ขอความร่วมมือข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ตอบแบบสำรวจ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012.4/14
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอความร่วมมือข้าราชการที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563
ตอบแบบสำรวจผ่านทาง เว็บไซต์ http://survey.ocsc.go.th/placement ภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ดังที่แนบมาพร้อมนี้