การจัดสรรแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ประจำปี พ.ศ. 2562

การจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่

เนื้อหาประชาสัมพันธ์

6 มีนาคม 2562

สายงานแพทย์

 20 มีนาคม 2562  1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของแพทย์ เฉพาะแพทย์ทั่วไป (จับสลาก)
 2. หนังสือมอบอำนาจ

สายงานทันตแพทย์

  25 มีนาคม 2562  1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของทันตแพทย์
 2. หนังสือมอบอำนาจ

สายงานเภสัชกร

 25 มีนาคม 2562  1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของเภสัชกร
 2. หนังสือมอบอำนาจ
17 เมษายน 2562  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ม.เอกชน)
 สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

 19 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาที่เลือกต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1. สายงานแพทย์
2. สายงานทันตแพทย์ 
 19 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกที่เข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(รับหนังสือส่งตัววันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
แพทย์นอกสังกัดฝากฝึกฯ
 29 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
3 พฤษภาคม 2562

กำหนดการอบรมปฐมนิเทศและเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒

1. กำหนดการ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562  (เภสัชกร) 
2. กำหนดการ วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2562 (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)

 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศโควตาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2562

 1. สายงานแพทย์
1.1. บัญชีการกระจายโควตารายเขตสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 12


1.2. สรุปโควตาแพทย์จับสลากเลือกพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2562 

 2. สายงานทันตแพทย์

 3. สายงานเภสัชกร

 8พฤษภาคม 2562  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

 8พฤษภาคม 2562

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเภสัชกรฯ 2562
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเภสัชกรฯ 2562 (เพิ่มเติม)

 9 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ที่เลือกต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ประเภทโครงการทั่วไป
1. โครงการทั่วไป มหาวิทยาลัยรัฐบาล
2. โครงการทั่วไป มหาวิทยาลัยเอกชน / มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข

ติดต่อสอบถาม   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1453

หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาบุคคล : คุณฉวีวรรณ ลำเภา หัวหน้างานคัดเลือกข้าราชการและทุนรัฐบาล : คุณวิรัชดา สมุทรศรี
ผู้รับผิดชอบสายงาน สายงานแพทย์ : คุณสุปรียา/คุณรตี  | สายงานทันตแพทย์ : คุณจริยา | สายงานเภสัชกร : คุณจารุวรรณ | หนังสือส่งตัวฯ /แพทย์ ม.เอกชน : คุณรตี/คุณพันธทิชา/คุณกาญจนา
งานคัดเลือกข้าราชการและทุนรัฐบาล กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ