แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล กองบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

>> คำสั่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ 11/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ กองบริหารทรัพยากรบุคคล

>> แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>> หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0212.05/ว 13759 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถึงผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน หัวหน้าศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

>> แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน