รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ
จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่