ด่วนที่สุด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll)

ด่วนที่สุด
ที่ สธ. 0208.05/ว 1362 ลว. 20 เมษายน 2561
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่