หนังสือเวียน พนักงานราชการ

ปี 2562ปี 2561ปี 2556-2560ปี 2554-2559ปี 2548-2553

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 590 ลว. 12 กันยายน 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 1 2 3 4 5 9 11

ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนิติกร)

ที่ สธ 0208.04/ว 455 ลว.10 กรกฎาคม 62 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 1,3,5,9

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ)

ที่ สธ 0208.04/ว 430 ลว.1 กรกฎาคม 62 เรื่อง ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 2,5,8,10

หนังสือที่ สธ 0208.04/ว1288 ลว. 25 มิ.ย. 62 มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน

ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั […]

ที่ สธ 0208.04/ ว 384 ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 1165 ลว. 12 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งว่างของพนักงานราชการในบัญชีรายละเอียดตาม QR Code

ที่สธ 0208.04/996 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 6

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการต […]

ที่ สธ 0208.04/825 ลงวันที่ 8 พ.ค.2562 เรื่อง ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 5

ที่ สธ 0208.04/784 ลว. 30 เม.ย. 2562 เรื่อง ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 7

ที่ สธ 0208.04/783 ลว. 30 เม.ย. 2562 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 3

ที่ สธ 0208.04/745 ลว. 25 เม.ย. 2562 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 10

ที่ สธ 0208.04/ว 289 ลว. 25 เมษายน 2562 เรื่องขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 5,8,9

ที่ สธ 0208.04/744 ลว. 25 เม.ย. 2562 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 1

ที่ สธ 0208.04/585 ลว. 29 มี.ค. 2562 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 8

ที่ สธ 0208.04/560 ลว. 27 มี.ค. 2562 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 7

ที่ สธ 0208.04/558 ลว. 27 มี.ค. 2562 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 11

ที่ สธ 0208.04/562 ลว. 27 มี.ค.2562 เรื่องการพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานราชการที่ได้รับจัดสรร เขตสุขภาพที่ 12

ที่ สธ 0208.04/584 ลว. 29 มี.ค.2562 เรื่อง การพิจารณากำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 6

ที่ สธ 0208.04/ว 636 ลว. 27 มี.ค. 2562 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

ที่ สธ 0208.04/ว217 ลว. 27 มี.ค. 2562 เรื่อง ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ เขต 1,2,4,8,9 และ 10

ที่ สธ 0208.04/559 ลว. 27 มีนาคม 2562 เรื่อง การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานราชการที่ได้รับจัดสรร เขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2562

ที่ สธ 0208.04/561 ลว. 27 มี.ค.2562 เรื่อง การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานราชการที่ได้รับจัดสรร เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562

ที่ สธ 0208.04/564 เรื่อง การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานราชการที่ได้รับจัดสรร เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

(ที่ สธ 0208.04/538 – 550 ลว 26 มีนาคม 2562) การบริหารตำแหน่งว่างพนักงานราชการ

ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุข […]

ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 2 4 5 และ 12

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

หนังสือที่ สธ 0208.04/ว 352 ลว. 20 ก.พ. 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

ทบทวนกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 (ด่วนมาก ที่ สธ 0208.11/ว 97 ลว. 6 กุมภาพันธ์ 2562)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงิน […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลปะทิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

โรงพยาบาลปะทิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุ […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลระนอง

โรงพยาบาลระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี รับ […]

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว907 ขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการจ้าง พกส. และ ลจช.(รายเดือน) พร้อมบันทึกการจ้างในระบบ HROPS

เรียน สำนักงานเขตสุขภาพ / สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โร […]

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ด้านนโยบายและแผนประกันสุขภาพ) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

เรียน อธิบดีกรม เลขาธิการ ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำ […]

ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2561

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ ว655 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

สธ 0208.02/ว 3442 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561

เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน จำนวน 20 ตำแหน่ง  เปลี่ยนชื่ […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว163 ลว. 28 ม.ค. 62 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเลขที่ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการสำนักง […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 3

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่ 17 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลดำเนินสะดวก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

สธ 0208.02/ว 3986 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

ปรับลดระดับตำแหน่งต่ำลง 1 ระดับ (ชั่วคราว) จำนวน 25 ตำแ […]

สธ 0208.06/ว 3998 ลว. 27 ธ.ค.61 เรื่อง ย้ายเภสัชกรหมุนเวียน ประจำปี 2560

สธ 0208.06/ว 3998 ลว. 27 ธ.ค.61 เรื่อง ย้ายเภสัชกรหมุนเ […]

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2561

This content is restricted to site members. If you are […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 3994 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีมีเหตุพิเศษ

เรียน ผู้ตรวจราชการกระรทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการสำนัก […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะงบลงทุน (ไตรมาส 1)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ […]

ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

ขอสำรวจข้อมูลการจ่ายเงินทดแทนของส่วนราชการ (พนักงานราชการ)

ดาวน์โหลดแบบสำรวจได้ที่นี้ ไฟล์สำรวจข้อมูล .doc

ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(รับย้าย) ที่ สธ 0208.04/ว3936 ลว. 21 ธ.ค. 61

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม / นายแพทย์สาธาร […]

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.02/ว3950 ลว 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ติดตามการใช้ตำแหน่งผอ.รพ.สต./สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ(เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับอาวุโส)

คำชี้แจงขอแก้ไขเอกสารหมายเลข 10 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว 744 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สธ 0208.11/ว 3895 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ขอให้ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ

คำชี้แจง ขอแก้ไขแนวทางดำเนินการเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว 744 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

“การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

เรื่อง ขอข้อมูลการจ้างงานลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานใน สสจ.,สสอ.,และแหล่งเงินงบประมาณที่จ้าง

แบบฟอร์มการให้ข้อมูล

การย้ายหมุนเวียนนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2562

หนังสือสป.ที่ สธ 0208.06/ว 3874 ลว. 13 ธ.ค.2561 เรื่อง […]

ทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 12

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (รอบ 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(เพื่อรับย้าย) สธ 0208.04/33525 ลว.13 ธันวาคม 2561

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 784 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การดำเนินการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีพิเศษ และการปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยา อายุงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำน […]

ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานสายงานแพทย์

สธ 0208.02/ว 3854 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การสำรวจความต้องการการกำหนดตำแหน่งแพทย์แผนจีน

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสำรวจความต้องการขอกำหนดตำแหน่งแพทย […]

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 5/2561

This content is restricted to site members. If you are […]

เอกสารประกอบการประชุม VDO CONFERENCE การคัดเลือกลจช.(รายเดือน) เข้าสู่ พกส. และ การปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาของ พกส.

เอกสารประกอบการประชุม VDO CONFERENCE การคัดเลือกลจช.(รา […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

สธ 0208.02/ว 3817 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง การขอใช้ตำแหน่งว่าง ขอรับการจัดสรรตำแหน่ง การปรับปรุงตำแหน่ง

หมายเหตุ : ไฟล์เอกสารแนบส่งให้กับผู้รับผิดชอบเขต

ขอเชิญประชุม VDO Conference

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

แต่งตั้งข้าราชการ (ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก)

ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนว […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2. ตำแหน่งเศรษฐกร (ปร […]

ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(รับย้าย) ที่ สธ 0208.04/ว3821 ลว. 6 ธ.ค. 61

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน/นายแพทย์สาธารณสุขจั […]

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดลองปฏิบัติงาน)

การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดลองปฏิบัติงาน)  &nbs […]

สำนักงาน ก.พ. เชิญเข้ารับการอบรมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สธ 0208.02/ว 3752 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มติ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ตัดโอนภายในจังหวัด (อัตรามีคนครอง) จำนวน 15 ตำแหน่ง ตัด […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

HR กรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้ฯ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ […]

ว 3779 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ

ด่วนที่สุด หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 744 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การเตรียมคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำน […]

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 3759 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชกา […]

เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2

กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูน […]

สธ 0208.02/ว 3733 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตำแหน่งข้าราชการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.บัญชีจำแนกสายงานหลัก และสายงานสนับ […]

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2561

This content is restricted to site members. If you are […]

สธ 0208.05/ว 3734 ลว. 22 พ.ย.61 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-Payroll) หลักสูตรโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

สธ 0208.05/ว 3734 ลว. 22 พ.ย.61 เรื่อง โครงการฝึกอบรมสำ […]

ว 3730 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้มีผลสอบแข่งขันได้

สธ 0208.06/ว 3730 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราช […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ด่วนที่สุด สธ 0208.02/ว 3719 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอให้เขตสุขภาพรายงานผลการใช้ตำแหน่งว่างที่ได้รับการอนุมัติ

เรื่อง ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 9)

เรื่อง ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 2)

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สธ 0208.02/ว 3716 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน) มาที่กลุ่มภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ

บัญชีสรุปการจัดสรรตำแหน่ง บัญชีจัดสรรตำแหน่งสายสนับสนุน […]

ทบทวนการกำหนดตำแหน่ง (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลระยอง)

ขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะงบลงทุนและลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]

เรื่อง ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 8)

เรื่อง ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 10)

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี 2562 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภายใต้

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบดำเนินงาน)

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ […]

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้ 1. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว3670 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร / นายแพทย์สาธารณ […]

สธ 0203.11/ว697 การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการบุคลากรสาธารณสุข(HROPS-NonHR) เฉพาะส่วนกลาง

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ ครั้งที่ 4/2561

This content is restricted to site members. If you are […]

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้มีคุณสมบัติเข้าร่ […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว3643 เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทุกตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ 3 ประเภท คือ พกส. พรก. เเละลจช.

ถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว 712 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำ […]

ขอทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 (รพ.ธัญบุรีและรพ.แก่งคอย)

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว710 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามข้อ 25 (6) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เรียน อธิบดีทุกกรม/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อ […]

ทบทวนการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 3

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว690 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สำรวจนักเรียนทุนเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 – 12/ […]

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561

This content is restricted to site members. If you are […]

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3799/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่อง มอบอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำนวยการสำนักงา […]

รับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย

ถึง กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมกา […]

หนังสือ ที่ สธ 0208.04/ว3629 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (เพื่อรับย้าย)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็ […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็ […]

ที่ สธ 0208.04/ ว3543 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ. 2561

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม/เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/ผู้ […]

เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 ที่ สธ 0208.04/ว 3534 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561

การอนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.09/ว 35 […]

เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ที่ สธ 0208.04/ว 3521 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน (ประเภทบริหาร ระดับสูง)

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ ผู […]

เรื่อง สำรวจข้อมูลสถิติ กรณีบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว642 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำ […]

ขอรายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของงบลงทุนและงบดำเนินงาน

ขอรายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำป […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน กันยายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน กันยายน 2561

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชี […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชี […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ติดตามผลการดำเนินงานการทดลองประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ และการจัดทำแผนการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล (IDP) สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค) (ด่วนมาก ที่ สธ 0208.11/ว 740 ลว.4 ต.ค.2561)

ติดตามผลการดำเนินงานการทดลองประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติรา […]

การตรวจสอบบัญชีตำแหน่งที่จังหวัดมีความประสงค์เรียกตัวผู้สอบแข่งขัน พร้อมยืนยันการใช้ตำแหน่งว่าง

การตรวจสอบบัญชีตำแหน่งที่จังหวัดมีความประสงค์เรียกตัวผู […]

ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน หนังสือ ที่ สธ 0208.10/ว 3455 ลว. 3 กันยายน 2561

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ ผู […]

ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้รักษาการในตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข […]

ว 3443 แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม (เพิ่มเติม)

แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิช […]

การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2562 หนังสือ ที่ สธ 02.04/ว3440 ลว. 28 ก.ย. 61

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ของงบดำเนินงาน

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง

  เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ […]

ขอยกเลิกเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายสมาชิก (หมายเลข 4)

การจ้างงานนักเรียนทุนเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (กรณีพิเศษ)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงาน […]

ว 3401 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง ขอข้อมูลการจ้างเหมาบริการของส่วนราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ว 3391 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561 และเรื่อง การสรรหาและเลือกสรรการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ.2561

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 33 […]

ว 3396 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่องให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 33 […]

ว595 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลว 20 กันยายน 2561

เรียน อธิบดีทุกกรม/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อ […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ

ด่วนที่สุด !!! หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ […]

แนวทางการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูน […]

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (รอบ 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการพัสดุ

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 5 (รอบ 2 และเร่งด่วน)

สธ 0208.02/ว 3318 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการบริหารตำแหน่งว่าง

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (รอบ 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 2

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิก สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชว […]

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุข (ปฏิบัติธรรม)

ด้วยวัดพุทธปัญญา ร่วมกับสมาคมบำเหน็จบำนาญกระทรวงสาธารณส […]

ที่ สธ 0208.04/ว538 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

เรียน อธบิดีทุกกรุม / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / ผ […]

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายสมาชิก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แนบ […]

OD กองบริหารทรัพยากรบุคคล 29-31 สิงหาคม 2561

ODกอง ปี61_๑๘๐๙๐๔_0001 ODกอง ปี61_๑๘๐๙๐๓_0193 ODกอง ปี6 […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มเพื่อเป็นค่าจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ำ ตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด พ.ศ.2561

1. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สธ 0208.05/ว510 ลว. 23 สิหาคม 2561 การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการของกระทรวงสาธารณสุข

เรียน  ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด อธิบดีทุกกรม เลขาธิการสำน […]

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (รอบ 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (รอบ 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (รอบ 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาตรี) และนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สธ 0208.04/ว 3204 ลว. 17 สิงหาคม 2561 การเพิ่มค่าจ้างประจำปีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

ที่ สธ 0208.05/ว 610 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

ที่ สธ 0208.05/ว 610 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง  เ […]

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีแ […]

ว 3173 ลว.14 ส.ค.61 บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561

ว 3173 ลว.14 ส.ค.61 บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ เภส […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน กรกฏาคม 2561

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชี […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)

ว 555 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงการอบรมฯ

เรื่อง เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมโครงกา […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ตามที่ หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชี […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ที่ สธ 0208.07/ว 2125 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ที่ สธ 0208 […]

มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 25 กร […]

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (รอบ 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 9

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งา […]

ซักซ้อมการจ้างงานนักเรียนทุนเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(ว 3126 ลว. 8 ส.ค. 61)

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงาน […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข […]

ว 3026 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

หนังสือ สป. ที่ สธ 0208.06/ว 3026 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2 […]

ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้รักษาการในตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข […]

การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษ […]

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ ว 576 ลว. 3 ส.ค.61)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ดำรงตำ […]

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ และเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างและให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 570 ลว. 2 ส.ค.61)

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และผลการปฏิบัต […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตสุขภาพ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 572 ลว. 2 ส.ค.61)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงิน […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 571 ลว. 2 ส.ค.61)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงิน […]

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา ที่ สธ 0208.07/ว 3029 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาและเหรียญจักรมาลา […]

หลักเกณฑ์แนวทางการบริหารทรัพยากรบคุคล และการมอบอำนาจในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการอบรม 2 สิงหาคม 2561 (เงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ)

ดาวน์โหลดเอกสาร<<<คลิก

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

มติ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ สธ 0208.02/ว 3009 ลว 26 กรกฎาคม 2561

มติ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2561 […]

รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง สังกัดสถาบันพระบรมราชช […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 480 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงิน […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 3005 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงิน […]

สธ 0208.02/ว 3006 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (การจัดสรรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3,700 อัตรา)

สิ่งที่่ส่งมาด้วย 1  (ส่งไฟล์ให้ผู้ดูแลเขตและใช้ไฟล์ที่ […]

ด่วนที่สุด การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว สธ 0208.04/ว455 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

เรียน อธิบดีทุกกรม/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ ผู้อำ […]

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัด (ยกเว้นสายงานนิติกร)

ด่วนที่สุด!!! แจ้งเปลี่ยนเวลาเปิดงานและเอกสารประกอบการอบรมฯตามหนังสือ สธ ที่ 0208.07/ว 2930 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตามหนังสือ สธ ที่ 0 […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการสาธารณสุข)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจ […]

เรื่อง ขอให้จัดทำข้อมูลขอรับการจัดสรรเงินประกันสังคม และเงิน คตส. พร้อมรายงานการดำเนินการทดแทนตำแหน่งว่างพนักงานราชการ ที่ สธ 0208.04/ว 2985 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตามหนังสือ สธ ที่ 0208.07/ว 2930 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ตามหนังสือ สธ ที่ […]

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 2951 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ด […]

ด่วนที่สุด!!! ขออนุมัติจัดสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม และระงับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และ เงินรายได้สถานศึกษา สธ 0208.04 / ว 463 ลว. 19 กรกฎาคม 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 – 12 […]

ด่วนที่สุด!! แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2559 แบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุนและวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม (สธ 0208.04/ว 440 ลว.18 ก.ค.61)

เรียน อธิบดีทุกกรม / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / ผู […]

ด่วนที่สุด!!!ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 (เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 (เรียน ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1-12 รายชื่อตามเอกสารแนบ)

เรียน ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1-12 ทุกท่าน (รายชื่อตามเอกสาร […]

ว 2919 ลว.17 ก.ค.2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561 (รอบที่ 3)

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 29 […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ (พนักงานราชการ)

เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ที่ สธ 0208.04/ว 2898 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

มติ อ.ก.พ.กระทรวง ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

มติ อ.ก.พ.กระทรวง ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเล […]

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหาร […]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง […]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ว 17679 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561

บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2561 หนังสือส […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.๑)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (งบลงทุน)

ขอรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ […]

มติ อ.ก.พ.สป ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ที่ สธ 0208.02/ ว 2575 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตัดโอน […]

ที่ สธ 0208.06/ว 2711 ลงวันที่ 26 มิ.ย.61 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ผู้ทำสัญญา ปี 2561

ที่ สธ 0208.06/ว 2711 ลงวันที่ 26 มิ.ย.61 เรื่อง บรรจุแ […]

เรื่อง สำรวจข้อมูลอายุงานขณะเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/นายแพทย์สาธารณสุขจั […]

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 (9 เดือน) กรณีการประเมินผลสำเร็จของงานเป็นรายปี

สธ 0208.11/ว 2602 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง การป […]

รายชื่อผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว2604 ลว 20 มิถุนายน 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/CHRO เขตสุขภาพที่ 1 […]

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (รอบ 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (รอบ 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 4

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (รอบ 2) สำนักงานเขตสุขภาพที่ 6

รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง […]

หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู […]

เรื่อง การสมัครสมาชิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธาณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ว361 ลว 15 มิถุนายน 2561

เรียน อธิบดีทุกกรม / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / นา […]

สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง/เงินรายได้สถานศึกษา) ที่ประสงค์จะเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 2516 ลว 15 มิ.ย. 61

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คลิกด้านล่างเพื่ออ่านรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจ […]

การขอใช้ตำแหน่งว่าง ที่ สธ 0208.02/ว 2395 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561

*** หมายเหตุ : เอกสารแนบส่งให้กับผู้รับผิดชอบเขต ***

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู […]

มติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2661 ที่ สธ 0208.02/ว 1973 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

สธ 0208.02/ว 1973 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ปรับลดระดับต […]

ด่วนที่สุด!!! ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ด้านความพร้อมรับผิด (กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)

ด่วนมาก ที่ สธ 0208.11/ว 419 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 256 […]

การจัดสรรนักเรียนทุนเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว2135 ลว.31 พฤษภาคม 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 – 12 […]

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 1

เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ที่ สธ 0208.04/ว 2081 ลว.28 พฤษภาคม 2561

แนวทางปฏิบัติสำหรับการรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะ (ว2105/30 พฤษภาคม 2561)

ที่ สธ 0208.03/ว 2105 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แ […]

สธ 0208.06/13597 ลว. 30 พ.ค.2561 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/1359 […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ 14 (การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1)

คำสั่งย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ประจำปี 2561

คำสั่งย้ายหมุนเวียนสายงานแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ประจ […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน เมษายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน เมษายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

การจัดสรร แพทย์ ทันตแพทย์ ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2561

การจัดสรร เภสัชกร ประจำปี 2561

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 4

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคา […]

ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HROPS)

เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ที่ สธ 0208.04/ว 1778 ลว.10 พฤษภาคม 2561

มติ อ.ก.พ.สป ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

มติ อ.ก.พ.สป ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ภายใ […]

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 1774 ลว. 10 พฤษภาคม 2561

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย […]

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ เขตสุขภาพที่ 6

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.4/ส1748 ลว. 9 พฤษภาคม 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงาน […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 1746 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561 ด่ว […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำประกาศกระทรวงส […]

แนวทางการบรรจุุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ ปี 2561

>>>แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ แล […]

การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ปี พ.ศ.2559 – 2560 เข้ารับราชการ

สธ 0208.02/ ว 1558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปี 2561

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิท […]

“108 คำถามพนักงานราชการ 2”

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

คลังตัวชี้วัดกองบริหารทรัพยากรบุคคล 2561

คลิกตามหัวข้อเพื่อดาวน์โหลด 1. หน้าปก 2. คำนำ สารบัญ 3. […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน มีนาคม 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน มีนาคม 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 9)

การอนุมัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0 […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2560ฯ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอป […]

ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว1468 ลว.26 เมษายน 2561

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 10)

แก้ไขแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อประเมินผลงานตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (สธ 0205.08/ว 448 ลว. 9 ก.พ. 61)

ผลงานนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 12)

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 5)

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 3)

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานเเละคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 (ฉบับที่3) พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว 234 ลว […]

ว 1367 ลว 20 เมษายน 2561 การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด / ผู้ตรวจราชการกระท […]

ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll)

ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0208.05/ว 1362 ลว. 20 เมษายน 2561 เร […]

หนังสือขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1 – 12, นายแพทย์ […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 11)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธา […]

เรื่อง การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับเเก้ไข)

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม/เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/ผู้ […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเศรษฐกร

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหาร […]

ย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร หมุนเวียน ปี 2560)

ว 1184 ลว. 2 เม.ย. 61 เรื่องย้ายข้าราชการ (ตำแหน่งแพทย์ […]

ขอความร่วมมือข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ตอบแบบสำรวจ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน […]

มติ อ.ก.พ.สป. ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 29 มี.ค.61

มติ อ.ก.พ.สป. ครั้งที่ 2 ลว 29 มี.ค.61

ผลการพิจารณาการใช้ตำแหน่งว่าง ขอรับการจัดสรรตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ว 1182 ลว 5 เม.ย.61

บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณา เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต […]

การบริหารตำแหน่งว่าง ว 1181 ลว 5 เม.ย.61

การบริหารตำแหน่งว่าง ว 1181 ลว 5 เม.ย.61 สิ่งที่ส่งมาด้ […]

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 8)

กำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (เขตสุขภาพที่ 7)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการสายงานพยาบาลวิชาชีพและวิทยาจารย์ (ด้านการสอน) ที่เขตสุขภาพ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

การย้ายและการให้ข้าราชการปฏิบัติราชการข้ามจังหวัด (ย้ายออนไลน์)

>> หนังสือแจ้งเวียนการย้ายและการให้ข้าราชการปฏิบั […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ที่ สธ 0208.01/893  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 รายงานผลการจ […]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ของงบดำเนินงาน

ที่ สธ 0208.01/881 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 รายงานผลตามแ […]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll)

ด่วนที่สุด ที่ สธ. 0208.05/ว 1052 ลว. 25 มีนาคม 2561 เร […]

กำหนดการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

กำหนดการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 ระห […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

กำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการของส่วนราชการ (เขตสุขภาพที่ 2)

สำรวจความต้องการ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2561

ที่ สธ 0208.03/ว 826 ลว.15 มี.ค.2561 เรื่อง สำรวจความต้ […]

[ด่วนที่สุด] แต่งตั้งข้าราชการ

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด   ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มี […]

[ด่วนที่สุด] แต่งตั้งข้าราชการ

เรียน รองปลัดระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสา […]

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการฯ

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 822 ลว.15 มี.ค.2561 เรื่อง  […]

เลขาธิการ ก.พ. และคณะศึกษาดูงาน สารสนเทศภูมิศาสตร์ สป.

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว 837 ลว […]

ขอความร่วมมือในการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล

สำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความ […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2561 เพิ่มเติม

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประ […]

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสร […]

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกำหนดการมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 สังกัดกร […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการฯ

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2554

การจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว […]

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 สธ 0208.07/ว 691 ลง วันที่ 5 มีนาคม 2561

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (แบบสขร.1)

ที่ สธ 0208.01/718  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ขอรายงานผลกา […]

การจัดสรรแพทย์/ทันตแพทย์/เภสัชกร ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ เนื้อหาประกาศ 14 พฤษภาคม 2561 รับหนังสือส่งแพทย์ […]

ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

ด้วยกระทรวงกลาโหม ได้ขอความร่วมมือให้แจ้งสถานศึกษาในสัง […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน มกราคม 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน มกราคม 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน

HR กรม (กรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

ว 562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำรวจข้อมูลความต้องการ และและยืนยันข้อมูลแพทย์

สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ […]

ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพิ่มเติมเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) (ที่ สธ 0208.11/ว128 ลว.15 ก.พ.2561)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดหลักเกณฑ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตสุขภาพ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ที่ สธ 0208.11/ว126 ลว.15 ก.พ.2561)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดื […]

แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คำสั่ง อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 20 /2561 […]

สธ 0208.08/ว 448 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อประเมินผลงานตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (เพิ่มเติม)

ประเมินนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกได้ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอความร่วมมือจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เฉพาะกรม)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Excel ด้วยสำนักงานปลัดกระท […]

ขอให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 2560

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒.๑/๒  ลงวันที่ ๒๔ มกราค […]

ด่วนที่สุด “การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

ด่วนที่สุด “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ4

ุคู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง : ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์)) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตรัง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุ […]

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ สายงานทันตแพทย์ เภสัชกร นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์และนักกายภาพบำบัด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 5 สายงาน

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ การประเมินผลการปฏิบัติราชการกับการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว99 ลว.7 ก.พ.2561)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงิน […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ที่ สธ 0208.11/ว75 ลว.31 ม.ค.2561)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงิน […]

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 (ที่ สธ 0208.11/ว376 ลว.5 ก.พ.2561)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงิน […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำ […]

การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
ว 304/30 ม.ค. 61
อกพ.สป. ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 26 ม.ค.61

ว 304 ลว 30 ม.ค. 2561 1.ตัดโอนภายในจังหวัด 503 ตำแหน่ง […]

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เก […]

เรื่อง ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ (ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.04/ว242)

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

(ข่าวสาร กบข.) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2560

กบข.แจ้งข่าวสาร การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแ […]

เชิญประชุม VDO Conference เครือข่ายตัวชี้วัด Retention Rate และบุคลากร สธ. เพียงพอ

ขอเชิญประชุม VDO Conference ในวันพุธที่ 24 ม.ค. 2561 เว […]

ทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ

1.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://www3.dmsc.moph.go.th/po […]

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่นที่ 14 2. ระบบลงทะเบียนกลาง […]

ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการตรวจสอบรายช […]

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน ธันวาคม 2560

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอัตรากำลังลงกรอบโครงสร้าง รอบ 1

ว 30 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็ปไซต์ (URL) กองบริหารทรัพยากรบุคคล

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เว็ปไซต์ (URL) กองบริหารทรัพยากรบ […]

ด่วนที่สุด “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเข้ารับราชการ จากบัญชี สป.

ประกาศฯ กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข/สำนักคณะกรรมการอาหารแ […]

ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน และให้รักษาการในตำแหน่ง (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้า […]

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือก […]

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเว […]

โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง

โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง

ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น) จำนวน 7 ราย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด             ด้ […]

ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น) จำนวน 7 ราย

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน          อธิบดีกรม […]

แผนยุทธศาสตร์กองบริหารทรัพยากรบุคคล 2560-2564

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการผู้สอบแข่งขันได้ฯ

รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินเหมาะสมกับตำแหน่ง

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขัน ได้ บรรจุเข้ารับราชการ จากบัญชี สป.

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเข้ารับราชการ จากบัญชี สป.

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้บรรจุเข้ารับราชการ จากบัญชี […]

(ว 3772 /28 ธันวาคม 2560 )ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

ว 3756 / 27 ธันวาคม 2560 ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศู […]

การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560 (ปรับปรุงฐานข้อมูล)

ว 3942 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560

(ว1017 / 25 ธันวาคม 2560 ) การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบออนไลน์

การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบออนไลน์ เรียน ผ […]

ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สป.

ประกาศบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต […]

คำสั่ง อ.ก.พ.สป. ที่ 51 / 2560 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสา […]

ว 3714 /22 ธันวาคม 2560 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ดา […]

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
ว 3714 / 22 ธ.ค.60
อกพ.กระทรวง ครั้งที่ 8/2560 ลงวันที่ 15 ธ.ค.60

เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เรียน ผู้ว่าราชการจัง […]

HR ภูมิภาค

Happy moph

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิ […]

ว3699 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 การบริหารตำแหน่งว่าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด การบริหาารตำแหน่งว่ […]

โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 รายการ

โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 รายการ

ว 3697 / 21 ธันวาคม 2560 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายฯ ประจำปี 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การจ่ายเครื่ […]

ว 876 / 21 ธันวาคม 2560 การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำ

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรร […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน *** หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่ […]

ว 3664 / 19 ธันวาคม 2560 ทะเบียนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ ก.พ. เห็นชอบให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

( ว 3696 / 21 ธันวาคม 2560 ) ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง และขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง แล […]

หน่วยงานที่ต้องชี้แจงความผิดปกติของการนำส่งเงิน กบข.ประจำเดือนตุลาคม 2560

หน่วยงานที่ต้องชี้แจงความผิดปกติของการนำส่งเงิน กบข.ประ […]

ว 3625 / 15 ธันวาคม 2560 ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธา […]

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคา […]

กรมการประมง รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมการประมง รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา […]

ว 3609 / 14 ธันวาคม 2560 แต่งตั้งข้าราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เรียน จังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ นายแพท […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับย้ายข้าราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับย้ายข้าราชการจำนวน […]

ว 2805 / 27 กันยายน 2560 การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป

ว 2805 / 27 กันยายน 2560 การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่ […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสรรหาข้าราชกา […]

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครสรรหาข้าราชกา […]

การเกลี่ยอัตรากำลัง (การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน)
ว 2662/14 ก.ย. 2560
อกพ.สป. ครั้งที่ 5/2560 ลงวันที่ 23 ส.ค.60

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเ […]