การจัดสรรแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ผู้ทำสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข

1. ประชาสัมพันธ์การจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข

.

2. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข

3. ติดต่อสอบถาม   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1453

หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาบุคคล : คุณฉวีวรรณ ลำเภา หัวหน้างานคัดเลือกข้าราชการและทุนรัฐบาล : คุณวิรัชดา สมุทรศรี
ผู้รับผิดชอบสายงาน สายงานแพทย์ : คุณสุปรียา/คุณศิริพร  | สายงานทันตแพทย์ : คุณจริยา | สายงานเภสัชกร : คุณจารุวรรณ | หนังสือส่งตัว/แพทย์ ม.เอกชน : คุณรตี/คุณพันธทิชา
งานคัดเลือกข้าราชการและทุนรัฐบาล กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ