ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

 

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 

         ด้วยบัดนี้ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2561 แล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จึงขอให้ตรวจสอบว่าจังหวัดของท่านมีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุหรือไม่

หากมีขอให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดต่อไปด้วย และขอซักซ้อม

หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

มาพร้อมนี้

 

รายละเอียดสามารถ Download ได้ตาม link ด้านล่างนี้

 

——————————————————————————————————————————————-

Download เอกสาร

   หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 1473 ลงวันที่          26 เมษายน 2561