หนังสือเวียน พนักงานราชการ

ปี 2561ปี 2556-2560ปี 2554-2559ปี 2548-2553

เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ที่ สธ 0208.04/ว 77 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 8 ลว.3 มกราคม 2562)

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชกา […]

ขอสำรวจข้อมูลการจ่ายเงินทดแทนของส่วนราชการ (พนักงานราชการ)

ดาวน์โหลดแบบสำรวจได้ที่นี้ ไฟล์สำรวจข้อมูล .doc

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

ทบทวนการกำหนดตำแหน่ง (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลระยอง)

ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

เรื่อง ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 8)

เรื่อง ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 10)

เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ที่ สธ 0208.04/ว 3534 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ที่ สธ 0208.04/ว 3521 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

ว 3391 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561 และเรื่อง การสรรหาและเลือกสรรการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ.2561

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 33 […]

คำสั่งจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ฯ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 30 […]

เรื่อง ขอให้จัดทำข้อมูลขอรับการจัดสรรเงินประกันสังคม และเงิน คตส. พร้อมรายงานการดำเนินการทดแทนตำแหน่งว่างพนักงานราชการ ที่ สธ 0208.04/ว 2985 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ที่ สธ 0208.04/ว 2898 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

ด่วนที่สุด!!! ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

ด่วนมาก ที่ สธ 0208.11/ว 419 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เ […]

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 1

เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ที่ สธ 0208.04/ว 2081 ลว.28 พฤษภาคม 2561

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 4

เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ที่ สธ 0208.04/ว 1778 ลว.10 พฤษภาคม 2561

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 6

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.4/ส1748 ลว. 9 พฤษภาคม 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงาน […]

“108 คำถามพนักงานราชการ 2”

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 9)

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 10)

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 12)

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 5)

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 3)

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 11)

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 8)

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 7)

ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ