การคัดเลือกบรรจุฯตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขฯ และ จพ.สาธารณสุขฯ

หนังสือ ก.พ. ที่ นร 1004.2/154 ลว 19 มีนาคม 2561
เรื่อง การขอยกเว้นมติ ก.พ. ในการคัดเลือกบรรจุบุคคลฯ
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน