กลุ่มงานเงินเดือนและตรวจสอบประเมินผลกำลังคน

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 741 ลงวันที่ 17 เม.ย.2562 เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 741 ลงวันที่ 17 เม.ย.2562 เ […]

รับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย

ถึง กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมกา […]

การอนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.09/ว 35 […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

ด่วนที่สุด !!! หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ […]

การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษ […]

การอนุมัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0 […]