ผลการพิจารณาการใช้ตำแหน่งว่าง ขอรับการจัดสรรตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง ว 1182 ลว 5 เม.ย.61

บัญชีรายละเอียดผลการพิจารณา