กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร

คำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ)

This content is restricted to site members. If you are […]

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ)

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผ […]

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 ตำแหน่ง

ถึง     กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข           สำนักงานค […]

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ (ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)

This content is restricted to site members. If you are […]

แต่งตั้งข้าราชการ (ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนว […]

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1408/2561             เรื่อง […]

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน         อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุขและเลขาธ […]

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง      กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข           สำนักงาน […]

ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (ประเภทบริหาร ระดับสูง)

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ ผู […]

ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้รักษาการในตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข […]

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

  เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2561)

          ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ […]

ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ […]

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ สอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ (ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (ผู้อำนวยการ) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับสมัครคั […]

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข […]

ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้รักษาการในตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ […]

รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง สังกัดสถาบันพระบรมราชช […]

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการห […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจ […]

ขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สธ 0208.10/ว2903 ลว. 12 ก.ค. 2561)

          ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประ […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ (การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัค […]

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเล […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหาร […]

แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง […]

ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ […]

รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง […]

หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู […]

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู […]

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด   สำนักงานปลัด […]

ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

  เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด            ด […]

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเล […]

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 17 อัตรา

    กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้ […]

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ประเภทอำนวยการ จำนวน 3 อัตรา

 สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนัก […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหาร […]

[ด่วนที่สุด] แต่งตั้งข้าราชการ

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด   ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มี […]

[ด่วนที่สุด] แต่งตั้งข้าราชการ

เรียน รองปลัดระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสา […]

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล

โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี มี […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ เรื่อง  กำหนดวัน เวลา แ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง […]

ด่วนที่สุด “การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

ด่วนที่สุด “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง : ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์)) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุ […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

          ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ […]

ด่วนที่สุด “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

ด่วนที่สุด “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

ประกาศฯ กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข/สำนักคณะกรรมการอาหารแ […]

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสั […]

ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้รักษาการในตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้า […]

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ […]

ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น) จำนวน 7 ราย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด             ด้ […]

ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น) จำนวน 7 ราย

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน          อธิบดีกรม […]

ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ […]