[ด่วนที่สุด] แต่งตั้งข้าราชการ

เรียน รองปลัดระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

รายละเอียดตามสำเนาคำสั่งที่ ที่ 315/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

 

Download เอกสาร

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0208.10/ว 174 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 315/2561 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561