หนังสือขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1 – 12, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม