หนังสือเวียน ลูกจ้างชั่วคราว

ปี 2562ปี 2561ปี 2554-2560ปี 2554-2555ปี 2545-2553

ที่ สธ 0208.04/ว 1564 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2562 อนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) กรณีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ถึง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1, 4, 7, 9, 11 / สำนักงานสาธาร […]

ที่ สธ 0208.04/ว 1503 ลว. 22 กรกฎาคม 2562 การขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 / ผู […]

ที่ สธ 0208.04/ว 1486 ลว. 18 ก.ค. 2562 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) กรณีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 2562

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงาน […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 1330 ลว. 28 มิ.ย. 2562 กำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) สำหรับนักเรียนทุนที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

ถึง สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1, 2, 3, 5, 8, 9 และ 11, สสจ. […]

หนังสือที่ สธ 0208.04/ว1288 ลว. 25 มิ.ย. 62 มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน

ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 1075 ลว. 31 พ.ค. 62 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว907 ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการจ้าง พกส. และ ลจช.(รายเดือน) พร้อมบันทึกการจ้างในระบบ HROPS

เรียน สำนักงานเขตสุขภาพ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โร […]

0208.04/ว648 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว163 ลว. 28 ม.ค. 62 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเลขที่ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการสำนักง […]

สธ 0208.04/ว500 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง

เรียน ผู้ตรวราชการเขตสุขภาพที่ 7 / ผู้ตรวราชการเขตสุขภา […]

สธ 0208.11/ว 3895 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ

เรื่อง ขอข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน สสจ.,สสอ.,และแหล่งเงินงบประมาณที่จ้าง

แบบฟอร์มการให้ข้อมูล

เอกสารประกอบการประชุม VDO CONFERENCE การคัดเลือกลจช.(รายเดือน) เข้าสู่ พกส. และ การปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาของ พกส.

เอกสารประกอบการประชุม VDO CONFERENCE การคัดเลือกลจช.(รา […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว3643 เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทุกตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ 3 ประเภท คือ พกส. พรก. เเละลจช.

ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั […]

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 หนังสือ ที่ สธ 02.04/ว3440 ลว. 28 ก.ย. 61

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

ว 3401 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ

คำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 30 […]

ซักซ้อมการจ้างงานนักเรียนทุนเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ว 3126 ลว. 8 ส.ค. 61)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงาน […]

สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง/เงินรายได้สถานศึกษา) ที่ประสงค์จะเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 2516 ลว 15 มิ.ย. 61

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ […]

การจัดสรรนักเรียนทุนเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว2135 ลว.31 พฤษภาคม 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 – 12 […]

แนวทางปฏิบัติสำหรับการรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะ (ว2105/30 พฤษภาคม 2561)

ที่ สธ 0208.03/ว 2105 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แ […]

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.4/ส1748 ลว. 9 พฤษภาคม 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงาน […]

ุคู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

เรื่อง ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว242)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครคัดเลือกบ […]

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 3 รายการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 3 รายการ จ้างเหม […]

สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับส […]