ย้ายออนไลน์

>> หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.06/ว 536 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 
>> เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการย้าย และการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ กรณีข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์) 

>> หนังสือแจ้งเวียนการย้ายและการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์) 

1

คำชี้แจง
1. เรื่องย้ายและปฏิบัติราชการ ที่จังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ไม่ต้องส่งเอกสารมาให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้บันทึกข้อมูลผ่านระบบการย้ายออนไลน์ทั้งหมด
2. เรื่องย้ายและปฏิบัติราชการที่ส่งเอกสารมาให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก่อนแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการต่อไป
3. กรณีการย้ายให้ตรงกับส่วนราชการที่ปฏิบัติงานจริงและการปฏิบัติราชการต่อ ให้ส่งเอกสารไปให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ

1