การบริหารตำแหน่งว่าง ว 1181 ลว 5 เม.ย.61

การบริหารตำแหน่งว่าง ว 1181 ลว 5 เม.ย.61

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างภายในเขตสุขภาพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มรายงานการใช้ตำแหน่ง

แบบฟอร์มรายงานการใช้ดำแหน่ง