หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือก

ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล ในโรงพยาบาลศูนย์/

โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

รายละเอียดสามารถ Download ได้ตาม link ด้านล่างนี้

——————————————————————————————————————————————-

Download เอกสาร

   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 1474 ลงวันที่          26 เมษายน 2561