กำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการของส่วนราชการ (เขตสุขภาพที่ 2)