ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์