ประกาศเรื่อง การย้ายหมุนเวียน สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร

แจ้งเพิ่ม แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2562
               ขอความร่วมมือจังหวัดต้นสังกัด แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายหมุนเวียน ประจำปี 2562 (รอบที่ 1 และ 2)
กรอกแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการจัดคำสั่งย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
และส่งให้เจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
ทาง
e-mail ดังนี้
     1. สายงานแพทย์                    e-mail : bunju1_moph@hotmail.com
     2. สายงานทันตแพทย์            e-mail : dental.bunjuu@gmail.com
     3. สายงานเภสัชกร                 e-mail : bunjuumoph2@gmail.com
                                                                                                                                                                                                                                                 แบบสำรวจข้อมูล แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2562        

ประกาศผลการย้ายหมุนเวียน นายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ประจำปี 2562

ประกาศเพิ่มเติมสำหรับการย้ายสายงานแพทย์
  • ขอให้จังหวัดต้นทางที่มีแพทย์ขอย้าย ตรวจสอบและดำเนินการลงข้อมูลในระบบ HROPS ของแพทย์ที่ขอย้ายให้ครบถ้วน เช่น คำสั่งพ้นทดลองงาน วันรายงานตัวกลับจากลาศึกษา วุฒิบัตรหรือวุฒิที่ได้รับเพิ่มเติม เป็นต้น
  • ขอให้จังหวัดต้นทาง และจังหวัดปลายทาง ที่มีแพทย์ย้ายออกและย้ายเข้า กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายสายงานแพทย์ โดยให้ Save เป็น File PDF เท่านั้น ตั้งชื่อไฟล์ “ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาการย้ายสายงานแพทย์ รอบที่…… ของ สสจ/รพศ./รพท…………….” ส่งให้กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง ที่ Email : bunju1_moph@hotmail.com
ประกาศเพิ่มเติมสำหรับการย้ายสายงานทันตแพทย์
  • ขอให้จังหวัดต้นทางที่มีทันตแพทย์ขอย้าย ตรวจสอบและดำเนินการลงข้อมูลในระบบ HROPS ของทันตแพทย์ที่ขอย้ายให้ครบถ้วน เช่น คำสั่งพ้นทดลองงาน วันรายงานตัวกลับจากลาศึกษา วุฒิบัตรหรือวุฒิที่ได้รับเพิ่มเติม เป็นต้น
  • ขอให้จังหวัดปลายทางที่ “อนุมัติ” รับย้ายทันตแพทย์ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการย้ายสายงานทันตแพทย์ โดยให้ Save เป็น File PDF เท่านั้น ตั้งชื่อไฟล์ “ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาการย้ายสายงานทันตแพทย์ รอบที่…… ของ สสจ./รพศ./รพท…………..” ส่งให้กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง ที่ Email : dental.bunjuu@gmail.com
ประกาศเพิ่มเติมสำหรับการย้ายสายงานเภสัชกร
  • ขอให้จังหวัดต้นทางที่มีเภสัชกรขอย้าย ตรวจสอบและดำเนินการลงข้อมูลในระบบ HROPS ของเภสัชกรที่ขอย้ายให้ครบถ้วน เช่น คำสั่งพ้นทดลองงาน วันรายงานตัวกลับจากลาศึกษา เป็นต้น
  • หน่วยงานใดที่มีจำนวนเภสัชกรเกินกรอบอัตรากำลังขั้นต่ำ และมีความประสงค์จะรับย้ายเภสัชกรเพิ่ม จะต้องเสนอผลงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อประกอบการพิจารณา
    ส่งมาที่ Email : bunjuumoph2@gmail.com ส่งภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
หนังสือเวียนการย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562

 

 

 

ติดต่อประสาน
สายงานแพทย์         02-5901962
สายงานทันตแพทย์  02-5901450
สายงานเภสัชกร       02-5901456