ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว1468 ลว.26 เมษายน 2561

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง
สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2