การจัดสรรแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ประจำปี พ.ศ. 2562

การจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาปฏิบัติงานชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่

เนื้อหาประชาสัมพันธ์

ปฏิทิน/กำหนดการจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

สายงานแพทย์

 1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของแพทย์ เฉพาะแพทย์ทั่วไป (จับสลาก)
 2. หนังสือมอบอำนาจ

สายงานทันตแพทย์

 1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของทันตแพทย์
 2. หนังสือมอบอำนาจ

สายงานเภสัชกร

 1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนของเภสัชกร
 2. หนังสือมอบอำนาจ 

ติดต่อสอบถาม   หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1453

หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาบุคคล : คุณฉวีวรรณ ลำเภา หัวหน้างานคัดเลือกข้าราชการและทุนรัฐบาล : คุณวิรัชดา สมุทรศรี
ผู้รับผิดชอบสายงาน สายงานแพทย์ : คุณสุปรียา/คุณศิริพร  | สายงานทันตแพทย์ : คุณจริยา | สายงานเภสัชกร : คุณจารุวรรณ | หนังสือส่งตัว/แพทย์ ม.เอกชน : คุณรตี/คุณพันธทิชา
งานคัดเลือกข้าราชการและทุนรัฐบาล กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สป.สธ