ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานเเละคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 (ฉบับที่3) พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว 234 ลว 23 เมษายน 2561