การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการฯ

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.11/ว 822 ลว.15 มี.ค.2561
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการ ครั้งที่ 1
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 (5 เดือน)
กรณีการประเมินผลสำเร็จของงานเป็นรายปี
ว 822 ลว.15 มี.ค.61 (ต่อเวลาราชการ)