การจัดสรรแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ประจำปี พ.ศ. 2560


วันที่
เนื้อหาประกาศ
3 มีนาคม 2560
3 มีนาคม 2560
สายงานแพทย์
  1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของแพทย์
  2. หนังสือมอบอำนาจ
  สายงานทันตแพทย์
  1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของทันตแพทย์
  2. หนังสือมอบอำนาจ
  สายงานเภสัชกร
  1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของเภสัชกร
  2. หนังสือมอบอำนาจ
14 มีนาคม 2560

การจัดสรรพื้นที่สำหรับแพทย์นอกสังกัด เข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2560
ดังนั้น จึงขอเชิญแพทย์นอกสังกัด เข้าประชุมเพื่อคัดเลือกสถานที่ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ (กรณีเกินโควตา)
ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ดาวน์โหลด : 
1. รายชื่อแพทย์ฯ

2. หนังสือมอบอำนาจฯ(กรณีที่ไม่สามารถมาจับสลากเลือกพื้นที่ด้วยตัวเองได้)

หมายเหตุ : สำหรับแพทย์ที่ไม่ได้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ อีกครั้งหนึ่ง ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560

14 มีนาคม 2560

แผนการดําเนินการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ 
จากผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน (ม.รังสิต/ม.ต่างประเทศ) ประจําปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลด : แผนการดำเนินการฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-590145321 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกที่กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด : รายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึก ประจำปี 2560 

หมายเหตุ : แพทย์นอกสังกัดฝากฝึกรับหนังสือส่งตัววันที่ 2 พฤษภาคม 2560 
การรับหนังสือส่งตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-5901453

22 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาที่เลือกต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
และแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนที่เลือกปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด รายชื่อ : 
1. รายชื่อนักศึกษาแพทยศาสตร์
2. รายชื่อนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์

3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ข้อมูลวันที่ 5 พ.ค. 2560 3

24 เมษายน 2560

กำหนดการอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด

26 เมษายน 2560

รับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
จากผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชน (ม.รังสิต/ม.ต่างประเทศ) ประจําปีงบประมาณ 2560

ดาวน์โหลด : 
1. ประกาศรับสมัครฯ 
2. ใบสมัครฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 02-5901453

11 พฤษภาคม 2560


ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2560

81. สายงานแพทย์
1.1. บัญชีการกระจายโควตารายเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 12

1.2. สรุปโควตาแพทย์จับสลากเลือกพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2560 15

72. สายงานทันตแพทย์ 14

63. สายงานเภสัชกร 13

หมายเหตุ : 2

1. นักศึกษาแพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบหลังวันที่ 18 พ.ค. 2560 (จบช้า)
ไม่ต้องมารับหนังสือส่งตัว (แพทย์โครงการฯ) และจับสลากเลือกพื้นที่ ในวันที่ที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 
เมื่อสำเร็จการศึกษาให้มารายงานตัวที่กระทรวงสาธารณสุข

2. วันที่ไปรายงานตัวที่ส่วนราชการ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ให้เตรียมเอกสารไปรายงานตัว ดังนี้
1. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือสำเนาปริญญาบัตรที่ใช้ในการบรรจุเข้ารับราชการ / สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
2. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ถ้ามี)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

12 พฤษภาคม 2560

5 ประกาศรายชื่อเภสัชกร ผู้ทำสัญญาที่เลือกต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และที่มีสิทธิจับสลากเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560

12 รายชื่อเภสัชกรฯ

11รายชื่อเภสัชกรฯ เพิ่มเติม (วันที่ 16 พค 2560) 1

12 พฤษภาคม 2560

4 แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 10 ว 1177 / 27 เมษายน 2560

9 ว 1295 / 9 พฤษภาคม 2560 *กรณีแพทย์ที่ต้องไปปฏิบัติงานเพิ่มพูน ทักษะนอกพื้นที่จังหวัดที่ได้รับจัดสรร (ข้ามจังหวัด)

   
   

 

 กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบ ข้อกำหนด กรุณาติดต่อกลุ่มบริหารงานบุคคล

การขอผ่อนผันทหาร คุณณัฐิณี ปั้นแตง โทร. 02-5901423
การจัดสรร

คุณวิรัชดา สมุทรศรี (สายงานแพทย์) 
คุณจริยา แย้มเลม็ด (สายงานทันตแพทย์) 
คุณจารุวรรณ รัตนโพธิ์ (สายงานเภสัชกร) 
โทร. 02-590-1354 
โทรสาร 02-590-1355

การรับหนังสือส่งตัว/รายงานตัว คุณอัจฉรา ไทยมา โทร. 02-590-1453 
คุณอาภรณ์ พันธ์ชูจิตร์ โทร. 02-5901453