ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว 837 ลว 15 มีนาคม 2561
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561