชต์

http://bit.ly/2AzSUM9

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2018 10:32:25


แต้งผลเชี่ยวชาญ 3 ราย (ผ่าน)

http://bit.ly/2AybVhV

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2018 10:25:25


มติ อกพ กระทรวง ครั้งที่ 7/2561

http://bit.ly/2ESruW2

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2018 10:23:56


แก้ไข นางสาวธนวรรณ น้อยเกษม

http://bit.ly/2Jo00Go

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2018 09:40:47


วิจิตรา แพงขะ

http://bit.ly/2ETEAlT

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2018 09:40:19


แก้ไขสุดานี

http://bit.ly/2EPDcAT

วันที่เผยแพร่ : 29-10-2018 15:30:42


นางสาวณภัทร์ สิทธิศักดิ์

http://bit.ly/2EYLbLI

วันที่เผยแพร่ : 29-10-2018 13:43:05


นางสาวกรรณิกา ด่านประสิทธิ์พร

http://bit.ly/2AwHZmx

วันที่เผยแพร่ : 29-10-2018 11:48:56


นายสิทธิโชค เล่าหะวิลัย

http://bit.ly/2ENazUM

วันที่เผยแพร่ : 29-10-2018 10:54:17


รายละเอียดการแก้ไข ของ นางสาวสุพรรษา มีวิชา

http://bit.ly/2AtbXru

วันที่เผยแพร่ : 26-10-2018 16:23:12


นายเชาวน์วัศ พิมพ์รัตน์

http://bit.ly/2AviBh3

วันที่เผยแพร่ : 26-10-2018 15:00:34


นางนลินี ยมศรีเคน

http://bit.ly/2AtkTx1

วันที่เผยแพร่ : 26-10-2018 13:28:28


พื้นที่พิเศษ 766

http://bit.ly/2CCm4Mf

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2018 14:26:29


หัชพร เขียวบ้านยาง

http://bit.ly/2Aon3hi

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2018 10:39:07


ส่งรายงานการประชุมต่อเวลาราชการ

http://bit.ly/2Amc1sY

วันที่เผยแพร่ : 22-10-2018 10:47:25


รับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย

http://bit.ly/2R175iK

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 14:31:52


แจ้งกลุ่มสร้าง 1 ราย

http://bit.ly/2QZJ0c3

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 12:05:43


ว 1473 ปี 2561

http://bit.ly/2R29x8S

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 11:52:16


ว 1784 ปี 2559

http://bit.ly/2R2d3Qw

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 11:50:11


ว 679 ปี 2555

http://bit.ly/2QYLmYF

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 11:48:35


ว 214 ปี 2554

http://bit.ly/2QYKHq9

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 11:46:49


ว 31 ปี 2553

http://bit.ly/2R0mBLE

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 11:43:44


ว 175 ปี 2550

http://bit.ly/2QV3BOO

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 11:39:55


แจ้งมติกลุ่มสร้าง 1 ราย

http://bit.ly/2R0doD5

วันที่เผยแพร่ : 19-10-2018 08:33:23


กระบวนการคัดเลือก (รวม ว)

http://bit.ly/2QYxsFT

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 16:51:19


ปรเมษฐ์ จินา (แก้ไข 6 เดือน)

http://bit.ly/2AggwFw

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 16:28:25


แจ้งรับสมัคร ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2R45iJZ

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 16:04:52


แบบแสดงวิสัยทัศน์ทางการบริหารฯ

http://bit.ly/2R0JkYd

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 15:25:44


ประกาศเกณฑ์ประเภทบริหารระดับสูง (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2R0n5BL

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 11:58:10


พันเอกบรรจง สืบสังข์ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2AfCTe4

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 11:11:36


สมบัติ ประเสริฐแก้ว

http://bit.ly/2Ag8D2G

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 11:05:19


รายละเอียดการแก้ไข นายชัยคม อธิชโย

http://bit.ly/2AgQthm

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 11:03:56


ปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2Ag1EH5

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 09:45:28


อัมพร ทองพุฒ (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2QY8jvg

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2018 09:37:38


โชติ ภาวสุทธิกุล

http://bit.ly/2Ag8wnZ

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 16:22:04


น.ส.วิรัตติยา ป้อมสุวรรณ

http://bit.ly/2AeBF2L

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 16:17:01


ประสบการณ์หลากหลาย สธ

http://bit.ly/2AeOL01

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 15:28:15


ณรงค์พงศ์ โล้วพฤกมณี

http://bit.ly/2AeJ2ax

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 14:10:56


แจ้งผล 5 ราย

http://bit.ly/2AdOhY7

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 13:39:49


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 6 ราย (ผ่าน)

http://bit.ly/2AeWV8R

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 09:41:00


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 6 ราย

http://bit.ly/2AeqAik

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2018 09:15:55


นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

http://bit.ly/2NCIBtT

วันที่เผยแพร่ : 12-10-2018 18:10:43


นางเจริญ โอภาสเสถียร

http://bit.ly/2OZ8byk

วันที่เผยแพร่ : 12-10-2018 17:48:31


นางสาวศุภราภรณ์ ธรรมชาติ

http://bit.ly/2OSxnpP

วันที่เผยแพร่ : 12-10-2018 09:58:11


นางสาวสิรยา กิติโยดม

http://bit.ly/2NBYmRQ

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2018 17:12:30


นายสงกรานต์ เตชะกุลวิโรจน์ (แจ้งแก้ไข)

http://bit.ly/2NvSqdj

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2018 16:01:32


นางสาววไลพร โรจน์สง่า

http://bit.ly/2NxGM1y

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2018 15:25:14


สุกัญญา หังสพฤกษ์

http://bit.ly/2NCLriV

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2018 15:11:56


นายเฉลิมชัย ดีสระวินิจ

http://bit.ly/2OMaa91

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2018 11:50:33


แก้ไขสุธรรมา ตังควิเวชกุล

http://bit.ly/2NAMgbJ

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2018 11:01:22


นางสุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์ (ผ่าน)

http://bit.ly/2NyZl5w

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 13:46:19


ศิริวัฒน์ ธัญสิริพงศ์

http://bit.ly/2NyTcpN

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 13:37:50


แจ้งมติ กพ 3 ราย

http://bit.ly/2ORuCFm

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 13:36:57


อรรถพล รัตนสุภา (แก้ไข)

http://bit.ly/2OR3oi6

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 11:14:57


นายอตินาท ศรีรัตน์ (แจ้งแก้ไข)

http://bit.ly/2OIzkp5

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 10:03:55


สราวุธ สุพรรณพิทักษ์

http://bit.ly/2NxVG7K

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 09:18:41


พรชัย อรุณอาศิรกุล

http://bit.ly/2NyqYLU

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 09:13:59


แก้ไขจิราภรณ์ สุวรรณชาติครั้งที่ 3

http://bit.ly/2NyHM5A

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2018 09:05:48


เห็นชอบผอ.รพ (คลข.4 ปี 61)

http://bit.ly/2OJuOGM

วันที่เผยแพร่ : 09-10-2018 14:53:54


พวงเพชร เหล่าประสิทธิ์

http://bit.ly/2NwPhKi

วันที่เผยแพร่ : 09-10-2018 13:20:21


วิลพงษ์ พรมน้อย (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2NtKn0F

วันที่เผยแพร่ : 09-10-2018 11:59:11


แจ้งกลุ่มสร้าง 3ราย

http://bit.ly/2QCLYmN

วันที่เผยแพร่ : 08-10-2018 13:30:43


ขอความร่วมมือส่งข้อมูลบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลกำลังคนในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2ObVUXE

วันที่เผยแพร่ : 07-10-2018 15:53:33


รายละเอียดส่งผลงานนักเทค นักกาย

http://bit.ly/2zSguDp

วันที่เผยแพร่ : 05-10-2018 11:15:18


คส.รก. หนังสือแจ้ง จ คลข 4 61

http://bit.ly/2QvHIFv

วันที่เผยแพร่ : 05-10-2018 09:43:50


นายเกตุแก้ว แก้วใส (แก้ไข)

http://bit.ly/2RpjCxi

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2018 15:09:28


นายภัคพล ปฐมพิทักษ์นุกูล (แก้ไข)

http://bit.ly/2P9be3H

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2018 14:45:19


นายพิเชฐ ไทยเจริญ

http://bit.ly/2PaPDrp

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2018 14:14:55


นายบัณฑิต นายพิเชฐ นางสาวสมใจ

http://bit.ly/2P7Fags

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2018 14:11:18


นายเธียรรัตน์

http://bit.ly/2RrgaT8

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2018 14:00:17


นางจันทนา ศรีจารนัย

http://bit.ly/2Rmkhjl

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2018 13:09:25


อภิญญา เพ็ชรศรี

http://bit.ly/2P5vd3d

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2018 11:55:05


วันดี

http://bit.ly/2P7Gujl

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2018 10:57:35


สาธิกา

http://bit.ly/2P9Wrpz

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2018 10:44:48


แจ้งอิสรีย์ ตระกูลพานิชย์กิจ

http://bit.ly/2Rki9bG

วันที่เผยแพร่ : 03-10-2018 08:56:31


แจ้งกลุ่มสร้าง 3 ราย

http://bit.ly/2Rg6mex

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2018 15:47:24


แต่งตั้ง สสจ.ผอ. 1 ต.ค. 61 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2Nl9Gly

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2018 15:42:32


นางสาวสุภาพร วรรณสันทัด (ผ่าน)

http://bit.ly/2Rigmnt

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2018 15:05:25


นายหรินทร์ คล้ายพึ่ง

http://bit.ly/2NeOmOl

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2018 14:44:46


เมธาวิทย์

http://bit.ly/2NfeFE7

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2018 14:10:19


มติ อ.ก.พ. สธ. ครั้งที่ 6/2561

http://bit.ly/2RjQjfw

วันที่เผยแพร่ : 02-10-2018 10:51:46


แจ้งผลการประเมินบุคคล 4 ราย

http://bit.ly/2Ng4GP7

วันที่เผยแพร่ : 01-10-2018 15:43:47


แก้ไขนภาพร1-2

http://bit.ly/2Ncf8XJ

วันที่เผยแพร่ : 01-10-2018 13:33:48


ว 390/20 มิ.ย.61

http://bit.ly/2NbU7wf

วันที่เผยแพร่ : 01-10-2018 09:23:49


คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน กส.1205-1206 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561

http://bit.ly/2RbxBa5

วันที่เผยแพร่ : 01-10-2018 08:54:17


4

http://bit.ly/2OWBXjE

วันที่เผยแพร่ : 28-09-2018 13:13:54


3

http://bit.ly/2OWCiTJ

วันที่เผยแพร่ : 28-09-2018 11:32:28


แจ้งมติกลุ่มสร้าง 3 ราย

http://bit.ly/2OWYFIA

วันที่เผยแพร่ : 28-09-2018 10:37:34


นางสาวอาภรณ์ และนายพงศ์สันต์

http://bit.ly/2Q8jbpV

วันที่เผยแพร่ : 27-09-2018 13:36:34


เกศรินทร์

http://bit.ly/2Q8VGx0

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 17:51:52


เสาวลักษณ์

http://bit.ly/2Q7bC2u

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 17:36:43


รวมพรชัย

http://bit.ly/2Q9uvBV

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 17:12:13


จินห์จุฑา

http://bit.ly/2Qbtwl1

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 16:59:05


นายณัฐพงค์ ลือฉาย

http://bit.ly/2Q8FvQ3

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 16:28:02


มติสาวินีเขียวรี

http://bit.ly/2QXpNbT

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 15:44:58


ธีระ

http://bit.ly/2R1JHlQ

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 14:51:17


นายนพดล แข็งแรง

http://bit.ly/2Qa0J08

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 10:27:42


คสแต่งตั้งกรรมการนวกเงิน

http://bit.ly/2Qa9h7k

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 10:09:33


แก้ไขสำลี

http://bit.ly/2Q6fiSs

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 09:03:28


แก้ไขชลฤดี1-2

http://bit.ly/2QZAhHU

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2018 09:03:09


คส.ปฏิบัติ (ไพรจิตร ชัยจำรูญพันธุ์)

http://bit.ly/2PY9cDw

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2018 13:38:48


บุญฤทธิ์

http://bit.ly/2O9qMqT

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2018 11:27:47


แจ้งแก้ไขชลฤดีศรีประสิทธิ์

http://bit.ly/2Q4yeAY

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2018 10:22:21


แจ้งแก้สำลีด้วงเกตุ

http://bit.ly/2Q3pFGj

วันที่เผยแพร่ : 25-09-2018 10:21:49


นางสาวชนิดาภา นิยมทอง

http://bit.ly/2ObkV4w

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2018 18:29:39


เอกสารการประชุมต่อเวลาราชการ 25 ก.ย.61

http://bit.ly/2O7X31i

วันที่เผยแพร่ : 24-09-2018 16:23:49


นางดวงพร สายปิน (ผ่าน)

http://bit.ly/2QKBOkO

วันที่เผยแพร่ : 21-09-2018 10:09:42


แจ้งกลุ่มสร้าง 5 ราย

http://bit.ly/2xGbAHg

วันที่เผยแพร่ : 21-09-2018 09:34:36


บุญมี ทิติ๊บ

http://bit.ly/2xAysbv

วันที่เผยแพร่ : 20-09-2018 15:30:00


สินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร

http://bit.ly/2QFfQj4

วันที่เผยแพร่ : 20-09-2018 11:28:35


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล ครั้งที่ 2/2561 (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

http://bit.ly/2QFNkOl

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2018 11:46:40


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (อธิบดีกรม,รองปลัดกระทรวง) 10 ราย (นายเกียรติภูมิและรายอื่นๆ)

http://bit.ly/2xxfC4Y

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2018 10:32:11


บัณฑูร ลวรัตนากร

http://bit.ly/2xrRfpc

วันที่เผยแพร่ : 19-09-2018 09:54:17


นางสาวสิรินันท์ พานพิศ

http://bit.ly/2xtCHFF

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2018 15:57:08


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2QGYCBM

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2018 14:47:39


นางวราภรณ์4

http://bit.ly/2QEwUWy

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2018 11:21:29


น.ส.กิตติยาพร ทองไทย

http://bit.ly/2QEAz6T

วันที่เผยแพร่ : 17-09-2018 14:19:12


แก้วิไลพรปารมี

http://bit.ly/2QBE8dH

วันที่เผยแพร่ : 17-09-2018 11:30:53


ppt ประชุมกลั่นกรองรอบ 1 ตุลาคม 2561

http://bit.ly/2Mv7cQR

วันที่เผยแพร่ : 15-09-2018 14:47:23


นางสุดารัตน์ ดวงดี (ผ่าน)

http://bit.ly/2Qusam7

วันที่เผยแพร่ : 14-09-2018 15:02:32


แจ้งแก้วิไลพร

http://bit.ly/2QsdBzz

วันที่เผยแพร่ : 14-09-2018 14:44:56


แจ้งกลุ่มสร้าง 2 ราย

http://bit.ly/2CRYNaV

วันที่เผยแพร่ : 13-09-2018 09:51:58


แจ้งกลุ่มสร้าง 4 ราย

http://bit.ly/2QgvdhI

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 15:39:08


แจ้งกลุ่มส้ราง 5 ราย

http://bit.ly/2Qloh2L

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 15:36:43


นางวราภรณ์3

http://bit.ly/2QmJ2eO

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 14:56:41


หารือวุฒิสุดารัตน์

http://bit.ly/2Qo5RyL

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 14:20:29


นางวราภรณ์2

http://bit.ly/2CJFekM

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 10:59:21


อร

http://bit.ly/2CGFilt

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 10:54:55


สิทธิศักดิ์

http://bit.ly/2CTzq8H

วันที่เผยแพร่ : 11-09-2018 09:58:56


สิริ3

http://bit.ly/2QitcBx

วันที่เผยแพร่ : 10-09-2018 14:59:52


นางวราภรณ์

http://bit.ly/2QeM5pj

วันที่เผยแพร่ : 10-09-2018 13:53:47


ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ (แก้ไข 3 เดือน)

http://bit.ly/2CBx3qC

วันที่เผยแพร่ : 10-09-2018 10:05:11


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ปลัดกระทรวง) นายสุขุม กาญจนพิมาย

http://bit.ly/2CDgNFO

วันที่เผยแพร่ : 10-09-2018 10:05:07


นางอัมพร จันทชาติ

http://bit.ly/2Cxb30f

วันที่เผยแพร่ : 08-09-2018 14:49:45


นายนัฐวุฒิ สมบูรณ์ทรัพย์

http://bit.ly/2CFnXZU

วันที่เผยแพร่ : 08-09-2018 14:11:45


รุจิรา อุ่นปานทอง

http://bit.ly/2Qd9w2f

วันที่เผยแพร่ : 07-09-2018 15:47:10


ธัชกร พรามนุช

http://bit.ly/2wOAfcA

วันที่เผยแพร่ : 07-09-2018 15:25:46


ศยามล เพ็งอุ่น

http://bit.ly/2NVGySV

วันที่เผยแพร่ : 07-09-2018 14:43:48


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 3 ราย

http://bit.ly/2wPN0Dv

วันที่เผยแพร่ : 07-09-2018 13:15:28


นายฉัตรชัยกานท์ สุขนรินทร์

http://bit.ly/2Q6sVSl

วันที่เผยแพร่ : 06-09-2018 15:37:44


อมรา ศิริศรี

http://bit.ly/2M2KQWL

วันที่เผยแพร่ : 06-09-2018 15:15:43


มติ อ.ก.พ. สธ. ครั้งที่ 5/2561 (กง.อัตรากำลัง)

http://bit.ly/2Q9tcE6

วันที่เผยแพร่ : 06-09-2018 11:26:40


ธนัชพร

http://bit.ly/2LYqazh

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2018 14:36:39


นางสุรีย์ กรองทอง

http://bit.ly/2wLYZ4W

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2018 14:01:41


นางสาวพนิดา สุทธิประภา

http://bit.ly/2Q07kel

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2018 13:36:52


พิมลพันธ์ เจริญศรี

http://bit.ly/2LYrsKv

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2018 10:07:09


กลุ่มสร้าง 7 ราย

http://bit.ly/2wJjYFF

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2018 09:10:19


ดวงพร

http://bit.ly/2Neomqh

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 16:35:28


คส.ปฏิบัติ (สุรพงษ์ ลักษวุธ)

http://bit.ly/2wHYQPU

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 16:14:04


สินีนาฏ สุขอุบล

http://bit.ly/2Q0DRRj

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 13:23:06


กฤติพงศ์ ปรังฤทธิ์

http://bit.ly/2Q2lPOw

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 10:12:24


ภาวินี บุญนัก

http://bit.ly/2wAd9WI

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 10:07:32


แจ้งเงินเดือน

http://bit.ly/2wIofsO

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 09:35:26


แจ้งมติกลุ่มสร้าง

http://bit.ly/2Q0EDxL

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 09:34:12


จิราภรณ์ สุวรรณชาติ แก้ไขครั้งที่ 2

http://bit.ly/2wJvzES

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2018 09:11:45


มติ อกพ กระทรวง ครั้งที่ 4/2561

http://bit.ly/2Q04ea3

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2018 14:46:45


นางนิตยา ภาคมาลี

http://bit.ly/2Q0tHAk

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2018 11:49:41


นางสาวโรสมีนา กิตติภาวะ (แก้ไข)

http://bit.ly/2Cjgi3g

วันที่เผยแพร่ : 03-09-2018 10:42:03


น.ส. เกศินี แซ่เฮ้ง

http://bit.ly/2NAyKpm

วันที่เผยแพร่ : 01-09-2018 10:56:34


นางฐาปนิต อมรชินธนา

http://bit.ly/2wwwnws

วันที่เผยแพร่ : 28-08-2018 17:09:06


คส.สป.3575 (ย้ายผอ.รพช. 3 ราย) (ดนัยและพวก)

http://bit.ly/2wrEsTb

วันที่เผยแพร่ : 28-08-2018 10:59:03


แก้ไข จริยา พันธุ์วิทยากูล

http://bit.ly/2PJDtGP

วันที่เผยแพร่ : 28-08-2018 10:28:02


แจ้งผลการประเมินบุคคล 7 ราย

http://bit.ly/2PJ8RW4

วันที่เผยแพร่ : 28-08-2018 09:05:15


อมรา ศิริศรี

http://bit.ly/2PGrmu0

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 15:25:39


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.ร้อยเอ็ด

http://bit.ly/2PGDOdq

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 15:02:00


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.สระบุรี

http://bit.ly/2PGt3ry

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 14:04:04


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (รพ.แม่สอด สสจ.ตาก)

http://bit.ly/2PEblVr

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 14:01:40


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (สสจ.ปทุมธานี)

http://bit.ly/2PGqe9W

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:59:19


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (รพ.บางพลี) สมุทรปราการ

http://bit.ly/2PCJXr7

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:58:00


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (รพ.พังงา)

http://bit.ly/2PHfkjY

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:56:34


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.อุบลราชธานี

http://bit.ly/2PGQocp

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:53:51


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.สุพรรณบุรี

http://bit.ly/2PE0XNv

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:53:06


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.ราชบุรี

http://bit.ly/2NlK20N

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:42:18


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.มุกดาหาร

http://bit.ly/2Noi30b

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:41:55


นายทรงวุฒิ กระจ่างเย่า

http://bit.ly/2NmtzJC

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:38:10


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.พัทลุง

http://bit.ly/2wsstof

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:37:45


ให้ข้าราชการรับราชการต่อไป ปี 2561 จำนวน 28 ราย (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2wnB7Ve

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:37:36


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.บุรีรัมย์

http://bit.ly/2NlJLuN

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:37:28


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.เชียงราย

http://bit.ly/2NjTX6Q

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:37:04


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.ชัยภูมิ

http://bit.ly/2wuCvW0

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:36:10


มตินับระยะเวลาเกื้อกูล จ.กระบี่

http://bit.ly/2Nl8EGT

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:35:28


ภัคพล

http://bit.ly/2PGxp1W

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:23:21


คณะกรรมการคัดเลือกฯ (ในราชการบริหารส่วนกลาง) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

http://bit.ly/2PCEd0x

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 13:05:18


นางสุกัญญา ไชยสุวรรณ

http://bit.ly/2PAmhnb

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 12:52:49


นางสุปราณี บัวขาว

http://bit.ly/2PAm0k9

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 12:52:30


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (บรรจุ)

http://bit.ly/2NlMK6c

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 10:53:04


นายประกิจ โพธิอาศน์

http://bit.ly/2wmFaRE

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 09:43:02


นางสาวศุภราภรณ์ ธรรมชาติ

http://bit.ly/2wsNAqD

วันที่เผยแพร่ : 27-08-2018 09:38:45


นางศศิธร และนางช่อทิพย์ (ผ่าน)

http://bit.ly/2PAriMh

วันที่เผยแพร่ : 24-08-2018 17:00:46


นางสาวนันธิดา วัดยิ้ม

http://bit.ly/2PztK5W

วันที่เผยแพร่ : 24-08-2018 13:42:40


นางศศิธร เตชะมวลไววิทย์ (ผ่าน)

http://bit.ly/2wma905

วันที่เผยแพร่ : 24-08-2018 13:15:09


ณัชชลิดา

http://bit.ly/2PsVkln

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:42:29


รัตติกาล

http://bit.ly/2PxRjvJ

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:42:06


เบญจพร

http://bit.ly/2PsVl8V

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:41:39


ศิรภัสสร

http://bit.ly/2PuoU9Y

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:41:18


อพิญญา

http://bit.ly/2PrUpkW

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:40:28


ธนาดล

http://bit.ly/2PxhylX

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:39:48


อัจฉราพร

http://bit.ly/2Pxh1At

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:39:26


ยุวดี

http://bit.ly/2PwASji

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:37:41


สมพร

http://bit.ly/2whrIyz

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:37:16


กัมพล

http://bit.ly/2wmtKx4

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:36:49


สิทธิศักดิ์

http://bit.ly/2wrGzqj

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:36:22


นางสาวลัดดา คำนา (ผ่าน)

http://bit.ly/2wiHN6R

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:15:34


แจ้งแก้ไขสายทอง

http://bit.ly/2PsRV65

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:00:37


แจ้งแก้ไขจารุวรรณ

http://bit.ly/2PsRkBn

วันที่เผยแพร่ : 23-08-2018 11:00:10


นางจันทนา ศรีจารนัย

http://bit.ly/2LhGElP

วันที่เผยแพร่ : 22-08-2018 10:44:02


นางสาวกรรณิกา ด่านประสิทธิ์พร

http://bit.ly/2wiKxkP

วันที่เผยแพร่ : 22-08-2018 10:40:43


นางสาวสิรินันท์ พานพิศ

http://bit.ly/2Lg3ZnB

วันที่เผยแพร่ : 22-08-2018 10:33:17


หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการย้าย การโอน การให้ปฏิบัติราชการ และการยืมตัวของข้าราชการ สป.สธ พ.ศ. 2554 (สธ 0201.036/ ว 8 ลว 10 ม.ค. 2555)

http://bit.ly/2Pp73Bl

วันที่เผยแพร่ : 21-08-2018 14:50:15


แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ 0201.036/ ว 31 ลว 1 กุมภาพันธ์ 2553)

http://bit.ly/2OTABWC

วันที่เผยแพร่ : 21-08-2018 12:44:08


การคัดเลือกข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และตำแหน่งทางการบริหาร

http://bit.ly/2PqLzE7

วันที่เผยแพร่ : 21-08-2018 08:22:19


ปชช

http://bit.ly/2N0NxJQ

วันที่เผยแพร่ : 20-08-2018 15:29:41


นายสายชล ชำปฏิ

http://bit.ly/2PfovIm

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 21:31:03


นางนิศารัตน์ สุทธิวงศ์

http://bit.ly/2Pie1rJ

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 20:45:31


ฐิตาภรณ์

http://bit.ly/2PgF4DK

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:44:49


3

http://bit.ly/2OEPc8a

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:17:02


วาระที่ 3.6

http://bit.ly/2OIQ7Ex

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:16:14


วาระที่ 3.5

http://bit.ly/2OKh36Z

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:15:31


วาระที่ 3.4

http://bit.ly/2OMwVGj

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:14:56


วาระที่ 3.3

http://bit.ly/2OJ4kS2

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:14:17


วาระที่ 3.2

http://bit.ly/2OJQiQc

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:13:36


วาระที่ 3.1

http://bit.ly/2PijFu3

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 17:11:17


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2OIS83I

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 15:28:13


พรรณพิศ วิทยถาวรวงศ์

http://bit.ly/2OIQrU5

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 09:28:00


แจ้งมติกลุ้มสร้าง 4 ราย

http://bit.ly/2MTpfRR

วันที่เผยแพร่ : 17-08-2018 08:59:20


นางสาวศิญาภัสร์ จำรัสอธิวัฒน์

http://bit.ly/2PeAuWt

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 17:14:52


ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี

http://bit.ly/2PazFyd

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 14:31:21


นางสาวอัญชลี โสภณ

http://bit.ly/2PfjsYD

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 11:50:46


จุสา

http://bit.ly/2MQdV9b

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 11:36:24


จุฑา

http://bit.ly/2MPpbT0

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 11:23:54


สาวิตี

http://bit.ly/2ODmTqE

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 11:23:22


แจ้งมติกลุ่มสร้าง 8 ราย

http://bit.ly/2P715VD

วันที่เผยแพร่ : 16-08-2018 10:04:43


เอกสารประกอบการประเมิน

http://bit.ly/2PaFY4D

วันที่เผยแพร่ : 15-08-2018 10:41:55


เอกสารหมายเลข 1

http://bit.ly/2PbuT38

วันที่เผยแพร่ : 15-08-2018 10:38:06


แจ้งแก้วนิดาจันทร์เดช1-2

http://bit.ly/2PcdJCO

วันที่เผยแพร่ : 14-08-2018 16:58:18


แจ้งแก้พิสมัยการินไชย1-2

http://bit.ly/2KRFfSr

วันที่เผยแพร่ : 14-08-2018 16:51:35


ปิยะรัตน์

http://bit.ly/2P8p9qX

วันที่เผยแพร่ : 14-08-2018 16:14:07


รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข นางบุญยืน คเจริญ

http://bit.ly/2P7Ql9q

วันที่เผยแพร่ : 14-08-2018 16:13:13


นางสาวพิกุล บัณฑิตพานิชชา

http://bit.ly/2B0t4mW

วันที่เผยแพร่ : 10-08-2018 17:33:54


วรรณี พู่เจริญ

http://bit.ly/2AZXyFD

วันที่เผยแพร่ : 10-08-2018 17:25:56


นางศิริพร ฤทธิสร

http://bit.ly/2B6jkYq

วันที่เผยแพร่ : 10-08-2018 14:08:44


แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

http://bit.ly/2vzEXe9

วันที่เผยแพร่ : 10-08-2018 09:40:32


คำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรอง

http://bit.ly/2vvSELc

วันที่เผยแพร่ : 09-08-2018 16:05:49


นางหทัย ธาตุทำเล

http://bit.ly/2vBEFUr

วันที่เผยแพร่ : 09-08-2018 11:54:04


ธาดา ทัศนกุล

http://bit.ly/2AVZjUh

วันที่เผยแพร่ : 09-08-2018 11:26:22


นางจิตราภรณ์ แจ่มสว่าง (ผ่าน)

http://bit.ly/2OUtGgT

วันที่เผยแพร่ : 08-08-2018 15:24:09


นางอำภา ทองประเสริฐ

http://bit.ly/2vnmPEr

วันที่เผยแพร่ : 08-08-2018 14:44:01


นางอำภา ทองประเสริฐ

http://bit.ly/2AN0CEO

วันที่เผยแพร่ : 08-08-2018 14:44:00


สุพัตรา เมฆพิรุณ (1 เดือน)

http://bit.ly/2vlGl4f

วันที่เผยแพร่ : 06-08-2018 15:20:11


ชาญวิทย์ วัฒนพันธุ์

http://bit.ly/2vmS6Yd

วันที่เผยแพร่ : 06-08-2018 15:12:11


สป.2615/2561 3 ส.ค. 2561

http://bit.ly/2vnSeX7

วันที่เผยแพร่ : 06-08-2018 15:08:47


เชิญอบรม (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2AH7hjK

วันที่เผยแพร่ : 06-08-2018 14:50:49


นางกรรณิกา อำพนธ์

http://bit.ly/2ADxL5V

วันที่เผยแพร่ : 03-08-2018 18:31:07


คำสั่งกส 985-987 2 ส.ค. 61 สป.2592 2 ส.ค. 61 ย้าย รก นพ.สสจ. ผอ.รพศ/ท

http://bit.ly/2OzTui5

วันที่เผยแพร่ : 03-08-2018 16:03:55


สายทอง

http://bit.ly/2AxKYgq

วันที่เผยแพร่ : 03-08-2018 11:11:16


นายรวมพล เหล่าหว้าน

http://bit.ly/2v9sduz

วันที่เผยแพร่ : 02-08-2018 10:53:13


แจ้งผลการประเมินบุคคล 2 ราย

http://bit.ly/2AEs4Ey

วันที่เผยแพร่ : 02-08-2018 09:57:35


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (สสจ.นครราชสีมา)

http://bit.ly/2n007NR

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2018 16:10:46


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (สสจ.เชียงราย)

http://bit.ly/2AvaXVO

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2018 16:08:25


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (รพ.อุดรธานี)

http://bit.ly/2mZ9fT3

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2018 15:52:47


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (บรรจุ)

http://bit.ly/2OzAEHD

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2018 15:25:31


แก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการรับราชการต่อไป ปี 2560

http://bit.ly/2OAmDd4

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2018 14:21:47


เอกสารแนบวาระ 3.1

http://bit.ly/2mYlK13

วันที่เผยแพร่ : 01-08-2018 09:31:03


แจ้งผลการประเมินบุคคล 2 ราย

http://bit.ly/2Ouqt7i

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 16:28:29


เอกสารแนบหนังสือเวียนเขตสุขภาพ 1-13 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2ApGNDh

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 15:46:14


เอกสารแนบวาระอกพ.สป.ที่ 3.3 (3)

http://bit.ly/2OsNo33

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 14:22:23


เอกสารแนบวาระอกพ.สป.ที่ 3.3 (2)

http://bit.ly/2OsMCTH

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 14:22:08


เอกสารแนบวาระอกพ.สป.ที่ 3.3 (1)

http://bit.ly/2Aq8UT7

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 14:21:48


ปริญญา ดวงศรี

http://bit.ly/2mWM8IM

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 11:37:38


เอกสารแนบ (ข้าราชการ) เวียนกอง (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2mVUUGT

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 11:03:06


รายงานงบบุคลากร

http://bit.ly/2OtvfSo

วันที่เผยแพร่ : 31-07-2018 10:53:18


สกล วรรณ

http://bit.ly/2OkaWHl

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 18:56:05


นางจีรวดี ศรีสุเทพ

http://bit.ly/2OeKGOi

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 16:38:27


ฟอร์มให้คะแนนลูกจ้างประจำ 1ต.ค.61

http://bit.ly/2Aiwf9g

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 15:40:44


ฟอร์มให้คะแนนพนักงานราชการ 1 ต.ค.61

http://bit.ly/2AcT1z5

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 15:39:31


ฟอร์มให้คะแนนข้าราชการ 1 ต.ค.61

http://bit.ly/2mLYfsc

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 15:38:29


หนังสือเวียนจังหวัดแนบส่งเขตสุขภาพ

http://bit.ly/2mImhUT

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 15:35:22


น.ส.สุรีรัตน์ ธาราศักดิ์

http://bit.ly/2OjLnGe

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 14:41:27


นายปรีชา

http://bit.ly/2Aczqz9

วันที่เผยแพร่ : 26-07-2018 10:38:34


นางสาวดวงสุดา ดาวเศรษฐ์

http://bit.ly/2A9mSbJ

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 14:56:35


แจ้งแก้ลำดวน

http://bit.ly/2A4ZkF2

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:53:41


แจ้งแก้กาญจนานวกเงิน

http://bit.ly/2OeXIeL

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:53:19


เอกสารแนบ 4.4

http://bit.ly/2mG5i5p

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:38:30


วาระที่ 4.5

http://bit.ly/2mDH3Fc

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:37:25


วาระที่ 4.4

http://bit.ly/2mEUlB7

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:36:49


วาระที่ 4.3

http://bit.ly/2OgsJ26

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:36:01


วาระที่ 4.2

http://bit.ly/2mFI0N2

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:35:19


วาระที่ 4.1

http://bit.ly/2mHK2fV

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:34:29


วาระที่ 3.1

http://bit.ly/2OhkUcf

วันที่เผยแพร่ : 25-07-2018 09:32:22


ปรีชา

http://bit.ly/2mEY5CG

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2018 16:08:46


ทิพสุดา

http://bit.ly/2NFdyyc

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2018 14:45:48


บัณฑิต

http://bit.ly/2LJD6K7

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2018 14:40:26


วรางคณา

http://bit.ly/2LK4dVg

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2018 14:36:10


อารักษ์

http://bit.ly/2NBIMpZ

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2018 14:27:02


คู่มือพนักงานราชการ 1 ต.ค.61 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2uYRoPF

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2018 16:41:41


คู่มือลูกจ้าง 1 ต.ค.61 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2A2nyzr

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2018 16:40:38


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 1 ต.ค.61 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2mDYS72

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2018 16:38:14


เอกสารแนบเวียนกรม 1 ต.ค.61 (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2A8l5DY

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2018 16:16:55


อาริยะ บุญเกตุ

http://bit.ly/2uWAWQ6

วันที่เผยแพร่ : 23-07-2018 15:30:23


siri3

http://bit.ly/2muGVb1

วันที่เผยแพร่ : 20-07-2018 16:19:28


เฉพาะบันทึกและรก. (ทว.11 มิ.ย.61)

http://bit.ly/2mufWfF

วันที่เผยแพร่ : 20-07-2018 16:17:43


นางสาวชนิดาภา นิยมทอง

http://bit.ly/2mustjh

วันที่เผยแพร่ : 20-07-2018 13:28:13


ประกาศรับสมัครผอ.วพบ./วสส.2561

http://bit.ly/2zNLrLb

วันที่เผยแพร่ : 19-07-2018 16:22:46


ใบสมัครคัดเลือก ผอ.วิทยาลัย สังกัดสบช. 2561

http://bit.ly/2uHX9Ry

วันที่เผยแพร่ : 19-07-2018 16:18:31


แบบฟอร์มใบขอย้าย ผอ.วิทยาลัย สังกัด สบช.2561

http://bit.ly/2mrVFHx

วันที่เผยแพร่ : 19-07-2018 16:11:04


เสาวลักษณ์ ภูนวกุล

http://bit.ly/2zOf5jd

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2018 14:03:37


นางดวงพร สายปิน

http://bit.ly/2uGeXMX

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2018 09:01:56


นางสาวบุปผา ยศศักดิ์ศรี

http://bit.ly/2uLyZWG

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2018 09:01:39


นางสุดารัตน์ ดวงดี

http://bit.ly/2uJwt35

วันที่เผยแพร่ : 18-07-2018 09:01:11


นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช

http://bit.ly/2mmq8qp

วันที่เผยแพร่ : 17-07-2018 18:24:52


ย้ายชุติกายจน์และศิรินาถ

http://bit.ly/2uEEKoR

วันที่เผยแพร่ : 17-07-2018 14:09:44


แจ้งอัตราและเงินเดือน 11 มิ.ย.61

http://bit.ly/2mom5tE

วันที่เผยแพร่ : 17-07-2018 11:19:58


เห็นชอบ ชช. (11 มิ.ย.61)

http://bit.ly/2uBKjV2

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 16:21:31


รก.ทว.(11 มิ.ย.61)

http://bit.ly/2uAEGX5

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 16:17:33


ศิริรักษ์แก้ไข

http://bit.ly/2zKc6Zi

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 16:13:16


พรพรรณแก้ไข1-2

http://bit.ly/2mjvz9F

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 16:12:45


รายงานการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

http://bit.ly/2miZSgH

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 10:52:28


ศันสนีย์ บุญยกุลศรีรุ่ง

http://bit.ly/2mlQid6

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 09:36:52


พีระนันท์ แก้วสุกใส

http://bit.ly/2mpx46p

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 09:22:04


ทัดพงศ์ พรหมวิจิตร

http://bit.ly/2miPHsv

วันที่เผยแพร่ : 16-07-2018 09:08:11


นายสุวรรณ เพ็ชรรุ่ง

http://bit.ly/2mfyz6X

วันที่เผยแพร่ : 14-07-2018 16:28:28


นางภารณี วสุเสถียร

http://bit.ly/2uwMwRz

วันที่เผยแพร่ : 14-07-2018 15:40:11


นายเฉลิม

http://bit.ly/2uzqwFR

วันที่เผยแพร่ : 14-07-2018 15:15:33


สายทอง

http://bit.ly/2zDJBfN

วันที่เผยแพร่ : 14-07-2018 13:15:10


สิริพร

http://bit.ly/2mewbxf

วันที่เผยแพร่ : 14-07-2018 13:01:14


นายทักษิณ ชาวดร

http://bit.ly/2uwN89O

วันที่เผยแพร่ : 13-07-2018 15:36:30


ชัยยา ปานันท์

http://bit.ly/2mfxnk8

วันที่เผยแพร่ : 13-07-2018 13:28:44


วราวุฒิ

http://bit.ly/2mfmsqD

วันที่เผยแพร่ : 13-07-2018 11:27:43


นายบัณฑิต บุญกระเตื้อง

http://bit.ly/2mf5qbO

วันที่เผยแพร่ : 13-07-2018 09:18:25


นางสาวญาธิรภรณ์ นิลบล

http://bit.ly/2umoOaQ

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 15:12:30


สมพร เจษฎาญานเมธา

http://bit.ly/2unkqIy

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 14:10:10


แจ้งมติกลุ่มสร้าง

http://bit.ly/2umWHZ4

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 13:33:27


วันชัย มานะกิจศิริสุทธิ

http://bit.ly/2m8aNd5

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 13:19:31


ชญานิศ ศรีวิชัย

http://bit.ly/2mbGhPf

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 10:29:15


ธนพร พนาคุปต์

http://bit.ly/2zsqEfZ

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 09:26:21


ณัฐกานต์ แสงกล้า

http://bit.ly/2uo4CoX

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 09:18:10


นิภา สุทธิพันธ์

http://bit.ly/2zqrJ7X

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 09:17:41


ธนิตา ฉิมวงษ์

http://bit.ly/2mbETfI

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 09:17:01


ประหยัด พึ่งทิม

http://bit.ly/2ulLh7W

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 09:16:29


มยุรี สุขุปัญญารักษ์

http://bit.ly/2m6WR2P

วันที่เผยแพร่ : 11-07-2018 09:15:58


แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2m7PCb9

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2018 17:38:38


กาญจนา เลิศวุฒิ

http://bit.ly/2m8iKiu

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2018 15:01:14


สุรชัย แก้วหิรัญ

http://bit.ly/2ukF0sW

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2018 14:34:30


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 10 ราย

http://bit.ly/2m5rCVS

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2018 14:00:24


นางเบญจพร อินทกรอุดม

http://bit.ly/2m3cubI

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2018 11:37:03


ประกาศหลักเกณฑ์ อำนวยการสูง กองตรวจราชการ สป. และกรมอนามัย

http://bit.ly/2zmbcSI

วันที่เผยแพร่ : 10-07-2018 09:27:35


นางทัชชกร บุญเหมือน

http://bit.ly/2znMDo9

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2018 16:55:30


บุญฤทธิ์

http://bit.ly/2zowmj4

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2018 16:24:52


บุญฤทธิ์

http://bit.ly/2m6TZmG

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2018 15:46:54


แจ้งแก้ศิริรักษ์

http://bit.ly/2uh2H5w

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2018 14:55:50


แจ้งแก้พรพรรณ1-2

http://bit.ly/2ziDNYM

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2018 14:53:47


มติคนึงแก้วจันทร์เพชร

http://bit.ly/2m1WSVR

วันที่เผยแพร่ : 09-07-2018 14:46:18


ธีร3

http://bit.ly/2z7FUyB

วันที่เผยแพร่ : 04-07-2018 11:14:15


สิริ3

http://bit.ly/2tXTwGW

วันที่เผยแพร่ : 04-07-2018 11:13:44


แบบบันทึกพฤติกรรม

http://bit.ly/2lNquWG

วันที่เผยแพร่ : 03-07-2018 13:24:13


แบบบันทึกพฤติกรรม

http://bit.ly/2lMHaOi

วันที่เผยแพร่ : 03-07-2018 13:23:05


รายชื่อทันตแพทย์ (ขอข้อมูลเพิ่ม)

http://bit.ly/2z5KE83

วันที่เผยแพร่ : 03-07-2018 09:32:55


เครื่องมือประเมิน

http://bit.ly/2z0ZdJX

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 16:37:31


วิธีการและตัวอย่าง

http://bit.ly/2tVMkew

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 16:32:51


สมรรถนะเฉพาะตามสายงาน

http://bit.ly/2lKuXJY

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 16:27:20


แบบแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ทันตแพทย์

http://bit.ly/2lP4Lhj

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 15:17:34


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2tXCDMD

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 14:03:05


นางสาวสุวัฒนา เกิดม่วง

http://bit.ly/2tXYdQY

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 11:05:30


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 8 ราย

http://bit.ly/2z3aKIM

วันที่เผยแพร่ : 02-07-2018 09:38:00


นางวรรณี มานะกิจศิริสุทธิ

http://bit.ly/2lO4Lyd

วันที่เผยแพร่ : 30-06-2018 12:52:33


นางเกศยา ทรัพย์สมพล

http://bit.ly/2lJJWDW

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 18:12:51


นายสาโรจน์ วงศ์ไกรเวท

http://bit.ly/2tIZrj0

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 17:34:14


วสันต์ กริ่มวิรัตน์กุล

http://bit.ly/2yVGT4Y

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 14:18:11


นางชุติวรรณ น้อยนันตา

http://bit.ly/2yTFZ91

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 14:11:16


นางบังอร นัดนะรา

http://bit.ly/2yPMjyp

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 14:08:06


นางบังอร นัดนะรา

http://bit.ly/2ySst5z

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 14:08:04


นางจีรวดี ศรีสุเทพ

http://bit.ly/2lFGCcN

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 14:01:32


พรนภัส ประเสริฐไทยเจริญ

http://bit.ly/2lKOMR7

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 13:56:57


นางนิตยา ภาคมาลี

http://bit.ly/2lISYkI

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 13:56:31


นางสาวมัณฑนี ฉายชูวงษ์

http://bit.ly/2lJo6Ay

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 13:48:41


นางวิมลพรรณ คำนึง

http://bit.ly/2lKNPIx

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 13:43:09


แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2lLINff

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 11:26:38


มติจิรวรรณแห้วเพชร

http://bit.ly/2lEM8fI

วันที่เผยแพร่ : 29-06-2018 09:43:30


พจนานุกรมและพฤติกรรมบ่งชี้

http://bit.ly/2lJAiRT

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2018 16:21:20


ระดับสมรรถนะที่คาดหวัง

http://bit.ly/2lDG4nN

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2018 15:44:17


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

http://bit.ly/2yVFGdI

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2018 15:39:19


ปณิธาน สื่อมโนธรรม

http://bit.ly/2yQ79gV

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2018 10:39:49


ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2lCWNYl

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2018 10:26:16


ศตพงษ์ พิสุทธิ์ธนกาญจน์

http://bit.ly/2lF8L3X

วันที่เผยแพร่ : 28-06-2018 09:28:29


นางสาวดวงสมร นิลวัฒน์วนาพันธ์ (ผ่าน)

http://bit.ly/2lDeIOR

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2018 15:25:41


ชุติมา

http://bit.ly/2yNnTW5

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2018 13:10:35


จุลานนท์ พิมแพนไชย

http://bit.ly/2lD1RvQ

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2018 11:12:37


แจ้ง จิรวิทย์ ขาวเมืองน้อย

http://bit.ly/2tGyegL

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2018 11:08:15


แก้ไข ศรินทิพย์

http://bit.ly/2lyl5mm

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2018 09:32:38


แก้ไขสุรกิจ กิจสมานมิตร

http://bit.ly/2lDplBb

วันที่เผยแพร่ : 27-06-2018 09:17:01


พจน์เมธีแนวทอง

http://bit.ly/2tEShw1

วันที่เผยแพร่ : 26-06-2018 16:18:12


ณัฐกมลจันทรโสฬส

http://bit.ly/2lzz4bt

วันที่เผยแพร่ : 26-06-2018 16:17:47


วันชัยสังคะ

http://bit.ly/2lznVaI

วันที่เผยแพร่ : 26-06-2018 16:17:08


นางวารุณี หุ่นเที่ยง (ผ่าน)

http://bit.ly/2lxdV1L

วันที่เผยแพร่ : 26-06-2018 13:13:23


เห็นชอบ ตล.36 (พลวรรธน์)

http://bit.ly/2tzSu3y

วันที่เผยแพร่ : 26-06-2018 11:14:09


นางสาวนงนิด เจริืญงามเสมอ

http://bit.ly/2lxehpd

วันที่เผยแพร่ : 25-06-2018 17:26:39


พันเอก บรรจง สืบสังข์

http://bit.ly/2lvkRMN

วันที่เผยแพร่ : 25-06-2018 14:47:52


เห็นชอบ นพ.ชช. เวชกรรมป้องกัน v.2

http://bit.ly/2ltctgO

วันที่เผยแพร่ : 25-06-2018 09:31:15


นายประนอม ตุลยกุล

http://bit.ly/2lpl1oQ

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 17:08:09


ผลงานแพทย์แผนไทย

http://bit.ly/2lqo7Jf

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 16:51:12


นางสาวอังษณา ยศปัญญา

http://bit.ly/2tqknv2

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 13:56:54


เอกสารแนบวาระที่4.3

http://bit.ly/2yzj7LU

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 10:38:49


เอกสารแนบวาระที่4.2

http://bit.ly/2tzKwI3

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 10:37:37


เอกสารแนบวาระที่4.1

http://bit.ly/2ltIEga

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 10:36:00


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

http://bit.ly/2lsTL9g

วันที่เผยแพร่ : 22-06-2018 08:37:55


ส่งมตินับระยะเวลาเกี่ยวข้องและเกื้อกูลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

http://bit.ly/2yu02KZ

วันที่เผยแพร่ : 21-06-2018 17:38:08


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2lpz7Xu

วันที่เผยแพร่ : 21-06-2018 17:30:23


เห็นชอบ นพ.ชช. เวชกรรมป้องกัน

http://bit.ly/2ll88MK

วันที่เผยแพร่ : 21-06-2018 17:28:32


เห็นชอบส่งประเมิน (สุภาพรรณและชัยวุฒิ)

http://bit.ly/2tosV5u

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2018 13:39:01


รายละเอียดแก้ไขพจน์เมธี

http://bit.ly/2tnSTGi

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2018 13:17:47


นวก.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) คลข.สป.ครั้งที่ 3/61

http://bit.ly/2yswA8k

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2018 11:19:46


นวก.(ด้านบริการทางวิชาการ) คลข.สป.ครั้งที่ 3/61

http://bit.ly/2lkJuLZ

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2018 11:11:14


นวก.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) คลข.สป.ครั้งที่ 2/61

http://bit.ly/2lmYSb0

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2018 10:40:04


นวก.(ด้านบริการทางวิชาการ) คลข.สป.ครั้งที่ 2/61

http://bit.ly/2loR2h7

วันที่เผยแพร่ : 20-06-2018 09:51:44


รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการพลังงาน กอง บค ครั้งที่ 2

http://bit.ly/2ypMuQK

วันที่เผยแพร่ : 19-06-2018 09:34:50


นางอัญชลี ถิ่นเมืองทอง

http://bit.ly/2lcPd6I

วันที่เผยแพร่ : 15-06-2018 14:13:32


ระเบียบวาระการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความก้าวกน้าผลการดำเนินงานตัวชั้วัดฯ

http://bit.ly/2ydbvhR

วันที่เผยแพร่ : 15-06-2018 13:36:45


แจ้งเชี่ยวชาญ 1 ราย

http://bit.ly/2ya6ve7

วันที่เผยแพร่ : 15-06-2018 11:50:56


กองการพยาบาล 18-19 มิ.ย. 61

http://bit.ly/2l8K6Et

วันที่เผยแพร่ : 15-06-2018 11:28:39


เอกสารแนบทักษะดิจิทัล

http://bit.ly/2l9XW9u

วันที่เผยแพร่ : 14-06-2018 15:42:48


นางกนกวรรณ พึ่งรัศมี

http://bit.ly/2lbLdmJ

วันที่เผยแพร่ : 14-06-2018 10:52:31


นางพัชรีญา เงินสัจจา

http://bit.ly/2t787PY

วันที่เผยแพร่ : 14-06-2018 10:41:52


นางสาวกนกวรรณ ธรรมศิริ

http://bit.ly/2lbDKUJ

วันที่เผยแพร่ : 14-06-2018 09:21:59


นายชัชวาลย์ วชิรเมธารัชต์

http://bit.ly/2t7TWKC

วันที่เผยแพร่ : 13-06-2018 10:02:21


จันทิพา

http://bit.ly/2l5jkNu

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 15:07:53


10

http://bit.ly/2t1HnjI

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 14:34:59


สมบูรณ์ มหาวิจิตร

http://bit.ly/2l2hNaP

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 13:40:14


อมรเทพ

http://bit.ly/2y3SxdF

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:23:59


ธีระภัทร

http://bit.ly/2xZfZsm

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:19:45


ฉันทรัตน์

http://bit.ly/2y34YGq

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:18:31


อัญชลี

http://bit.ly/2y2YdER

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:18:05


จันทิพา

http://bit.ly/2sXvHi0

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:16:34


สุดารัตน์

http://bit.ly/2y6iBow

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:16:06


สุพัตรา

http://bit.ly/2xZfjmO

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:15:41


ณัฐรดา

http://bit.ly/2ycTSz1

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:14:55


คุ้มวงศ์

http://bit.ly/2xZekTE

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:13:16


ณัฏฐากร

http://bit.ly/2y3Qy95

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:12:40


นิโลบล

http://bit.ly/2t1UilT

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:12:03


ณัฐสุดา

http://bit.ly/2yaaabU

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:10:29


สุภาภรณ์

http://bit.ly/2y9z7ns

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:09:04


พิมพ์ใจ

http://bit.ly/2y3Qkin

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:08:31


ปราณี

http://bit.ly/2t4yZ3c

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 11:07:15


แจ้งผลเชี่ยวชาญ1 ราย

http://bit.ly/2y4daGG

วันที่เผยแพร่ : 12-06-2018 09:20:07


นายอดิศักดิ์ คงวัฒนานนท์

http://bit.ly/2l3FQWU

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 15:56:35


บุณยาพร

http://bit.ly/2sVQySU

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 14:46:00


นายวัชรชัย กุลหินตั้ง

http://bit.ly/2y2qICk

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 11:29:06


รายงานการประชุม อกพ สธ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 พ.ค. 2561 กลุ่มงานอัตรากำลัง

http://bit.ly/2sXNKo3

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 11:13:32


รายงานการประชุม อกพ สธ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 พ.ค. 61 กลุ่มงาน เงินเดือนฯ

http://bit.ly/2sUSDyv

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 11:11:05


บุณยาพร

http://bit.ly/2y0utZb

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 11:10:45


วราวุฒิ

http://bit.ly/2y2N4Uo

วันที่เผยแพร่ : 11-06-2018 11:04:38


เอกสารประกอบหนังสือแนวทางการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ

http://bit.ly/2kXQdvn

วันที่เผยแพร่ : 08-06-2018 16:26:54


แบบประวัติ(เอกสาร1) และ แบบตรวจสอบ(เอกสาร2) (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2kV2dO2

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 16:47:47


เซียวสมบูรณ์

http://bit.ly/2sKz8sg

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 15:54:55


เซียวสมบูรณ์

http://bit.ly/2kTsv3e

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 15:54:54


แจ้งแก้พจน์เมธีใหม่

http://bit.ly/2kVqrrC

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 14:29:29


แจ้งแก้ณัฐกมลใหม่

http://bit.ly/2kUBKjV

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 14:29:04


แจ้งแก้วันชัยใหม่

http://bit.ly/2sObYkH

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 14:28:07


นางสาวอุดม พันธะสี

http://bit.ly/2xQ0gMb

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 14:05:18


นางสาวลัดดา คำนา

http://bit.ly/2xP0kvM

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 14:04:52


นางสลักจิต ชุติพงษ์วิเวท

http://bit.ly/2kSRt2F

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 13:52:27


แจ้งแก้จานุรักษ์ใหม่

http://bit.ly/2kVGC8q

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 11:58:08


แจ้งแก้คนึงใหม่

http://bit.ly/2kS1CwB

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 11:57:41


นางพรศิริ เสนธิริ

http://bit.ly/2xVzCRY

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 10:28:23


เกรียงไกร ประเสริฐ

http://bit.ly/2sL3ye0

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 09:34:30


รายงานผลเชี่ยวชาญ 8 ราย

http://bit.ly/2sMDBe2

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 09:32:26


นายชยพล คุปติชญานนท์ (ผ่าน)

http://bit.ly/2kRweOR

วันที่เผยแพร่ : 07-06-2018 09:19:33


แจ้งแก้พจน์เมธี

http://bit.ly/2sI9DrC

วันที่เผยแพร่ : 06-06-2018 14:08:06


แจ้งแก้ณัฐกมล

http://bit.ly/2HlZd6g

วันที่เผยแพร่ : 06-06-2018 14:07:13


แจ้งแก้วันชัย

http://bit.ly/2Hn6HpG

วันที่เผยแพร่ : 06-06-2018 14:06:17


นายฤกษ์โรจน์ ประยูรสิทธิ

http://bit.ly/2sHvhME

วันที่เผยแพร่ : 06-06-2018 09:15:35


นางสาววิไลพร อินทร์งาม

http://bit.ly/2Hlqjuj

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2018 16:02:47


อาจารีย์

http://bit.ly/2HiLJrW

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2018 15:11:47


แจ้งแก้คนึง

http://bit.ly/2kMipkO

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2018 14:54:40


แจ้งแก้จานุรักษ์

http://bit.ly/2kNdznf

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2018 14:54:20


แจ้งเชี่ยวชาญ 3 ราย

http://bit.ly/2JafRLP

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2018 10:14:24


พรรณราย ศรีสุวรรณ แก้ไขก่อนส่งกพ.

http://bit.ly/2JbxV8x

วันที่เผยแพร่ : 05-06-2018 08:45:02


การละเมิด

http://bit.ly/2kKz1Jz

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 15:39:10


วินัยและการดำเนินการทางวินัย

http://bit.ly/2J7S7rM

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 15:32:56


นางพัชรีญา เงินสัจจา

http://bit.ly/2HhaTY0

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 15:13:46


นางสาวเบญญาดา จันทร์คง

http://bit.ly/2kKzjQH

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 15:10:48


แจ้งแนวทางการตรวจราชการรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ 57 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (ด่วนมาก)

http://bit.ly/2Hi1LlM

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 14:20:38


เธียรรัตน์ มาลยาภรณ์

http://bit.ly/2kLxmTZ

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 11:01:19


ปาลิตา

http://bit.ly/2HeX4Jn

วันที่เผยแพร่ : 04-06-2018 09:52:26


Clean food good test

http://bit.ly/2HgBxjD

วันที่เผยแพร่ : 03-06-2018 15:10:45


โครงสร้างและวิสัยทัศ สสจ.สมุทรสาคร

http://bit.ly/2Jayv6w

วันที่เผยแพร่ : 03-06-2018 13:56:26


RDU การใช้ยาอย่างปลอดภัยอย่างสมเหตสมผล

http://bit.ly/2Hh5f7X

วันที่เผยแพร่ : 03-06-2018 13:51:11


ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

http://bit.ly/2He5sZB

วันที่เผยแพร่ : 02-06-2018 16:55:57


ค่ารักษาพยาบาล

http://bit.ly/2sArS1Y

วันที่เผยแพร่ : 02-06-2018 16:52:45


ค่าเล่าเรียนบุตร

http://bit.ly/2HcUTGt

วันที่เผยแพร่ : 02-06-2018 16:44:01


พ.ต.ส.

http://bit.ly/2kIyUOP

วันที่เผยแพร่ : 02-06-2018 16:40:55


ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 2561 (1)

http://bit.ly/2swo9CD

วันที่เผยแพร่ : 01-06-2018 16:17:50


จิรวรรณ

http://bit.ly/2sAtuci

วันที่เผยแพร่ : 01-06-2018 15:54:23


มติพยุงสุข

http://bit.ly/2IZN9NM

วันที่เผยแพร่ : 31-05-2018 11:31:06


นางพรอนันต์ กิตติมั่นคง

http://bit.ly/2IUs7A1

วันที่เผยแพร่ : 30-05-2018 16:57:24


ปรับลด สุรีพร ทิพย์สุนทรศักดิ์

http://bit.ly/2IVqqlR

วันที่เผยแพร่ : 30-05-2018 11:11:22


แจ้งปรับลดส่งใหม่ ชวลิต หลักดี

http://bit.ly/2ssDiVI

วันที่เผยแพร่ : 30-05-2018 11:00:48


เชี่ยวชาญ 2 ราย

http://bit.ly/2kwUBB4

วันที่เผยแพร่ : 30-05-2018 09:38:13


ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 2561

http://bit.ly/2skuP6M

วันที่เผยแพร่ : 29-05-2018 16:00:52


ประกาศ สป.เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ:ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

http://bit.ly/2ktwrYn

วันที่เผยแพร่ : 28-05-2018 11:51:20


ประกาศ สป.เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ:ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

http://bit.ly/2sfmBww

วันที่เผยแพร่ : 28-05-2018 11:02:18


การคัดเลือกข้าราชการให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (บันทึกส่งประเมิน)

http://bit.ly/2IIg9cw

วันที่เผยแพร่ : 25-05-2018 16:20:14


นางสาวสุดารัตน์ ใจการ

http://bit.ly/2s7hjTS

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 16:35:41


จิรวรรณ

http://bit.ly/2IHe4O7

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 15:16:33


เอกสาร

http://bit.ly/2GLrd2H

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 14:04:43


เอกสารพี่ณัฐ

http://bit.ly/2s6HcmQ

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 13:53:44


พี่อ้อยพี่กบ

http://bit.ly/2GLmRIT

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 13:44:39


อ.นฤมล

http://bit.ly/2GICxN3

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 11:42:13


แจ้งผลการประเมินบุคคล 2 ราย

http://bit.ly/2GIrWBW

วันที่เผยแพร่ : 24-05-2018 09:21:13


อ.นิมัศตูรา แว

http://bit.ly/2kj3Gxu

วันที่เผยแพร่ : 23-05-2018 14:10:55


อ.อรรณพ

http://bit.ly/2s4dLlq

วันที่เผยแพร่ : 23-05-2018 14:03:19


อ.มณฑาทิพย์

http://bit.ly/2GJyj7V

วันที่เผยแพร่ : 23-05-2018 13:42:46


น.ส.โอปอล์ เสณีตันติกุล

http://bit.ly/2kjhSqm

วันที่เผยแพร่ : 23-05-2018 12:17:58


วราพร

http://bit.ly/2GEhiMA

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2018 15:51:17


พงศ์สุระ

http://bit.ly/2kf2yuz

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2018 15:50:53


แฉล้มอิ่ม

http://bit.ly/2rZl8u8

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2018 15:50:23


รสริน

http://bit.ly/2s3ID5m

วันที่เผยแพร่ : 22-05-2018 15:49:24


โอปอล์ เสณีตันติกุล

http://bit.ly/2kbg02L

วันที่เผยแพร่ : 21-05-2018 15:36:55


วัชรชัย ทิวากรกฎ

http://bit.ly/2kdMIkb

วันที่เผยแพร่ : 21-05-2018 15:32:08


คำแหง

http://bit.ly/2kd7zUI

วันที่เผยแพร่ : 21-05-2018 09:54:36


แจ้งแก้ไขปาริชาติ นิยมทอง

http://bit.ly/2rM63Mr

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2018 15:11:30


อนิลธิตา พรมณี

http://bit.ly/2ImJB7W

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2018 13:17:46


นายสราวุธ สุพรรณพิทักษ์

http://bit.ly/2IjK0ry

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2018 11:36:49


นายธนิน ฐิติพรรณกุล

http://bit.ly/2rRr7l1

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2018 10:54:20


แจ้งมติ ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์

http://bit.ly/2rLwC4E

วันที่เผยแพร่ : 16-05-2018 10:31:26


นายอุรส สิงห์งาม

http://bit.ly/2rHTO3C

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 16:36:50


มติจิตรา

http://bit.ly/2rHHPTH

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 15:41:59


วันเพ็ญ

http://bit.ly/2rHYlTC

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 15:05:08


ธีราพร

http://bit.ly/2L1hzMX

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 14:54:07


นางสาวพัชรี บุญเลิศ

http://bit.ly/2rJ8ZcK

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 14:23:16


ปาลิตา

http://bit.ly/2rJZ9XZ

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 13:01:46


ปาลิตา

http://bit.ly/2rJYyFJ

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 12:57:10


รายงานผลเชี่ยวชาญ 6 ราย

http://bit.ly/2L1Qmd8

วันที่เผยแพร่ : 15-05-2018 09:20:18


น.ส.ปรียานุข ดีสุวรรณ

http://bit.ly/2IbLMee

วันที่เผยแพร่ : 12-05-2018 13:44:48


ปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม

http://bit.ly/2ryqZX6

วันที่เผยแพร่ : 11-05-2018 15:20:02


นางสาวพัชรี บุญเลิศ

http://bit.ly/2KO5hrb

วันที่เผยแพร่ : 11-05-2018 13:51:20


จริยา

http://bit.ly/2rzl18E

วันที่เผยแพร่ : 11-05-2018 11:22:52


ดิลก

http://bit.ly/2rzaZEt

วันที่เผยแพร่ : 11-05-2018 11:22:14


พัฒนี

http://bit.ly/2rFWVcv

วันที่เผยแพร่ : 11-05-2018 11:21:32


บงกช

http://bit.ly/2rBPym4

วันที่เผยแพร่ : 11-05-2018 11:20:40


แก้ไข นายรักศักดิ์ แสงทอง

http://bit.ly/2KLJe4d

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2018 15:03:38


แก้ไข นางจิตราภรณ์ แจ่มสว่าง

http://bit.ly/2rxPofz

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2018 15:03:11


แก้ไข นางวารุณี หุ่นเที่ยง

http://bit.ly/2KOwlql

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2018 15:02:40


ญาธิรภรณ์ นิลบล

http://bit.ly/2rz6UA0

วันที่เผยแพร่ : 10-05-2018 09:18:37


แจ้งแก้ชะเอม

http://bit.ly/2rwxTMN

วันที่เผยแพร่ : 09-05-2018 11:47:43


แจ้งแก้วรรณทิพย์รีพล

http://bit.ly/2I2RCic

วันที่เผยแพร่ : 09-05-2018 11:43:41


นางสาวทัชชา ชาววังฆ้อง (ผ่าน)

http://bit.ly/2I03sto

วันที่เผยแพร่ : 09-05-2018 11:08:48


นางปทุมมา กังวานตระกูล

http://bit.ly/2KJyNhE

วันที่เผยแพร่ : 09-05-2018 09:23:01


ว 37 สำนักวิชาการสาธารณสุข

http://bit.ly/2I4jaUf

วันที่เผยแพร่ : 09-05-2018 09:20:42


อพิญญา2

http://bit.ly/2KMemAL

วันที่เผยแพร่ : 09-05-2018 08:54:51


ปรับลด กมลพร วงศ์วิวัฒน์

http://bit.ly/2rqvgvG

วันที่เผยแพร่ : 08-05-2018 10:43:11


พิชิต สุขสบาย (ไม่ผ่าน)

http://bit.ly/2HYVukj

วันที่เผยแพร่ : 08-05-2018 10:22:00


มติ นายสุรศักดิ์ มีวันเนือง

http://bit.ly/2rsGDUa

วันที่เผยแพร่ : 08-05-2018 09:21:38


ดวงรัตน์ ตันรัตนานนท์

http://bit.ly/2rroeXO

วันที่เผยแพร่ : 08-05-2018 08:56:25


พิรุณรัตน์ เจียรักสุวรรณ

http://bit.ly/2rqzqnu

วันที่เผยแพร่ : 08-05-2018 08:55:17


นายสืบตระกูล ตันตลานุกูล

http://bit.ly/2rrEIzb

วันที่เผยแพร่ : 07-05-2018 16:34:31


นายสืบตระกูล ตันตลานุกูล

http://bit.ly/2rq6WdA

วันที่เผยแพร่ : 07-05-2018 14:55:59


ธนาดล2

http://bit.ly/2KCSFTv

วันที่เผยแพร่ : 07-05-2018 14:42:45


นายสมฤทธิ์ และนายสุรศักดิ์

http://bit.ly/2rprinm

วันที่เผยแพร่ : 07-05-2018 14:06:54


วรศักดิ์ พุฒิวณิชย์

http://bit.ly/2ruaNqa

วันที่เผยแพร่ : 07-05-2018 11:03:47


ไกรสร โตทับเที่ยง

http://bit.ly/2KFfENW

วันที่เผยแพร่ : 07-05-2018 10:40:54


แจ้งผลการประเมินบุคคล 4 ราย

http://bit.ly/2rqdc4V

วันที่เผยแพร่ : 07-05-2018 10:26:29


นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ

http://bit.ly/2rlnWSh

วันที่เผยแพร่ : 04-05-2018 09:57:25


นางฐาปนิต อมรชินธนา

http://bit.ly/2KtniuB

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2018 15:49:11


นางฐาปนิต อมรชินธนา

http://bit.ly/2KtnfPr

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2018 15:49:10


นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช

http://bit.ly/2resuK8

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2018 15:41:54


นายคำรน ศรีวงค์ษา

http://bit.ly/2rkAiKv

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2018 15:23:29


นางทัชชกร บุญเหมือน

http://bit.ly/2rfPCrF

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2018 15:11:00


แจ้งแก้ไข นายชัยรัตน์ ทับทอง

http://bit.ly/2Ks54JY

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2018 14:34:45


ชมรมแพทย์ เขต 4-5

http://bit.ly/2HImPHl

วันที่เผยแพร่ : 02-05-2018 10:20:24


นายสุริยัน ธิติวิเชียรเลิศ

http://bit.ly/2HCYKRX

วันที่เผยแพร่ : 01-05-2018 17:25:22


แผนเสนอเรื่องต่อ ครม (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2HC4P11

วันที่เผยแพร่ : 30-04-2018 17:06:25


ธนาวดี

http://bit.ly/2HsXWPA

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 17:22:46


ชนกนันท์

http://bit.ly/2HvpLXN

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 17:22:09


กาญจนา

http://bit.ly/2HwGk5q

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 17:21:31


รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โครงการพัฒนาวิทยากร

http://bit.ly/2HvcPBd

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 15:02:33


นางชุลีพร และนางศุภลักษณ์

http://bit.ly/2Hw8sWe

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 14:10:20


นายสืบตระกูล ตันตลานุกูล

http://bit.ly/2Hu1ktM

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 13:39:04


นางสาวศริณธร มังคะมณี

http://bit.ly/2HubVEM

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 13:15:07


ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ

http://bit.ly/2Hx9Bx7

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 11:46:43


นางรุจิราลักขณ์ พรหมเมือง

http://bit.ly/2HvbWbx

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 11:32:05


นางชลการ ทรงศรี

http://bit.ly/2HtAYYN

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 11:27:12


นางสาวสุวัฒนา เกิดม่วง

http://bit.ly/2Hw57qn

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 11:22:11


นายสมชาย วงศ์ขันตรี

http://bit.ly/2HtJtD4

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 10:55:42


วรวิทย์ โชติวรางกูล

http://bit.ly/2HvjHyt

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 10:15:33


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 3 ราย

http://bit.ly/2HvWMD5

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 10:13:20


นางสาวปิยะวรรณ เชี่ยวธนะกุล

http://bit.ly/2r1zz0s

วันที่เผยแพร่ : 27-04-2018 10:03:44


อพิญญา แสงทอง

http://bit.ly/2r2vPMf

วันที่เผยแพร่ : 26-04-2018 15:04:55


นางศุภลักษณ์ ธนาโรจน์

http://bit.ly/2r1oJrk

วันที่เผยแพร่ : 26-04-2018 15:02:16


นางชุลีพร หีตอักษร

http://bit.ly/2Hx78Tm

วันที่เผยแพร่ : 26-04-2018 15:01:51


นางช่อทิพย์ จันทรา

http://bit.ly/2r4D7iG

วันที่เผยแพร่ : 26-04-2018 15:01:25


นายศักดิ์ขรินทร์ นรสาร

http://bit.ly/2Hx5Zv2

วันที่เผยแพร่ : 26-04-2018 15:01:05


นางศศิธร เตชะมวลไววิทย์

http://bit.ly/2r2oLz0

วันที่เผยแพร่ : 26-04-2018 15:00:36


นางสาวสุภาพร วรรณสันทัด

http://bit.ly/2HtAjGL

วันที่เผยแพร่ : 26-04-2018 15:00:10


นายกานต์ กาญจนพิชญ์

http://bit.ly/2qWQWPO

วันที่เผยแพร่ : 25-04-2018 14:09:23


ชมพูนุช เนตรหาญ

http://bit.ly/2HoLujU

วันที่เผยแพร่ : 25-04-2018 11:25:02


ธนาดล

http://bit.ly/2qYDwCZ

วันที่เผยแพร่ : 25-04-2018 10:40:22


นางบุษบา อนุศักดิ์

http://bit.ly/2HoVZDL

วันที่เผยแพร่ : 25-04-2018 10:34:12


นางกนิษฐา หาญวารี

http://bit.ly/2qWRq8N

วันที่เผยแพร่ : 25-04-2018 10:00:22


นางปราณี เกษรสันติ์

http://bit.ly/2qXLYm9

วันที่เผยแพร่ : 24-04-2018 19:03:46


เกณิกา หังสพฤกษ์

http://bit.ly/2Hpvxu1

วันที่เผยแพร่ : 24-04-2018 17:47:44


นายวรพัฒน์ ชัยวัฒน์

http://bit.ly/2HqIYti

วันที่เผยแพร่ : 24-04-2018 17:38:38


เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์

http://bit.ly/2qV10sU

วันที่เผยแพร่ : 24-04-2018 10:56:07


นางยุพเยาว์ วิศพรรณ์

http://bit.ly/2qVDpIn

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2018 18:28:16


กฤษดา ศิริภูมิ

http://bit.ly/2qTn4nI

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2018 17:32:14


ชวลิต หลักดี

http://bit.ly/2qRxcgE

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2018 16:01:59


นายไพฑูรย์ อุ่นบ้าน

http://bit.ly/2HjFyss

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2018 14:11:02


น.ส.มาลี เตชะพรรุ่ง

http://bit.ly/2qUlAJT

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2018 14:04:44


แจ้งเพิ่มเติมผลงาน นางณัฐอร พลสวัสดิ์

http://bit.ly/2HjxA2u

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2018 13:43:48


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 5 ราย

http://bit.ly/2HkGVXJ

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2018 11:52:04


น.ส. ณัฐกานต์ ตาบุตรวงศ์

http://bit.ly/2Hjt0kI

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2018 11:29:18


นางสาวนันธิดา วัดยิ้ม

http://bit.ly/2qTeKnR

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2018 11:04:43


นายราวิน โซนี่

http://bit.ly/2Hk0DTE

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2018 10:54:09


ประชุมพร กวีกรณ์

http://bit.ly/2qT54Kd

วันที่เผยแพร่ : 23-04-2018 09:46:45


ดำ

http://bit.ly/2qM4E8a

วันที่เผยแพร่ : 20-04-2018 14:20:36


นางสาวประชาบดี มุ่ยแดง

http://bit.ly/2qLk6Bz

วันที่เผยแพร่ : 20-04-2018 09:47:50


157 กองการพยาบาล

http://bit.ly/2HczuSF

วันที่เผยแพร่ : 19-04-2018 15:52:05


ประจวบ จำลองเพ็ง

http://bit.ly/2HawPIU

วันที่เผยแพร่ : 19-04-2018 14:44:00


การคัดเลือกข้าราชการให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

http://bit.ly/2qJqVn9

วันที่เผยแพร่ : 19-04-2018 09:03:10


แจ้งแก้สาวินี

http://bit.ly/2H8HZ0V

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2018 17:09:42


แจ้งแก้จิรวรรณ

http://bit.ly/2HcxklG

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2018 17:09:12


ผลคะแนนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สังกัด สป. รอบ 6 เดือน

http://bit.ly/2Ha2iee

วันที่เผยแพร่ : 18-04-2018 16:39:04


นายชยพล คุปติชญานนท์

http://bit.ly/2qFY4jo

วันที่เผยแพร่ : 17-04-2018 16:29:51


นายสุรศักดิ์ มีวันเนือง

http://bit.ly/2qCSbUg

วันที่เผยแพร่ : 17-04-2018 16:29:27


นายประเสริฐ ฉลอม

http://bit.ly/2qDgOjL

วันที่เผยแพร่ : 17-04-2018 16:29:08


นางปราณีต สุดเจริญ

http://bit.ly/2qDexVO

วันที่เผยแพร่ : 17-04-2018 16:28:49


ผลงานนักเทคโน

http://bit.ly/2qHktNE

วันที่เผยแพร่ : 17-04-2018 13:48:45


สยามราช

http://bit.ly/2H3QV7C

วันที่เผยแพร่ : 17-04-2018 11:48:41


กุลวดี

http://bit.ly/2qpowOn

วันที่เผยแพร่ : 11-04-2018 16:35:29


ประกาศ เจริญราษฎร์

http://bit.ly/2GO7gNC

วันที่เผยแพร่ : 11-04-2018 15:13:13


สุรีพร ทิพย์สุนทรศักดิ์

http://bit.ly/2GPR3I1

วันที่เผยแพร่ : 11-04-2018 15:09:19


พิจิตราใหม่

http://bit.ly/2GPfViP

วันที่เผยแพร่ : 11-04-2018 14:50:52


ทิวาใหม่

http://bit.ly/2GOIltn

วันที่เผยแพร่ : 11-04-2018 14:50:19


แจ้งมติ 4 ราย เชี่ยวชาญ

http://bit.ly/2qnCIHu

วันที่เผยแพร่ : 11-04-2018 10:55:03


จิราภรณ์ สุวรรณชาติ

http://bit.ly/2qo0lzB

วันที่เผยแพร่ : 11-04-2018 09:05:44


แจ้งแก้ไข พิเชษฐ พืชขุนทด

http://bit.ly/2qkDQf7

วันที่เผยแพร่ : 10-04-2018 16:25:54


จองห้องพัก

http://bit.ly/2qloeYB

วันที่เผยแพร่ : 10-04-2018 15:23:00


โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการเป็นวิทยากร (ด่วน)

http://bit.ly/2GNb0iD

วันที่เผยแพร่ : 10-04-2018 13:49:39


นางกนกวรรณ พึ่งรัศมี

http://bit.ly/2qmg2az

วันที่เผยแพร่ : 10-04-2018 10:41:32


ทิวารวม

http://bit.ly/2ql4swj

วันที่เผยแพร่ : 10-04-2018 09:55:02


ณัฐพลรวม

http://bit.ly/2qlPG8P

วันที่เผยแพร่ : 10-04-2018 09:54:23


พิจิตรารวม

http://bit.ly/2qoduci

วันที่เผยแพร่ : 10-04-2018 09:53:37


สุจินดา เรืองจันทร์

http://bit.ly/2GK3rJv

วันที่เผยแพร่ : 10-04-2018 09:41:45


นายธนะเชฎฐ กังสภัทรกุล

http://bit.ly/2GKbVjC

วันที่เผยแพร่ : 10-04-2018 09:09:09


ทรัพย์สบช

http://bit.ly/2GHT7By

วันที่เผยแพร่ : 09-04-2018 16:03:43


เวียนประกาศรับสมัคร อำนวยการสูง กรมสุขภาพจิต และ อย. (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2GITc83

วันที่เผยแพร่ : 09-04-2018 14:32:09


วิทยาจารย์

http://bit.ly/2qhbIJI

วันที่เผยแพร่ : 09-04-2018 11:26:30


วิศรุต9

http://bit.ly/2qi0WDf

วันที่เผยแพร่ : 09-04-2018 11:22:24


ทิวา

http://bit.ly/2qgWbtv

วันที่เผยแพร่ : 09-04-2018 11:16:24


ณัฐพล

http://bit.ly/2qeX3yA

วันที่เผยแพร่ : 09-04-2018 11:15:58


พิจิตรา

http://bit.ly/2qfHgja

วันที่เผยแพร่ : 09-04-2018 11:15:05


เอกสารการประชุมสรุปการกำหนดสมรรถนะเพิ่มฯ

http://bit.ly/2GIdYVx

วันที่เผยแพร่ : 09-04-2018 09:24:52


น.ส. กุลลณา ตันติประวรรณ

http://bit.ly/2q7uUJT

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2018 16:37:47


วิศรุต1

http://bit.ly/2GytIu6

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2018 14:16:47


สุธี1

http://bit.ly/2JmZwzI

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2018 14:16:00


สุผล ตตินัทพร

http://bit.ly/2q4QgYc

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2018 09:51:19


เห็นชอบและรก.ทรงคุณวุฒิ ตน.39 และ 64

http://bit.ly/2Ekn6JG

วันที่เผยแพร่ : 05-04-2018 09:48:36


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดสมรรถนะเพิ่มเติมฯ

http://bit.ly/2GpEz9L

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2018 15:03:07


น.ส. พัชรี มาบุญญานนท์

http://bit.ly/2GtzEo7

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2018 11:43:51


แจ้งมติ จันทรกร และ ภูตะวัน

http://bit.ly/2pUo9Lo

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2018 11:19:02


นางสาวดวงสมร นิลวัฒน์วนาพันธ์

http://bit.ly/2pUgpci

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2018 10:05:44


นายภูตะวัน คทวณิช

http://bit.ly/2pXGVRX

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2018 10:04:39


นางสาวจันทรกร แสงองค์ตันติกุล

http://bit.ly/2pYPETY

วันที่เผยแพร่ : 02-04-2018 10:04:08


แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบิติงานของข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง

http://bit.ly/2J9KfCh

วันที่เผยแพร่ : 01-04-2018 13:39:51


โครงการให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธินการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกด้วยบัตรประจำตัวประชาชน (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2J8Aip0

วันที่เผยแพร่ : 31-03-2018 14:52:46


นางวาสนา หลวงพิทักษ์

http://bit.ly/2J1kMet

วันที่เผยแพร่ : 30-03-2018 16:40:20


แจ้งแก้ไขทรงคุณ นครสวรรค์ ณรงค์พงศ์

http://bit.ly/2pSG2u7

วันที่เผยแพร่ : 30-03-2018 15:53:54


ค่าวิทยากร

http://bit.ly/2J5tg4b

วันที่เผยแพร่ : 30-03-2018 15:39:35


สุูธี9

http://bit.ly/2pSrHxM

วันที่เผยแพร่ : 30-03-2018 11:22:48


สุธี

http://bit.ly/2pO5gK0

วันที่เผยแพร่ : 29-03-2018 16:31:49


อัญชลี จันทร์สว่างภูวนะ

http://bit.ly/2pQ2fZP

วันที่เผยแพร่ : 29-03-2018 16:18:24


จริล

http://bit.ly/2J1NLPi

วันที่เผยแพร่ : 29-03-2018 13:30:59


ไพจิตร

http://bit.ly/2pPbg5o

วันที่เผยแพร่ : 29-03-2018 13:30:30


สาลี

http://bit.ly/2pOE1it

วันที่เผยแพร่ : 29-03-2018 13:29:20


นางสิรภัทร พงศ์ปิยะไพบูลย์

http://bit.ly/2J3F86O

วันที่เผยแพร่ : 29-03-2018 11:49:28


น.ส.กุลลณา ตันติประวรรณ

http://bit.ly/2J1OkbL

วันที่เผยแพร่ : 29-03-2018 11:28:10


แจ้งแก้ไข นางนิรมล ลีลาอดิศร

http://bit.ly/2pLGxpH

วันที่เผยแพร่ : 28-03-2018 10:08:46


นางสิริพรรณ โชติกมาศ

http://bit.ly/2GcvFIt

วันที่เผยแพร่ : 27-03-2018 17:53:59


พีระ เจริญสุข

http://bit.ly/2pGfop8

วันที่เผยแพร่ : 27-03-2018 11:05:36


กนกวรรณ

http://bit.ly/2pyA1TU

วันที่เผยแพร่ : 23-03-2018 15:24:25


อุสาห์ เพ็งภารา

http://bit.ly/2pwVUDk

วันที่เผยแพร่ : 23-03-2018 14:50:14


แก้ไข นางสาวอังสนาเจริญวงศ์กิจ

http://bit.ly/2pAiJ8l

วันที่เผยแพร่ : 23-03-2018 14:27:38


แบบฟอร์มสมัครคัดเลือก โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll)

http://bit.ly/2IK2vBY

วันที่เผยแพร่ : 22-03-2018 16:26:43


สุปราณี

http://bit.ly/2pw1hBS

วันที่เผยแพร่ : 22-03-2018 14:51:40


พรทิพย์ สุทธิรัตน์ชัยชาญ

http://bit.ly/2IIqQsb

วันที่เผยแพร่ : 22-03-2018 10:58:24


พิชิต บุตรสิงห์

http://bit.ly/2IHUihH

วันที่เผยแพร่ : 22-03-2018 10:44:22


แจ้งผลเชี่ยวชาญ 3 ราย

http://bit.ly/2G1sins

วันที่เผยแพร่ : 22-03-2018 10:24:04


ธนกร สนั่นเอื้อ

http://bit.ly/2pwHsu3

วันที่เผยแพร่ : 22-03-2018 10:05:24


มุกดา วิเศษ

http://bit.ly/2G1g7HB

วันที่เผยแพร่ : 22-03-2018 09:53:27


สริยา ทวีกุล

http://bit.ly/2G3CxaQ

วันที่เผยแพร่ : 22-03-2018 09:30:20


น.ส. นวลจันทร์ เวชสุวรรณมณี

http://bit.ly/2II14Eq

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 17:47:19


ฟอร์มนำเสนอ (ppt) อกพ.

http://bit.ly/2puZhcO

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 17:31:31


แบบฟอร์มการนำเข้าวาระ อกพ.

http://bit.ly/2FZ3qwJ

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 17:29:31


แจ้งมติผลการประเมิน ราย นางสาวพนิดา สุทธิประภา

http://bit.ly/2IDlxdm

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 16:06:44


แจ้งมติ 12 ราย

http://bit.ly/2G1qISw

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 15:22:44


กรรณิกา อังกูร

http://bit.ly/2pse73K

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 15:09:26


ธนัชพร

http://bit.ly/2IH3T8q

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 14:47:29


ข้อมูลผู้บริหาร

http://bit.ly/2IFklq7

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 14:33:01


แจ้งเพิ่มเติมผลงาน นางสวาท ศิลปะรายะ

http://bit.ly/2IF6b8d

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 14:22:19


เฟื่องฟ้า ภูธะรักษ์

http://bit.ly/2IG0WW2

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 14:15:03


แจ้งแก้ไขเพิ่มเติม นางณิชาณี พันธุ์งาม

http://bit.ly/2IFgMAf

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 14:02:24


สุดใจ

http://bit.ly/2IF49ot

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 10:02:46


รก.ชุติกาญจน์ (3 ราย)

http://bit.ly/2IGMa0T

วันที่เผยแพร่ : 21-03-2018 09:09:50


เอกสารการประชุมกลั่นกรอง 20 มี.ค.61

http://bit.ly/2ICujZl

วันที่เผยแพร่ : 20-03-2018 11:46:53


บัณฑูร ลวรัตนากร

http://bit.ly/2IAKzdj

วันที่เผยแพร่ : 20-03-2018 10:09:26


นางสาวศิญาภัสร์ จำรัสอธิวัฒน์

http://bit.ly/2pooOVb

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2018 17:53:55


นางอำภา ทองประเสริฐ

http://bit.ly/2prp19U

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2018 17:36:19


นางพรอนันต์ กิตติมั่นคง

http://bit.ly/2poLftr

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2018 17:33:01


นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ

http://bit.ly/2ps3s9A

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2018 17:29:14


นางสาวประชาบดี มุ่ยแดง

http://bit.ly/2IAjSW1

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2018 17:18:43


กำหนดการอบรม "พัฒนาการให้บริการ 3-4เม.ย. 61"

http://bit.ly/2pootSb

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2018 14:33:31


แก้ไข นางดลปภัฎ ทรงเลิศ

http://bit.ly/2Ixa7rA

วันที่เผยแพร่ : 19-03-2018 11:55:15


แบบฟอร์มทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3-4

http://bit.ly/2phDzsR

วันที่เผยแพร่ : 16-03-2018 13:30:34


แจ้งแก้จิตราพยุงสุข

http://bit.ly/2pbcqrB

วันที่เผยแพร่ : 14-03-2018 15:18:00


น.ส.วัชรินทร์ ชัยมานะการ

http://bit.ly/2p8Vsde

วันที่เผยแพร่ : 13-03-2018 18:06:58


อ.กิตติ

http://bit.ly/2IpsaQA

วันที่เผยแพร่ : 13-03-2018 14:19:58


แจ้งผลเชี่ยวชาญ1 ราย

http://bit.ly/2IiICBT

วันที่เผยแพร่ : 13-03-2018 14:06:12


PP พี่ณัฐกานต์ (15-16 มี.ค.61) อมารี

http://bit.ly/2paWEg9

วันที่เผยแพร่ : 13-03-2018 13:58:56


ผอ.รพ.ชช (คลข.สป 7 ธ.ค.60)

http://bit.ly/2InbSYm

วันที่เผยแพร่ : 13-03-2018 11:23:23


อ.สุชัย ทำมาหากิน

http://bit.ly/2InaqFt

วันที่เผยแพร่ : 13-03-2018 11:21:55


นางกุลฑลี สาสดี

http://bit.ly/2p9yJhm

วันที่เผยแพร่ : 13-03-2018 10:14:41


แจ้งแก้ไข นางสาวเบญจพร บัวชุม

http://bit.ly/2p9OmW0

วันที่เผยแพร่ : 13-03-2018 09:36:15


แจ้งอัตราและบรรจุ (เฉพาะตัดตำแหน่ง) 7 ก.พ.61

http://bit.ly/2p7r1nS

วันที่เผยแพร่ : 12-03-2018 10:59:37


แจ้งประเมิน ทว (7 ก.พ.61)

http://bit.ly/2IjQTW8

วันที่เผยแพร่ : 12-03-2018 10:20:20


แจ้งมติผลการประเมิน ราย นางฉวีวรรณ ชมภูเขา

http://bit.ly/2IcqbyZ

วันที่เผยแพร่ : 09-03-2018 13:49:23


แจ้งเชี่ยวชาญ นายรณรงค์ ศรีพล

http://bit.ly/2p1k9bl

วันที่เผยแพร่ : 09-03-2018 13:25:39


แจ้งเชี่ยวชาญ อรวรรณ จิรชาญชัย

http://bit.ly/2IbMZyC

วันที่เผยแพร่ : 09-03-2018 11:07:09


แจ้งรายไม่ผ่าน 1 ราย

http://bit.ly/2IdHW0w

วันที่เผยแพร่ : 09-03-2018 10:55:45


แจ้งแก้ไข ญาธิรภรณ์ นิลบล

http://bit.ly/2Ddbx6y

วันที่เผยแพร่ : 09-03-2018 10:47:56


แจ้งแก้ไข นายจรูญ สุรารักษ์

http://bit.ly/2IcwD96

วันที่เผยแพร่ : 09-03-2018 10:16:24


แจ้งมติเชี่ยวชาญ 6 ราย

http://bit.ly/2IgdCm3

วันที่เผยแพร่ : 09-03-2018 10:10:52


นางสุภารัชต์ กาญจนะวณิชย์

http://bit.ly/2Ib4NKj

วันที่เผยแพร่ : 08-03-2018 16:47:27


นายวินิช โสภาพล

http://bit.ly/2p0xn8j

วันที่เผยแพร่ : 08-03-2018 16:41:07


นางสาวสุณีย์พร แดงภูมี

http://bit.ly/2oV3iqO

วันที่เผยแพร่ : 08-03-2018 16:17:43


นางสาวสุณีย์พร แดงภูมี

http://bit.ly/2oYAYnx

วันที่เผยแพร่ : 08-03-2018 16:17:42


นางช่อทิพย์ นาสวาสดิ์

http://bit.ly/2I8x8AW

วันที่เผยแพร่ : 08-03-2018 16:08:00


ถนอม ภิบาลศักดิ์

http://bit.ly/2IbHxfl

วันที่เผยแพร่ : 08-03-2018 09:34:17


แจ้งมติเชี่ยวชาญ 3 ราย

http://bit.ly/2I9RwBN

วันที่เผยแพร่ : 08-03-2018 08:50:38


แจ้งรายไม่ผ่าน ก.พ. นางดาราณี พฤกษ์สรนันทน์

http://bit.ly/2I55m8x

วันที่เผยแพร่ : 07-03-2018 11:38:25


ปิยะรัตน์

http://bit.ly/2Ib3smS

วันที่เผยแพร่ : 07-03-2018 11:26:09


จริญญา แสงจันทร์

http://bit.ly/2I5xQPp

วันที่เผยแพร่ : 06-03-2018 16:05:52


แก้ไข สุภาภรณ์ เจริญปรุ

http://bit.ly/2I3H1jc

วันที่เผยแพร่ : 06-03-2018 15:55:59


มติสุภาณี

http://bit.ly/2I5Jda4

วันที่เผยแพร่ : 05-03-2018 14:34:54


มติธนวรรธ์

http://bit.ly/2oOBmok

วันที่เผยแพร่ : 05-03-2018 14:32:50


แจ้งประเมิน ชช. (7 ก.พ.61)

http://bit.ly/2oPIxwx

วันที่เผยแพร่ : 05-03-2018 14:29:54


แบบฟอร์มสรุปความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะรายบุคคล

http://bit.ly/2oPGgBv

วันที่เผยแพร่ : 05-03-2018 14:15:28


เอกสารบรรยายสมรรถนะเพิ่มฯ 6 มีนาคม 2561

http://bit.ly/2I4aklZ

วันที่เผยแพร่ : 05-03-2018 11:49:40


นางศิริสุดา อัญญะโพธิ์

http://bit.ly/2I4WHCL

วันที่เผยแพร่ : 05-03-2018 10:37:03


แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน 2 ราย

http://bit.ly/2HVE4kM

วันที่เผยแพร่ : 02-03-2018 11:12:44


โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ

http://bit.ly/2CuwG0i

วันที่เผยแพร่ : 28-02-2018 13:35:27


มติรุ่งทิพย์

http://bit.ly/2CpO2v5

วันที่เผยแพร่ : 28-02-2018 12:56:15


นวก.(ด้านบริการทางวิชาการ) คลข.สป.ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ม.ค.61

http://bit.ly/2sXGM5Q

วันที่เผยแพร่ : 28-02-2018 11:16:41


แจ้งปรับลดเพื่อส่งผลงานประเมิน นายไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ

http://bit.ly/2sXDBuW

วันที่เผยแพร่ : 28-02-2018 10:56:04


นวก.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) คลข.สป.ครั้งที่ 1 ม.ค.60

http://bit.ly/2Co8rAM

วันที่เผยแพร่ : 28-02-2018 10:55:58


แจ้งปรับลดเพื่อส่งผลงานประเมิน

http://bit.ly/2t4azKl

วันที่เผยแพร่ : 28-02-2018 10:36:27


แก้ไขนายโชติ ภาวะสุทธิกุล

http://bit.ly/2t2iMyt

วันที่เผยแพร่ : 28-02-2018 10:08:03


ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน

http://bit.ly/2CmUeUR

วันที่เผยแพร่ : 27-02-2018 16:28:36


มติบังอร

http://bit.ly/2sZaaJ4

วันที่เผยแพร่ : 27-02-2018 15:48:59


มติสุนทรี

http://bit.ly/2F8bttP

วันที่เผยแพร่ : 27-02-2018 11:24:06


มติณัฐนนท์

http://bit.ly/2Cp7sk1

วันที่เผยแพร่ : 27-02-2018 11:23:40


ปวีณา

http://bit.ly/2t1NibE

วันที่เผยแพร่ : 27-02-2018 10:16:59


แจ้งแก้ไขเภสัชกรเชี่ยวชาญ น่าน

http://bit.ly/2t0PT5K

วันที่เผยแพร่ : 27-02-2018 09:42:59


น.ส. เครืออพันธุ์ บุกบุญ

http://bit.ly/2CnhIt3

วันที่เผยแพร่ : 26-02-2018 17:42:37


นางสาวกันจนา มีเกาะ

http://bit.ly/2sWanwG

วันที่เผยแพร่ : 26-02-2018 16:28:20


รายงานการประชุมคณะทำงานจัดการพลังงาน กอง บค

http://bit.ly/2sRBEAo

วันที่เผยแพร่ : 26-02-2018 14:40:53


มติฉัตรพร

http://bit.ly/2sYDFuA

วันที่เผยแพร่ : 26-02-2018 11:30:58


สมฤทธิ์

http://bit.ly/2CoiZQu

วันที่เผยแพร่ : 26-02-2018 10:05:35


ทัชชา

http://bit.ly/2sSGGg1

วันที่เผยแพร่ : 26-02-2018 10:04:53


น.ส. สังวาลย์ สกะมณี

http://bit.ly/2ChOuvy

วันที่เผยแพร่ : 25-02-2018 14:07:04


นายสุดใจ หลวงภักดี

http://bit.ly/2sP9khX

วันที่เผยแพร่ : 25-02-2018 12:59:40


สุพัตรา เมฆพิรุณ

http://bit.ly/2CdUu8A

วันที่เผยแพร่ : 23-02-2018 14:20:17


แจ้งผลการประเมินบุคคล 7 ราย

http://bit.ly/2oozin6

วันที่เผยแพร่ : 22-02-2018 16:57:03


คส.กส.รก. 175 (8 ก.พ.61)

http://bit.ly/2opypuj

วันที่เผยแพร่ : 22-02-2018 11:16:57


ย้าย.สธ.(สวัสดิ์และอัจฉรา)

http://bit.ly/2oiVoIc

วันที่เผยแพร่ : 22-02-2018 10:34:44


รก.สธ.(ทวีศิลป์และอุดม)

http://bit.ly/2oiR7o8

วันที่เผยแพร่ : 22-02-2018 09:43:04


กรวิภา

http://bit.ly/2EMl89k

วันที่เผยแพร่ : 16-02-2018 16:22:43


รายละเอียดส่งผลงาน (ทันต ทว.)

http://bit.ly/2o3lGhr

วันที่เผยแพร่ : 16-02-2018 15:54:43


คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560

http://bit.ly/2EJipxr

วันที่เผยแพร่ : 16-02-2018 15:49:55


พี่หน่อย

http://bit.ly/2o7SmFQ

วันที่เผยแพร่ : 16-02-2018 14:23:17


แจ้งผลการประเมินบุคคล 3 ราย

http://bit.ly/2o4EKMt

วันที่เผยแพร่ : 16-02-2018 14:11:57


แจ้งแก้ไข รัชนีพร พันแสง

http://bit.ly/2ELSQfi

วันที่เผยแพร่ : 16-02-2018 11:29:14


มติดวงนภา

http://bit.ly/2o8OULb

วันที่เผยแพร่ : 16-02-2018 10:14:57


แจ้งแก้ นายธีรพล เมืองไพศาล

http://bit.ly/2o6iJMq

วันที่เผยแพร่ : 16-02-2018 09:48:05


สรุปข้อมูลการดำเนินการที่มอบเขตสุขภาพ5สายงาน

http://bit.ly/2o8GTpM

วันที่เผยแพร่ : 14-02-2018 11:41:40


สรุปประเด็นปัญหาที่พบจากการมอบอำนาจให้เขตดำเนินการ

http://bit.ly/2o4kEkt

วันที่เผยแพร่ : 14-02-2018 11:41:03


แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการอบรม

http://bit.ly/2nY0fOY

วันที่เผยแพร่ : 14-02-2018 11:28:49


แจ้งแก้ไข ก.พ. น.ส.จิราวรรณ รุ่งเรืองวารินทร์

http://bit.ly/2o49b4p

วันที่เผยแพร่ : 14-02-2018 09:35:52


แจ้งผลการประเมินบุคคล 1 ราย ผกาพร ชมภูใบ

http://bit.ly/2nVEmzS

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2018 16:56:50


แจ้งผลการประเมินบุคคล 1 ราย

http://bit.ly/2nZfMgC

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2018 16:02:04


แจ้งแก้ไข นางสุมาลี จักรไพศาล

http://bit.ly/2o1POJu

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2018 12:09:38


กัลยา มณีโชติ

http://bit.ly/2o1oYkL

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2018 11:29:30


รายละเอียดส่งผลงาน (นักกาย)

http://bit.ly/2o2mOBa

วันที่เผยแพร่ : 13-02-2018 11:29:26


อรุณรัตน์ อินทสุวรรณ

http://bit.ly/2nWCS7A

วันที่เผยแพร่ : 12-02-2018 14:48:29


เล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement: PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

http://bit.ly/2o0FrWf

วันที่เผยแพร่ : 12-02-2018 13:13:18


แจ้งแก้ไขตามมติก.พ. กันติมาภรณ์

http://bit.ly/2nZkhaR

วันที่เผยแพร่ : 12-02-2018 11:41:25


แจ้งผลการประเมินบุคคล 4 ราย

http://bit.ly/2nWqvt1

วันที่เผยแพร่ : 12-02-2018 11:22:24


สำเนาบันทึก+คำสั่ง

http://bit.ly/2nUSNUN

วันที่เผยแพร่ : 12-02-2018 11:14:06


ประกาศเกณฑ์อำนวยการสูง กรมวิทย์

http://bit.ly/2nOfU3d

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 16:11:50


แจ้งผลการประเมินบุคคล 1 ราย

http://bit.ly/2nO06xk

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 13:30:35


กรรมการ 5 สายงาน ขอรับเงิน เขต 12

http://bit.ly/2nNgApv

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:32:30


กรรมการ 5 สายงานชำนาญการพิเศษ เขต 12

http://bit.ly/2nKToID

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:31:03


กรรมการ 5 สายงาน ขอรับเงิน เขต 11

http://bit.ly/2nUkwUQ

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:29:57


กรรมการ 5 สายงานชำนาญการพิเศษ เขต 11

http://bit.ly/2nVeHqe

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:29:01


กรรมการ 5 สายงาน ขอรับเงิน เขต 10

http://bit.ly/2nXZchk

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:27:03


กรรมการ 5 สายงานชำนาญการพิเศษ เขต 10

http://bit.ly/2nUkjkw

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:26:28


กรรมการ 5 สายงาน ขอรับเงิน เขต 9

http://bit.ly/2nVhsaX

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:25:21


กรรมการ 5 สายงานชำนาญการพิเศษ เขต 9

http://bit.ly/2nUG6IV

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:24:26


กรรมการ 5 สายงาน ขอรับเงิน เขต 8

http://bit.ly/2nSV6GU

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:23:14


กรรมการ 5 สายงานชำนาญการพิเศษ เขต 8

http://bit.ly/2nTMe3X

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:22:14


กรรมการ 5 สายงาน ขอรับเงิน เขต 7

http://bit.ly/2nUS3y0

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:20:09


กรรมการ 5 สายงานชำนาญการพิเศษ เขต 7

http://bit.ly/2nVaiUb

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:19:06


กรรมการ 5 สายงาน ขอรับเงิน เขต 6

http://bit.ly/2nTJovH

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:17:55


กรรมการ 5 สายงานชำนาญการพิเศษ เขต 6

http://bit.ly/2nUPuMm

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:16:23


กรรมการ 5 สายงาน ขอรับเงิน เขต 5

http://bit.ly/2nVGlTR

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:14:27


กรรมการ 5 สายงานชำนาญการพิเศษ เขต 5

http://bit.ly/2nXzCsq

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:12:13


กรรมการ 5 สายงาน ขอรับเงิน เขต 4

http://bit.ly/2nXY8tQ

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:10:10


กรรมการ 5 สายงานชำนาญการพิเศษ เขต 4

http://bit.ly/2nV9w9J

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:05:51


กรรมการ 5 สายงาน ขอรับเงิน เขต 3

http://bit.ly/2nXXU5Y

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:04:09


กรรมการ 5 สายงานชำนาญการพิเศษ เขต 3

http://bit.ly/2nUONTg

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 11:01:44


กรรมการ 5 สายงาน ขอรับเงิน เขต 2

http://bit.ly/2nU1GgE

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 10:58:45


กรรมการ 5 สายงานชำนาญการพิเศษ เขต 2

http://bit.ly/2nKQMdN

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 10:56:22


กรรมการ 5 สายงาน ขอรับเงิน เขต 1

http://bit.ly/2nMK46P

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 10:49:29


กรรมการ 5 สายงานชำนาญการพิเศษ เขต 1

http://bit.ly/2nSZxle

วันที่เผยแพร่ : 09-02-2018 10:40:21


ฟอร์มคะแนนลูกจ้างประจำ 1 เม.ย.61

http://bit.ly/2nMyjxh

วันที่เผยแพร่ : 08-02-2018 17:19:30


ฟอร์มคะแนนพนักงานราชการ 1 เม.ย.61

http://bit.ly/2nL6tBM

วันที่เผยแพร่ : 08-02-2018 17:17:41


ฟอร์มคะแนนข้าราชการ 1 เม.ย.61

http://bit.ly/2nRA4IR

วันที่เผยแพร่ : 08-02-2018 17:15:50


ผลงานนัักเทคโน

http://bit.ly/2nI953a

วันที่เผยแพร่ : 07-02-2018 16:02:56


ผลงานนักเทคโน

http://bit.ly/2nI9raa

วันที่เผยแพร่ : 07-02-2018 15:51:17


แบบสำรวจผู้ใช้สิทธิเบิกค่าบ้าน

http://bit.ly/2nPYW3Q

วันที่เผยแพร่ : 07-02-2018 14:00:52


แจ้งผลการประเมินเชี่ยวชาญ 3 ราย

http://bit.ly/2EnKdan

วันที่เผยแพร่ : 07-02-2018 09:52:57


เบญจจมาภรณ์

http://bit.ly/2ErgZYc

วันที่เผยแพร่ : 07-02-2018 09:23:32


การนับระยะเวลา

http://bit.ly/2E56qqt

วันที่เผยแพร่ : 07-02-2018 09:22:23


สุรศักดิ์

http://bit.ly/2EidsM3

วันที่เผยแพร่ : 06-02-2018 15:18:50


แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

http://bit.ly/2FNoeXK

วันที่เผยแพร่ : 06-02-2018 10:39:26


แบบฟอร์มรายงานผลก

http://bit.ly/2FQ70cj

วันที่เผยแพร่ : 06-02-2018 10:38:06


ประกาศหลัเกณฑ์

http://bit.ly/2FRDbbk

วันที่เผยแพร่ : 06-02-2018 10:22:14


เอกสารหมายเลข 1-4 (ข้าราชการ)

http://bit.ly/2EjVU1P

วันที่เผยแพร่ : 06-02-2018 09:48:40


เอกสารหมายเลข 3-4 (บัญชีแจ้งผลการประเมินผลฯ)

http://bit.ly/2Enygle

วันที่เผยแพร่ : 06-02-2018 09:43:18


เอกสารหมายเลข 1 - 2 (บัญชีแสดงวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดส่วนกลาง)

http://bit.ly/2Ek6l5x

วันที่เผยแพร่ : 06-02-2018 09:40:51


แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

http://bit.ly/2FMOX6s

วันที่เผยแพร่ : 06-02-2018 09:01:53


เอกสารการบรรยาย กพ

http://bit.ly/2DRjxzo

วันที่เผยแพร่ : 02-02-2018 07:59:42


นายจักรกฤษณ์ ศรีสุวรรณ

http://bit.ly/2nuqZW3

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2018 15:44:18


แจ้งผลการประเมินบุคคล 3 ราย

http://bit.ly/2DT0wwo

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2018 14:55:03


นางทัชชกร บุญเหมือน

http://bit.ly/2DPZTUx

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2018 13:57:14


ผลงานนักเทคโน

http://bit.ly/2ntXmUV

วันที่เผยแพร่ : 31-01-2018 10:58:20


นางทัชชกร บุญเหมือน

http://bit.ly/2DLodqs

วันที่เผยแพร่ : 30-01-2018 14:53:38


จินดา

http://bit.ly/2nnMFDe

วันที่เผยแพร่ : 30-01-2018 09:00:48


เวียนเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.61 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (ลูกจ้างประจำ) (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2nlUOs8

วันที่เผยแพร่ : 29-01-2018 16:33:01


เวียนเลื่อนเงินเดือน 1 เม.ย.61 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 (ข้าราชการ) (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2DK1NGm

วันที่เผยแพร่ : 29-01-2018 16:30:19


จำนวนผู้เเข้ารับการประเมิน สป.สธ.

http://bit.ly/2DIQzSc

วันที่เผยแพร่ : 29-01-2018 15:18:54


มติกิ่งกาญจน์

http://bit.ly/2nnmU65

วันที่เผยแพร่ : 29-01-2018 14:16:40


การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Loteracy) (ด่วนที่สุด)

http://bit.ly/2DIBoZe

วันที่เผยแพร่ : 29-01-2018 11:58:16


การแต่งตั้งกรรมการ

http://bit.ly/2nl88go

วันที่เผยแพร่ : 29-01-2018 10:26:15


วาระ7 ก.พ. 61 (ทว. รพศ./ท)

http://bit.ly/2nm9KXb

วันที่เผยแพร่ : 29-01-2018 10:17:43


วาระ 7 ก.พ.61 (ชช.รพศ/ท)

http://bit.ly/2nknsty

วันที่เผยแพร่ : 29-01-2018 10:16:52


แจ้งผู้ผ่านการประเมิน 2 ราย

http://bit.ly/2nf4zIu

วันที่เผยแพร่ : 26-01-2018 15:08:50


เบญจจมาภรณ์

http://bit.ly/2DBNjrJ

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 16:31:06


นางกันยารัตน์ ชิราวุฒิ

http://bit.ly/2n6GpQi

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 15:47:30


จินดาพร

http://bit.ly/2nbx89t

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 15:47:03


นางพนาไพร โฉมงาม

http://bit.ly/2nbvJ2H

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 15:37:06


รายการเอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 57 อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention Rate) และเครือข่ายผู้รับผิดชอบระบบจัดเก็บข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

http://bit.ly/2n9ujWM

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 14:05:25


สุดาพร

http://bit.ly/2n9uSQd

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:37:10


จุฑามาส

http://bit.ly/2n9ulhb

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:36:50


อุทุมพร

http://bit.ly/2DCX7Ss

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:35:53


บุษบา

http://bit.ly/2DB9I8N

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:35:17


ภัคจิรา

http://bit.ly/2DDIyhq

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:34:44


พนา

http://bit.ly/2DDIuOI

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:34:07


มลธรี

http://bit.ly/2DASng0

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:33:30


พยอม

http://bit.ly/2DE8OII

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:32:56


สุชีรา

http://bit.ly/2DD8WIa

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:32:24


วิภา

http://bit.ly/2DBwY6n

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:31:48


บรรทอง

http://bit.ly/2DBlDn8

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:31:18


ยุพิน

http://bit.ly/2DBK8R0

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:30:20


การคัดเลือกข้าราชการให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

http://bit.ly/2DDHv0Y

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 13:18:30


แจ้งแก้ไข นพดล แข็งแรง

http://bit.ly/2DDIoH6

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 10:03:42


มติสิริญาพร

http://bit.ly/2n9Rhgq

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 09:16:19


มติเสงี่ยม

http://bit.ly/2n8psVA

วันที่เผยแพร่ : 25-01-2018 09:15:10


แก้ไขนางธัญญา วรสิงห์

http://bit.ly/2Dz79nr

วันที่เผยแพร่ : 24-01-2018 11:18:38


แจ้งแก้สุภาณี

http://bit.ly/2DDrxEc

วันที่เผยแพร่ : 24-01-2018 10:02:45


สมศักดิ์ เจตนาเจริญชัย

http://bit.ly/2DyZS7u

วันที่เผยแพร่ : 23-01-2018 11:12:33


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2mYoziw

วันที่เผยแพร่ : 22-01-2018 15:03:51


นวก.(ด้านบริหารสาธารณสุข)

http://bit.ly/2DuavIy

วันที่เผยแพร่ : 22-01-2018 14:06:38


นายสืบตระกูล ตันตลานุกูล

http://bit.ly/2mVnE2a

วันที่เผยแพร่ : 22-01-2018 14:06:03


นางสาวสมสุดา ยาอินทร์

http://bit.ly/2DyE0Zy

วันที่เผยแพร่ : 22-01-2018 11:31:11


ประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14

http://bit.ly/2mTAez3

วันที่เผยแพร่ : 20-01-2018 12:25:16


3

http://bit.ly/2DnPwHk

วันที่เผยแพร่ : 19-01-2018 14:49:40


พงษ์ศักดิ์

http://bit.ly/2mQTw7Y

วันที่เผยแพร่ : 19-01-2018 14:27:53


อัมพร ทองพุฒ

http://bit.ly/2mPwIFT

วันที่เผยแพร่ : 19-01-2018 11:18:33


นิตยา

http://bit.ly/2DpmiId

วันที่เผยแพร่ : 19-01-2018 10:51:38


เอกสารประกอบการกำหนดสมรรถนะเพิ่มเติมฯ

http://bit.ly/2DkOYls

วันที่เผยแพร่ : 18-01-2018 16:57:28


สุนทรีย์ ไกรวีระเดชาชัย

http://bit.ly/2mLRNB9

วันที่เผยแพร่ : 18-01-2018 14:33:07


วิลพงษ์ พรมน้อย

http://bit.ly/2Doa3vh

วันที่เผยแพร่ : 18-01-2018 11:01:11


แจ้งกลุ่มสร้างความต่อเนื่อง 6 ราย

http://bit.ly/2mHdjGW

วันที่เผยแพร่ : 18-01-2018 09:17:12


นางสาวสุปราณี หมื่นยา

http://bit.ly/2DhVZ6K

วันที่เผยแพร่ : 17-01-2018 16:40:56


จินดา

http://bit.ly/2B8aK68

วันที่เผยแพร่ : 17-01-2018 16:07:15


นางอิสรีย์ ปัดภัย

http://bit.ly/2B7GnN1

วันที่เผยแพร่ : 17-01-2018 09:49:40


จิรายุส ดุลยเกียรติ

http://bit.ly/2B4M4vi

วันที่เผยแพร่ : 16-01-2018 16:07:39


มติสมจิตร

http://bit.ly/2B4NmGF

วันที่เผยแพร่ : 16-01-2018 15:24:58


มติอำไพ

http://bit.ly/2DfV6eM

วันที่เผยแพร่ : 16-01-2018 15:24:33


นพวรรณ พงศ์โสภา

http://bit.ly/2DhcdNu

วันที่เผยแพร่ : 16-01-2018 14:20:05


นวก.(ด้านส่งเสริมพัฒนา) คลข.สป.ครั้งที่ 7/60

http://bit.ly/2Deb1dp

วันที่เผยแพร่ : 16-01-2018 13:55:50


นวก.(ด้านบริการทางวิชาการ) คลข.สป.ครั้งที่ 7/60

http://bit.ly/2B4Ye7l

วันที่เผยแพร่ : 16-01-2018 13:42:18


savitee

http://bit.ly/2B2H2iF

วันที่เผยแพร่ : 16-01-2018 11:07:19


จุฑารัตน์

http://bit.ly/2B4KCJf

วันที่เผยแพร่ : 16-01-2018 10:54:06


นางสุนันทา กาญจนพงศ์

http://bit.ly/2DesjqR

วันที่เผยแพร่ : 16-01-2018 10:44:43


นางจิราภรณ์ อุ่นเสียม

http://bit.ly/2B6MDos

วันที่เผยแพร่ : 16-01-2018 10:24:57


รายละเอียด ICDL

http://bit.ly/2DdyoE6

วันที่เผยแพร่ : 16-01-2018 09:18:32


น.ส. อังคณา จรรยากุลวงศ์

http://bit.ly/2DbOjm9

วันที่เผยแพร่ : 15-01-2018 17:14:56


นางจารุภา จำนงศักดิ์

http://bit.ly/2B37LvI

วันที่เผยแพร่ : 15-01-2018 16:56:41


รายผ่าน 2 ราย

http://bit.ly/2DbqAT7

วันที่เผยแพร่ : 15-01-2018 14:16:11


รายผ่าน 3 ราย

http://bit.ly/2Db9vsJ

วันที่เผยแพร่ : 15-01-2018 13:45:58


แก้ไขนายตุ๊หิน ไตรทิพย์

http://bit.ly/2DbcKAd

วันที่เผยแพร่ : 15-01-2018 10:26:51


ประกาศเกณฑ์อำนวยการสูง

http://bit.ly/2ASyBXn

วันที่เผยแพร่ : 12-01-2018 15:32:09


ชดาา

http://bit.ly/2D3zT7B

วันที่เผยแพร่ : 12-01-2018 15:14:00


รายผ่าน 6 ราย

http://bit.ly/2D3ESoX

วันที่เผยแพร่ : 12-01-2018 10:45:55


รายผ่าน 6 ราย

http://bit.ly/2D4eX0o

วันที่เผยแพร่ : 12-01-2018 10:45:53


ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2561 ตามตัวชี้วัดอัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) และร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

http://bit.ly/2D32pGr

วันที่เผยแพร่ : 12-01-2018 10:32:08


มติคมกริช

http://bit.ly/2D2HmE1

วันที่เผยแพร่ : 12-01-2018 09:59:18


ไปรมา

http://bit.ly/2D2V3Tx

วันที่เผยแพร่ : 12-01-2018 09:55:33


วันชัย

http://bit.ly/2ARy9so

วันที่เผยแพร่ : 12-01-2018 09:10:12


จุฑา

http://bit.ly/2D0vIJH

วันที่เผยแพร่ : 11-01-2018 16:28:58


สาวิตรี

http://bit.ly/2D02kmU

วันที่เผยแพร่ : 11-01-2018 16:27:03


น.ส. กชกร อินทวงศ์

http://bit.ly/2ANZFab

วันที่เผยแพร่ : 11-01-2018 12:08:18


นายจารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ

http://bit.ly/2D1bYWC

วันที่เผยแพร่ : 11-01-2018 11:37:01


แบบฟอร์มนักเทคโนโลยี

http://bit.ly/2D3zP7V

วันที่เผยแพร่ : 11-01-2018 10:45:52


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ บค

http://bit.ly/2D0wsi7

วันที่เผยแพร่ : 11-01-2018 10:21:20


นางสาวสิริมาส วงศ์ใหญ่

http://bit.ly/2AGxdHg

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2018 17:18:06


ฟอร์มนักเทคโนโลยีหัวใจ

http://bit.ly/2AHOHTB

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2018 16:30:52


พรรณี

http://bit.ly/2AII97c

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2018 15:56:14


ภาณุพล ระจินดา

http://bit.ly/2CUbjG9

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2018 14:46:47


แก้ไขนายภมร ดรุณ

http://bit.ly/2AHRTyD

วันที่เผยแพร่ : 09-01-2018 14:37:37


แต่งตั้งกรรมการเขต7

http://bit.ly/2ADsC8E

วันที่เผยแพร่ : 08-01-2018 10:34:55


นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์

http://bit.ly/2CIpvCc

วันที่เผยแพร่ : 05-01-2018 10:54:24


หลักเกฑ์คัดเลือกนพ.สสจ/ผอ.รพศ/ท.

http://bit.ly/2CHShmB

วันที่เผยแพร่ : 05-01-2018 10:36:51


สุรจิตร คูสกุล

http://bit.ly/2CH0t6h

วันที่เผยแพร่ : 05-01-2018 10:12:11


มติรวมนวกเงินครั้งที่9

http://bit.ly/2Al7GmC

วันที่เผยแพร่ : 04-01-2018 13:33:45


มติจารุณี

http://bit.ly/2An95sJ

วันที่เผยแพร่ : 04-01-2018 13:33:23


มติสุรีรัตน์

http://bit.ly/2AnxeiZ

วันที่เผยแพร่ : 04-01-2018 13:32:51


ลายเซ็นต์

http://bit.ly/2CA5oGa

วันที่เผยแพร่ : 04-01-2018 13:31:45


ศรีนวล

http://bit.ly/2AjKfKr

วันที่เผยแพร่ : 04-01-2018 09:36:35


ศนิอร อิท

https://goo.gl/BkaDVK

วันที่เผยแพร่ : 03-01-2018 11:41:30


ศริน1

https://goo.gl/ARpWgD

วันที่เผยแพร่ : 29-12-2017 14:42:45


นุช1

https://goo.gl/FnbLhF

วันที่เผยแพร่ : 29-12-2017 14:42:14


พร1

https://goo.gl/vSa8D6

วันที่เผยแพร่ : 29-12-2017 14:41:42


นางกุลฑลี สาสดี

https://goo.gl/kvcH7D

วันที่เผยแพร่ : 29-12-2017 14:33:02


นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์

https://goo.gl/qsFRg4

วันที่เผยแพร่ : 29-12-2017 14:00:41


นายปกาสิต คำจันทร์

https://goo.gl/HJaoQa

วันที่เผยแพร่ : 29-12-2017 13:56:21


นายณัฐพงค์ ลือฉาย

https://goo.gl/uLBuPA

วันที่เผยแพร่ : 29-12-2017 13:53:10


นายศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทยา

https://goo.gl/GTt82V

วันที่เผยแพร่ : 29-12-2017 10:09:09


นายอนุชา วรหาญ

https://goo.gl/8C8PSa

วันที่เผยแพร่ : 28-12-2017 15:24:00


นายมานัชย์ เวชบุญ

https://goo.gl/FRhq8C

วันที่เผยแพร่ : 28-12-2017 15:01:44


กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

https://goo.gl/UxMCCd

วันที่เผยแพร่ : 27-12-2017 14:17:02


รายผ่าน 3 ราย

https://goo.gl/c3cGiw

วันที่เผยแพร่ : 27-12-2017 09:27:51


นางสาวสุดารัตน์ ประสานญาติ

https://goo.gl/f4HkXS

วันที่เผยแพร่ : 26-12-2017 15:34:00


ส่งคืน

https://goo.gl/18bnXr

วันที่เผยแพร่ : 26-12-2017 15:26:01


คำวินิจฉัยและบทความ 5 เรื่อง

https://goo.gl/FZD74E

วันที่เผยแพร่ : 26-12-2017 11:40:49


ภัทรลัญญาภรณ์

https://goo.gl/jqiZ3u

วันที่เผยแพร่ : 26-12-2017 10:36:28


ภัทรลัญญาภรณ์

https://goo.gl/bHBHZB

วันที่เผยแพร่ : 26-12-2017 09:18:44


ทรงวุฒิ

https://goo.gl/vzG8jv

วันที่เผยแพร่ : 26-12-2017 08:57:18


ประกิจ

https://goo.gl/JyJRTo

วันที่เผยแพร่ : 26-12-2017 08:52:19


พิม

https://goo.gl/fgNxnX

วันที่เผยแพร่ : 25-12-2017 15:02:18


รายละเอียดแก้ไขส่งคืนภัคพล

https://goo.gl/M9fV6u

วันที่เผยแพร่ : 25-12-2017 14:57:09


ธนวรรธน์ ใจหาญ

https://goo.gl/Hv2gHA

วันที่เผยแพร่ : 25-12-2017 14:26:29


มติบรรจง

https://goo.gl/xMJGTw

วันที่เผยแพร่ : 25-12-2017 14:17:38


เอกสารการประชุม คณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงานของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2560 (ด่วนที่สุด)

https://goo.gl/vfecXr

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 16:20:40


ณิชารีย์

https://goo.gl/kpnd9m

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 16:04:50


บัณฑิตา

https://goo.gl/mWQ3zq

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 15:55:30


พิม

https://goo.gl/jkEaVc

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 15:53:55


ณิชารีย์ คงเวียง

https://goo.gl/dGs7ry

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 15:50:08


สุมาลี จรุงจิวตตานุสนธิ์

https://goo.gl/fZY9xo

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 15:23:16


ดวงพรสายปิน

https://goo.gl/1VBZr8

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 15:23:05


ดวงพรล่าสุดๆ

https://goo.gl/TtkZgm

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 14:18:28


รายละเอียดส่งผลงานประเมินนายแพทย์เชี่ยวชาญ

https://goo.gl/3nNcW7

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 11:29:51


กรณิกา

https://goo.gl/Tq3f3g

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 11:12:15


ศิรินนภา

https://goo.gl/UQwVgQ

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 11:11:53


ปุณิกา

https://goo.gl/3AAoRu

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 10:30:10


แจ้งแก้ไข นางกฤษดา แสวงดี

https://goo.gl/DLUDw8

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 10:21:12


ปิยวรรณ

https://goo.gl/49GEXb

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 09:50:35


จง3

https://goo.gl/8ZoACR

วันที่เผยแพร่ : 22-12-2017 09:25:25


ศิรินนภา

https://goo.gl/Fs2iL3

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 15:08:55


กรกานต์

https://goo.gl/HU2j6E

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 15:08:24


จารุวรรณ

https://goo.gl/LMjNGU

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 15:07:53


ชลดา

https://goo.gl/dpwLrP

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 15:07:28


ภัทรลัญญาภรณ์

https://goo.gl/LtPfvW

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 15:07:05


กรณิกา

https://goo.gl/68AMnR

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 15:06:24


อนุรัตน์

https://goo.gl/vauoAi

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 15:05:49


วัชรา

https://goo.gl/rEbHU3

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 15:05:22


รพีพร

https://goo.gl/7keDCW

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 15:04:56


กัณทิมา

https://goo.gl/f5djvn

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 15:04:28


สมพร

https://goo.gl/3WgQNy

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 15:03:48


พิชิต สุขสบาย

https://goo.gl/whmf7U

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 14:46:59


จงรัก3

https://goo.gl/Kt9njM

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 10:12:03


ศิริพร3

https://goo.gl/JZz6QF

วันที่เผยแพร่ : 21-12-2017 10:06:59


จิระ

https://goo.gl/MbKLFF

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2017 16:37:14


ทองน้อย

https://goo.gl/jt3i5r

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2017 16:35:58


เช็ค พนร.

https://goo.gl/1pUyaB

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2017 15:14:05


แบบฟอร์มการแจ้งราชชื่่อคณะทำงาน

https://goo.gl/mMqh1X

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2017 14:33:57


แก้ไขดวงพรล่าสุด

https://goo.gl/kJafkG

วันที่เผยแพร่ : 20-12-2017 09:53:34


ประเมินบุคคลและผลงาน

https://goo.gl/8kJ5bS

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2017 16:34:27


นายสมนึก ธีระภัทรานนท์

https://goo.gl/Ki7irv

วันที่เผยแพร่ : 19-12-2017 16:30:48


แก้ไขนางดวงพร2

https://goo.gl/p7hroo

วันที่เผยแพร่ : 18-12-2017 17:34:58


โสตฯ

https://goo.gl/7hTY5u

วันที่เผยแพร่ : 18-12-2017 16:26:34


ณิชารีย์ คงเวียง

https://goo.gl/EEgrGZ

วันที่เผยแพร่ : 18-12-2017 15:00:38


เอกสารการประชุมการกำหนดสมรรถนะเพิ่มเติม 18.12.60

https://goo.gl/x6xqXq

วันที่เผยแพร่ : 18-12-2017 08:49:26


แจ้งแก้รุ่งทิพย์

https://goo.gl/piLS4X

วันที่เผยแพร่ : 15-12-2017 16:26:53


แจ้งแก้ดวงพร

https://goo.gl/Apm3nv

วันที่เผยแพร่ : 15-12-2017 16:26:07


แจ้งแก้มานะ

https://goo.gl/PhNy2Q

วันที่เผยแพร่ : 15-12-2017 16:24:59


น.ส.วรรณวรา ไหลวารินทร์

https://goo.gl/X2Vopc

วันที่เผยแพร่ : 15-12-2017 15:14:30


นางกนกวรรณ มาป้อง

https://goo.gl/N1gUhf

วันที่เผยแพร่ : 15-12-2017 09:39:55


มานะ

https://goo.gl/ZFQUNE

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2017 16:38:07


นางสาววิมลวรรณ พลบุรี

https://goo.gl/5JUude

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2017 11:15:49


นางสุรีย์ กรองทอง

https://goo.gl/nep1hz

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2017 10:36:41


อารักษ์5

https://goo.gl/wZsjj4

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2017 10:15:57


กฤตภัทร

https://goo.gl/BW8AgS

วันที่เผยแพร่ : 14-12-2017 09:26:09


ดวงรัตน์

https://goo.gl/ZkCKUy

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2017 14:24:49


มติจารุวรรณ

https://goo.gl/FXLNg5

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2017 12:09:09


มติสุวัฒนา

https://goo.gl/qSZZHm

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2017 12:08:38


น.ส.วรางคณา

https://goo.gl/AzgDEd

วันที่เผยแพร่ : 13-12-2017 09:54:22


นางสาวกรรณิการ์ สุขประเสริฐ

https://goo.gl/tJWMMn

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2017 16:04:56


แบบตอบรับรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ (สมรรถนะเพิ่มเติม)

https://goo.gl/Pq8NLS

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2017 15:48:10


นางเฟื่องฟ้า ภูธะรักษ์

https://goo.gl/LuUUYf

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2017 13:54:01


นางสาวอรอนงค์ ขันธรูจี

https://goo.gl/V8A6cT

วันที่เผยแพร่ : 12-12-2017 13:48:44


สิทธิชัย ตันติภาสวิน

https://goo.gl/kDDyCS

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2017 15:47:45


ศิรินนภา นาคมี

https://goo.gl/dQyoH8

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2017 11:19:13


กรกานต์ สายพริก

https://goo.gl/HWzorv

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2017 11:16:34


จารุวรรณ วงศ์สายตา

https://goo.gl/o5RohJ

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2017 11:15:19


ชลดา มั่นคง

https://goo.gl/ZQapSe

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2017 11:14:42


ภัทรลัญญาภรณ์

https://goo.gl/oPwXuB

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2017 11:14:07


กรณิกา วาเพชร

https://goo.gl/6wvSUC

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2017 11:13:31


อนุรัตน์ โมกไธสง

https://goo.gl/UbnAsm

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2017 11:12:51


วัชรา สมัครการไถ

https://goo.gl/RhK7AF

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2017 11:12:10


รพีพร คุ้มขุน

https://goo.gl/xSgy3h

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2017 11:00:25


กัณทิมา คงสมนวน

https://goo.gl/LLYcjN

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2017 10:59:12


สมพร นนทกา

https://goo.gl/xN2a3a

วันที่เผยแพร่ : 07-12-2017 10:55:23


รายงานการประชุม คลข.สป. 6/2560

https://goo.gl/XA5XJQ

วันที่เผยแพร่ : 04-12-2017 16:09:14


นายณรงค์ เจริญ

https://goo.gl/fZwNvv

วันที่เผยแพร่ : 04-12-2017 11:18:42


เอกสารประกอบการประชุมต่อเวลาราชการ

https://goo.gl/uDdJW4

วันที่เผยแพร่ : 01-12-2017 16:04:05


แก้ไขศุภษา

https://goo.gl/HXtJ3U

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2017 16:36:25


แก้ไขกิ่งกาญจน์

https://goo.gl/nN43qL

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2017 16:36:01


นางสิริอร พันธ์โสดา

https://goo.gl/ayy9qU

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2017 15:32:39


แบบบันทึกการปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ ประกอบการเบิกค่า OT

https://goo.gl/xZa5GD

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2017 14:18:12


การแจ้งความประสงค์ในการรับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10

https://goo.gl/ULnS2s

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2017 14:14:53


งาน19ตค

https://goo.gl/K1fk3p

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2017 13:25:00


แก้ไขสุนทรีกิจการ

https://goo.gl/gNdMoS

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2017 11:23:14


แก้ไขสมจิตร

https://goo.gl/XkS13G

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2017 11:22:58


แก้ไขศิริญาพร

https://goo.gl/qnPCSk

วันที่เผยแพร่ : 29-11-2017 11:22:41


การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจถึงแนวทางการเบิกจ่ายและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

https://goo.gl/BbKxP9

วันที่เผยแพร่ : 28-11-2017 15:51:28


บังอร12

https://goo.gl/u6cirm

วันที่เผยแพร่ : 28-11-2017 15:44:00


แก้ไขณัฐนนท์

https://goo.gl/hsh9Lt

วันที่เผยแพร่ : 28-11-2017 15:31:58


แบบฟอร์มขอข้อมูลสถานภาพกองบริหารทรัพยากรบุคคล

https://goo.gl/sQJAfH

วันที่เผยแพร่ : 27-11-2017 10:00:57


จุฑาภรณ์

https://goo.gl/kgRieM

วันที่เผยแพร่ : 24-11-2017 16:14:23


นายวีระเดช สุประดิษฐ์

https://goo.gl/Uf7ZLZ

วันที่เผยแพร่ : 24-11-2017 16:01:01


นายนิคม เสือดาว

https://goo.gl/eWPvGf

วันที่เผยแพร่ : 24-11-2017 15:35:07


กรกมล

https://goo.gl/dtWAoh

วันที่เผยแพร่ : 24-11-2017 10:28:13


อนงค์

https://goo.gl/U3pfKD

วันที่เผยแพร่ : 24-11-2017 10:22:16


เรื่อง มาตราฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร (ว7/53)

https://goo.gl/RauJYJ

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2017 10:21:10


เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว20/52)

https://goo.gl/mSiFuc

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2017 10:18:21


เรื่อง มาตราฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (ว27/52)

https://goo.gl/oCht3Y

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2017 09:54:14


ประกาศคัดเลือกรองอธิบดี 60

https://goo.gl/zrXsZh

วันที่เผยแพร่ : 21-11-2017 09:36:55


แจ้งแก้ไขระดับเชี่ยวชาญ นางสาวพรพิศ ตรีบุพชาติสกุล

https://goo.gl/7auJeJ

วันที่เผยแพร่ : 20-11-2017 14:43:42


แจ้งแก้ไข นายประนอม ตุลยกุล

https://goo.gl/w8BNFz

วันที่เผยแพร่ : 17-11-2017 11:55:25


แจ้งแก้ไข นางสิริลักษณ์ เกิดลาภ

https://goo.gl/VnijXk

วันที่เผยแพร่ : 17-11-2017 11:43:35


แจ้งแก้ไข นายเกษมศานต์ ชัยศิลป์

https://goo.gl/69AcUW

วันที่เผยแพร่ : 17-11-2017 11:31:39


แจ้งแก้ไข นางสุดา พงษ์สว่าง

https://goo.gl/w19m9r

วันที่เผยแพร่ : 17-11-2017 11:07:40


แจ้งแก้ไข นางบุษบา อนุศักดิ์

https://goo.gl/R3ELbR

วันที่เผยแพร่ : 17-11-2017 10:57:42


แจ้งแก้ไข นายสมนึก ธีระภัทรานนท์

https://goo.gl/2VRPwB

วันที่เผยแพร่ : 17-11-2017 10:40:16


แจ้งแก้ไข นางภัทรา ผาแก้ว

https://goo.gl/BB8Sdy

วันที่เผยแพร่ : 17-11-2017 10:32:28


แจ้งแก้ไข นางสาวลลิดา เจริญวรรณยิ่ง

https://goo.gl/2eE2FY

วันที่เผยแพร่ : 17-11-2017 09:52:34


แจ้งปรับปรุงแก้ไข นายพิสุทธิ์ ศรีอินทร์จันทร์

https://goo.gl/4dQTdb

วันที่เผยแพร่ : 16-11-2017 15:29:02


แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนกรรมการฯ(นิติกร กง.ประเมิน)

https://goo.gl/UJub5L

วันที่เผยแพร่ : 14-11-2017 11:06:14


โครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

https://goo.gl/jL74KQ

วันที่เผยแพร่ : 13-11-2017 15:43:54


แจ้งส่งคืน นายโภคิน ศักรินทร์กุล

https://goo.gl/NVcouX

วันที่เผยแพร่ : 13-11-2017 14:55:43


หารือวุฒิ

https://goo.gl/aBJjdG

วันที่เผยแพร่ : 13-11-2017 14:26:19


แจ้งแก้ไข ช่อวาสน์ บัณฑุพาณิชย์

https://goo.gl/WG2GVt

วันที่เผยแพร่ : 13-11-2017 09:16:18


แบบฟอร์มเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ

https://goo.gl/RcVHnN

วันที่เผยแพร่ : 11-11-2017 09:06:39


นายศีล เทพบุตร์

https://goo.gl/qpSbLo

วันที่เผยแพร่ : 10-11-2017 15:07:41


แจ้งแก้ไข นางสาวสมสุดา ยาอินทร์

https://goo.gl/dr1Hg7

วันที่เผยแพร่ : 10-11-2017 09:48:14


รายละเอียด ตน นวก (ส่งเสริมพัฒนา) กส 1529-1530

https://goo.gl/3QgMGm

วันที่เผยแพร่ : 10-11-2017 09:33:07


รายละเอียด ตน นวก (ด้านบริการทางวิชการ) กส 1539-60 24-ตค-60

https://goo.gl/HA7Ho1

วันที่เผยแพร่ : 10-11-2017 09:21:08


แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เบื้องต้น)

https://goo.gl/Jb1XsV

วันที่เผยแพร่ : 10-11-2017 09:07:55


ทุนอินเดีย

https://goo.gl/vhMoHH

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2017 17:15:25


แจ้งแก้ไขตามมติก.พ. (ด่วนที่สุด)

https://goo.gl/FAJNR8

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2017 13:52:10


แจ้งผลการประเมินระดับเชี่ยวชาญ

https://goo.gl/BLTrXK

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2017 11:12:20


รายงานการประชุมนวกเงินฯ

https://goo.gl/t6ctaf

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2017 10:13:00


สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข

https://goo.gl/LnkD5B

วันที่เผยแพร่ : 09-11-2017 09:11:39


แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

https://goo.gl/J9Fw5X

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2017 16:54:16


รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Infographic 22-24พ.ย.60

https://goo.gl/b5qq4p

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2017 14:49:31


แจ้งแก้จารุณี

https://goo.gl/5YSRBk

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2017 12:46:06


แจ้งแก้สุรีรัตน์

https://goo.gl/awb5Hy

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2017 12:45:40


เตรียมความพร้อมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

https://goo.gl/UatrDG

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2017 11:39:58


วาระการประชุมนักจัดการครั้งที่13

https://goo.gl/HyAEpP

วันที่เผยแพร่ : 08-11-2017 10:00:20


นางสิริอร

https://goo.gl/k4197s

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2017 15:47:05


ไพจิตร

https://goo.gl/eDPcep

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2017 15:11:03


จริล

https://goo.gl/eqR5MQ

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2017 14:59:04


สาลี

https://goo.gl/HqWAAh

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2017 14:43:38


รายละเอียดแก้ไขสุมลทา

https://goo.gl/GGGLc5

วันที่เผยแพร่ : 06-11-2017 10:51:23


แจ้งแก้บรรจง ทองงอก

https://goo.gl/eZhESm

วันที่เผยแพร่ : 03-11-2017 16:22:22


แจ้งแก้อำไพ ตันสกุล

https://goo.gl/3j5sra

วันที่เผยแพร่ : 03-11-2017 15:27:26


แจ้งแก้คมกริช

https://goo.gl/6ZNL1T

วันที่เผยแพร่ : 03-11-2017 13:44:06


แจ้งแก้ไขสุมลทา ธรรมวิศาล

https://goo.gl/ERZKBi

วันที่เผยแพร่ : 03-11-2017 13:42:52


แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน 4 ราย

https://goo.gl/obcJ69

วันที่เผยแพร่ : 02-11-2017 15:14:50


คำสั่งแต่งตั้ง

https://goo.gl/Y9sVkD

วันที่เผยแพร่ : 01-11-2017 14:43:59


แจ้งแก้สุมลทา

https://goo.gl/wNpF8s

วันที่เผยแพร่ : 01-11-2017 14:33:25


แจ้งแก้ไข ก.พ. นายนิพัทธ์ สมศิริ

https://goo.gl/hjF4ue

วันที่เผยแพร่ : 01-11-2017 11:43:56


แจ้งแก้ไข ก.พ. นางจุรีรัตน์ ทะนงศักดิ์สกุล

https://goo.gl/a4DyYZ

วันที่เผยแพร่ : 01-11-2017 11:25:08


นายครรชิต เมาะราษี

https://goo.gl/EKQGYZ

วันที่เผยแพร่ : 01-11-2017 10:08:59


แจ้งแก้ไข นายนิคม เสือดาว

https://goo.gl/YWXG3t

วันที่เผยแพร่ : 01-11-2017 09:36:17


นางสาวสุปราณี ตั้งสกุลเสริมศรี

https://goo.gl/M2GTBH

วันที่เผยแพร่ : 01-11-2017 09:20:23


ตั้งชื่อ

https://goo.gl/ZYu8BH

วันที่เผยแพร่ : 31-10-2017 16:16:45


แจ้งแก้ไขระดับเชี่ยวชาญ

https://goo.gl/e1apQc

วันที่เผยแพร่ : 31-10-2017 10:41:37


แจ้งส่งประเมิน นางดวงหทัย พงษ์พนัศ

https://goo.gl/R3FL8Y

วันที่เผยแพร่ : 31-10-2017 09:00:54


ส่งประเมิน น.ส.สุวรรณี สุรัตโสภณ

https://goo.gl/BiHRAe

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2017 15:44:01


ปรับปรุงตำแหน่ง126588

https://goo.gl/F2S8NS

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2017 14:22:26


แจ้งแก้ไขผลงานประเมินระดับเชี่ยวชาญ

https://goo.gl/wvQUNH

วันที่เผยแพร่ : 30-10-2017 10:32:28


วาระการประชุมนักทรัพย์

https://goo.gl/CpFboF

วันที่เผยแพร่ : 28-10-2017 12:19:49


วาระการประชุมนักจัดการ

https://goo.gl/Z8RWHx

วันที่เผยแพร่ : 28-10-2017 12:18:10


สุวัฒนา แก้วกัลยา

https://goo.gl/y9iYkx

วันที่เผยแพร่ : 25-10-2017 14:58:36


การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1 - 2

https://goo.gl/P3cWt5

วันที่เผยแพร่ : 25-10-2017 14:07:33


นายจำนงค์ ปานทิม

https://goo.gl/P7ZBZt

วันที่เผยแพร่ : 25-10-2017 11:56:42


แจ้งแก้ไข นายพิเชษฐ์ ชัยประทุม

https://goo.gl/jzPrre

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2017 14:27:44


แจ้งแก้ไข นางสาวพรปวีณ์ คำหลวง

https://goo.gl/rtnrUK

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2017 14:27:18


แจ้งแก้ไข นายฐณวรรธน์ ฉิมบรรเทิง

https://goo.gl/A2iomY

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2017 14:26:49


แจ้งแก้ไข นางจีรนันท์ บุญอิ่ม

https://goo.gl/Gk6pt5

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2017 14:26:11


แจ้งแก้ไข นางยุพิน จันดา

https://goo.gl/1AKRP5

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2017 14:25:38


แจ้งแก้ไข นางสาวจุฑามาศ ภูนีรับ

https://goo.gl/4NkH66

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2017 14:25:04


แจ้งแก้ไข นางนันทนัช ขุนทวี

https://goo.gl/SQLHEE

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2017 14:23:57


แจ้งแก้ไข นางอาภรณ์ โชติเมืองปัก

https://goo.gl/6tokyU

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2017 14:23:28


แจ้งแก้ไข นางสาวเปรมวดี จิตสุขุมมงคล

https://goo.gl/VntbU2

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2017 14:22:47


นางสาวชุตินธร จังสถิตย์กุล

https://goo.gl/oxpwH1

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2017 10:11:57


นายสว่าง ชัยโส

https://goo.gl/xpCKpF

วันที่เผยแพร่ : 24-10-2017 10:04:39


แจ้งแก้ไข นางสุวัฒนา แก้วกัลยา

https://goo.gl/eCwekY

วันที่เผยแพร่ : 20-10-2017 16:08:22


แบบฟอร์มขอส่งแฟ็กซ์

https://goo.gl/Fn3Uws

วันที่เผยแพร่ : 20-10-2017 16:00:57


ทดลอง

https://goo.gl/kQBQod

วันที่เผยแพร่ : 20-10-2017 15:38:23


แจ้งปรับปรุงแก้ไข นางสิริพร การุณนราพร

https://goo.gl/gxBZPR

วันที่เผยแพร่ : 20-10-2017 15:08:49


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

https://goo.gl/vxReKR

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2017 10:51:15


คำวินิจฉัยร้องทุกข์

https://goo.gl/2qiXB6

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2017 10:37:16


บัญชีรายละเอียดปรับปรุงตำแหน่งเภสัชกร 135331

https://goo.gl/9zGoso

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2017 09:12:12


บัญชีรายละเอียดปรับปรุงตำแหน่งทันตแพทย์ 148633

https://goo.gl/kXs8NH

วันที่เผยแพร่ : 18-10-2017 09:10:39


มติ ก.พ. นายวุฒิดนัย ประสงค์ธรรม

https://goo.gl/xdTEcr

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2017 13:15:33


มติ ก.พ. นางสุกัญญา วิริยโกศล

https://goo.gl/bS47Q4

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2017 13:14:09


มติ ก.พ. นางนันทิยา สุวรรณรัตน์

https://goo.gl/rAzmxg

วันที่เผยแพร่ : 17-10-2017 10:28:21


แผนยุทธศาสตร์และคำรับรองฯ

https://goo.gl/7B3qoN

วันที่เผยแพร่ : 16-10-2017 13:58:20


แจ้งปรับลดระดับตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

https://goo.gl/yrHHv4

วันที่เผยแพร่ : 16-10-2017 11:19:52


รายละเอียดผลงานที่เสนอให้ประเมิน ตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)

https://goo.gl/XChyDM

วันที่เผยแพร่ : 12-10-2017 17:00:33


มติ ก.พ. นางอรนุช มกราภิรมย์

https://goo.gl/XTVyxz

วันที่เผยแพร่ : 12-10-2017 16:53:57


มติ ก.พ. นายกิตติ กรรภิรมย์

https://goo.gl/NH8mnm

วันที่เผยแพร่ : 12-10-2017 15:57:08


มติ ก.พ. นางสาวยุวดี เทียมสุวรรณ

https://goo.gl/kb4G2y

วันที่เผยแพร่ : 12-10-2017 15:38:52


มติ ก.พ. นางเพียงใจ นวนหนู

https://goo.gl/ruLmnB

วันที่เผยแพร่ : 12-10-2017 13:15:18


คู่มือการบันทึกภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ในระบบ HROPS

https://goo.gl/9wCaGN

วันที่เผยแพร่ : 12-10-2017 09:46:03


มติ ก.พ. พยาบาลเชี่ยวชาญไม่ผ่านการประเมิน

https://goo.gl/Rd7ZuE

วันที่เผยแพร่ : 11-10-2017 09:31:06


แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561

https://goo.gl/xJSbi7

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2017 15:48:02


หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการผู้ทาหน้าที่รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

https://goo.gl/7Bfe4K

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2017 15:32:13


รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบส่งผลงานประเมินระดับเชี่ยวชาญของกรมต่างๆ

https://goo.gl/aw6rzA

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2017 11:47:18


คณะกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

https://goo.gl/ZTPUxD

วันที่เผยแพร่ : 10-10-2017 08:43:01


รายละเอียดผลงาน (ทันตฯและเภสัชฯ)

https://goo.gl/SnBMUy

วันที่เผยแพร่ : 09-10-2017 09:31:06


ทะเบียนรถเพื่อทำสติ๊กเกอร์เข้า-ออก (ด่วนที่สุด)

https://goo.gl/sFVMJi

วันที่เผยแพร่ : 06-10-2017 15:25:52


แบบฟอร์มการจัดทำแผบงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

https://goo.gl/bZ2hr2

วันที่เผยแพร่ : 05-10-2017 14:46:54


แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ 2561

https://goo.gl/EkQKJA

วันที่เผยแพร่ : 05-10-2017 09:18:44


รายละเอียดผลงาน (นพ.ชชและทว.)

https://goo.gl/CkmJ7L

วันที่เผยแพร่ : 04-10-2017 14:33:15


ตารางคำนวณงบประมาณสำหรับการพัฒนาทักษะดิจิทัล ปีงบประมาณ 2562

https://goo.gl/AcmoAd

วันที่เผยแพร่ : 29-09-2017 10:06:32


รายละเอียดผลงาน (นวก.สธ.ชช.)

https://goo.gl/fNRwHK

วันที่เผยแพร่ : 29-09-2017 09:23:09


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน จำนวน 10 ราย (ด่วนที่สุด)

https://goo.gl/wviD2n

วันที่เผยแพร่ : 28-09-2017 15:11:36


แบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เบื้องต้น)

https://goo.gl/uyvmUi

วันที่เผยแพร่ : 28-09-2017 13:39:45


รายละเอียดผลงานที่เสนอให้ประเมิน (ระดับทรงคุณวุฒิ)

https://goo.gl/gDnvUG

วันที่เผยแพร่ : 28-09-2017 10:47:57


รายละเอียดผลงานที่เสนอให้ประเมิน (พยาบาลวิชาชีพ)

https://goo.gl/Vxv2cN

วันที่เผยแพร่ : 27-09-2017 13:46:36


การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ / พนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำ เพื่อเลื่อนเงินเดือน 1 ต.ค.60

https://goo.gl/xkqs4n

วันที่เผยแพร่ : 26-09-2017 09:23:47


การแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

https://goo.gl/PtpxXH

วันที่เผยแพร่ : 21-09-2017 17:16:40


เอกสารบรรยาย "การจัดทำงบประมาณรายจ่าย"

https://goo.gl/L4RAjx

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2017 11:57:25


เอกสารบรรยาย "แนวทางการทำงบประมาณ ปีฯ 2562"

https://goo.gl/y9eh9R

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2017 11:57:05


เอกสารบรรยาย "กลยุทธ์การขับเคลื่อนความสุขคนทำงานและองค์กรแห่งความสุข"

https://goo.gl/rQtLci

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2017 11:54:13


เอกสารบรรยาย "กลยุทธ์การสร้างบุคลากรและองค์กรแห่งความสุข"

https://goo.gl/7zQx14

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2017 11:53:30


เอกสารบรรยายการอบรม "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

https://goo.gl/1HPNJp

วันที่เผยแพร่ : 18-09-2017 11:52:12


ประกาศรับสมัครคัดเลือก ผอ วพบ และใบสมัคร

https://goo.gl/DS3vb5

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2017 17:29:58


ใบขอย้าย ผอ วพบ

https://goo.gl/e3mVEq

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2017 16:56:39


คู่มือการใช้งานเว็บไซด์ทำ QR-code

https://goo.gl/oTaM8M

วันที่เผยแพร่ : 05-09-2017 13:30:25


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

https://goo.gl/wpxYY3

วันที่เผยแพร่ : 04-09-2017 10:16:04


แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล

https://goo.gl/mXcUcy

วันที่เผยแพร่ : 31-08-2017 17:00:37


การเลื่อนเงินเดือนและการได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

https://goo.gl/yv7aJt

วันที่เผยแพร่ : 31-08-2017 15:11:32


แบบฟอร์มวงเงินตามร่างคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

https://goo.gl/3n4q21

วันที่เผยแพร่ : 30-08-2017 15:46:12


ขอรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม 12-14 ก.ย. 60 (ด่วนที่สุด)

https://goo.gl/HmvSUi

วันที่เผยแพร่ : 22-08-2017 12:18:23


คำของบประมาณ ปี2561

https://goo.gl/5ynd4p

วันที่เผยแพร่ : 21-08-2017 14:29:08


คำของบประมาณ ปี2561

https://goo.gl/nH5iem

วันที่เผยแพร่ : 21-08-2017 13:53:34


ฟอร์มคะแนน ลูกจ้างประจำ (ด่วนที่สุด)

https://goo.gl/ZLWn2U

วันที่เผยแพร่ : 15-08-2017 09:18:23


ฟอร์มคะแนน พนักงานราชการ (ด่วนที่สุด)

https://goo.gl/4XhDJK

วันที่เผยแพร่ : 15-08-2017 09:17:53


แบบฟอร์มคะแนน ข้าราชการ (ด่วนที่สุด)

https://goo.gl/mb457C

วันที่เผยแพร่ : 15-08-2017 09:17:07


หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 2288 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

https://goo.gl/nXSJNh

วันที่เผยแพร่ : 10-08-2017 16:32:31


แบบฟอร์มงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

https://goo.gl/onPBJJ

วันที่เผยแพร่ : 07-08-2017 15:21:48


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก (ด่วนที่สุด)

https://goo.gl/JyQb2b

วันที่เผยแพร่ : 03-08-2017 14:32:50


แบบฟอร์มลูกจ้างเวียนกอง

https://goo.gl/h8xL7P

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2017 11:39:01


พนักงานราชการ (ด่วนที่สุด)

https://goo.gl/buP7Aj

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2017 11:38:28


ลูกจ้าง (ด่วนที่สุด)

https://goo.gl/1mzDeP

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2017 11:37:49


ข้าราชการ (ด่วนที่สุด)

https://goo.gl/d5Vrvp

วันที่เผยแพร่ : 24-07-2017 11:37:00


ที่ สธ 0205.01/17485 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 (ด่วน)

https://goo.gl/PPJbf1

วันที่เผยแพร่ : 20-07-2017 09:41:52


คู่มือวิธีการนำ QR Code ไปใส่ใน PDF

https://goo.gl/Vbr5bw

วันที่เผยแพร่ : 19-07-2017 17:28:22


Load More

Back to top