ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2559)

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ)
(ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2559)

เอกสารแนบ