คณะทำงานบูรณาการเขตสุขภาพของกอง บ.ค.

Font Awesome Icons

  แนวทาง คู่มือ แบบฟอร์ม

  คำสั่งคณะทำงานบูรณาการเขตสุขภาพ

  ข่าวคณะทำงานทั้งหมด

Copyright © 2018 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

0 2590 1344, 091 886 4662 | hrmd.strategy@gmail.com