กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติราชการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 (9 เดือน) กรณีการประเมินผลสำเร็จของงานเป็นรายปี

สธ 0208.11/ว 2602 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง การป […]

แนวทางพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

แนวทางพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกั […]

ด่วนที่สุด!!! ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

ด่วนมาก ที่ สธ 0208.11/ว 419 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เ […]

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการฯ

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 822 ลว.15 มี.ค.2561 เรื่อง  […]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพิ่มเติมเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) (ที่ สธ 0208.11/ว128 ลว.15 ก.พ.2561)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดหลักเกณฑ […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตสุขภาพ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ที่ สธ 0208.11/ว126 ลว.15 ก.พ.2561)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดื […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ การประเมินผลการปฏิบัติราชการกับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว99 ลว.7 ก.พ.2561)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงิน […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ที่ สธ 0208.11/ว75 ลว.31 ม.ค.2561)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงิน […]

แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพิ่มเติมฯ

แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกร […]

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเว […]