ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง

กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

กองและหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จังหวัดทุกจังหวัด

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 1201 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบท้ายประกาศ