หนังสือเวียน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ปี 2562ปี 2561ปี 2560ปี 2559ปี 2558ปี 2557ปี 2556

ที่ สธ 0208.04/ว 706 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอให้ดำเนินการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เรียน อธิบดีทุกกรม/อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้ตรวจร […]

สธ 0208.04/2122 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เอกส […]

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว2321 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) กรณีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2562

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการสำนักเ […]

ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04 / ว 679 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 1

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1

ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04 / ว 679 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 2

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2

ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04 / ว 679 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 3

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3

ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04 / ว 679 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 4

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4

ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04 / ว 679 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 8

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8

ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04 / ว 679 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 9

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9

ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04 / ว 679 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 10

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10

ที่ สธ 0208.04/ว 2283 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ถึง กรม/สำนักงานเขตสุขภาพ/สถาบันพระบรมราชชนก/สำนักงานสา […]

ที่ สธ.0208.04/ว 2279 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2559 และแจ้งปรับการให้บริการด้านงานทะเบียนสมาชิก

เรียน อธิบดีทุกกรม/อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้ตรวจร […]

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว599 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่อง การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้ตรวจร […]

ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04/ว 1928 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562การเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้ตรวจร […]

หนังสือสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04/1562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 12

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เอก […]

หนังสือสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04/1561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 11

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เอก […]

หนังสือสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04/1560 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 7

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เอกส […]

หนังสือสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04/1558 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 5

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เอกส […]

หนังสือสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04/1559 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 6

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 เอกส […]

หนังสือสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04/1557 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 1

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เอกส […]

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว1902 ลว.30 ส.ค.2562 เรื่อง ตรวจสอบนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 2560-2561 าธารณสุข วุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิตและปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

เรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพย […]

ที่ สธ 0208.04/ว 1564 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2562 อนุมัติกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง) กรณีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ถึง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1, 4, 7, 9, 11 / สำนักงานสาธาร […]

ที่ สธ 0208.04/ว 1503 ลว. 22 กรกฎาคม 2562 การขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 / ผู […]

ที่ สธ 0208.04/ว 1486 ลว. 18 ก.ค. 2562 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) กรณีนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 2562

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงาน […]

ที่ สธ 0208.04/ว1358 ลว. 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7/ ผู้ […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 1330 ลว. 28 มิ.ย. 2562 กำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) สำหรับนักเรียนทุนที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

ถึง สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1, 2, 3, 5, 8, 9 และ 11, สสจ. […]

ที่ สธ 0208.04/ว 383 ลว.25 มิ.ย.62 เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรียน อธิบดีทุกกรม / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข /นาย […]

หนังสือที่ สธ 0208.04/ว1288 ลว. 25 มิ.ย. 62 มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน

ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั […]

ที่ สธ 0208.047/ว 1074 ลว.31 พ.ค. 62 เรื่อง สำรวจข้อมูลลาศึกษาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการ […]

ที่ สธ0208.04/ว1004 ขอให้หน่วยงานดำเนินการบันทึกข้อมูลตำแหน่งหน่วยงานและหน่วยงานภายในของตำแหน่งที่จ้างในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

เรียน สำนักเขตสุขภาพ / สำนักงานเขตสุขภาพ / สำนักงานสาธา […]

(คู่มือ) ที่ สธ.02058.04/ว996 เรื่อง ขอให้หน่วยงานดำเนินการบันทึกข้อมูลตำแหน่ง หน่วยงาน และหน่วยงานภายในที่จะจ้างในระบบ HROPS เพื่อกำหนดตำแหน่งนักเรียนทุน

เรียน สำนักงานเขตสุขภาพ/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยา […]

ที่ สธ0208.04/ว291 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำน […]

ติดตามผลการดำเนินการจัดสรรกรอบการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง

สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานฯ ได้ที่นี้

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว907 ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการจ้าง พกส. และ ลจช.(รายเดือน) พร้อมบันทึกการจ้างในระบบ HROPS

เรียน สำนักงานเขตสุขภาพ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โร […]

ที่ สธ 0208.04/823 ลงวันที่ 8 พ.ค.2562 เรื่องการพิจารณาเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9

ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2561

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

0208.04/ว648 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ ว655 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

หนังสือ ที่ 0208.04/ว388 ลว.26 กุมภาพันธ์ 2562 การจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว (่รายเดือน)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ / นายแพทย์สาธารณสุขจ […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว163 ลว. 28 ม.ค. 62 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเลขที่ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการสำนักง […]

ที่ สธ 0208.04/ว 706 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอให้ดำเนินการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เรียน อธิบดีทุกกรม/อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้ตรวจร […]

ที่ สธ 0208.04/ว 2283 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ถึง กรม/สำนักงานเขตสุขภาพ/สถาบันพระบรมราชชนก/สำนักงานสา […]

ที่ สธ.0208.04/ว 2279 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2559 และแจ้งปรับการให้บริการด้านงานทะเบียนสมาชิก

เรียน อธิบดีทุกกรม/อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้ตรวจร […]

ที่ สธ 0208.04/2277 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรื่อง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ที่ประเมินเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีมีเหตุพิเศษ ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน สำนักงานเขตสุขภาพเขต 1-12 เอกสารแนบ บัญชีรายละเอี […]

หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว599 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่อง การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้ตรวจร […]

หนังสือสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04/1562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 12

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เอก […]

หนังสือสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04/1561 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 11

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เอก […]

หนังสือสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04/1560 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 7

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เอกส […]

หนังสือสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ 0208.04/1558 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) เขตสุขภาพที่ 5

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เอกส […]

สธ 0208.04/ว500 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง

เรียน ผู้ตรวราชการเขตสุขภาพที่ 7 / ผู้ตรวราชการเขตสุขภา […]

ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2561

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว163 ลว. 28 ม.ค. 62 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเลขที่ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการสำนักง […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 3994 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีมีเหตุพิเศษ

เรียน ผู้ตรวจราชการกระรทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการสำนัก […]

ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(รับย้าย) ที่ สธ 0208.04/ว3936 ลว. 21 ธ.ค. 61

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม / นายแพทย์สาธาร […]

คำชี้แจงขอแก้ไขเอกสารหมายเลข 10 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว 744 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สธ 0208.11/ว 3895 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ

คำชี้แจง ขอแก้ไขแนวทางดำเนินการเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว 744 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน สสจ.,สสอ.,และแหล่งเงินงบประมาณที่จ้าง

แบบฟอร์มการให้ข้อมูล

ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(เพื่อรับย้าย) สธ 0208.04/33525 ลว.13 ธันวาคม 2561

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 784 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีพิเศษ และการปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยา อายุงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำน […]

เอกสารประกอบการประชุม VDO CONFERENCE การคัดเลือกลจช.(รายเดือน) เข้าสู่ พกส. และ การปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาของ พกส.

เอกสารประกอบการประชุม VDO CONFERENCE การคัดเลือกลจช.(รา […]

ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(รับย้าย) ที่ สธ 0208.04/ว3821 ลว. 6 ธ.ค. 61

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน/นายแพทย์สาธารณสุขจั […]

ด่วนที่สุด หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 744 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำน […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว3670 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร / นายแพทย์สาธารณ […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว3643 เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทุกตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ 3 ประเภท คือ พกส. พรก. เเละลจช.

ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 712 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำ […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว710 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามข้อ 25 (6) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เรียน อธิบดีทุกกรม/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อ […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว690 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สำรวจนักเรียนทุนเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 – 12/ […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว3629 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เพื่อรับย้าย)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็ […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็ […]

ที่ สธ 0208.04/ ว3543 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม/เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/ผู้ […]

เรื่อง สำรวจข้อมูลสถิติ กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว642 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำ […]

ว 3419 หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารงานบุคคลหลังการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

เรื่อง    หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารงานบุคคลหลังการจัดตำแ […]

สธ 0208.04/ว 3204 ลว. 17 สิงหาคม 2561 การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

คำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 30 […]

ซักซ้อมการจ้างงานนักเรียนทุนเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ว 3126 ลว. 8 ส.ค. 61)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงาน […]

ด่วนที่สุด การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สธ 0208.04/ว455 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำ […]

ด่วนที่สุด!! แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2559 แบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุนและวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม (สธ 0208.04/ว 440 ลว.18 ก.ค.61)

เรียน อธิบดีทุกกรม / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / ผู […]

รายชื่อผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว2604 ลว 20 มิถุนายน 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/CHRO เขตสุขภาพที่ 1 […]

เรื่อง การสมัครสมาชิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธาณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ว361 ลว 15 มิถุนายน 2561

เรียน อธิบดีทุกกรม / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / นา […]

ด่วนที่สุด!!! ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

ด่วนมาก ที่ สธ 0208.11/ว 419 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เ […]

การจัดสรรนักเรียนทุนเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว2135 ลว.31 พฤษภาคม 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 – 12 […]

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.4/ส1748 ลว. 9 พฤษภาคม 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงาน […]

ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว1468 ลว.26 เมษายน 2561

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานเเละคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 (ฉบับที่3) พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว 234 ลว […]

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธา […]

ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว 837 ลว […]

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เก […]

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

(ว 3772 /28 ธันวาคม 2560 )ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

ว 3756 / 27 ธันวาคม 2560 ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

( ว 3696 / 21 ธันวาคม 2560 ) ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง และขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง แล […]

ว 3598 / 13 ธันวาคม 2560 ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

อนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามมติคณะรัฐมนตรี

อนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขลาอุปสมบทถวายเป็นพระราช […]