กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 17 อัตรา

    กรมอนามัย

รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย จำนวน 17 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 เมษายน 2561

ดูรายละเอียด และ Download ใบสมัครได้ที่ http://person.anamai.moph.go.th