ขอความร่วมมือในการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล

สำนักงานแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือในการดำเนินการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล และทุนต่างๆ ของแพทยสมาคมฯ ได้แก่
1. รางวัลสมเด็จพระวันรัตของแพทยสมาคมฯ
2. รางวัลแพทย์ดีเด่นของแพทยสมาคมฯ
3. ทุนวิจัย “นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
4. ทุนวิจัยของแพทยสมาคมฯ
5. ทุนมูลนิธิทาเคดา
จากรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งเวียนหนังสือแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สมาชิกแพทยสมาคมผู้ที่สนใจสมัครรับรางวัลสมเด็จพระวันรัต รางวัลแพทย์ดีเด่น ทุนวิจัย สามารถส่งใบสมัคร ประวัติพร้อมผลงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไป พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับรางวัล/ทุนวิจัย และให้หน่วยงานแจ้งรายชื่อพร้อมเอกสาร จำนวน 12 ชุด ไปที่สำนักงานแพทยสมาคมฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ดาวโหลด คลิ๊กที่นี่ >>>ไฟล์ PDF

(ตัวอย่างเอกสาร)