การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การวางแผนกำลังคน

การสรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากร

การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน

การพัฒนาบุคลากร

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร