ประกาศเรื่อง การย้ายหมุนเวียน สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2561

ว 149 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (หลักเ […]

การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560 (ปรับปรุงฐานข้อมูล)

ว 3942 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ประกาศผลการพิจารณาการย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2561
ประกาศเพิ่มเติม (เฉพาะสายงานแพทย์)

คำชี้แจงขอข้อมูลเพิ่มเติม การย้ายสายงานแพทย์
1. ขอให้จังหวัดที่มีแพทย์ขอย้ายเข้าและอนุมัติรับย้ายแล้ว กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายสายงานแพทย์
2. ขอให้จังหวัดที่มีแพทย์ขอย้ายออกและอนุมัติให้ย้ายแล้ว กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายสายงานแพทย์
และส่งข้อมูลให้กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง ทาง E-mail: moon_m59@hotmail.com เท่านั้น
รอบที่ 1 ส่งภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (ใช้แบบฟอร์ม สำหรับรอบที่ 1)
รอบที่ 2 ส่งภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 (ใช้แบบฟอร์ม สำหรับรอบที่ 2)
ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ประกาศเพิ่มเติม (เฉพาะสายงานทันตแพทย์)
ขอให้จังหวัดที่มีทันตแพทย์ขอย้ายเข้าและอนุมัติรับย้ายแล้ว กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายสายงานทันตแพทย์
และส่งข้อมูลให้กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง ทาง E-mail: kornwika_re@hotmail.com เท่านั้น
รอบที่ 1 ส่งภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (ใช้แบบฟอร์ม สำหรับรอบที่ 1)
รอบที่ 2 ส่งภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 (ใช้แบบฟอร์ม สำหรับรอบที่ 2)
ดาวน์โหลดได้ที่นี่
ประกาศเพิ่มเติม (เฉพาะสายงานเภสัชกร)
ขอให้จังหวัดที่มีเภสัชกรขอย้ายเข้าและอนุมัติรับย้ายแล้ว **แต่เกินกรอบอัตรากำลังที่ สป.กำหนด** กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายสายงานเภสัชกร
และส่งข้อมูลให้กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง ทาง E-mail: bunjuumoph2@gmail.com เท่านั้น
รอบที่ 1 ส่งภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2 ส่งภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

 

 

 

 

 

ติดต่อประสาน


สายงานแพทย์ 02-5901962
สายงานทันตแพทย์ 02-5901450
สายงานเภสัชกร 02-5901456