ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll)

ด่วนที่สุด
ที่ สธ. 0208.05/ว 1052 ลว. 25 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานด้านจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e- Payroll)
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code และ short link ด้านล่าง)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่