วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ (Identity)

HR-SPIRIT

  • HR (Human Resource Management) :การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • S (Skill) :มุ่งมั่น ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี
  • P (Professional):สั่งสมความรู้ ความเชี่ยวชาญของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  • I (Integrity):ดำรงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย คุณธรรมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
  • R (Responsibility):เอาใจใส่ ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
  • I (Innovation):สร้างนวัตกรรม ผลงานหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • T(Teamwork):มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม และยอมรับผลสำเร็จของทีม
  • " ประกาศนโยบายคุณธรรม กอง บค."