การจัดสรรแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ประจำปี พ.ศ. 2562

การจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่

เนื้อหาประชาสัมพันธ์

6 มีนาคม 2562

สายงานแพทย์

 20 มีนาคม 2562  1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของแพทย์ เฉพาะแพทย์ทั่วไป (จับสลาก)
 2. หนังสือมอบอำนาจ

สายงานทันตแพทย์

  25 มีนาคม 2562  1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของทันตแพทย์
 2. หนังสือมอบอำนาจ

สายงานเภสัชกร

 25 มีนาคม 2562  1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของเภสัชกร
 2. หนังสือมอบอำนาจ
17 เมษายน 2562  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ (ม.เอกชน)
 สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

 19 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาที่เลือกต้นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1. สายงานแพทย์
2. สายงานทันตแพทย์ 
 19 เมษายน 2562 ประกาศรายชื่อแพทย์นอกสังกัดฝากฝึกที่เข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(รับหนังสือส่งตัววันที่ 1 พฤษภาคม 2562)
แพทย์นอกสังกัดฝากฝึกฯ 

ติดต่อสอบถาม   หมายเลขโทรศัพท์ 0 61406 7335

หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาบุคคล : คุณฉวีวรรณ ลำเภา หัวหน้างานคัดเลือกข้าราชการและทุนรัฐบาล : คุณวิรัชดา สมุทรศรี
ผู้รับผิดชอบสายงาน สายงานแพทย์ : คุณสุปรียา/คุณรตี  | สายงานทันตแพทย์ : คุณจริยา | สายงานเภสัชกร : คุณจารุวรรณ | หนังสือส่งตัวฯ /แพทย์ ม.เอกชน : คุณรตี/คุณพันธทิชา/คุณกาญจนา
งานคัดเลือกข้าราชการและทุนรัฐบาล กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ