เรื่อง การย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับเเก้ไข)

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม/เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา/ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/สาธารณสุขนิเทศก์/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ/ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และผู้อำนวยการวิทยาลัย ทุกแห่ง