การอนุมัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.09/ว 1505 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ