เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และขอได้โปรดดำเนินการ ดังนี้

1. แจ้งให้ข้าราชการผู้ครบเกษียณอายุทราบ และให้ข้าราชการผู้นั้นดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญ
โดยเฉพาะผู้ที่เคยรับราชการทหารกองประจำการ ขอให้ติดต่อกรมการเงินกลาโหมรับรองเวลาราชการ
ในระหว่างรับราชการทหารกองประจำการและเวลาราชการทวีคูณกรณีไปราชการสงคราม(ถ้ามี)
หรือผู้ไปช่วยราชการทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)หรือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยขอให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)
หรือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด รับรองเวลาดังกล่าว

2. ดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ โดยให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0420.9/ว 53 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552

3. แจ้งให้ข้าราชการผู้ครบเกษียณอายุมอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่ข้าราชการผู้ที่หน่วยงานเห็นสมควร
ให้เรียบร้อย ก่อนสิ้นเดือนกันยายน 2561

อนึ่งสามารถดาวน์โหลดประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ที่ https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?page_id=2148 

(รหัสผ่านเดียวกับการเข้าดูคำสั่งย้ายฯ)

ดาวน์โหลด หนังสือเวียนเกษียณฯ 2561 ว1621 ที่นี่