การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตบุคลากรพยาบาล เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า ปี พ.ศ.2559 – 2560 เข้ารับราชการ

สธ 0208.02/ ว 1558 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561